Anda di halaman 1dari 18

Nama: Tarikh:

Tingkatan:

BAB 2 B1D1E1

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 41
Ba nd 1 Pernyataan Standard D1 Deskri t!r D1 E1 E"idens B1 D1 E1 Menyatakan tahap zaman prasejarah secara kronologi

(a) Zaman Prasejarah di Malaysia terbahagi kepada tiga tahap. Berdasarkan carta masa berikut, berikan tahap-tahap zaman prasejarah di Malaysia secara kronologi. Jangka Masa !aman 200 000 3000 000 tahun Dahulu !aman "al#$litik 7 000 Tahun Dahulu !aman N#$litik 4 000 Tahun ahulu !aman %$gam

(&) Lengkapkan rajah berikut dengan tahap-tahap zaman prasejarah di Malaysia. !aman "ra s#'arah

Nama: Tarikh:

Tingkatan:

(i) !aman "al#$litik

(ii) !aman N#$litik

(iii) !aman %$gam

Nama: Tarikh:
BAB 2 B1D1E1

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 42
Ba nd 1 Pernyataan Standard D1 Deskri t!r D1 E1 E"idens B1 D1 E1 Menyatakan tahap zaman prasejarah secara kronologi

(a) %#ngka(kan )a'ah &#rikut #ngan taha( *aman "ras#'arah i Mala+sia

1, !aman %$gam 4000 -M

"#ralatan %$gam

2, !aman N#$litik 7000 -M

B#liung

3, !aman (al#$litik

Nama: Tarikh:
7000 -M

Tingkatan:

.a(ak /#ngam

Nama: Tarikh:
BAB 2 B2D2E1

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 4#
Ba nd 2 Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E1 E"idens B2 D2 E1 Menyatakan tahap zaman prasejarah secara kronologi

!aman N#$litik0!aman %$gam Berdasarkan rajah berikut, jelaskan ciri-ciri manusia pada zaman Neolitik dan logam.

.#giatan Ek$n$mi 1malan k#(#r2a+aan %$kasi

!aman N#$litik i, %$gam i, M#n'alankan (#ng#&umian m#nggunakan k#(ingan &atu 1nimism#

!aman N#$litik i, B#r2u2uk tanam

ii, M#nangka( 3kan iii, M#mungut hasil hutan i4, B#r agang s#2ara tukar &arang !aman %$gam

Nama: Tarikh:
i, B#r2u2uk tanam ii, M#nangka( ikan iii, "#r agangan tukar &arang i4, M#nt#rnak &inatang !aman N#$litik : i, ii, /ua 5ha6 .#lantan Bukit T#ngk$rak6 -a&ah

Tingkatan:

!aman %$gam i, ii, iii, -ungai T#m&#ling6 "ahang /ua harimau6 "#rak 5hangkat M#nt#ri6 "#rak

Nama: Tarikh:
BAB 2 B2D2E1

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 44
Ba nd 2 Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E1 E"idens B2 D2 E1 Menyatakan tahap zaman prasejarah secara kronologi

Berdasarkan jadual berikut, jelaskan ciri-ciri manusia zaman Paleolitik.

!aman "al#$litik

5iri72iri Mas+arakatn+a

(a)

5iri75iri "#n#m(atan

1, Tinggal i alam gua an i s#kitar tasik

2, 8i u( &#r(in ah ran ah (&) .#giatan Ek$n$mi 2, M#mungut hasil hutan 1, M#m&uru &inatang liar

Nama: Tarikh:
(&) ( & ) .#(#r2a+aan

Tingkatan:

1, M#m(#r2a+ai 1nimism#

2, M#ngamalkan u(a2ara (#rku&uran 1, Bukit Ja9a an Bukit %#ngg$ng6 "#rak ( ) ( & ) %$kasi 2, /ua Niah, -ara9ak

Nama: Tarikh:
BAB 2 B3D2E2

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 4$
Ba nd # Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E2 E"idens B# D2 E2 M#n#rangkan 2iri mas+arakat !aman "ras#'arah

(a) 5iri72iri mas+arakat !aman "al#$litik i, 5iri75iri (#n#m(atan : 8i u( &#r(in ah ran ah an tinggal i luar an i alam gua

ii, .#giatan: M#m&uru &inatang liar6 m#mungut hasil hutan6 m#ngamalkan 2ara hi u( sara iri iii, "#ralatan : 1latan &atu i4, .#(#r2a+aan : 1nimism# an u(a2ara (#rku&uran 4, %$kasi i Mala+sia : &ukit Ja9a6 .$ta Tam(an i "#rak6 /ua Niah6 -ara9ak6 Tingka+u6 -a&ah

Lengkapkan maklumat berikut dengan menerangkan ciri-ciri masyarakat zaman Prasejarah.

(&) 5iri72iri mas+arakat !aman N#$litik i, 5iri75iri (#n#m(atan : M#m(un+ai k#tua an m#m&uat (#m&ahagian k#r'a

Nama: Tarikh:

Tingkatan:

ii, .#giatan: M#n2i(ta (#ralatan t#m&ikar6 B#r2u2uk tanam6 m#nangka( ikan an m#nt#rnak &inatang6 &#r agang s#2ara tukar &arang iii, "#ralatan : 1lat &atu s#(#rti &#liung an (#mukul kulit ka+u6 m#n2i(ta &arang7&arang k#mas s#(#rti kalung6 anting7anting an g#lang i4, .#(#r2a+aan : 1nimism# 4, %$kasi i Mala+sia : /ua 5ha6 .#lantan an Bukit T#ngk$rak6 -a&ah

(a) 5iri72iri mas+arakat !aman %$gam i, 5iri75iri (#n#m(atan : 8i u( m#n#ta( an M#m(un+ai a at r#sam

ii, .#giatan: B#r2u2uk tanam6 m#nangka( ikan6 &#r&uru an m#nt#rnak &inatang6 m#n'alakan k#giatan (#r agangan s#2ara tukar &arang, iii, "#ralatan : 1lat %$gam ari(a a gangsa an &#si i4, .#(#r2a+aan : M#n'alankan (#ng#&umian m#nggunakan k#(ingan &atu 4, %$kasi i Mala+sia : -ungai T#m&#ling6 "ahang6 /ua harimau6 "#rak an 5hangkat M#nt#ri6 "#rak

Nama: Tarikh:

Tingkatan:

Nama: Tarikh:
BAB 2 B3D2E2

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 4%
Ba nd # Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E2 E"idens B# D2 E2 M#n#rangkan 2iri mas+arakat !aman "ras#'arah

(a ) 5iri75iri Mas+arakat !aman (al#$litik

: : : :

Mereka hidup secara berpindah randah Mereka tinggal dikawasan terbuka dan di dalam gua dan di sekitar tasik Kegiatan ekonomi mereka ialah memburu binatang, memungut hasil hutan dan mengamalkan cara hidup sara diri Mereka menggunakan alat batu sebagai alat utama dalam kehidupan seharian (a ) Ciri-Ciri Masyarakat Zaman Neolitik Mereka tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai Mereka mengamalkan kepercayaan animisme Kegiatan ekonomi mereka ialah bercucuk tanam, menternak binatang, memungut hasil hutan, Kegiatan perdagangan secara tukar barang juga dijalankan eralatan mereka menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu (a ) Ciri-Ciri Masyarakat Zaman !ogam Masyarakat "aman !ogam hidup secara menetap Mereka mempunyai adat resam Mereka mengamalkan kegiatan ekonomi bercorak perdagangan secara tukar barang #erdapat juga penduduk yang bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang Mereka mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup tertentu seperti menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu

: : : : :

: : : : :

Nama: Tarikh:
BAB 2
B4D2E1

Tingkatan:

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 4&
Ba nd 4 Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E1 E"idens B4 D2 E1 M#m&an ingkan 2iri mas+arakat !aman "ras#'arah (."-)

1, %#ngka(kan 'a ual &#rikut #ngan m#m&uat (#r&an ingan 2iri72iri mas+arakat *aman "ras#'arah i n#g#ra kita 5iri72iri ( a ) !aman "al#$litik i, 8i u( &#r(in ah7 ran ah (#n#m(at an ii, Tinggal i ka9asan t#r&uka an i alam gua ( & ) !aman N#$litik i, ;u'u sist#m mas+arakat +ang m#m(un+ai k#tua an m#m&uat (#ngkhususan (#k#r'aan ii, Tinggal i gua an &#rham(iran sungai ( 2 ) !aman %$gam

i, ii, iii,

8i u( m#n#ta( Tinggal i alam gua M#m(un+ai a at r#sam

i,

M#m&uru &inatang liar

i,

B#r2u2uk tanam

i,

.#giatan Ek$n$mi

ii, M#mungut hasil hutan iii, M#ngamalkan 2ara hi u( sara iri

ii, M#nangka( ikan an m#nt#rnak &inatang iii, B#r&uru an m#mungut hasil hutan i4, B#r agang s#2ara tukar &arang ii,

B#r2u2uk tanam6 m#nangka( ikan6 &#r&uru6 m#nt#rnak &inatang, M#n'alankan k#giatan (#r agangan s#2ara tukar &arang

Nama: Tarikh:

Tingkatan:

.#(#r2a+ aan

i, ii,

1nimism# M#ngamalkan u(a2ara (#rku&uran

i, 1nimism#

i,

M#n'alankan (#ng#&umian m#nggunakan k#(ingan &atu

i, %$kasi i Mala+si ii, iii, BAB 2


B4D2E1

Bukit Ja9a6 .$ta tam(an an Bukit Bunuh i %#ngg$ng6 "#rak /ua Niah6 -ara9ak Tingka+u6 sa&ah

i,

/ua 5ha6 .#lantan

i, ii, iii,

ii, Bukit T#ngk$rak6 -a&ah

-ungai T#m&#ling6 "ahang /ua 8arimau6 "#rak 5hangkat M#nt#ri6 "#rak

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Lembaran 4'
Ba nd 4 Pernyataan Standard D2 Deskri t!r D2 E1 E"idens B4 D2 E1 M#m&an ingkan 2iri mas+arakat !aman "ras#'arah (."-)

( a )%#ngka(kan ra'ah &#rikut #ngan m#m&uat (#r&an ingan 2iri mas+arakat *aman (ra s#'arah

Paleolitik Ciri-Ciri Penempatan : 8i u( &#r(in ah ran ah


:

Tinggal i ka9asan t#r&uka6 i alam gua6 an i s#kitar tasik Kegiatan dan peralatan M#m&uru &inatang

Nama: Tarikh:
:

Tingkatan:

M#mungut hasil hutan s#(#rti &uah7 &uahan an (u2uk7 (u2uk aun M#ngamalkan 2ara hi u( sara iri M#nggunakan alatan &atu s#&agai alat utama, Kepercayaan 1nimism# M#ngamalkan u(a2ara "#rku&uran

: :

: :

Lokasi Bukit Ja9a6 .$ta Tam(an an Bukit Bunuh i %#ngg$ng6 "#rak /ua Niah6 -ara9ak Tingka+u6 -a&ah

: :

Neolitik Ciri-Ciri Penempatan : ;u'u sist#m masyarakat s#(#rti m#m(un+ai ketua dan pembahagian kerja Tinggal i /ua an sungai

Nama: Tarikh:
Kegiatan dan peralatan : : : : : : M#n2i(ta (#ralatan t#m&ikar B#r2u2uk tanam M#nangka( ikan an m#nt#rnak &inatang B#r&uru an m#mungut hasil hutan B#r agang 1latan &atu s#(#rti &#liung an (#mukul kulit ka+u M#n2i(ta &arang k#mas s#(#rti kalung6 anting7anting an g#lang

Tingkatan:

Kepercayaan : 1nimism#

Lokasi : : Gua Cha, Kelantan Bukit Tengkorak, abah

Logam Ciri-Ciri Penempatan : : 8i u( m#n#ta( Masih a a +ang tinggal i alam gua an &#rham(iran sungai M#m(un+ai a at

Nama: Tarikh:
r#sam Kegiatan dan peralatan : : 1lat l$gam gangsa an &#si B#r2u2uk tanam, M#nangka( ikan6 &#r&uru6 m#nt#rnak &inatang an (#r agangan tukar &arang Kepercayaan : .#(#r2a+aan an (#gangan hi u( t#rt#ntu <(a2ara (#ng#&umian m#nggunakan alatan &atu

Tingkatan:

Lokasi
: :

-ungai t#m&#ling6 "ahang /ua 8arimau an 5hangkat M#nt#ri "#rak

Nama: Tarikh:

Tingkatan: