Anda di halaman 1dari 14

BAB l PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Menarik diri (withdrawal) adalah suatu tindakan ele!askan diri" #aik !erhatian au!un inatn$a terhada! lin%kun%an s&sial se'ara lan%sun% (is&lasi diri). Pada ulan$a klien erasa dirin$a tidak #erhar%a la%i sehin%%a erasa tidak a an dala #erhu#un%an den%an &ran% lain. Pada klien den%an enarik diri di!erlukan ran%san%an(sti ulus $an% ade)uat untuk e ulihkan keadaan $an% sta#il. *ti ulus $an% !&siti! dan terus enerus da!at dilakukan &leh !erawat. A!a#ila sti ulus tidak dilakukan(di#erikan klien teta! den%an enarik diri $an% akhirn$a en%ala i halusinasi" ke#ersihan diri kuran% dan Ke%iatan hidu! sehari+hari (ADL) tidak ade)uat. Pen$a,i(kel& !&k en%an%kat !er asalahan %an%%uan hu#un%an s&sial - enarik diri se#a%ai t&!ik !e #ahasan $an% akan dise inarkan . Hal ini karena sela a kel& !&k !raktek di ru ah sakit .iwa Pusat Gr&%&l .akarta di ruan% Elan% // terda!at 00 klien dari 01 klien adalah enarik diri (234). Melihat k&ndisi terse#ut diatas ka i kel& !&k terd&r&n% en%a #il t&!ik 5 Asuhan Ke!erawatan klien Tn. M den%an asalah uta an enarik diri6 den%an hara!an da!at #ersa a ti ke!erawatan ruan% elan% // untuk e #erikan asuhan ke!erawatan. B. TU.UAN Tu,uan kel& !&k l7 en%a #il kasus Tn. M den%an asalah uta a enarik diri adalah 8. Me !ela,ari kasus enarik diri disesuaikan den%an te&ri dan k&nse! $an% telah diteri a. 0. Me #erikan asuhan ke!erawatan !ada klien enarik diri den%an !endekatan !r&ses ke!erawatan. 9. Mendesi inasikan asuhan ke!erawatan klien enarik diri. :. PR;*E* PENUL/*AN MAKALAH. Dala enuliskan la!&ran kasus ini" kel& !&k ahasiswa endiskusikan kasus+ kasus diruan% Elan% //" e utuskan untuk en%a #il salah satu kasus untuk se inar $aitu enarik diri" ke udian kel& !&k elakukan studi literatur $an% terkait den%an kasus" selan,utn$a elakukan asuhan ke!erawatan !ada klien $an% di aksud. Asuhan ke!erawatan dilakukan ulai in%%u ke ti%a (8< A!ril 822<) sa !ai den%an in%%u ke tu,uh (81 Mei 822<). Akhirn$a disusun se'ara tertulis dala #entuk akalah untuk dise inarkan.

BAB ll GAMBARAN KASUS

Tn.M" 99 tahun" a%a a /sla " #elu kawin" *MP (tidak lulus)" Ala at - *li!i Peta #uran. .akarta Barat.Klien !indahan dari ruan% Elan% / ke elan% // ti%a #ulan lalu. Perta a kali asuk ru ah sakit akhir tahun 82<= sela a ti%a #ulan" ke udian !ulan%. Masuk ru ah sakit kedua tahun 8223" se !at 'uti sa !ai tahun 822>. *e,ak tahun 822> terse#ut sa !ai saat ini #elu !ernah !ulan%. Pena !ilan ta !ak kurus" BB- ?0"> K%" TB - 8<1 ' " tidur telan,an% !&sisi @etus. Ra #ut a'ak+a'akan" ikal" k&t&r" !andan%an ata k&s&n% terarah !ada satu arah" ata #an$ak k&t&ran. Gi%i kunin%" ulut k&t&r dan #au. Tu#uh ta !ak k&t&r dan #er#au dikeru uni lalat. Kuku tan%an !an,an%" k&t&r kehita an disela+sela kuku" disela+sela ,ari tan%an terda!at luka #ekas %arukan" klien selalu elakukan %erakan stere&ti!e den%an en%%esek+%esekkan ,ari+,ari tan%an kanan dan kiri #er%antian. Kedua kaki #ersisik dan terda!at luka+luka ke'il #ekas %arukan. Klien serin% en$endiri di !&,&k ruan%an" kadan% #i'ara sendiri ( ulut k& at+ka it)" tidak #eres!&n terhada! sa!aan !erawat" tidak !ernah #erinteraksi den%an klien lain au!un !erawat" #eran,ak dari te !atn$a han$a !ada waktu akan" tidak !eduli den%an lin%kun%an dan aktiAitas di ruan%an. *uka ere#ut akanan dari klien lain saat akan. Menururt i#u klien ketika #eru ur 89 tahun !ernah tersere !et truk hin%%a en%ala i %e%ar &tak dan dirawat di ru ah sakit sela a se #ilan hari. *e,ak itu klien ta !ak le#ih !endia " en$endiri dan ,aran% #i'ara den%an keluar%an$a. Tahun #erikutn$a klien en%ala i ke,an% karena tetanus dan han$a #er&#at ke antri. Pada u ur 81 tahun klien en%ala i stress karena takut tidak lulus sek&lah dan en%eluh !ela,aran sulit" sulit k&nsentrasi dan #ahkan !ernah #erkelilin% k&ta tan!a tu,uan se,ak !ulan% sek&lah sa !ai !etan% hari. Klien ta !ak se!erti &ran% #in%un%" suka #i'ara sendiri" serin% arah tan!a se#a#"" di,auhi te ann$a" arah tak terkendali" e e'ah ka'a ,endela lalu e ukul i#u dan ke udian di#awah ke R*.P .akarta. Dari data+data terse#ut diatas un'ul asalah ke!erawatan - enarik diri" har%a diri rendah" ADL #erkuran%" ke#ersihan diri kuran%"!&tensial halusinasi.dan ideal diri tin%%i. MA*ALAH KEPERABATAN 8. Menarik diri D.* - /#u en%atakan se,ak en%ala i %e%ar &tak klien le#ih !endia dan serin% en$endiri dika ar. D.; - Klien serin% en$endiri di!&,&k ruan%an" tidur telan,an% den%an !&sisi @etus" tidak #eres!&n sa!aan !erawat" tidak #erinteraksi den%an klien lain dan !erawat" #eran,ak dari te !atn$a han$a saat !e #a%ian akan. 0. Har%a diri rendah D.* - /#u en%atakan se,ak %e%ar &tak klien en%eluh sulit k&nsentrasi" en%atakan !ela,aran di sek&lah sulit dan takut tidak lulus sek&lah" klien tidak lulus *MP" en,adi !en%an%%uran dan en%atakan alu dan serin% die,ek te ann$a. D.; - Klien tidak #erani k&ntak ata" en%hindar #ila didekati" #ila ditan$a klien enunduk dan elakukan %erakan stere&ti!e den%an en%%esek+%esekan ,ari tan%an. 9. Gan%%uan ADL D.*. /#u en%atakan saat diru ah klien han$a en$endiri dan tiduran" tidak elakukan ke%iatan a!a+a!a. D.; - Klien tidak !eduli den%an lin%kun%an dan aktiAitas lin%kun%an" klien #eran,ak dari te !atn$a han$a waktu akan
0

?. Ke#ersihan diri kuran% D.* D.; - Badan k&t&r " #er#au dan dikeru uni lalat" ra #ut a'ak+a'akan dan k&t&r" ulut k&t&r dan #er#au" %i%i kunin%" ata k&t&r" disela+sela ,ari tan%an terda!at luka ke'il #ekas %arukan" kuku tan%an k&t&r dan !an,an%" kaki #ersisik ada luka ke'il #ekas %arukan kuku kaki !an,an% dan k&t&r. >. P&tensial Halusinasi D.*- /#u en%atakan se#elu asuk ru ah sakit klien !ernah #i'ara sendiri" tidak ,elas dan tidak da!at di en%erti. D.; - Klien ta !ak k& at+ka it" tertawa sendiri. 1. /deal diri tin%%i D.s - Ketika dikenalkan den%an klien lain" klien serin% Pa,a,aran. /#u en%atakan klien tidak lulus *MP D.; - Klien tidak lulus *MP. PR;BLEM TREE P&tensial Halusinasi Gan%%uan ADL MENAR/K D/R/ HARGA D/R/ RENDAH /DEAL D/R/ T/NGG/ Ke#ersihan diri kuran% en%atakan #ahwa sa$a ahasiswa

BAB /// T/N.AUAN TE;R/ A. PR;*E* TER.AD/NCA MA*ALAH KEPERABATAN. Menurut *tuart and *undeen" salah satu %an%%uan #erhu#un%an s&sial diantaran$a !erilaku enarik diri atau is&lasi $an% dise#a#kan &leh !erasaan tidak #erhar%a" $an% #iasan$a diala i klien den%an latar #elakan% lin%kun%an $an% !enuh den%an !er asalahan"

kete%an%an" keke'ewaan dan ke'e asan. Perasaan tidak #erhar%a en$e#a#kan klien akin sulit dala en%e #an%kan hu#un%an den%an &ran% lain" aki#atn$a klien en,adi re%resi" en%ala i !enurunan dala aktiAitas dan kuran%n$a !erhatian terhada! !ena !ilan dan ke#ersihan diri. Klien se akin ten%%ela dala !en%ala an dan !&la tin%kah laku asa lalu dan tin%kah laku !ri iti@ antara lain !e #i'aran $an% autistik dan tin%kah laku $an% tidak sesuai den%an ken$ataan sehin%%a da!at #eraki#at lan,ut ter,adin$a halusinasi. Pada kasus Tn. M" $an% ka i kel&la" awal ke,adiann$a dise#a#kan &leh !erasaan keke'ewaan terhada! ke%a%alan $an% e #uat erasa rendah diri" lalu enutu! diri( enarik diri dan is&lasi diri dari lin%kun%an. Klien tidak !eduli terhada! se%ala ke%iatan(aktiAitas di ruan%an" kuran% e !erhatikan ke#ersihan diri $an% #eraki#at lan,ut !ada ke un%kinan ter,adin$a halusinasi. B. / . T/NDAKAN KEPERABATAN - MENAR/K D/R/ 8. Psik&tera!eutik. 8.8 Bina hu#un%an salin% !er'a$a Buat k&ntrak den%an klien - e !erkenalkan na a !erawat dan waktu interaksi dan tu,uan. A,ak klien #er'aka!+'aka! den%an e an%%il na a klien" untuk enun,ukkan !en%har%aan $an% tulus. .elaskan ke!ada klien #ahwa in@&r asi tentan% !ri#adi klien tidak akan di#eritahukan ke!ada &ran% lain $an% tidak #erke!entin%an. 8.0 Berk& unikasi den%an klien se'ara ,elas dan ter#uka Bi'arakan den%an klien tentan% sesuatu $an% n$ata dan !akai istilah $an% sederhana Gunakan k& unikasi Aer#al dan n&n Aer#al $an% sesuai" ,elas dan teratur. Bersa a klien enilai an@aat dari !e #i'araann$a den%an !erawat. Tun,ukkan sika! e !ati dan #eri kese !atan ke!ada klien untuk en%un%ka!kan !erasaan$a 8.9 Kenal dan dukun% kele#ihan klien Tun,ukkan 'ara !en$elesaian asalah (k&!in%) $an% #isa di%unakan klien" 'ara en'eritakan !erasaan$a ke!ada &ran% lain $an% terdekat(di!er'a$a. Bahas #ersa a klien tentan% k&!in% $an% k&nstrukti@ Dukun% k&!in% klien $an% k&nstrukti@ An,urkan klien untuk en%%unakan k&!in% $an% k&nstrukti@. 8.? Bantu klien en%uran%i 'e asn$a ketika hu#un%an inter!ers&nal Batasi ,u lah &ran% $an% #erhu#un%an den%an klien !ada awal tera!i. Lakukan interaksi den%an klien seserin% un%kin. Te ani klien #e#era!a saat den%an duduk disa !in% klien. Li#atkan klien dala #erinteraksi den%an &ran% lain se'ara #ertaha!" di ulai dari klien den%an !erawat" ke udian den%an dua !erawat" ke udian dita #ah den%an satu klien dan seterusn$a. Li#atkan klien dala aktiAitas kel& !&k. 0. Pendidikan kesehatan

.elaskan ke!ada klien 'ara en%un%ka!kan !erasaan selain den%an kata+kata se!erti den%an enulis" enan%is" en%%a #ar" #er&lah+ra%a" #er ain usik" 'ara #erhu#un%an den%an&ran% lain - keuntun%an #erhu#un%an den%an &ran% lain. Bi'arakan den%an klien !eristiwa $an% en$e#a#kan enarik diri. .elaskan dan an,urkan ke!ada keluar%a untuk teta! en%adakan hu#un%an den%an klien. An,urkan !ada keluar%a a%ar en%ikutsertakan klien dala aktiAitas dilin%kun%an as$arakat. 9. Ke%iatan hidu! sehari+hari Bantu klien dala elaksanakan ke#ersihan diri sa !ai da!at elaksanakann$a sendiri. Bi #in% klien #er!akaian $an% ra!i Batasi kese !atan untuk tidur *ediakan sarana in@&r asi dan hi#uran se!erti - a,alah" surat ka#ar" radi& dan teleAisi. Buat dan ren'anakan ,adwal ke%iatan #ersa a+sa a klien. ?. Tera!i *& atik Beri &#at sesuai den%an !rinsi! li a #enar (#enar klien" &#at"d&sis" waktu dan 'ara) Pantau reaksi &#at :atat !e #erian &#at anti!sik&tik $an% telah dilaksanakan. Pastikan a!akah &#at $an% telah di inu " !eriksa te !at+te !at $an% e un%kinkan klien en$i !an &#at. >. Lin%kun%an Tera!eutik Pindahkan #aran%+#aran% $an% da!at e #aha$an klien au!un &ran% lain dari ruan%an. :e%ah a%ar klien tidak #erada didala ruan%an $an% sendiri dala ,an%ka waktu $an% la a. Beri ran%san%an sens&ri se!erti - suara usik" %a #ar hiasan di ruan%an. B.0. T/NDAKAN KEPERABATAN D HARGA D/R/ RENDAH 8. Psik&tera!eutik 8.8. Bina hu#un%an salin% !er'a$a Kenalkan na a" tu%as" waktu ker,a !erawat ke!eda klien. .elaskan ke!ada klien #ahwa !erawat telah sia! enden%arkan a!a $an% dikatakan. N$atakan kesediaan !erawat e #antu klien. Den%arkan klien den%an !enuh !erhatian akan inat !ern$ataan klien 8.0 . Bantu klien e !erluas kesadaran dirin$a. An,urkan klien untuk en%un%ka!kan se%ala sesuatu $an% dirasakan se!erti hu#un%ann$a den%an &ran% lain" !eker,aan dan hu#un%annn$a den%an an%%&ta keluar%a $an% lain tentan% 'ita+'itan$a.

>

Tan$akan !ada klien tentan% ke,adian $an% #erkaitan den%an !ikiran" !erasaan dan ke$akinann$a. Luruskan kesalahan !erse!si klien tan!a ende#at. 8.9. Bantu klien en%enal kekuatan dan kele ahann$a An,urkan klien en$e#utkan atau enuliskan ini al li a kele#ihan $an% di iliki. Dukun% !ern$ataan klien tentan% kele#ihan $an% telah di iliki klien Bi'arakan den%an klien kekuran%an $an% di ilikin$a serta ,elaskan #ahwa setia! &ran% e !un$ai kele#ihan dan kekuran%an. 8.?. Bantu klien en%eAaluasi diri Tan$akan !ada klien ke#erhasilan $an% !ernah di'a!ai. Bi'arakan ke%a%alan $an% !ernah diala i klien - se#a#+se#a# ke%a%alan" 'ara en%atasin$a serta res!&n terhada! ke%a%alan. .elaskan !ada klien ke%a%alan $an% diala i da!at en,adikan !ela,aran untuk en%atasi kesulitan $an% un%kin ter,adi di asa endatan%. 8.>. Bantu klien e #uat ren'ana $an% realistik Tan$akan !ada klien tu,uan serta ke#erhasilan $an% in%in di'a!ai. Bantu klien e ilih !ri&ritas tu,uan $an% !asti da!at di'a!ai. Bi'arakan den%an klien k&nsekwensi dari tu,uan $an% telah di!ilih dan e #eri '&nt&h" #er ain !eran dan ende &nstrasikan ke #ali. 8.1. Bantu klien e #uat ke!utusan en'a!ai tu,uan Beri klien kese !atan untuk elakukan $an% telah di!ilih. Tun,ukkan ke#erhasilan $an% telah di'a!ai dan e #eri !en%har%aan $an% sesuai. /kutkan klien dala kel& !&k Beri dukun%an !&siti! untuk e !ertahankan dan enin%katkan ke a !uan klien. 0. Pendidikan kesehatan An,urkan klien untuk en%ikuti latihan ketra !ilan untuk en%e #an%kan #akat $an% di iliki. Bi #in% setia! an%%&ta keluar%a untuk en%enal dan en%har%ai ke a !uan dari asin%+ asin% an%%&ta keluar%an$a. Bi #in% klien untuk en%uraikan !&la hu#un%ann$a den%an tia! an%%&ta keluar%a Bi #in% klien untuk en'&#a 'ara+'ara #aru dala #erhu#un%an den%an an%%&ta keluar%a $an% lain. Beri in@&r asi !ada keluar%a 'ara erawat klien den%an har%a diri rendahkarakteristik har%a diri rendah"'ara erawat klien" siste ru,ukan dan @asilitas 9. Ke%iatan hidu! sehari+hari (ADL) 9.8 Pe enuhan nutrisi dan 'airan .elaskan !ada klien #ahwa 'ara akan dan inu $an% 'uku! !entin% untuk kesehatan. .elaskan #ahwa k&ndisi @isi $an% sehat akan enin%katkan ke a !uan untuk en$elesaikan asalah.
1

*a,ikan akanan se'ara enarik Pantau #erat #adan klien se'ara teratur 9.0. Bantu klien elakukan ke%iatan sesuai den%an ke a !uann$a Arahkan ke%iatan klien sesuai den%an ke a !uan ini al $an% di iliki. Beri !en%har%aan atas ke#erhasilan $an% di'a!ai. Beri ke%iatan !ada klien se'ara #ertaha! Bi #in% klien elakukan asuhan andiri. . ?. Lin%kun%an tera!eutik ?.8.Lin%kun%an @isik *ia!kan ruan%an $an% a an dan n$a an" hindari alat $an% da!at di%unakan klien untuk en'ederai diri sendiri dan &ran% lain. Tata ruan%an se'ara enarik se!erti - te !elkan !&ster+!&ster $an% 'erah untuk enin%katkan %airah hidu!" hadirkan usik $an% 'eria" a'ara teleAisi #eru!a @il k& idi $an% lu'u. Beri kese !atan !ada klien untuk erawat dan en$i !an #aran%+#aran% ilik !ri#adin$a !ada le ari atau ka ar khusus. ?.0. Lin%kun%an s&sial Beri !en,elasan !ada klien setia! akan elakukan tindakan ke!erawatan" teruta a $an% #erkaitan den%an !riAa'$ (hak !ri#adi klien)" isaln$a tindakan !en%ikatan" !e #erian &#at #aik &ral au!un !arenteral. Teri a klien se#a%ai ana adan$a den%an tidak en%e,ek dan erendahkan. *ertakan keluar%a dala !en$elesaian asalah klien. .elaskan !ada keluar%a #ahwa setia! keluar%a unik" e !un$ai kele#ihan dan kekuran%an. B.9. T/NDAKAN KEPERABATAN - P;TEN*/AL HALU*/NA*/ *EHUBUNGAN DENGAN MENAR/K D/R/. 8.Psik&tera!eutik 8.8. Bina hu#un%an salin% !er'a$a Bi'ara den%an klien se'ara ,u,ur" sin%kat" serin%" ,elas" udah di en%erti dan tentan% t&!ik $an% n$ata. Den%arkan !ern$ataan tentan% halusinasi klien tan!a enentan% au!un en$etu,ui. Perhatikan se'ara 'er at un%ka!an klien N$atakan ke!ada klien #ahwa !erawat en%erti !erasaann$a. 8.0 Bi #in% klien en%un%ka!kan !erasaann$a. Beri kese !atan ke!ada klien untuk en%un%ka!kan halusinasin$a A,ukan !ertan$aan ter#uka $an% e #utuhkan ,awa#an luas Katakan ke!ada klien #ahwa !erawat tidak en%ala i a!a $an% diala i &leh klien tan!a en$an%kal( en$alahkan !ern$ataann$a. A,ak klien #i'ara hal+hal $an% n$ata ada di lin%kun%ann$a. 8.9. Bantu dan #i #in% klien ene ukan 'ara en$elesaikan asalah (k&!in%) $an% k&nstrukti@.

<

8.?.

Tan$akan ke!ada klien !erasaan$a #ila ter,adi halusinasi" a!a $an% dilakukan untuk en%atasi !erasaan$a terse#ut" serta an@aat dari 'ara $an% telah di%unakan. Bi'ara den%an klien saat ter,adi halusinasi ( isal - saat #er#i'ara den%an &ran% lain" saat elakukan ke%iatan) Bersa a klien eren'anaan ke%iatan untuk en'e%ah ter,adin$a halusinasi Bi #in% klien elakukan ke%iatan $an% te!at. Beri kese !atan ke!ada klien untuk en'&#a 'ara $an% telah di!ilihn$a. Bi #in% klien untuk en'&#a 'ara $an% lain. Beri !en%har%aan(!u,ian atas ke#erhasilan klien

0. Pendidikan kesehatan 0.8 Bi #in% klien en%&ntr&l halusinasin$a. *arankan ke!ada klien a%ar se%era e #eritahukan !erawat #ila halusinasin$a ti #ul. Bersa a klien e #uat ren'ana ke%iatan $an%sesuai den%an inat" #akat dan ke a !uann$a. Bi #in% klien elaksanakan ren'ana ke%iatan $an% telah di#uat. Beri in@&r asi ke!ada klien te !at dia inta #antuan a!a#ila sulit en%endalikan diri saat halusinasin$a ti #ul. 0.0 .elaskan ke!ada klien dan keluar%a an@aat &#at terhada! kesehatan" e@ek sa !in% $an% un%kin ti #ul serta 'ara+'ara en%atasin$a. 0.9. .elaskan ke!ada keluar%a tanda+tanda halusinasi" 'ara en%atasi serta @asilitas kesehatan $an% da!at di%unakan. 9. Ke%iatan hidu! sehari+hari (ADL) 9.8. Bi #in% klien e enuhi ke#utuhan nutrisi dan 'airan .elaskan ke!ada klien #ahwa akan" inu $an% 'uku! !erlu untuk kesehatann$a A,ak klien ke ruan% akan Bu,uk klien untuk akan #ilak klien en&lak ,ak klien akan #ersa a klien lain /,inkan klien en%%anti akanan a!a#ila dia e !un$ai !erse!si salah terhada! akanan terrentu. 9.0 Bi #in% klien elaksanakan ke#ersihan diri 9.9 Bi #in% klien elakukan ke%iatan ?. Tera!i *& atik *ediakan dan #eri klien &#at den%an e !erhatikan li a #enar Tan$akan alasan klien tidak inu &#at Bi'arakan den%an d&kter ,ika klien en&lak inu &#at A,ak #i'ara klien untuk e$akinkan #ahwa &#atn$a sudah #etul+#etul di inu . Beri !u,ian atas ker,a sa a klien. >. Lin%kun%an tera!eutik. >.8 *ia!kan lin%kun%an @isik $an% da!at en%uatkan realistik

*ediakan alat !etun,uk waktu Beri tanda(na a !ada setia! te !at di ruan%an Kenalkan se'ara #ertaha! tentan% waktu dan te !at >.0. *ia!kan lin%kun%an s&sial Pan%%il klien sesuai den%an na a !an%%ilan $an% disukain$a. *ediakan dan !akai !a!an na a !etu%as Kenalkan na a setia! interaksi den%an klien *ertakan klien dala ke%iatan kel& !&k Kenalkan klien !ada te !at+te !at u u di sekitar ru ah sakit

BAB IV PELAKSANAAN PROSES KEPERAWATAN Pelaksanaan !r&ses ke!erawatan dala #a# ini disa,ikan dala #entuk u u telah dilakukan !ada klien. Untuk le#ih rin'in$a da!at dilihat !ada la !iran. dan $an%

1. Diagnosa kepe a!a"an # Po"ensial $al%sinasi se$%&%ngan 'engan pe ilak% (ena ik 'i i. Tu,uan - Klien a !u enin%katkan dan e !erluas hu#un%an salin% !er'a$a den%an &ran% lain. Tin'akan #

Me #ina hu#un%an salin% !er'a$a" elakukan interaksi sin%kat dan serin%" e #antu en%enal !erasaan $an% en$e#a#kan enarik diri" e #antu klien untuk #erinteraksi den%an !erawat dan klien lain" end&r&n% klien untuk eli#atkan diri dala ke%iatan ruan%an. E)al%asi # Klien au #erk& unikasi dan au #erinteraksi den%an !erawat" klien lain" serta en%ikuti ke%iatan ruan%an dan TAK - %erak" la%u" au ikut ke%iatan ruan%an D e #ersihkan ruan%an. Tin'ak lan*%" # Pertahankan hu#un%an salin% !er'a$a" tin%katkan sti ulus se'ara terus setia! ada ke%iatan. enerus" in%atkan

0. Dia%n&sa Ke!erawatan - Pena !ilan diri kuran% ade)uat (ke#ersihan diri kuran%) sehu#un%an den%an kuran%n$a sti ulus eksternal. Tu,uan - Klien au enin%katkan ke#ersihan diri dan eneri a sti ulus eksternal Tindakan Men,elaskan !entin%n$a ke#ersihan diri" e #antu klien dala u!a$a ke#ersihan diri" en$ediakan sarana untuk ke#ersihan diri D sa#un andi" sikat %i%i" &d&l" handuk" !akaian" sandal" end&r&n% klien untuk elaksanakan ke#ersihan diri se'ara andiri" e &tiAasi klien untuk e !ertahankan ke#ersihan se'ara teratur dan terus enerus" e #eri d&r&n%an !ada keluar%a untuk e #erikan dukun%an terhada! !e eliharaan ke#ersihan diri klien. EAaluasi Klien au en%erti tentan% !entin%n$a ke#ersihan" da!at en$e#utkan an@aat ke#ersihan diri" au elakukan ke#ersihan diri den%an #antuan !erawat" au elakukan ke#ersihan diri se'ara andiri" keluar%a e #antu dala hal !en$ediaan @asilitas dan alat ke#ersihanD sa#un andi" !asta %i%i" serta e #erikan d&r&n%an !ada saat kun,un%an. Tindak lan,ut /n%atkan setia! ada ke%iatan ke#ersihan diri dan k&la#&rasi den%an sta@ ruan%an untuk !en$ediaan @asilitas dan alat ke#ersihan diri dan !e #erian sti ulus se'ara k&ntin$u 9. Dia%n&sa Ke!erawatan - P&tensial ka #uh sehu#un%an den%an tidak ter!r&%ra n$a ke%iatan hidu! sehari+hari. Tu,uan - Klien tidak ka #uh dan a !u enin%katkan ADL. Tindakan Me #antu - klien en%identi@ikasi !entin%n$a ke%iatan sehari+hari" e ilih ke%iatan $an% disenan%i " end&r&n% klien untuk #er!eran dala ke%iatan ruan%an" e #uat !r&%ra aktiAitas harian" en%ikutsertakan klien dala tera!i aktiAitas kel& !&k (TAK) $aitu tera!i %erak dan n$an$i" e #antu keluar%a untuk en%identi@ikasi ke%iatan klien sela a di ru ah" e #antu keluar%a untuk e #eri dukun%an tentan% !ersia!an ke%iatan sela a di ru ah.

83

EAaluasi Klien au en%un%ka!kan #e#era!a ke%iatan $an% senan% dilakukan - en$an$i #ersa a diirin%i usik" au ikut serta ke%iatan diruan%an- e #uan% sa !ah !ada te !atn$a" en$a!u" en%e!el " au ikut TAK - %erak dan la%u $an% di!r&%ra kan &leh !erawat. Tindak Lan,ut Pertahankan tindakan $an% sudah dilakukan &leh klien" k&la#&rasi den%an !erawat untuk kelan,utann$a dan #uat !r&%ra se'ara ter&r%anisir dan #erkelan,utan.

BAB E PEMBAHA*AN Dala #a# !e #ahasan ini akan di,elaskan se,auh ana ke#erhasilan tindakan ke!erawatan se'ara te&ritis $an% telah dia!likasikan !ada kasus Tn. M" di ana !r&ses ter,adin$a enarik diri !ada klien ha !ir sa a den%an te&ri $an% ada $akni dise#a#kan &leh har%a diri $an% rendah. Har%a diri rendah dise#a#kan #e#era!a ke%a%alan dan keke'ewaan $an% !ernah diala i !ada asa lalu hin%%a en$e#a#kan klien en%is&lasi diri dari lin%kun%an" tidak au #er%aul sesa an$a" tidak !eduli se%ala aktiAitas dan tidak e !erhatikan !ena !ilann$a. Ada!un tindakan ke!erawatan enarik diri $an% !alin% uta a dan !erta a adalah e #ina hu#un%an salin% !er'a$a" eski!un tidak ada res!&n dari klien. Tindakan $an% dilakukan !erawat antara lain - k&ntak serin% dan sin%kat" e #eri dukun%an" enden%arkan un%ka!an klien. K&ntak serin% dan sin%kat !ada klien han$a a !u 03 enit ke udian dilakukan &di@ikasi den%an elakukan k&ntak sela a 83 enit den%an ,an%ka waktu 93 enit. Klien au eneri a tindakan terse#ut dan #erhasil den%an #aik. Tindakan ke!erawatan tentan% !ena !ilan diri &leh karena ke#ersihan diri $an% kuran% adalah e #antu u!a$a ke#ersihan diri. Peran !erawat adalah e #erikan sti ulasi $an% terus enerus dan en$ia!kan @asilitas dan alat+alat ke#ersihan diri. *ti ulasi $an% ka i lakukan adalah e #erikan d&r&n%an" en%in%atkan klien untuk andi" en%%&s&k %i%i" 'u'i ra #ut dan e &t&n% kuku $an% !an,an%. M&di@ikasi $an% ka i lakukan adalah k&la#&rasi den%an !erawat ruan%an dan keluar%a untuk e @asilitasi alat ke#ersihan diri dan e #erikan sti ulasi terus enerus !ada klien. Tera!i aktiAitas kel& !&k - %erak dan n$an$i $an% dilakukan !ada Tn M san%at e #antu klien untuk en%isi waktu luan%. Hal ini karena" sela a ini #elu ada ke%iatan $an% ter!r&%ra untuk klien enarik diri di ruan%an. Kel& !&k ,u%a en%enalkan klien ke!ada klien lain se#elu en%ikuti TAK. Klien tern$ata au e !erkenalkan diri !ada a'ara s&sialisasi $an% diren'anakan.

88

Dari keti%a dia%n&sa ke!erawatan terse#ut $an% dite ukan !ada Tn M da!at diselesaikan seluruhn$a.

Dari !en%u !ulan data $an% dilakukan !ada klien enarik diri sudah sesuai antara te&ri den%an kasus $an% dia #il" data+data $an% e !un$ai !ersa aan antara lain hi!&altiAitas" tidur #erle#ihan" &ndar+ andir(sika! e atun% dan elakukan %erakan se'ara #erulan%. Pada saat !en%a #ilan data" kel& !&k en%ala i kesulitan karena klien le#ih #an$ak dia dan sulit untuk en%un%ka!kan !erasaann$a se'ara Aer#al di data $an% dida!atkan le#ih #an$ak data n&n Aer#al. Pada kasus Tn M ini"klien ada riwa$at %an%%uan ental &r%anik sehin%%a dala waktu tertentu klien en,adi enarik diri. Men%in%at la an$a !erilaku enarik diri" klien akan enurun dala hal ke#utuhan hidu! sehari+hari dan ke#ersihan diri. *etelah dianalisa" kasus ini un'ul e !at dia%n&sa ke!erawata" anatara lain 8. P&tensial halusinasi sehu#un%an den%an !erilaku enarik diri. /nterAensi(i !le entasi !ada dia%n&sa ke!erawatan ini di@&kuskan !ada !erilaku enarik diri. Kun'i uta a en%atasi asalah diatas adalah e #ina hu#un%an salin% !er'a$a anatar !erawat dan klien lain. Den%an de ikian seluruh interAensi !ada asalah sedikit de i sedikit dan !enuh kesa#aran da!at dilakukan #ersa a klien. *etelah dieAaluasi !ada saat interaksi klien au #erk& unikasi" #erinteraksi dan en%ikuti ke%iatan kel& !&k sehin%%a !erlu di!ertahankan hu#un%an salin% !er'a$a setia! interaksi. 0. Har%a diri rendah sehu#un%an den%an ideal diri $an% tin%%i Har%a diri rendah dise#a#kan kein%inan dan 'ita+'ita elan,utkan !endidikan tidak ter'a!ai. *aat interaksi klien serin% en%un%ka!kan Fsa$a ahasiswa Pa,a,aran6 . Kein%inan $an% tidak ter'a!ai terse#ut en$e#a#kan dar%a diri rendah sehin%%a klien enarik diri. / !le entasi $an% telah ka i lakukan e an% se#a%ian #erhasil. Kendala $an% ti #ul karena er#atasn$a waktu dinas (0 hari dala se in%%u). Hal ini #eraki#at a!a $an% telah ka i lakukan dala in%%u lalu akan diulan%+ulan% dan #ina hu#un%an la%i den%an klien. Kesulitan lain adalah u!a$a untuk en%un%ka!kan !erasaan klien tentan% kele#ihan dan kekuran%ann$a. Hal ini karena klien sulit en%un%ka!kan kata+kata. 9.Pena !ilan diri $an% kuran% ade)uat - ke#ersihan diri sehu#un%an den%an sti ulus eksternal $an% kuran%. Peran !erawat san%at !entin% didala enin%katkan sti ulus $an% !&siti! dan terus enerus. Ada!un i !le entasi $an% telah ka i lakukan adalah e !ertahankan hu#un%an salin% !er'a$a" en%an,urkan dan eli#atkan klien lan%sun% dala ke%iatan sehari+hari dan e #erikan !u,ian atas ke%iatan $an% telah da!at dilakukan a%ar klien da!at e !ertahankan atau enin%katkann$a. Kendala $an% diala i adalah #ila sti ulus tidak dilakukan se'ara terus enerus !ada klien ini aka klien akan ke #ali ke @ase se#elu n$a $aitu tidak !eduli akan ke#ersihan diri dan !ena !ilann$a. Kuran%n$a @asilitas dan alat ke#ersihan diri se!erti sa#un" sikat %i%i" !asta %i%i dan !akaian endukun% !erilaku klien untuk tidak elakukan ke#ersihan dirin$a. ?. P&tensial ka #uh sehu#un%an den%an ADL $an% tidak ter!r&%ra .
80

*ela a di ru ah sakit klien tidak !eduli terhada! ke%iatan diruan%an" karena tidak adan$a sti ulus $an% ter!r&%ra dan terus enerus terhada! aktiAitas $an% !&siti!.Untuk itu kel& !&k e #erikan tiindakan #eru!a aktiAitas $an% ter!r&%ra den%an teta! e !ertahankan hu#un%an salin% !er'a$a dan eren'anakan ,adwal harian #ersa a klien. Diantara ke%iatan terse#ut antara lain - e #ersihkan ruan%an" en$ira ( en%e!el lantai" andi den%a !r&sedur $an% #enar" en%%&s&k %i%i dan tera!i aktiAitas kel& !&k. Kendala $an% un'ul antara lain kuran%n$a ter!r&%ra setia! ke%iatan di ruan%an dan han$a &n&t&n satu ke%iatan sa,a $an% dilakukan.

BAB E/ PENUTUP A.KE*/MPULAN Gan%%uan hu#un%an s&sial- enarik diri e !un$ai #e#era!a anatara lain 8. P&tensial halusinasi 0. Har%a diri rendah 9. Pena !ilan diri kuran% ade)uat" dan ?. P&tensial ka #uh karena ADL $an% tak ter!r&%ra . asalah ke!erawatan

Pada setia! dia%n&sa ke!erawatan" !erihal tindakan ke!erawatan kel& !&k en'&#a elakukan i !le entasi sesuai den%an standart asuhan ke!erawatan.. Tern$ata #an$ak hal $an% da!at ditera!kan dala kasus ini. *etia! interAensi ke!erawatan ,u%a selalu e #ina hu#un%an salin% !er'a$a se#a# eru!akan awal untuk da!at elakukan interAensi $an% lain. /nterAensi $an% dilakukan ,u%a eli#atkan keluar%a se#a%ai suatu siste keluar%a dan sta@ ruan%an se#a%ai tea ker,a kel& !&k. EAaluasi dilakukan setia! saat interaksi %una B. *ARAN 8. *etia! elakukan hu#un%an interaksi den%an klien %an%%uan hu#un%an s&sial hendakn$a !erawat en'i!takan hu#un%an salin% !er'a$a. enarik e !er&leh res!&n Aer#al dan n&n Aer#al.

0. Keluar%a eru!akan suatu siste " !erlu dili#atkan dala setia! interAensi ke!erawatan sehin%%a keluar%a a !u e #eikan dukun%an $an% !&siti! !ada klien.
89

9. *tandart asuhan ke!erawatan ,iwa eru!akan !anduan #a%i !erawat dala elaksanakan tindakan ke!erawatan ,iwa " en%eAaluasi !r&ses tindakan ke!erawatan ,iwa.

8?