Anda di halaman 1dari 2

MINGGU SEBELUM PRAKTIKUM Minggu ini merupakan minggu terakhir saya untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi praktikum

pada minggu hadapan iaitu bermu a daripada !" #u ai hingga $% September $%!&' Pada hu(ung minggu sebe um praktikum )asa $ bermu a merupakan satu pe uang pada saya untuk mempersiapkan d*kumen+d*kumen, )ai +)ai dan bahan bantu menga(ar yang akan digunakan se-aktu praktikum nanti' Ku iah ama i dan te*ri yang saya per* ehi sepan(ang di ke as akan saya gunakan da am menyiapkan diri untuk men(a ani praktikum ini' Memandangkan ini merupakan penga aman kedua saya untuk men(a ani praktikum maka saya per u bersiap sedia agar dapat menun(ukkan prestasi yang ebih baik daripada praktikum sebe umnya' Saya dan rakan saya, Siti I..ati akan men(a ani praktikum di Sek* ah Kebangsaan Pu au Merta(am' Saya berasa ser*n*k berker(asama dengan I..ati kerana kami sudah sering ka i beker(asama da am membuat tugasan dan pe bagai akti/iti sebe um ini' 0 eh yang demikian, perse)ahaman yang te ah -u(ud antara kami dapat me i1inkan agi per(a anan praktikum pada ka i ini' Saya berharap dapat berk*ngsi idea, mak umat serta pendapat dengan be iau' Sem*ga ker(asama kami ini akan menghasi kan sesuatu yang baik' 2arapan saya untuk Praktikum 3asa $ ini ia ah sem*ga saya dapat mengumpu penga aman dan input+input berguna untuk men(adi se*rang guru ke ak dan (uga menambahbaik agi prestasi diri bagi men(adi se*rang guru yang 1emer ang agar mampu mendidik anak bangsa' Penyediaan ran1angan menga(ar, peran1angan akti/iti yang menarik, ka-a an ke as, sikap pr*)esi*na isme dan ain+ ain agi akan saya pe a(ari dengan bersungguh+sungguh sepan(ang men(a ani praktikum ini' Saya berharap saya dapat menggunakan i mu yang te ah diper* ehi sebe um ini untuk menga(ar' Saya sedar banyak ke emahan yang akan timbu , namun saya akan mengganggap ia sebagai pembakar semangat kepada saya untuk ebih berusaha mempertigkatkan keb* ehan diri dan mengatasi ke emahan yang ada' 2arapan saya (uga agar semua -arga sek* ah dapat memberikan ker(asama dan me-u(udnya hubungan baik antara saya dan -arga sek* ah' Saya akan 1uba men(a ankan tanggung(a-ab dengan baik dan me-u(udkan persekitaran yang se esa bagi semua pihak' Sem*ga sega a harapan saya ini dapat saya rea isasikan dengan baik ke ak'