Anda di halaman 1dari 62

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA

LUMPUR

Tel : 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web : http://www.moe.gov.my

KP(BS) 8591/Jld.XVIII (14) 27 November 2002

Semua Pengarah Pendidikan Negeri Y.Bhg. Datuk/Dato/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 14/2002 : PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT RENDAH 2003
Surat pekeliling ini adalah bertujuan untuk menjelaskan tatacara pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat sekolah rendah 2003.. 2. Akta Pendidikan 1996 telah dipinda dengan memasukkan satu seksyen baru, iaitu Seksyen 29A yang menetapkan kuasa Menteri untuk mewajibkan pendidikan rendah di negara ini. Seksyen 29A (2) juga menjelaskan bahawa setiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib. 3. Kementerian Pendidikan menetapkan untuk melaksanakan pendidikan wajib di peringkat rendah berkuat kuasa pada 1 Januari 2003. 4. Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan buku Garis Panduan Pelaksanaan Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah 2003 untuk diguna pakai sebagai panduan Y.Bhg. Datuk/Dato/Tuan/Puan dalam melaksanakan pendidikan wajib di peringkat rendah yang bermula pada Januari 2003. Buku ini mengandungi perkara-perkara berikut : 4.1 4.2 4.3 4.4 Mekanisme permohonan pendaftaran murid Tahun 1; penempatan, pengesahan penempatan dan

Mekanisme penyiasatan murid cicir; Risalah atau pamplet untuk hebahan pendidikan wajib; dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002.

5. Bagi melicinkan pelaksanaan tersebut, khususnya dalam penyiasatan murid cicir, Akta Pendidikan 1996 di bawah Seksyen 136 telah memperuntukkan pemberian kuasa untuk menyiasat seperti berikut :Pada menjalankan kuasa di bawah subseksyen 136 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru memberi kuasa kepada Pendaftar Sekolah dan Guru, Pegawai Pendidikan di daerah dan kawasan, guru besar, pengetua, guru penolong kanan (HEM), dan guru bimbingan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menyiasat apa-apa perlakuan suatu kesalahan di bawah seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002,
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

tertakluk kepada apa-apa garis panduan dan arahan yang dikeluarkanoleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa mulai 1 Januari 2003. (Rujuk Lampiran 1). 6. Kerjasama daripada Y.Bhg. Datuk/Dato/Tuan/Puan adalah dipohon supaya memberi perhatian khusus terhadap kanak-kanak yang didapati tercicir dan mengambil tindakan sewajarnya bagi kes-kes berikut :6.1 Murid-murid yang telah mengesahkan penempatan tetapi tidak hadir mendaftar di sekolah yang telah diluluskan selepas empat belas (14) hari dari hari pertama persekolahan tahun berkenaan; Aduan/laporan mengenai murid cicir yang diterima daripada orang awam; dan Kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan Sekolah/Pejabat Pendidikan Daerah/Pejabat Pendidikan Bahagian/Jabatan Pendidikan Negeri.

6.2 6.3

7. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato/Tuan/Puan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Merangkap Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru s.k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y.B. Tan Sri Dato Seri Musa bin Mohamad Menteri Pelajaran Malaysia Y.B. Dato Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia Y.B. Dato Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia 11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 7, BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA 50604 KUALA LUMPUR

Tel : 03-2586900 Fax : 03-2535150 Laman Web : http://www.moe.gov.my

Lampiran 1 AKTA PENDIDIKAN 1996 PEMBERIAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 136 Pada menjalankan kuasa di bawah subseksyen 136 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru memberi kuasa kepada Pendaftar Sekolah dan Guru, Pegawai Pendidikan di daerah dan kawasan, guru besar, pengetua, guru penolong kanan (HEM), dan guru bimbingan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menyiasat apaapa perlakuan suatu kesalahan di bawah seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002, tertakluk kepada apa-apa garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa, mulai 1 Januari 2003.

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru No. Fail : KP(BS)8591/JldXVIII (14) Tarikh : 27 November 2002

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH TAHUN 2003

PERMOHONAN PENEMPATAN, PENGESAHAN & PENDAFTARAN MURID KE TAHUN 1, PENYIASATAN MURID CICIR DAN HEBAHAN PENDIDIKAN WAJIB

BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PENDIDIKAN (PINDAAN) Pindaan Seksyen 29 6. Seksyen 29 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan dengan perkataan kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan atau sekolah sekolah swasta. Seksyen baru 29A 7. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 29 seksyen yang berikut : 29A (1) Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menetapkan pendidikan rendah menjadi pendidikan wajib. (2) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysis hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rrendah sepanjang tempoh pendidikan wajib. (3) Menteri boleh, jika difikirkan wajar dan demi kepentingan murid atau awam untuk berbuat demikian, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, mengecualikan mana-mana murid atau mana-mana golongan murid daripada kehendak supaya mengikuti pendidikan wajib, sama ada secara mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan, dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan pengecualian itu atau membatalkan atau mengubah atau menambah syaratsyarat itu. (4) Ibu bapa yang melanggar subseksyen (2) adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. (5) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan seksyen ini.

Pendidikan Rendah Wajib

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

P.U. (B) 350 351 Bil/ No. 43.

1274 Nama dan Alamaat/ Name and Address Nombor Pendaftaran Registration Number 00104

Encik Zulkifly bin Hussin Sek. Men. Keb. Padang Tembak Jalan Semarak 54100 Kuala Lumpur Encik Choong Kee Pin 32, Jalan Saru Taman Bukit Mentakab 28400 Mentakab Pahang Darul Makmur

44.

00105

Bertarikh 24 Oktober 2002 Dated 24 October 2002 [KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U)592/II] NOR AMNI BINTI YUSOFF Pendaftar Kaunselor Registrar of Counsellors

P.U. (B) 351. AKTA PENDIDIKAN (PINDAAN) 2002 PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 1(2) Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 [Akta A1152], Menteri menetapkan 1 Januari 2003 sebagai tarikh Akta itu hendaklah mula berkuat kuasa. Bertarikh 8 November 2002 [KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U)2260] TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MOHAMAD Menteri Pendidikan EDUCATION (AMENDMENT) ACT 2002 APPOINTMENT OF DATE OF COMING INTO OPERATION IN exercise of the powers conferred by subsection 1(2) of the Education (Amendment) 2002 [Act A1152], the Minister appoints 1 January 2003 as the date the Act shall come into operation. Dated 8 November 2002 [KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U)2260] TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MOHAMAD Minister of Education
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

4281 P.U. (A) 459 AKTA PENDIDIKAN 1996 PERINTAH PENDIDIKAN (PENDIDIKAN WAJIB) 2002

P.U. (A) 459

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29A(1) Akta Pendidikan 1996 [Akta 550], Menteri membuat perintah yang berikut : Nama dan permulaan kuat kuasa 1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002. (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003. Pendidikan Wajib 2. Pendidikan rrendah adalah ditetapkan menjadi pendidikan wajib.

Dibuat 8 November 2002 [KP(BPPDP)/604/022(2); PN(U)569/V] TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MOHAMAD Menteri Pendidikan

EDUCATION ACT 1996 EDUCATION (COMPULSORY EDUCATION) ORDER 2002 IN exercise of the powers conferred by subsection 29A(1) of the Education Act 1996 [Act 550], the Minister makes the following order : Citation and commencement 1. (1) This order may be cited as the Education (Compulsory Education) Order 2002. (2) This Order comes into operation on 1 January 2003. Compulsory education 2. Primary education is prescribed to be compulsory education.

Made 8 November 2002 [KP(BPPDP)/604/022(2); PN(U)569/V] TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MOHAMAD Minister of Education

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

P.U. (A) 460 P.U. (A) 460

4282

AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENDIDIKAN WAJIB) 2002 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29A(1) Akta Pendidikan 1996 [Akta 550], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Nama dan permulaan kuat kuasa 1. 2002. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003. Tafsiran 2. Dalam Peraturan-Peraturan ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -

guru besar atau pengetua ertinya seorang pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan atau seseorang yang dilantik oleh lembaga pengelola suatu sekolah swasta, untuk bertanggungjawab bagi pentadbiran atau pengurusan sesuatu sekolah; murid cicir ertinya seseorang yang tidak mengikuti pendidikan wajib di sekolah atau murid yang tidak hadir di sekolah selama suatu tempoh yang melebihi tiga hari berturut-turut tetapi tidak termasuk murid yang tidak hadir di sekolah kerana ponteng, masalah kesihatan atau telah dikecualikan oleh Menteri di bawah sukseksyen 29A(3) daripada mengikut pendidikan wajib. Murid Cicir 3. (1) jika suatu aduan mengenai murid cicir diterima daripada mana-mana pihak (a) guru besar atau pengetua sekolah kerajaan atau, sekolah bantuan kerajaan hendaklah mengambil tindakan mengikut garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa; dan (b) guru besar atau pengetua sekolah swasta hendaklah mengemukakan laporan kepada Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan masing-masing, atau Pendaftar. (2) Pendaftar, Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua boleh melawat dan memberikan nasihat, serta memberikan apa-apa bantuan yang perlu kepada ibu bapa seseorang murid cicir dan murid cicir itu bagi memastikan murid itu mengikuti pendidikan wajib. (3) Pendaftar, Pengawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua boleh mengarahkan supaya ibu bapa seseorang murid cicir memberikan penjelasan secara bertulis mengenai kegagalan mereka untuk memastikan bahawa anak mereka mengikuti pendidikan wajib. (4) Pendaftar hendaklah, apabila berpuas hati bahawa seseorang murid cicir tidak mengikuti pendidikan wajib tanpa apa-apa sebab yang munasabah, mengeluarkan arahan bertulis keapda ibu bapa murid itu supaya memastikan anak mereka mengikut pendidikan wajib.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

(5) Ibu bapa itu hendaklah setelah menerima arahan bertulis daripada Pendaftar, memastikan arahan itu dipatuhi. Dibuat 8 November 2002 [KP(BPPDP)/604/022(3); PN(U)569/V] TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MOHAMAD Menteri Pendidikan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN/PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

MULA
KPM menghantar surat siaran kepada JPN supaya menghebahkan permohonan penempatan murid Tahun 1 JPN membuat hebahan permohonan penempatan dalam media massa tempatan dan surat siaran permohonan penempatan ke sekolah selewat-lewatnya pada 15 Februari Proses permohonan penempatan dilaksanakan oleh pihak sekolah sepanjang bulan Mac Rumusan permohonan penempatan disediakan oleh sekolah dan dihantar ke PPD/PPG/JPN* selewat-lewatnya pada 15 April Penempatan murid ditentukan oleh PPD/PPG/JPN*, Keputusan permohonan penempatan dihantar ke sekolah selewat-lewatnya 14 Julai Borang permohonan penempatan lewat, rayuan penempatan dihantar ke PPD/PPG/JPN* untuk tindakan selanjutnya (dalam tempoh dua minggu selepas tarikh pengesahan penempatan) Maklumat Tidak Lengkap

Pengedaran surat kelulusan penempatan kepada ibu bapa/penjaga oleh pihak sekolah bermula 15 Julai Hebahan pengesahan penempatan oleh JPN, PPD/PPG dan sekolah mulai 15 Julai hingga 30 Ogos Pengesahan penempatan oleh ibu bapa murid (1 hingga 30 Ogos, kecuali Hari Kelepasan Am

Ibu bapa yang gagal membuat pengesahan PPD/PPG/JPN dimaklumkan murid yang gagal membuat pengesahan

Pendaftaran hari pertama persekolahan

SELESAI

(Catatan : JPN* merujuk kepada JPN yang tiada PPD/PPG)

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN, PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID TAHUN 1 CARTA GANTT

September

November

Bil.

Aktiviti

1. 2. 3. 4.

Hebahan Permohonan Penempatan (JPN Hebahan Permohonan Penempatan (Sekolah) Permohonan Penempatan di sekolah Rumusan Permohonan Penempatan dihantar ke JPN/PPD Keputusan Penempatan dihantar ke sekolah Hebahan Pengesahan Penempatan (JPN) Hebahan Pengesahan Penempatan (Sekolah) Pengedaran Surat Kelulusan Penempatan kepada ibu bapa Pengesahan Penempatan Rayuan Penempatan Semula Keputusan Rayuan Penempatan Semula Pendaftaran Hari Pertama Persekolahan Januari (Tahun berikutnya)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Disember

Februari

Oktober

Januari

Ogos

Julai

April

Mac

Jun

Mei

MEKANISME PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN HEBAHAN PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 (TINDAKAN JPN)

MULA
Menyedia dan mengedarkan surat siaran hebahan permohonan penempatan ke sekolah mulai Februari hingga Mac Menghubungi pihak media massa tempatan

SELESAI

PROSES KERJA HEBAHAN PERMOHONAN PENEMPATAN (TINDAKAN JPN)

PROSES KERJA 1. Menyedia dan mengedar surat siaran hebahan permohonan penempatan murid ke sekolah dan salinan ke PPD/PPG 2. Menghubungi media massa tempatan

TINDAKAN Jabatan Pelajaran Negeri

UNIT BERKAITAN Unit Sekolah Rendah

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Surat Siaran JPN

Jabatan Pelajaran Negeri

Unit Perhubungan, Pendaftaran dan Pendidikan Swasta

Surat Siaran JPN

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PERMOHONAN PENEMPATAN BAGI MURID TAHUN 1 (TINDAKAN SEKOLAH)

MULA
Menerima surat siaran permohonan penempatan dari JPN Sekolah mengeluarkan hebahan melalui : Surat kepada ibu bapa/penjaga; Poster (di surau, masjid, dewan orang ramai, tempat-tempat awam); Pengumuman dalam perhimpunan mingguan sekolah dan tempat awam; Murid membawa pulang surat pemberitahuan pendaftaran ke kampung masing-masing (Sabah dan Sarawak); Penerimaan permohonan penempatan kanak-kanak oleh pihak sekolah dan dicatat dalam Buku Rekod Permohonan Penempatan Murid Ada dokumen lengkap

Kanak-kanak Pendidikan Khas Pemeriksaan Doktor

Kanak-kanak Tanpa Sijil Kelahiran Tiada

Ibu bapa uruskan Sijil Kelahiran

Sekolah menyediakan rumusan pendaftaran : Maklumat Murid; Maklumat Bapa; Maklumat Ibu; Maklumat Penjaga; Maklumat Am; Pengesahan oleh Pengamal Perubatan JPN

Tiada

Ada

Sekolah menyediakan rumusan permohonan penempatan : Maklumat Murid; Maklumat Bapa; Maklumat Ibu; Maklumat Penjaga; Maklumat Am;

Jabatan Pendaftaran Negara

Sekolah hantar senarai murid ke PPD/PPG/JPN

SELESAI

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN SATU (TINDAKAN SEKOLAH)

PROSES KERJA 1. Menerima surat siaran dariapda JPN. 2. Mengeluarkan hebahan proses permohonan penempatan murid Tahun 1

TINDAKAN Sekolah Sekolah

UNIT BERKAITAN Guru Besar Guru Besar

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Surat Siaran JPN Surat siaran, banner, poster, pengumuman yang mengandungi maklumat berikut : i. Kohort murid yang terlibat

ii. Tempat membuat permohonan penempatan iii. Tempoh dijalankan iv. Masa yang ditetapkan v. Mewajibkan semua ibu bapa yang berkenaan 3. Memproses permohonan penempatan Sekolah Guru Besar Borang permohonan penempatan Buku Rekod permohonan penempatan 4. Menyediakan rumusan permohonan penempatan dan menghantar ke PPD/PPG/JPN Sekolah Guru Besar Borang rumusan permohonan penempatan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 (TINDAKAN JPN/PPD/PPG)


MULA
JPN/PPD/PPG menerima rumusan permohonan penempatan murid dari sekolah JPN/PPD/PPG memproses rumusan permohonan

JPN/PPD/PPG mengeluarkan surat kelulusan penempatan ke sekolah dan diedar kepada ibu bapa

SELESAI

PROSES KERJA PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 (TINDAKAN JPN/PPD/PPG) PROSES KERJA 1. Menerima rumusan permohonan penempatan dari pihak sekolah 2. Memproses rumusan permohonan penempatan untuk kelulusan mengikut kriteria yang telah ditetapkan 3. Mengeluarkan surat kelulusan penempatan dan rumusan permohonan penempatan yang telah diproses (disket) dihantar ke sekolah TINDAKAN JPN/PPD/PPG UNIT BERKAITAN Unit Sekolah Rendah DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Rumusan permohonan penempatan dalam bentuk hardcopy atau disket. Rumusan permohonan penempatan dalam bentuk hardcopy atau disket. Rumusan permohonan penempatan dalam bentuk hardcopy atau disket.

JPN/PPD/PPG

Unit Sekolah Rendah

JPN/PPD/PPG

Unit Sekolah Rendah

SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 1. Surat Siaran Jabatan Pelajaran Negeri 2. Borang Permohonan Penempatan Murid (PPM) 3. Borang Rumusan Permohonan Penempatan Murid (RPPM)

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo JPN Alamat Tel : Faks : Bil. :

Tarikh : Kepada Semua Guru Besar ............................................ ............................................ Tuan/Puan,

PERMOHONAN PENEMPATAN KANAK-KANAK MASUK KE RENDAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2004 DAN 2005
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

SEKOLAH

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran telah menetapkan untuk melaksanakan Pendidikan Wajib sekolah rendah mulai 1 Januaari 2003. Sehubungan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk melaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti berikut : 2.1 Semua permohonan penempatan kanak-kanak masuk ke sekolah rendah hanya boleh dibuat seawal DUA tahun sebelum kanak-kanak itu bersekolah. i. Kanak-kanak yang persekolahan 2005 lahir 2.1.1998 hingga 1.1.1999 untuk tahun

ii. Kanak-kanak yang lahir 2.1.1997 hingga 1.1.1998 yang belum membuat permohonan penempatan untuk tahun persekolahan 2004 2.2 2.3 Semua urusan permohonan penempatan hendaklah dilaksanakan di peringkat sekolah mulai pada 1 hingga 31 Mac 2004 Jadual permohonan penempatan adalah seperti berikut : Tarikh Hari Masa 2.4 : 1 hingga 31 Mac 2004 : Hari bekerja : Waktu pejabat sekolah berkenaan

Sila hebahkan perkara tersebut melalui semua guru besar, guru, pekerja dan murid sekolah tuan/puan. Poster-poster berkaitan dengan perkara ini hendaklah dipamerkan di tempat-tempat yang mudah dilihat dalam kawasan sekolah. Jabatan Pelajaran akan membuat pengumuman yang serupa dalam media massa tempatan dan melalui agensi seperti Pejabat Daerah, Jabatan Penerangan dan Jabatan Agama Islam.
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

2.5

Permohonan penempatan LEWAT bagi kanak-kanak yang lahir pada 2.1.1997 hingga 1.1.1998 untuk memasukan Tahun 1 dalam Tahun 2004 boleh terus dijalankan di peringkat sekolah atau JPN/PPD/PPG.

3. Dokumen yang perlu dibawa oleh ibu bapa/penjaga ketika membuat permohonan penempatan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 Sijil lahir kanak-kanak berkenaan (salinan asal dan salinan fotostat) Bukti alamat tempat tinggal (bil elektrik/bil air/dokumen lain yang berkenaan jika perlu)

4. Sila semak sijil lahir kanak-kanak berkenaan untuk memastikan kanak-kanak tersebut adalah Warganegara Malaysia. 5. Sila pastikan bahawa kanak-kanak lelaki membuat permohonan penempatan di sekolah lelaki dan kanak-kanak perempuan di sekolah perempuan. Walau bagaimanapun kanak-kanak lelaki dan perempuan boleh membuat permohonan penempatan di sekolahsekolah bercampur. 6. Semasa permohonan dibuat, cop sekolah hendaklah diturunkan di belakang sijil lahir dan dituliskan dengan tarikh permohonan serta bilangan permohonan. Sekiranya didapati di belakang sijil lahir kanak-kanak tersebut ada cop sekolah lain yang belum dibatalkan, ibu bapa hendaklah dinasihatkan supaya memohon pembatalan permohonan sebelum kanakkanak itu boleh membuat permohonan penempatan di sekolah tuan/puan. 7. Permohonan Penempatan Bagi Kanak-Kanak Cacat Pendengaran/Terencat Akal Ringan (Bermasalah Pembelajaran), Penglihatan/Cacat

Kanak-kanak seumpama ini dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor sebelum ia boleh didaftar. Borang pemeriksaan doktor boleh didapati di Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Negeri. 8. Permohonan Penempatan Kanak-Kanak Bukan Warganegara Untuk Bersekeolah Pada Tahun 2004 adalah seperti berikut : Semua kanak-kanak Bukan Warganegara, dikehendaki membuat permohonan di Jabatan Pelajaran Negeri selepas 1 Oktober 2003. Setiap borang permohonan diisi dalam 3 salinan (Permohonan Penerimaan Masuk Murid Bukan Warganegara Ke Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan). Dokumen-dokumen berikut hendaklah disertakan bersama borang permohonan : a. 2 salinan sijil lahir kanak-kanak b. 2 salinan kad pengenalan ibu bapa c. 2 salinan pasport anak dan ibu bapa d. Jika ibu bapa bekerja di Malaysia, sertakan : i. 2 salinan pas penggajian yang sah ii. 2 salinan pas tanggungan (anak/ibu) iii. 2 salinan surat majikan e. Jika permohonan bukan dari ibu bapa murid, sila sertakan i. ii. 2 salinan sijil lahir 2 salinan kad pengenalan murid dan ibu bapa

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

iii. iv. f.

2 salinan pasport murid dan ibu bapa 2 salinan surat keterangan hubungannya dengan murid (Contoh surat daftar anak angkat)

Semua salinan dokumen hendaklah disahkan oleh guru besar. Sila hubungi Unit Perhubungan, Pendaftaran dan Pendidikan Swasta Jabatan Pelajaran Negeri untuk mendapatkan borang dan maklumat lanjut mengenai perkara di atas.

9. Semasa ibu bapa/penjaga membuat permohonan penempatan mereka hendaklah dimaklumkan mengenai peerkara berikut : Permohonan penempatan ini hanya merupakan satu permohonan kanak-kanak untuk memasuki sekolah, JPN/PPD/PPG ini tidak menjamin kanak-kanak berkenaan akan ditempatkan di sekolah di mana mereka membuat permohonan penempatan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ................................................... (t.t. dan nama) Pendaftar s.k. Pegawai Pendidikan Daerah/Gabungan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN MURID KE TAHUN 1 Maklumat Murid : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nama : Tarikh Lahir : No. Sijil Lahir : No. Daftar : Alamat : Poskod : Bandar : Negeri : Jantina : Lelaki/Perempuan Kaum : Warganegara : Anak yang ke berapa?

Maklumat Bapa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama : No. Kad Pengenalan : Pekerjaan : Alamat Pejabat : No. Telefon Pejabat : No. Telefon Rumah : Warganegara : Kaum :

Maklumat Ibu : 1. 2. 3. 4. Nama : No. Kad Pengenalan : Pekerjaan : Alamat Pejabat :


Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

5. 6. 7. 8.

No. Telefon Pejabat : No. Telefon Rumah : Warganegara : Kaum :

Maklumat Penjaga : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nama : No. Kad Pengenalan : Pekerjaan : Alamat Pejabat : No. Telefon Pejabat : No. Telefon Rumah : Warganegara : Kaum :

Maklumat Am : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Terdapat abang/kakak di sekolah ini Ibu/Bapa/Penjaga bekerja di sekolah ini Terdapat abang/kakak di sekolah berhampiran Ibu/Bapa/Penjaga bekerja di sekolah berhampiran Jarak rumah ke sekolah : Cukai pintu : Golongan kurang upaya : Jenis :

Peringatan : Permohonan penempatan ini hanya merupakan satu permohonan kanak-kanak untuk memasuki sekolah. JPN/PPG/PPD ini tidak menjamin kanak-kanak berkenaan akan ditempatkan di sekolah di mana mereka membuat permohonan.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

RPPM CONTOH BORANG RUMUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN MURID KE TAHUN 1


Nama Kanakkanak Umur Pada 1 Januari Untuk Kegunaan Sekolah Untuk Kegunaan JPN

No. Pendaftaran

Tarikh Lahir

Jantina

Alamat

No. Sijil Kelahiran

Nama Ibu Bapa/Penjaga

No. Kad Pengenalan

Pekerjaan Ibu Bapa/Penjaga

*Jarak Sekolah

Keterangan abang/kakak

*Ibu bapa/Penjaga perlu mengemukakan bukti Bil. Air/Bil Elektrik/Cukai Pintu/Surat Majikan dan sebagainya.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

MEKANISME PENGESAHAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 (TINDAKAN JPN)

MULA
Surat siaran hebahan pengesahan penempatan murid

Menghubungi pihak media massa tempatan untuk hebahan

SELESAI

PROSES KERJA HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN (TINDAKAN JPN)

PROSES KERJA 1. Menyedia dan mengedar surat siaran hebahan pengesahan penempatan murid ke sekolah dan salinan ke PPD/PPG 2. Menghubungi media massa tempatan

TINDAKAN Jabatan Pelajaran Negeri

UNIT BERKAITAN Unit Sekolah Rendah

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Surat Siaran JPN

Jabatan Pelajaran Negeri

Unit Perhubungan, Pendaftaran dan Pendidikan Swasta

Surat Siaran JPN

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN/PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

MULA
Sekolah menerima senarai dan surat kelulusan penempatan murid daripada JPN/PPD/PPG Sekolah mengedarkan surat kelulusan yang disediakan oleh JPN/PPD/PPG kepada ibu bapa Ibu bapa mengisi borang rayuan penempatan semula Tidak Ibu bapa menerima surat kelulusan dari sekolah

Ya Ibu bapa menghantar borang yang sudah lengkap ke sekolah

Ibu bapa mengesahkan penerimaan kelulusan penempatan dalam tempoh yang ditetapkan (1 hingga 30 Ogos) Sekolah membuat rumusan rayuan penempatan semula dan menghantar ke PPD/PPG/JPN PPD/PPG/JPN menerima senarai rumusan rayuan penempatan semula dan senarai kanak-kanak yang tidak mengesahkan Rayuan Penempatan Semula diproses oleh PPD/PPG/JPN. Keputusan rayuan penempatan semula dihantar ke sekolah selewat-lewatnya pada 30 Oktober Sekolah mengedarkan surat keputusan rayuan penempatan kepada ibu bapa Ibu bapa mengesahkan penempatan Bagi ibu bapa yang tidak mengesahkan penempatan anak mereka boleh dikekalkan dalam senarai sehingga ke pendaftaran hari pertama persekolahan

SELESAI

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN (TINDAKAN SEKOLAH)

PROSES KERJA 1. Sekolah menerima surat makluman kelulusan penempatan dariapda JPN/PPD/PPG berserta : a. Surat keputusan kelulusan penempatan b. Borang rumusan penempatan yang telah diproses 2. Sekolah mengedar : a. Surat keputusan kelulusan penempatan b. Borang rumusan penempatan yang telah diproses 3. Ibu bapa menerima surat kelulusan penempatan dari sekolah

TINDAKAN Sekolah

UNIT BERKAITAN Guru Besar GPK HEM

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Borang rumusan permohonan penempatan yang telah diproses

Sekolah

Guru Besar GPK HEM Pembantu Tadbir

Surat kelulusan penempatan Surat iringan keputusan penempatan sekolah

Ibu bapa/Penjaga Kanak-kanak

Surat kelulusan penempatan Surat iringan keputusan penempatan sekolah Surat kelulusan penempatan Salinan asalah sijil kelahiran Surat pemberitahuan

4. Ibu bapa mengesahkan penempatan anak mereka di sekolah yang ditempatkan. Sekiranya kanak-kanak berpindah masuk ke sekolah swasta atau meninggal dunia, guru besar berkenaan hendaklah memaklumkan kepada sekolah asal

Ibu bapa/Penjaga Kanak-kanak Guru Besar

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA 5. Sekiranya tidak bersetuju dengan penempatan ibu bapa boleh merayu untuk penempatan semula di sekolah yang dipilih 6. Sekolah menghantar rumusan rayuan penempatan semula ke PPD/PPG/JPN

TINDAKAN Ibu bapa/Penjaga Kanak-kanak

UNIT BERKAITAN

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Borang rayuan penempatan semula Sijil kelahiran asal

Sekolah

Guru Besar GPK HEM Pembantu Tadbir

a. Borang rumusan pengesahan penempatan b. Borang rumusan rayuan penempatan semula Rumusan rayuan penempatan semula

7. JPN/PPD/PPG memproses rumusan rayuan penempatan semula mengikut kriteria yang ditetapkan 8. Surat kelulusan rayuan penempatan dan rumusan keputusan rayuan penempatan dihantar ke sekolahsekolah 9. Sekolah mengedar

JPN/PPD/PPG

Ketua Unit Rendah

JPN/PPD/PPG Sekolah

Ketua Unit Rendah Guru Besar GPK HEM

Rumusan kelulusan rayuan penempatan semula

Sekolah

Guru Besar GPK HEM Pembantu Tadbir

Surat iringan jawapan rayuan penempatan semula

10. Ibu bapa mengesahkan penempatan anak mereka di sekolah yang ditempatkan

SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Surat Siaran Pengesahan Kelulusan Penempatan JPN Surat Kelulusan Penempatan Borang Rayuan Penempatan Murid (Borang RPS) Borang Rumusan Rayuan Penempatan Semula Keputusan Rayuan Penempatan Semula Tidak Diluluskan (JPN/PPD/PPG) Keputusan Rayuan Penempatan Semula Diluluskan (JPN/PPD/PPG) Borang Rumusan Pengesahan Penempatan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo JPN Alamat Tel : Faks : Bil. :

Tarikh : Kepada Semua Guru Besar ............................................ ............................................ Tuan/Puan,

PENGESAHAN KELULUSAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2004

PENEMPATAN

KE

TAHUN

SESI

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa urusan pengesahan penempatan kanak-kanak yang akan mendaftar untuk bersekolah bagi sesi persekolahan tahun 2004 akan dilaksanakan di peringkat sekolah mulai : Tarikh Hari Masa : 1 hingga 30 Ogos 2003 : Hari Bekerja : Waktu pejabat sekolah berkenaan

3. Sehubungan itu bersama ini disertakan perkara-perkara berikut untuk tindakan tuan/puan selanjutnya : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Disket Senarai Kelulusan Penempatan Kanak-Kanak Tahun 1 Sesi Persekolahan Tahun 2004 yang telah diluluskan. Surat Kelulusan Penempatan Kanak-Kanak Ke Tahun 1 Sesi Persekolahan Tahun 2004 Borang Rayuan Penempatan Semula Borang Kelulusan Rumusan Rayuan Penempatan Semula Keputusan Rayuan Penempatan Semula Bagi Kemasukan Ke Tahun 1 Borang Rumusan Pengesahan Penempatan

4. Tuan/Puan dikehendaki memanjangkan kepada ibu bapa/penjaga kanak-kanak Surat Kelulusan Penempatan yang diterima dari JPN/PPD/PPG. 5. Bagi kanak-kanak yang telah diluluskan penempatan tetapi tidak membuat pengesahan penempatan dalam tempoh yang ditetapkan atas sebab-sebab berhijrah, memasuki sekolah swasta, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui pihak sekolah hendaklah memberi surat peringatan kepada ibu bapa untuk memaklumkan sebab-sebab tidak membuat pengesahan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah selanjutnya memaklumkan ke JPN/PPD/PPG dengan mengisi maklumat tersebut dalam borang rumusan pengesahan penempatan murid dan hendaklah dihantar untuk perhatian
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

.......................................................................... sebelum atau pada ......................................... (mengikut kesesuaian negeri). 6. Ibu bapa/Penjaga kanak-kanak yang ingin merayu untuk penempatan semula hendaklah mengisi borang rayuan penempatan semula. Semua permohonan penempatan semula hendaklah dirumuskan oleh pihak sekolah mengikut format rumusan rayuan penempatan semula untuk dihantar ke JPN/PPD/PPG dalam salinan bercetak dan disket untuk perhatian .......................................................... sebelum atau pada ............................... (mengikut kesesuaian negeri). 7. Jika tuan/puan didatangi ibu bapa/penjaga murid untuk membuat permohonan penempatan (lewat) bagi kemasukan Tahun 1 Sesi Persekolahan 2004 tuan/puan boleh meminta ibu bapa berkenaan ke JPN/PPD/PPG untuk urusan permohonan penempatan. Sila nasihatkan ibu bapa tersebut membawa bersama dokumen berkaitan semasa membuat urusan permohonan penempatan di sekolah. 8. Sekiranya ada sebarang pertanyaan berhubung proses permohonan penempatan, pihak sekolah hendaklah menghubungi JPN/PPD/PPG untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ................................................... (t.t. dan nama) Ketua Sektor Pengurusan Sekolah b.p. Pengarah Pelajaran s.k. 1. Semua Ketua Sektor 2. Semua Ketua Unit 3. Semua PPD 4. Semua PPG

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo JPN/PPD/PPG Alamat Tel : Faks : Bil. :

Tarikh : Kepada ............................................ ............................................ ............................................ Tuan/Puan,

KELULUSAN PENEMPATAN KANAK-KANAK PERSEKOLAHAN TAHUN ............................


Nama Kanak-kanak No. Sijil Kelahiran

KE

TAHUN

SESI

: ............................................................................. : .............................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sehubungan dengan itu dimaklumkan anak tuan/puan yang telah membuat permohonan penempatan ke Tahun Satu Sesi Persekolahan tahun ...................... di sekolah .......................................................... pada ................................... adalah DILULUSKAN di sekolah ........................................................................ 3. Tuan/Puan diminta untuk membuat pengesahan penempatan anak tuan/puan di sekolah yang telah diluluskan mulai dari 1 hingga 30 Ogos .................. Kerjasama tuan/puan adalah diperlukan untuk mematuhi tarikh pengesahan. Sebarang kelewatan akan menjejaskan penempatan anak tuan/puan. Sila bawa bersama surat kelulusan ini semasa membuaat urusan pengesahan. 4. Sekiranya tuan/puan ingin merayu terhadap penempatan yang telah diluluskan atau ingin memohon pertukaran sekolah, tuan/puan hendaklah mengisi borang rayuan/pertukaran sekolah yang boleh diperoleh di sekolah yang telah diluluskan. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada guru besar sekolah berkenaan selewat-lewatnya pada 30 September ................... Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ................................................... (t.t. dan nama) b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Borang RPS (Diisi dalam 3 salinan) UNIT SEKOLAH RENDAH JABATAN/PEJABAT PELAJARAN ......................................................... BORANG RAYUAN PENEMPATAN SEMULA MAKLUMAT MURID 1. Nama Kanak-kanak : ........................................................................................................... 2. Tarikh Lahir : ..................................... 3. No. Sijil Kelahiran : .............................

4. Warganegara : ..................................................................................................................... 5. Alamat : ............................................................................................................................... MAKLUMAT PENEMPATAN ASAL 6. Ditempatkan di sekolah ....................................................................................................... 7. No. Permohonan Penempatan : ............................... MAKLUMAT RAYUAN SEMULA 9. Nyatakan nama sekolah untuk rayuan a) b) c) 10. Nyatakan sebab-sebabnya ; (sila sertakan dokumen sokongan sekiranya ada) ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. PERAKUAN IBU BAPA/PENJAGA Dengan ini saya mengakui bahawa segala keterangan di atas adalah benar ................................................... Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga Nama : No. KPT : Tarikh : Untuk kegunaan PPD/JPN .................................................. DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN UNTUK PENEMPATAN SEMULA DI SEKOLAH ........... ....................................... b.p. Pengarah Pelajaran
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

8. Tarikh : ........................

ULASAN GURU BESAR Disahkan benar .................................................... Tandatangan Guru Besar & Cop Tarikh :

RUMUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA BIL. NAMA JANTINA NO. SEKOLAH PENDAFTARAN DITEMPATKAN SEKOLAH DIPOHON

Disahkan Oleh :

Nama Guru Besar : Tandatangan dan Cop Rasmi : ................................................................................................. Tarikh :

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo JPN/PPD/PPG Alamat Tel : Faks : Bil. :

Tarikh : Kepada ............................................ ............................................ ............................................ Tuan/Puan,

KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA BAGI KEMASUKAN TAHUN 1 SESI PERSEKOLAHAN TAHUN ............................
Nama Kanak-kanak No. Sijil Kelahiran Sekolah ditempatkan Merayu ke : ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. : .............................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sehubungan dengan itu dimaklumkan rayuan penempatan semula anak tuan/puan ke sekolah yang dipohon TIDAK DILULUSKAN KERANA TIADA KEKOSONGAN TEMPAT. Tuan/Puan diminta membuat pengesahan penempatan semula di ................................................................................ dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini. (sekolah ditempatkan) 3. Kerjasama tuan/puan adalah diperlukan untuk mematuhi tempoh pengesahan penempatan semula. Sila bawa bersama surat ini dan sijil kelahiran asal semasa membuat urusan pengesahan semula. Sebarang kelewatan akan menjejaskan penempatan kanakkanak tersebut. 4. Keputusan rayuan adalah muktamad. Sebarang rayuan semula selepas ini tidak akan dilayan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ................................................... (t.t. dan nama) b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo JPN/PPD/PPG Alamat Tel : Faks : Bil. :

Tarikh : Kepada ............................................ ............................................ ............................................ Tuan/Puan,

KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA BAGI KEMASUKAN TAHUN 1 SESI PERSEKOLAHAN TAHUN ............................
Nama Kanak-kanak No. Sijil Kelahiran Sekolah ditempatkan Merayu ke : ............................................................................. : ............................................................................. : ............................................................................. : .............................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sehubungan dengan itu dimaklumkan rayuan penempatan semula anak tuan/puan ke sekolah ................................................................................ adalah DILULUSKAN. 3. Oleh itu, tuan/puan diminta membuat pengesahan penempatan semula anak tuan/puan di sekolah yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini. Sebarang kelewatan akan menjejaskan penempatan anak tuan/puan. Sila bawa bersama surat kelulusan ini semasa membuat urusan pengesahan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ................................................... (t.t. dan nama) b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

BORANG RUMUSAN PENGESAHAN PENEMPATAN TAHUN ....................................... NAMA SEKOLAH :....................................................... GRED : ............................

Perkara Bil. Kanak-kanak yang mendaftar Bil. Kanak-kanak yang mengesah pendaftaran Bil. Kanak-kanak yang gagal membuat pengesahan

Lelaki

Perempuan

Jumlah

........................................................... (Tandatangan dan Nama) Guru Besar Cop Sekolah

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

MEKANISME PENDAFTARAN PERSEKOLAHAN MURID TAHUN 1

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN HARI PERTAMA MURID TAHUN 1


MULA
Murid mendaftar pada hari pertama persekolahan.

Murid mengikuti pendidikan wajib. Sekolah memaklumkan PPD/PPG/JPN tentang murid berdaftar tetapi tidak hadir ke sekolah selepas 14 hari persekolahan. (Sekolah swasta akan terus hantar ke JPN). PPD/PPG/JPN membuat rumusan dengan menyemak senarai sekolah berbanding senarai rayuan.

SELESAI

PROSES KERJA PENDAFTARAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN MURID TAHUN SATU (TINDAKAN SEKOLAH)

PROSES KERJA 1. Menempatkan murid ke kelaskelas yagn telah ditetapkan oleh sekolah. Memberi surat peringatan kepada ibu bapa bagi kanakkanak yang masih belum mendaftar 2. Menghantar nama-nama kanak-kanak yang tidak mendaftar selepas 14 hari persekolahan ke JPN/PPD/PPG (Bagi Sekolah Swasta dihantar terus ke JPN). 3. JPN/PPD/PPG menerima senarai nama kanak-kanak yang tidak mendaftar daripada sekolah dan dibandingkan dengan senarai rayuan permohonan penempatan semula/lewat.

TINDAKAN Sekolah

UNIT BERKAITAN Guru Besar GPK HEM Guru Kelas

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Surat Kelulusan Penempatan. Surat peringatan kepada ibu bapa yang masih belum membuat pendaftaran. Rumusan nama kanak-kanak yang tidak mendaftar.

Sekolah Sekolah Swasta

Guru Besar GPK HEM Guru Kelas

JPN/PPD/PPG Unit Sekolah Rendah

Senarai kanakkanak tidak mendaftar. Rumusan rayuan penempatan semula/lewat.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN RAYUAN PENEMPATAN BAGI MURID TAHUN 1 (PENDAFTARAN LEWAT)

MULA

Murid yang tidak membuat permohonan penempatan

Murid berdaftar di sekolah lain. Kanakkanak dengan maklumat lengkap

Pendidikan Khas

Tiada Sijil Kelahiran

Sekolah menyediakan rumusan pendaftaran Maklumat Murid Maklumat Bapa Maklumat Ibu Maklumat Penjaga Maklumat Am Pengesahan oleh Pengamal Perubatan JPN

Ibu bapa uruskan Sijil Kelahiran

Tiada

Ada

Ibu bapa isi borang rayuan

Jabatan Pendaftaran Negara

Sekolah memproses rayuan penempatan*

PPD/JPN membuat penempatan dan menghantar keputusan terus kepada ibu bapa dan salinan ke sekolah

Sekolah maklumkan sekolah/PPD/ JPN asal dalam tempoh lima hari selepas murid berdaftar

SELESAI

*Petunjuk : Murid yang tiada sijil lahir atau dokumendokumen lain sebagai bukti warganegara tidak boleh didaftar/diterima/ditempatkan di sekolah walaupun secara sementara.
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN LEWAT TAHUN 1 (TINDAKAN SEKOLAH/PPD/PPG/JPN)

PROSES KERJA 1. Menerima permohonan penempatan pada/selepas hari pertama persekolahan : a. murid daripada sekolah lain b. tidak pernah membuat permohonan tempatan 2. Menghantar rumusan permohonan penempatan lewat ke JPN/PPD/PPG 3. JPN/PPD/PPG a. menerima rumusan permohonan penempatan lewat dari sekolah b. menerima borang permohonan penempatan lewat yang dihantar terus oleh ibu bapa 4. JPN/PPD/PPG memproses rumusan permohonan penempatan lewat/permohonan penempatan lewat daripada ibu bapa 5. Bagi kes murid yang telah membuat permohonan penempatan di sekolah lain dan berpindah tanpa membatalkan permohonan penempatannya, maka sekolah yang menerima (sekolah baru) hendaklah menghantar surat makluman kepada sekolah asal/PPD/PPG/JPN dalam tempoh 5 hari selepas murid mendaftar.

TINDAKAN Sekolah

UNIT BERKAITAN Guru Besar GPK HEM

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Borang Permohonan

Sekolah

Guru Besar GPK HEM

Rumusan permohonan penempatan lewat Keputusan penempatan Rumusan keputusan penempatan lewat

JPN/PPD/PPG Unit Sekolah Rendah

JPN/PPD/PPG Unit Sekolah Rendah

Rumusan permohonan penempatan Borang permohonan penempatan

Sekolah

Guru Besar GPK HEM

Surat Kelulusan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN KANAK-KANAK YANG MEMOHON PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN (DAFTAR LEWAT) 1. 2. 3. 4. Borang Permohonan Penempatan Tahun 1 Borang PPM (Sama seperti dalam permohonan penempatan) Surat Kelulusan Penempatan Murid (Sama seperti dalam pengesahan penempatan) Borang Rumusan Pendaftaran Murid Tahun 1 Surat Peringatan Pendaftaran Murid Tahun 1

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

BORANG RUMUSAN PENGESAHAN PENEMPATAN TAHUN ....................................... NAMA SEKOLAH :....................................................... GRED : ............................

Perkara Bil. Murid yang mengesahkan pendaftaran Bil. Murid yang melapor diri Bil. Murid yang tidak melapor diri

Lelaki

Perempuan

Jumlah

Tandatangan Guru Besar

........................................................... Cop Rasmi :

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH Ruj. Kami : Tarikh : Encik ............................................................. ....................................................................... Tuan/Puan, Surat Peringatan Untuk Mendaftar Murid Tahun Satu Tahun .................................... Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas. 2. Tuan/Puan telah membuat pengesahan penempatan Tahun Satu anak tuan/puan ........................................ di sekolah ini. 3. Dukacita dimaklumkan, anak tuan/puan didapati masih belum melapor diri pada masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. 4. Sehubungan itu, tuan/puan diminta membawa anak tuan untuk melapor diri di sekolah ini dalam masa dua minggu dari tarikh surat ini dikeluarkan. 5. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab sekiranya anak tuan kehilangan tempat belajar di sekolah ini disebabkan kegagalan anak tuan melapor diri dalam masa yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

......................................... (Tandatangan dan Nama) Guru Besar Cop Sekolah

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

MEKANISME PENYIASATAN MURID CICIR

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PERGERAKAN LAPORAN ADUAN MURID CICIR

ADUAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JABATAN PELAJARAN NEGERI

PPD/PPG LUAR TADAHAN PPD/PPG SEKOLAH LUAR TADAHAN SEKOLAH

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

CARTA ALIRAN PROSES PENYIASATAN MURID CICIR Aktiviti Pelaksanaan Menerima aduan murid cicir (termasuk kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan) dan menjalankan siasatan. Guru Besar menyelesaikan kes berkaitan di peringkat sekolah Tindakan
Membuat siasatana terhadap kes Menyediakan laporan murid cicir Mewujudkan **JPMC Sekolah, jika perlu Menyalurkan bantuan pendiddikan Menyediakan khidmat kaunseling Memanjangkan kes khas (kes perlu bantuan tabung kemiskinan murid tidak mahu mendaftar) ke KPM dan salinan laporan ke JPN/PPD/PPG untuk tindakan

MULA

SEKOLAH

* Kes Khas

Tidak

PPD/PPG

Menerima salinan aduan/laporan dari sekolah

Mengambil tindakan untuk bantu menyelesaikan kes, seperti contoh menempatkan murid di asrama pusat Mewujudkan JPMC Daerah/Gabungan, jika perlu

Tidak JPN

Menerima salinan aduan dari sekolah/PPD/PPG

Ya Tidak KPM

Mengambil tindakan untuk bantu menyelesaikan kes, seperti contoh permohonan kanakkanak yang tiada sijil kelahiran Mewujudkan JPMC Negeri, jika perlu

Menerima aduan/laporan dari sekolah

SELESAI

Menyalurkan bantuan kewangan Mengemukakan kertas penyiasatan dan bukti-bukti kepada PUU untuk mengambil tindakan undang-undang Mewujudkan JPMC KPM, jika perlu

Nota : 1. * Kes Khas meliputi kes yang menentukan bantuan tabung kemiskinan/murid yang tidak mahu mendaftar. 2. **JPMC adalah Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN LEWAT TAHUN 1 (TINDAKAN SEKOLAH/PPD/PPG/JPN)

PROSES KERJA 1. Menerima aduan dan menjalankan siasatan terhadap kes murid cicir (termasuk kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan).

TINDAKAN Sekolah

UNIT BERKAITAN Guru Besar / Pengetua / GPK HEM / Guru Bimbingan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN Surat aduan murid cicir Surat akuan penerimaan aduan murid cicir. Laporan murid cicir *Kes Khas adalah kes murid cicir yang memerlukan bantuan tabung kemiskinan/murid yang tidak mahu mendaftar. Laporan murid cicir

2. Guru Besar menyelesaikan semua kes berkaitan di peringkat sekolah (*Kes Khas hendaklah terus dipanjangkan ke KPM untuk tindakan dan salinan ke JPN/PPD/PPG).

Sekolah

Guru Besar / Pengetua

3. Menerima salinan laporan murid cicir dari sekolah dan mengambil tindakan untuk penyelesaian kes, jika berkaitan. (contoh : Penempatan murid di asrama pusat). 4. Menerima salinan laporan murid cicir dari sekolah/PPD/PPG dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan kes, jika berkaitan. 5. Menerima aduan/laporan dari sekolah dan menyelesaikan kes berkaitan. (contoh : Tabung kemiskinan).

PPD/PPG

PPD/PPG

JPN

Pendaftar

Laporan murid cicir

KPM

Bahagian Sekolah Penasihat Undang-undang

Laporan murid cicir. Kertas siasatan. Bukti-bukti berkaitan murid cicir.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

A. 1. 2.

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC) PERINGKAT SEKOLAH (JIKA PERLU) Guru Besar hendaklah menubuhkan JPMC di peringkat sekolah, (jika perlu) sekiranya kes murid cicir berkenaan tidak dapat diselesaikan oleh Guru Besar. JPMC Sekolah hendaklah terdiri daripada : 2.1 Guru Besar sebagai Pengerusi 2.2 Guru Penolong Kanan 1 sebagai Naib Pengerusi 2.3 Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sebagai Setiausaha 2.4 Wakil guru-guru sekolah (termasuk Guru Bimbingan dan Guru Pemulihan). JPMC Sekolah adalah bertanggungjawab untuk : 3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02 daripada : 3.1.1 Daftar atau senarai murid yang dikenalpasti cicir daripada sekolah; 3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke sekolah; 3.1.3 Laporan yang dipanjangkan ke sekolah oleh JPN/PPD/PPG; dan 3.1.4 Kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan sekolah. 3.2 Mengeluarkan akuan penerimaan aduan PMC 01/02-A bagi perkara 3.1.2 dan 3.1.3 di atas. 3.3 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi murid di luar kawasan tadahan sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan. 3.4 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan murid cicir dengan menggunakan format laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02 bersekali dengan Borang Aduan PMC 01/02. 3.5 Mengadakan mesyuarat JPMC Sekolah untuk menerima, membincang dan membuat keputusan ke atas laporan siasatan. 3.6 Melaksanakan kepujtusan mesyuarat JPMC Sekolah : 3.6.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes cicir diselesaikan); atau 3.6.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada JPMC Daerah bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan. 3.6.3 Memanjangkan Kes Khas terus ke Kementerian Pelajaran untuk tindakan segera. Kes khas adalah kes yang meliputi kes murid cicir yang memerlukan bantuan tabung kemiskinan/murid yang tidak mahu mendaftar. 3.7 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.6.1 yang berada di bawah kawalan sekolah meliputi : 3.7.1 Yuran sekolah, buku teks, rancangan makanan tambahan sekolah, asrama, pengecualian yuran makan; 3.7.2 Khidmat kaunseling kepada murid dan ibu bapa; 3.7.3 Khidmat guru pemulihan; dan 3.7.4 Bantuan dan sokongan lain yang boleh didapatkan oleh JPMC sekolah daripada agensi atau badan lain seperti PIBG, JHEOA, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jawatankuasa Kampung, Yayasan Negeri dan lain-lain. 3.8 Ibu bapa atau penjaga yang tidak berpuas hati dengan keputusan JPMC sekolah boleh membuat rayuan kepada JPMC Negeri.

3.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

B. 1. 2.

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC) PERINGKAT DAERAH/GABUNGAN (JIKA PERLU) PPD/PPG hendaklah menubuhkan JPMC di peringkat daerah/gabungan. JPMC Daerah/Gabungan hendaklah terdiri daripada : 2.1 PPD/PPG (Penolong Pendaftar) sebagai Pengerusi. 2.2 Penolong PPD/PPG Pengurusan Sekolah sebagai Naib Pengerusi 1. 2.3 Penolong PPD/PPG Pengurusan Kemanusiaan sebagai Setiausaha. 2.4 Penolong Pegawai Pendidikan Daerah (Rendah) 2.5 Guru Besar yang berkaitan. 2.6 Pegawai-pegawai pendidikan yang berkaitan. JPMC PPD/PPG adalah bertanggungjawab untuk : 3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02 daripada : 3.1.1 Daftar atau senarai murid yang dikenalpasti cicir di kawasan PPD/PPG tersebut; 3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke PPD/PPG; dan 3.1.3 Laporan yang dipanjangkan ke PPD/PPG oleh Sekolah/JPN. 3.2 Mengeluarkan akuan penerimaan aduan PMC 01/02-A bagi perkara 3.1.2 3.3 Memproses maklumat murid cicir yang diterima, memanjangkan maklumat murid cicir di luar tadahan PPD/PPG kepada JPN dan memanjangkan maklumat murid cicir ke sekolah dalam tadahan PPD/PPG. 3.4 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi : 3.4.1 Murid di dalam kawasan tadahan PPD/PPG kepada sekolah berkenaan. 3.4.2 Murid di luar kawasan tadahan PPD/PPG kepada Jabatan Pelajaran Negeri. 3.5 Mengeluarkan Surat Arahan Siasatan PMC 03/02 kepada guru besar untuk membuat penyiasatan ke atas murid cicir di kawasan tadahan sekolah berkenaan, jika perlu. 3.6 Mengeluarkan Surat Arahan Penyiasatan Murid Cicir PMC 03/02 kepada pegawai penyiasat untuk membuat penyiasatan ke atas murid cicir, jika perlu. 3.7 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan siasatan murid cicir dengan menggunakan format Laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02 bersekali dengan Borang Aduan PMC 01/02, jika perlu. 3.8 Mengadakan mesyuarat JPMC PPD/PPG untuk menerima, membincang dan membuat keputusan ke atas laporan siasatan yang dipanjangkan oleh sekolah atau yang dijalankan sendiri oleh Jawatankuasa. 3.9 Melaksanakan keputusan mesyuarat JPMC PPD/PPG. 3.9.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes keciciran diselesaikan) atau 3.9.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada JPMC Negeri bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan. 3.10 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.9.1 yang berada di bawah kawalan daerah/gabungan yang meliputi : 3.10.1 Buku teks, rancangan makanan tambahan sekolah, asrama, pengecualian yuran makan; 3.10.2 Khidmat kaunseling kepada murid dan ibu bapa; 3.10.3 Khidmat guru pemulihan; dan 3.10.4 Bantuan dan sokongan lain yang boleh didapatkan oleh JPMC Daerah/Gabungan daripada agensi atau badan lain seperti PIBG, JHEOA, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jawatankuasa Kampung, Yayasan Negeri dan lain-lain. 3.11 Memantau perjalanan JPMC Sekolah.

3.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

C. 1. 2.

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC) PERINGKAT NEGERI (JIKA PERLU) Pengarah Pelajaran Negeri (Pendaftar Sekolah dan Guru) hendaklah menubuhkan JPMC di peringkat Negeri. JPMC Negeri hendaklah terdiri daripada : 2.1 Pengarah Pelajaran Negeri (Pendaftar Sekolah dan Guru) sebagai Pengerusi. 2.2 Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri sebagai Timbalan Pengerusi. 2.3 Ketua Sektor Pengurusan Kemanusiaan sebagai Naib Pengerusi 1. 2.4 Ketua Sektor Pengurusan Sekolah sebagai Naib Pengerusi 2. 2.5 Ketua Unit HEM sebagai Setiausaha. 2.6 Ketua Unit Sekolah Rendah, Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran, Ketua Unit Pendidikan Khas. JPMC Negeri adalah bertanggungjawab untuk : 3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02 daripada : 3.1.1 Daftar murid cicir JPN berkenaan; 3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke JPN; 3.1.3 Maklumat daripada media massa dan orang awam; dan 3.1.4 Laporan yang dipanjangkan kepada JPN oleh KPM/PPD/PPG/Sekolah. 3.2 Mengeluarkan Akuan Penerimaan Aduan PMC 01/02-A perkara 3.1.2. 3.3 Memproses maklumat murid cicir yang diterima, memanjangkan maklumat murid cicir di luar tadahan kepada KPM dan memanjangkan maklumat murid cicir dalam tadahan JPN ke PPD/PPG berkenaan. 3.4 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi : 3.4.1 Murid di dalam kawasan tadahan JPN ke PPD/PPG berkenaan; dan 3.4.2 Murid di luar kawasan tadahan JPN kepada JPN berkenaan. 3.5 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan siasatan mruid cicir dengan menggunakan format Laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02 bersekali dengan Borang Aduan PMC 01/02, jika perlu. 3.6 Mengadakan mesyuarat JPMC Negeri untuk menerima, membincang dan membuat keputusan ke atas laporan siasatan yang dipanjangkan oleh PPD/PPG atau siasatan yang dijalankan sendiri oleh Jawatankuasa dan rayuan yang dipanjangkan oleh sekolah/PPD/PPG. 3.7 Melaksanakan keputusan mesyuarat JPMC Negeri : 3.7.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes cicir diselesaikan); atau 3.7.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada Urus Setia Murid Cicir KPM bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan. 3.8 Keputusan JPMC Negeri ke atas mana-mana kes rayuan adalah muktamad. 3.9 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.7.1 yang berada di bawah kawalan JPN yang meliputi : 3.9.1 Pemberian bantuan makanan tambahan, pakaian sekolah, biasiswa, kemudahan asram, buku teks, pengangkutan, kaunseling, pengasuh, tukang masak, pemulihan dan lain-lain kepada murid; 3.9.2 Merujuk kepada Jabatan Kesihatan untuk mendapatkan khidmat pemeriksaan, rawatan dan khidmat kesihatan lain; 3.9.3 Merujuk untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada agensi-agensi kerajaan lain yang termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Baitulmal Negeri, Yayasan Negeri, Yayasan Pembangunan Rakyat Miskin; dan 3.10 Memantau perjalanan JPMC Sekolah/PPD/PPG.

3.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

D. 1. 2.

URUS SETIA PENYIASATAN MURID CICIR (USPMC) PERINGKAT KPM (JIKA PERLU) TKPPM Jabatan Sekolah hendaklah menubuhkan Urus Setia Murid Cicir di peringkat KPM. Urus Setia hendaklah terdiri daripada : 2.1 TKPPM Jabatan Sekolah sebagai Pengerusi. 2.2 Pengarah Bahagian Sekolah sebagai Timbalan Pengerusi. 2.3 Unit Rendah, Bahagian Sekolah sebagai Urus Setia/Setiausaha. Urus Setia adalah bertanggungjawab untuk : 3.1 Merancang dan menyelaraskan tindakan pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah. 3.2 Menerima maklumat tentang murid cicir daripada : 3.2.1 Daftar murid cicir sekolah/PPD/PPG/JPN; dan 3.2.2 Laporan yang dipanjangkan ke KPM oleh sekolah/PPD/PPG/JPN. 3.3 Mengeluarkan Akuan Penerimaan Aduan PMC 01/02-A perkara 3.2.2 3.4 Memproses maklumat murid cicir yang diterima. 3.5 Memanjangkan maklumat murid cicir kepada JPN/PPD/PPG/Sekolah berkenaan. 3.6 Mengadakan mesyuarat untuk menerima, membincangkan dan membuat keputusan ke atas laporan keciciran. 3.7 Melaporkan pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996. 3.8 Melaksanakan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996 berkaitan pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah. 3.9 Merancang dan melaksanakan pendidikan wajib di peringkat rendah termasuk menguruskan perkara-perkara berikut : 3.9.1 Sumber bantuan dan sokongan; 3.9.2 Penguatkuasaan; 3.9.3 Pemantauan; dan 3.9.4 Hal-hal lain yang berkaitan.

3.

SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PENYIASATAN MURID CICIR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Borang Aduan Murid Cicir PMC 01/02 (Sekolah) Borang Perakuan Penerima Aduan Laporan Murid Cicir PMC 01/02-A (Sekolah) Format Laporan Penyiasatan Murid Cicir PMC 02/02 (Sekolah) Surat Penyiasatan Murid Cicir Sekolah/PPD/PPG/JPN - PMC 03/02 Surat Tunjuk Sebab Mengapa Anak Tidak Didaftarkan Surat Arahan Mendaftar Tahun 1

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PMC 01/02 Borang Aduan Murid Cicir Nama Kana-kanak Alamat Rumah : .............................................................................................................. : .............................................................................................................. .............................................................................................................. Sebab-sebab keciciran (Sila tandakan di dalam kotak berkenaan). Sakit Kemiskinan Terbiar Lain-lain (sila nyatakan) .............................................................................................

.......................................................... (Tandatangan Pelapor) Nama Alamat Telefon

......................................... Tarikh

: .......................................................................................................................... : .......................................................................................................................... : ..........................................................................................................................

Sila kembalikan borang ini kepada Guru Besar atau Pegawai Pelajaran Daerah atau Pegawai Pelajaran Gabungan atau Jabatan Pelajaran Negeri Pengesahan penerimaan aduan : Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa aduan ini telah diterima dan akan diambil tindakan. Sekian. Terima kasih. Nama Jawatan Cop Pejabat : .......................................................................................................................... : .......................................................................................................................... : ..........................................................................................................................

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PMC 01/02-A Sekolah/PPD/PPG/Jabatan Ruj. : Tarikh : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tuan, PERAKUAN PENERIMA ADUAN LAPORAN MURID CICIR (Nama Kanak-kanak ...................................................................................................) Adalah diperakukan kami telah menerima aduan di atas pada ................................................ ...................................................... (rujukan dan tarikh). 2. Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan telah mengambil maklum dan akan diambil tindakan susulan. 3. Penghargaan dan terima kasih kerana keprihatinan kepada pendidikan wajib.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................................... (Tandatangan dan nama) GB/PPD/PPG/JPN

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PMC 02/02 Format Laporan Penyiasat Murid Cicir A. Makluman Pegawai Penyiasat 1. 2. 3. 4. 5. B. Nama Jawatan No. Kad Pengenalan Surat Kuasa Rujukan Pelantikan : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ......................................................................................

Makluman Kanak-Kanak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nama Jantina Bangsa Tarikh Lahir No. Sijil Lahir Nama Sekolah Terakhir Kewarganegaraan : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ...................................................................................... : ......................................................................................

Tahun Terakhir Persekolah : 1 2 3 4 5 6 Tahun ............................................. Tarikh Berhenti Sekolah : ......................................................................................

C.

Jenis Keciciran Murid (Sila tandakan pada kotak yang berkenaan) Murid yang berdaftar dan mengesah untuk bersekolah Tahun 1 tapi tidak melapor diri ke sekolah dalam tempoh 14 hari persekolahan. Murid yang berdaftar tetapi tidak mengesahkan pendaftarannya untuk bersekolah di Tahun 1 tetapi tidak melapor ke sekolah dalam tempoh 14 hari persekolahan. Murid yang berdaftar, mengesah untuk bersekolah, melapor ke sekolah dan tidak hadir secara berterusan/berturut-turut untuk masa selama 14 hari persekolahan tanpa apa-apa sebab munasabah. Murid yang tidak berdaftar, tidak mengesah untuk bersekolah dan tidak melapor ke sekolah.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

D.

Makluman Ibu Bapa/Penjaga

: 1. Nama 2. Jantina 3. No. Kad Pengenalan 4. Kewarganegaraan 5. Alamat 6. Pekerjaan 7. Pendapatan Sebulan 8. Tanggungan : : : : : : : :

Bapa

Ibu

Penjaga

.....................

orang

Bil.

Nama Anak

Umur

Nama Sekolah / Institusi

Hubungan dengan Ibu Bapa / Penjaga

9. Taraf pendidikan ibu bapa / penjaga E. Sebab-sebab Keciciran a. b. c. d. e. f.

: ................................................................

Jarak rumah dengan sekolah terdekat Masalah pengangkutan Kesihatan dan orang kurang upaya ibu bapa/penjaga atau kanak-kanak Surat akuan doktor (jika ada) Kemiskinan Keselamatan/Ancaman

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

g. h. i.

Sijil lahir Sikap Dan lain-lain (sila nyatakan) : ................................................................................ ................................................................................................................................

F.

Ulasan dan Cadangan ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

....................... (Tandatangan)

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

PMC 03/02 Logo Sekolah/PPD/PPG/Jabatan Ruj. : Tarikh : Encik/Puan, ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tuan, Penyiasatan Murid Cicir Dengan hormatnya saya merujuk surat pemberian kuasa di bawah seksyen 136 oleh Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. ......................................... bertarikh ......................................... dan surat aduan .............................................................. Encik ................................................................................... bertarikh ..................................... berkaitan dengan perkara di atas. 2. Sehubungan itu, tuan/puan dipohon untuk menyiasat kes murid cicir seperti mana yang telah dinyatakan oleh pengadu. Borang Aduan PMC 01/02 dilampirkan. 3. Dengan ini, tuan/puan dikehendaki menjalankan tugas siasatan berpandukan kepada Format Borang Penyiasatan Murid Cicir PMC 02/02. 4. Kerjasama dan bantuan tuan amat kami harapkan dan hargai.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................................... (Tandatangan dan nama) GB/PPD/PPG/Pendafatar s.k. PPD/PPG/JPN

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo Sekolah Ruj. : Tarikh : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tuan/Puan, Anak Tidak Didaftarkan Sebagai Murid Di Sekolah Rendah Dalam Tahun Persekolahan ...................................... Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Akta Pendidikan (Pindaan) Seksyen baru 29A subseksyen 2 menjelaskan iaitu : (2) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib. 3. Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa sehingga sekarang tuan/puan didapati masih belum mendaftarkan anak tuan/puan yang bernama ....................................... untuk belajar di sekolah rendah. Oleh itu, tuan/puan diminta supaya memberikan sebabsebab mengapa tuan/puan gagal berbuat demikian agar pihak kami dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. 4. Sila jawab surat ini dalam tempoh 14 hari untuk tindakan kami selanjutnya.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................................... (Tandatangan dan nama) Guru Besar

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Logo Pendaftar Ruj. : Tarikh : Encik/Puan, ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tuan, Arahan Mendaftar Murid Tahun Satu Tahun ...................................................... Nama Kanak-Kanak : .................................................................... Tarikh Lahir : .................................................................... No. Sijil Kelahiran : .................................................................... Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas. 2. Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Penyiasatan Murid Cicir (JPMC) *Sekolah/PPD/PPG/JPN/KPM telah mengkaji laporan penyiasatan murid cicir seperti di atas dan memutuskan bahawa anak tuan yang bernama ................................. adalah wajib bersekolah pada tahun persekolahan .................................... berdasarkan kepada Akta Pendidikan (Pindaan) Seksyen 29A. 3. Oleh itu, tuan/puan diarah supaya mendaftarkan anak tuan/puan di sekolah ............................................................................................... dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini. Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ......................................... (Tandatangan dan nama) Pendaftar * Potong yang tidak berkenaan

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

KANDUNGAN RISALAH HEBAHAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

1.

Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah Pendidikan wajib di peringkat rendah adalah satu undang-undang yang menghendaki setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia yang mempunyai anak mencapai umur enam tahun pada hari pertama tahun persekolahan semasa, mendaftarkannya di sekolah rendah dan terus menjadi murid di sekolah rendah di sepanjang tempoh pendidikan rendah.

2.

Tempoh Pendidikan wajib Tempoh pendididkan wajib adalah selama tempoh pendidikan rendah, iaitu selama enam tahun.

3.

Tarikh Pelaksanaan Pendidikan Wajib Pendidikan wajib akan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003 yang meliputi murid Tahun 1.

4.

Kanak-Kanak Yang Terlibat Kanak-kanak yang terlibat adalah mereka yang dilahirkan antara 2 Januari 1996 hingga 1 Januari 1997. Kanak-kanak yang tercicir tetapi tidak terlibat dengan Pendidikan Wajib hendaklah dibantu supaya mereka dapat bersekolah.

5.

Proses Pendaftaran Seseorang Kanak-Kanak Untuk Bersekolah di Sekolah Rendah Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Gabungan, Pejabat Pelajaran Daerah serta sekolah membuat pengumuman tentang pendaftaran anak-anak ke sekolah rendah dengan cara berikut : Permohonan Penempatan Ibu bapa adalah di antara membuat permohonan penempatan bagi anaknya untuk belajar di Tahun 1 di sekolah rendah yang berhampiran dengan tempat tinggalnya. Permohonan penempatan ini boleh dibuat di sepanjang bulan Mac. Pengesahan Penempatan ke Tahun 1 Ibu bapa dinasihatkan membuat pengesahan penempatan ke Tahun 1 di sekolah rendah di mana anaknya akan ditempatkan apabila menerima maklumat berkenaan yang akan disampaikan oleh sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Gabungan atau Jabatan Pelajaran Negeri sepanjang bulan Ogos. Penempatan seseorang kanak-kanak ke sesebuah sekolah tidak semestinya sama dengan yang dipohon semasa membuat permohonan penempatan. Atas sebabsebab yang tidak dapat dielakkan permohonan ke sesuatu sekolah boleh ditolak. Rayuan Ibu bapa boleh membuat rayuan mengenai penempatan sekolah anaknya kepada sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Gabungan atau Jabatan Pelajaran Negeri. Sebarang keputusan yang telah dibuat hasil daripada rayuan adalah muktamad.
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Ibu bapa yang telah berpindah ke tempat tinggal yang baru hendaklah memberitahu sekolah tentang alamat barunya dan memohon supaya anaknya ditempatkan di sekolah baru mengikut alamatnya yang terkini. Pendaftaran Hari Pertama Persekolahan Ibu bapa hendaklah membawa anaknya untuk berdaftar pada hari pertama persekolahan dengan membayar yuran-yuran yang dikenakan oleh sekolah berdasarkan kepada amaun yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pertukaran Sekolah Sebelum Pendaftaran Hari Pertama Persekolahan Ibu bapa yang telah membuat pendaftaran awal dan/atau telah mengesahkan penerimaan penempatan ke sekolah rendah tetapi berpindah ke tempat baru sama ada dalam daerah yang sama atau dalam negeri lain hendaklah memaklumkan kepada sekolah lama terlebih dahulu sebelum memohon untuk membuat pendaftaran baru ke sekolah di tempat tinggalnya yang baru. 6. Penalti Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib adalah merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Jika disabitkan dengan kesalahan ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. 7. Pertanyaan Sebarang pertanyaan mengenai pendidikan wajib ini boleh dirujuk kepada sekolah yang berhampiran, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia