Anda di halaman 1dari 26

5 .

S u s u r g a l u r p e r ke m b a n g a n p e n u l i s a n tatabahasa bahasa melayu

Tatabahasa
Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008 !Tatabahasa merupakan susunan perkataan yang men"adi ayat. #ara$%ara perkataan$perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang "uga mempunyai makna. #ara$%ara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. &lmu yang membi%arakan aturan! kaedah atau sistem yang umum yang meliputi bidang mor'ologi dan sintaksis.

Tata tingkat tatabahasa


Ayat

Mor'e m

(ata

)rasa

(laus a

Tatabahasa formal
Pemerian bahasa berdasarkan linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan %iri lakuan bahasa Setiap rumus ditentukan tempatnya di dalam sistem *erdasarkan 'ungsi tidak berdasarkan 'aktor ekstralinguistik *erdasarkan tatabahasa huraian dan deskripti'

Tatabahasa deskripti'
+ikenali "uga sebagai Tatabahasa Huraian
Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa. (emungkinan yang merangkumi mor'ologi dan sintaksis (emungkinan itu "uga berasaskan %iri$%iri bahasa itu.

Sesuatu bahasa ditakri'kan berdasarkan makna dan rasa. #iri bahasa di dunia sudah ada a%uannya. *erdasarkan kese"agatan bahasa *erdasarkan struktual bahasa. Struktur yang men"adi norma saha"a dianggap gramatis Ayat ditakri'kan sebagai u"aran yang bermakna.
Tatabahasa notonial

6. Susur Galur perkembangan Penulisan Tatabahasa Bahasa Melayu Tatabahasa Preskripti' Tatabahasa *ebas (onteks dan Tatabahasa )ungsional

TATABAHASA PRES R!PT!"


Tatabahasa preskripti' atau pres%ripti,e grammar adalah suatu tatabahasa yang menyatakan kaedah$kaedah bagi apa yang dianggap merupakan pemakaian bahasa yang paling tepat dan yang terbaik. Tatabahasa preskripti' selalu didasarkan tidak pada deskripsi$ deskripsi pemakaian yang sebenar tetapi pada pandangan pakar tatabahasa mengenai apa yang terbaik.

TATABAHASA PRES R!PT!"


#irinya ialah+ikenali #iri

"uga dengan nama Tatabahasa #ormatif

yang dianggap betul saha"a yang diberikan a%uan pen%arian yang sedia ada

Penggunaan Penentuan

kaedah baku sebagai ru"ukan atau pedoman

TATABAHASA BEBAS $#TE S (Contex Free Grammar)

/enis

Tatabahasa Struktur )rasa Tulis Semulanya seperti 1 2

0umus

0umus

Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa$apa konteks 1

TATABAHASA "%#GS!A# (Functional Grammar)

*erdasarkan

pandangan pragmatik

)ungsi

bahasa sebagai alat perhubungan sosial rumus yang menga4al hubungan

*erasaskan

manusia
(pragmatik 5 pengka"ian bahasa dari sudut pandangan pengguna! terutama pemilihan yang dibuat! kekangan yang dihadapi dalam interaksi sosial! dan kesan penggunaan bahasa dalam lakuan komunikasi

TA/6( 7- A8&0A9 +A9 T:(:H TATA*AHASA M;8A26


Tradisional - Marsden! <insted! =a>ba Struktural - Asmah dan Abdullah

Aliran Tatabahasa
3 2 A B Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 3857$an Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 3.?0$an Tatabahasa Trans'ormasi @enerati' (bermula pada tahun 3.70$an Tatabahasa <a%ana (bermula pada tahun 3.80$an

Pen"enisan Tatabahasa

Pen"enisan (arya Tatabahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori 8inguistik Sumber- +iubah suai daripada &smail Salleh (3..A

Se"arah Perkembangan Tatabahasa Tradisional


2aska! Panini! Pingala! (atyayana! Patan"ali - =aman &ndia (2$200 SM Plato! Aristotles - =aman 2unani (bermula A00 SM Pris%ian! Appolonius +is%ollus! M.T. Carro =aman 0oma4i (sekitar 500 SM Al$(halil! Al$Masri! ;rasmus! +ante! Arnauld! +es%artes - =aman Arab D =aman Pertengahan (0enaissan%e

Se"arah Perkembangan Tatabahasa Tradisional


/ason @rimm! Hermann @rassmann! (arl Cerner - =aman Perbandingan 8inguistik Moden - )erdinand de Saussure (Abad ke$3. dan 20

Se"arah Perkembangan Tatabahasa Tradisional

Aliran Tradisional
Aliran tradisional merupakan aliran tera4al bagi histogra'i nahu Melayu. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata$mata. (ita dapat lihat a%uan yg dibuat dlm penghasilan nahu ini.
=a>ba dalam Pelita Bahasa 1 dgn "elasnya menggolongkan nama mengikut makna. *egitu "uga! Marsden (3832 dan <instedt (3.27 (dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga$tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya

<. Marsden
A Grammar Of The Malay Lan ua e (1!1")
Menurut <. Marsden! kata terbahagi kepada dua! iaitu-

0.:. <instedt
Malay Grammar (1#1$)
Menurut 0.:. <instedt! kata terbahagi kepada tiga! iaitu-

0.:. <instedt
Malay Grammar (1#1$)
Manakala! golongan kata menurut <instedt-

=ainal Abidin Ahmad (=a>ba


Pelita Bahasa Pen al 1 (1#$%)
Menurut =a>ba! kata terbahagi kepada lima! iaitu-

STR% T%RA&
ASMAH D A*+688AH

Aliran Struktural
Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. Setiap unsur dika"i se%ara mendalam mengikut sistem bahasa. *ukti yang nyata ialah penggolongan kata ker"a yang dibuat oleh Asmah H". :mar dalam buku 9ahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis

Asmah H". :mar


An &ntro'uction To Malay Grammar (1#(#)) *ahu Melayu Muta+hir (1#!") , *ahu -emas -ini ("%%!)

(ata terbahagi kepada tiga! iaitu3. 9ama (nominals 2. (er"aan (,erbals A. (ata Tugas ('un%tion 4ords

Abdullah Hassan
The Mor.holo y of Malay (1#/$)) Pener0itan -ata (1#!#) 'an Morfolo i ("%%()

(ata terbahagi kepada enam! iaitu3. (ata 9ama 2. (ata (er"a A. (ata Ad,erb B. (ata Ad"ekti' 5. (ata Tugas ?. (ata Partikel