Anda di halaman 1dari 29

FERTIGASI

PENGENALAN

DEFINISI
Satu kaedah penanaman di mana baja (Fertiliser) diberi kepada tanaman melalui sistem pengairan (Irrigation)

DEFINISI

erasal dari dua perkataan Inggeris !ang digabungkan menjadi satu iaitu Ferti " #Fertili$er% Gasi " Gation (#Irrigation%)

&ESES'AIAN
Fertigasi adalah kaedah AL(E)NA(IF untuk menggantikan kaedah kon*ensional terutaman!a untuk mengatasi masalah tanah (tanah mati+ tidak subur+ masam+ berbatu+ ter,emar dsb) Lebih praktikal & ekonomik untuk sa!uran jenis buah (tomato+ terung+ ,ili+ stra-beri dsb) agaimana pula untuk sa!uran jenis daun .. Pilihan !ang terbaik adalah /ID)0P0NI&

PE) E1AAN FE)(IGASI DAN /ID)0P0NI& .


/ID)0P0NI&
Satu sistem Penanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media dan baja diberi melalui sistem pengairan samada sistem drip+ NF( atau deep ,ulture

FE)(IGASI
Satu kaedah penanaman dimana pemberian nutrien diberikan dengan menggunakan sistem drip2 Sebarang 3edia boleh digunakan seperti tanah+ sabut kelapa dll2

Berbagai sistem hidroponik

Berbagai sistem hidroponik

AE)0P0NI& 4 DF(

&ELE I/AN FE)(IGASI

Kaedah utama untuk mengatasi masalah tanah

Tanah Bris (Berpasir), Tanah masam (biasanya kawasan yang berhampiran pantai, Tanah Disturb Land(Tanah Bukit yang diptong untuk dijadikan kawasan rojek erumahan, dll)

enanaman boleh diran!ang

"adual akti#iti penanaman boleh diran!ang

$enjimatkan masa pelaksanaan projek

enyediaan tanah hanya perlu dilakukan diawal projek (rujuk penyediaan tanah)

%asil&unit kawasan lebih tinggi

Kuantiti dan kualiti tanaman lebih baik seterusnya meningkatkan hasil

enggunaan baja & nutrien lebih !ekap

Baja diberi mengikut jadual dan keperluan

&ELE I/AN FE)(IGASI

$edia

tumbesaran dan persekitaran '

bersih Tumbesaran Tanaman (ekata $asalah merumpai minima&tiada enggunaan ra!un boleh dikawal "imat Tenaga Buruh

FE)(IGASI 5 ()ANSF0)3ASI (E&N0L0GI PE)(ANIAN


SE

EL'3 INI

Di pandang rendah
Pakaian &otor+ &erja ba-ah matahari !ang panas terik+ berurusan dengan tanah !ang kotor dll an!ak proses !ang perlu dilalui+ plo-+ rotor+ buat batas dll timbul masalah seperti hakisan+ tanah mati dll 3asalah hujan+ kemarau+ ribut+ banjir

Pen!ediaan tanah kerap

Penggunaan tanah intensi6

Diluar ka-alan

)outine !ang membosankan

FE)(IGASI 5 ()ANSF0)3ASI (E&N0L0GI PE)(ANIAN

SE&A)ANG )da status

(uasana kebun yang !anggih, diusahakan se!ara komersil* ertanian (atu erniagaan, engusaha berpakaian lebih kemas dan bersih sekali sahaja iaitu semasa awal projek Boleh diusahakan sepanjang tahun enggunaan mekanisasi untuk mengurangkan tenaga buruh, + ekar kawasan boleh diuruskan oleh , orang pekerja sahaja*

enyediaan tanah '

(epanjang tahun

enggunaan eralatan yang lebih !anggih

&EPE)L'AN PE3 A7AAN SA8')AN 9A)A &0N:ESI0NAL


K-L.)()/0 "-/1( T)/)$)/0 B1L 3K3K&%)0 "enis Baja 4$L (kapor) T&)yam ( roses ) / K %ijau / K Biru $3 + %) T-23/4 5657 K Kuantiti (Kg) 8:77 :777 ,77 6:7 +:7 %arga & .nit 2$ 7*87 7*67 ,*57 ,*,7 +*;7 7'3LA/ &os baja sepokok ,ili )3 >2?@
< Berdasarkan harga baja sehingga "un 8779 < $aklumat akej Teknologi "abatan ertanian

"umlah 2$ :77*77 ,,:77*77 +,787*77 8,56:*77 89:*77 ;+;<=2==

&EPE)L'AN PE3 A7AAN SA8')AN 9A)A FE)(IGASI


K-L.)()/0 "-/1( T)/)$)/0 B1L 3K3K&%)0 + %) T-23/4 5657 K

&EPE)L'AN 3ENGI&'( P0&0& + 3K3K -2L.K)/ +*:L ' 8L )12 = B)") (-%)21 + (-T B)") >-2T14)(1 D1?)12K)/ D-/4)/ ,7,777 L1T )12 K- -2L.)/ K-(-L.2.%)/ 23"-K @,;,;77 L1T )12 = B)") K- -2L.)/ B)") >-2T14)(1 ./T.K (-L.2.% 23"-K 88 (-T K3( B)") >-2T14)(1 2$ ,77 A 88 B )3 ?+?==2== &0S A7A 'N('& SEP0&0& (E)0NG )3 >2AB
< Berdasarkan harga baja sehingga "un 8779

-2B)/D1/4)/
%1D23 3/1K Baja T)/)% 1/324)/1K 324)/1K Baja Baja %umus $ineral terurai $ineral terurai

Larutan nutrien Larutan tanah Larutan Tanah Bersentuhan dengan akar tumbuhan engambilan mineral dan air

KONSE P FER TI GASI SE CA RA AM

Tangki Baja am biasa diguna sekitar +hp )ntara Timer yang diguna

)da 5 lot tanaman okok menerima baja

(ANA3AN 8ANG SIN0NI3 DENGAN &AEDA/ FE)(IGASI


9ili Paling Popular Di (anah )endah

(03A(0 >ertigasi Kaedah ilihan .tama Di ?ameron %ighland

(ANA3AN 8ANG SIN0NI3 DENGAN &AEDA/ FE)(IGASI

E) AGAI :A)IE(8 3EL0N

(IP PEN(ING
Amalkan C praktik ilmu !ang di perolehi Pakar psikolog! mengatakan ilmu !ang diperolehi jika tidak diamalkan dalam masa D bulan+ ilmu itu akan hilang dengan sendirin!a2 Ala merajuk le tu 'ntuk 9epat belajar C ambil !ang positi6 7angan 6ikirkan masalah+ masalah+ masalah+ mulakan terus dari mana !ang boleh2 (eknologi A=E F (enaga manusia ;=E erja!a atau tidak+ ke mana nak pergi bergantung kepada diri kita+ teknologi serta ilmu !ang ada han!a sebagai pembantu2 7angan ambil mudah perkara !ang ke,il atau

menangguhkan kerja
Perkara

!ang ke,il boleh memberikan kerugian besar kepada pengusaha

(IP PEN(ING
D'A

PENG')'SAN (E)PEN(INGF
Pen!ediaan+

ka-alan dan pengagihan

nutrien
&a-alan

pen!akit dan perosak

MACAM MA NA, BO LEH FAHAM KE? Tak pe, k ita akan ula ng be kal i!ka li "upa#a ki ta $ u% a& ' a&a$ %an ingat

&LI& DISINI