Anda di halaman 1dari 34

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN SELANGOR

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA

MINGGU 1

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Buah Epal dan Oren. Aktiviti :Lukisan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 !arisan " tebal dan nipis. 1.1.1.2 #uang " ilusi. 1.1.1.3 $entuk " ilusi 1.1.1.4 %arna " primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan " simetri atau tidak simetri 1.1.2.3 &epelbagaian " hal benda 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " tiada 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau 'il pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang 1." Ekspresi Kre ti#: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.$ Apresi si Se!i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni Membuat Corak dan Rekaan 2 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan. 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, daun berurat. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " *apan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan, k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

304

Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Lingkaran lar Aktiviti: M!bail

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan m'bail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

".1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni. 3.1.1 nsur 1eni 3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.1.1.2 #uang " nyata 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk 3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri 3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan, dan harm'ni dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

CATATAN

CUTI
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, warna, jalinan, harm'ni dan k'ntra yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman.

TA%UN BARU CINA 2&1"


$.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 !arisan " lurus 4.1.1.2 #upa ( ge'metri 4.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh 4.1.1.4 %arna " primer atau sekunder

Mengenal Kraf Tradisional 506 Tema: Alam Semulajadi Tajuk : "elarai Siku "luang Aktiviti: An#aman

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan anyaman. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 -arm'ni " kelarai 4.1.2.2 &'ntra ( warna $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting 4.2.2.2 $ahan " kertas warna, gam, kertas lukisan. 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 33. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan anyaman. $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri 4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

Menggambar 7 Tema : Alam Semulajadi Tajuk :$ama%rama

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti ruang, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, 'bjek buatan manusia dan karya menggambar teknik *atan.

1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada *atan. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 $entuk " ilusi

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik *atan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *atan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.2 %arna " sekunder atau tertier 1.1.1.3 #uang ( ilusi 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 .mbangan " simetri atau tidak simetri 1.1.2.2 &epelbagaian " warna 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " berus lukisan dan palet 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, warna air atau *at tempera. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " basah atas kering. 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. 1.1 Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni

CATATAN

Aktiviti : Catan

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : &iasan 'inding Aktiviti : Lipatan dan (untingan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, jalinan, imbangan, k'ntra, dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia d dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lipatan dan guntingan. 3. Pen:ahiran idea melalui pelbagsi sumber, kajian, dan tekn'l'gi dalam membuat lipatan dan guntingan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri 2.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 .mbangan " simetri 2.1.2.2 &'ntra ( warna 2.1.2.3 -arm'ni " rupa 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak teknik lipatan dan guntingan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " gunting. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, kertas warna, majalah dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " lipatan dan guntingan. 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *etakan dalam penghasilan lipatan dan guntingan. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan, k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

8 0 19

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, imbangan dan harm'ni yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan b'neka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan b'neka. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan b'neka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN ".1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada b'neka. 3.1.1.1 $entuk " k'nkrit 3.1.1.2 ,alinan " tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 .mbangan " semetri ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya. 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " span, gam, benang, tali atau gelang getah. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan b'neka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

CATATAN

11

Tajuk : "u)ing. Aktiviti : B!neka.

MINGGU 12

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

CUTI PERTENGA%AN PENGGAL


1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan m'del parang. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'del parang. 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn'l'gi dalam penghasilan m'del parang. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

PERTAMA 2&1"
$.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri. 4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 $entuk " k'nkrit 4.1.1.2 %arna ( tertier dan neutral 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 .mbangan " tidak simetri $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri . 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting. 4.2.2.2 $ahan " kertas tebal, warna air atau kray'n, gam. 4.2.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya. 4.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

13 0 14 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : Parang. Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan. EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni Menggambar 14 0 15 Tema : Alam Semula jadi. Tajuk : "umbang Lad#bird. Aktiviti : "!laj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat k'laj. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan k'laj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, jalinan, warna, k'ntra, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik k'laj. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada k'laj. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa. 1.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak 1.1.1.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna. 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 &epelbagaian " bahan. 1.1.2.2 &'ntra " warna. 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " gunting. 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah 2 kertas warna. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " &'laj. 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan, warna, garisan, harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan. 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 %arna " sekunder 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2.1.2.2 &epelbagaian " warna. 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.

16

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan. .

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan. 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni.

Membentuk dan Membuat Binaan 17 0 18 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Arnab Aktiviti: T!peng Serkup

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang jalinan dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan t'peng serkup. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan t'peng serkup. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan stabail.

".1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan jalinan. 3.1.1 nsur 1eni 3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.1.1.2 #uang " jalinan 3.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 .mbangan " semetri ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan t'peng serkup.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " salinan muka arnab, pensel warna aau kray'n, kad manila, gam, dan bahan hiasan yang sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan t'peng serkup. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan t'peng serkup. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan, dan jalinan dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

Mengenal Kraf Tradisional 29 0 21 Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : $antai Leher Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, ruang, harm'ni dan ritma dan pergerakan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan rantai leher.

$.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher. 4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 ,alinan " tampak dan sentuh 4.1.1.2 $entuk " k'nkrit 4.1.1.2 #uang " nyata

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan rantai leher. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan rantai leher. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 -arm'ni " warna 4.1.2.2. #itma dan pergerakan "susunan manik ;gulungan kertas< $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan rantai leher. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting 4.2.2.2 $ahan " benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan hiasan yang sesuai. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan rantai leher. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan dan ruang dalam penghasilan rantai leher. $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri. 4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.

EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema : Objek Buatan Manusia

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang,kesatuan dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gambar m'ntaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada teknik m'ntaj. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 $entuk " ilusi 1.1.1.2 #uang ( ilusi 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 &epelbagaian " imej 1.1.2.2 &esatuan ( k'mp'sisi 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik m'ntaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " gunting 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah atau surat khabar. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " m'ntaj. 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan dan kepelbagaiansertakesatuan dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

CATATAN

22 Tajuk : Suasana 'i*alan $a#a Aktiviti : M!ntaj

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan menyatakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 23

CUTI SEK'LA%

PENGGAL PERTAMA 2&1"

MINGGU 24

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, pelepah pisang . 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " *apan. 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan, k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

MINGGU 24

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: &ai+an bersa#ap Aktiviti: M!bail

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan m'bail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN ".1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni. 3.1.1 nsur 1eni 3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.1.1.2 #uang " nyata 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk 3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri 3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan, dan harm'ni dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

CATATAN

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional 25 0 26 Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Lapik Meja Aktiviti: An#aman "elarai Siku "luang

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, warna, jalinan, harm'ni dan k'ntra yang terdapat pada alam semulajadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan anyaman. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

$.1 Persepsi Estetik : Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan anyaman. 4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 !arisan " lurus 4.1.1.2 #upa ( ge'metri 4.1.1.3 ,alinan " tampak dan sentuh 4.1.1.4 %arna " primer atau sekunder 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 -arm'ni " kelarai 4.1.2.2 &'ntra ( warna $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan anyaman. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting 4.2.2.2 $ahan " kertas warna, gam, ketas lukisan. 4.2.2 Memahami teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan karya seni dalam bentuk 33. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan anyaman. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, dan imbangan dalam penghasilan anyaman.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan. EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

Menggambar 27 Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Lebah Aktiviti : Catan 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti ruang, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, 'bjek buatan manusia dan karya menggambar teknik *atan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menggambar teknik *atan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *atan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada *atan. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 $entuk " ilusi 1.1.1.2 %arna " sekunder atau tertier 1.1.1.3 #uang ( ilusi 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 .mbangan " simetri atau tidak simetri 1.1.2.2 &epelbagaian " warna 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan *atan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " berus lukisan dan palet 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, warna air atau *at tempera. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " basah atas kering.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + jalinan, k'ntra, warna, dan kepelbagaian dalam penghasilan karya. $ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni

CATATAN

Membuat Corak dan Rekaan 28 0 39 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan, warna, garisan, harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan.

2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 %arna " sekunder 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2.1.2.2 &epelbagaian " warna. 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN .

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan. 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni.

CATATAN

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

31

CUTI SEK'LA%

PERTENGA%AN PENGGAL KEDUA 2&1"

MINGGU 32

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema : Alam Semula jadi Tajuk : Tikus. Aktiviti : B!neka.

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, imbangan dan harm'ni yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan b'neka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan b'neka. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan b'neka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN ".1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada b'neka. 3.1.1.1 $entuk " k'nkrit 3.1.1.2 ,alinan " tampak dan sentuh 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 .mbangan " semetri ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya. 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " span, gam, benang, tali atau gelang getah. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman bahasa seni visual, media teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan b'neka. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, warna, jalinan, imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

CATATAN

MINGGU 33 0 34

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, warna dan imbangan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan m'del kaapk. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'del kapak. 3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan tekn'l'gi dalam penghasilan m'del kapak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN $.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri. 4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 $entuk " k'nkrit 4.1.1.2 %arna ( tertier dan neutral 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 .mbangan " tidak simetri $.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri . 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting. 4.2.2.2 $ahan " kertas tebal, warna air atau kray'n, gam. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 4.2.2 Memahami teknk yang sesuai dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan karya. 4.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknikyang sesuai dalam penghasilan karya. $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

CATATAN

Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia Tajuk : "apak. Aktiviti : Alat Pertahanan 'iri.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan sendiri. 4.4.2 Menghargai dan menyatakan karya seni sendiri dan rakan. EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni Menggambar Tema : Alam Semula jadi. Tajuk : Bunga Ma+ar. 34 Aktiviti : "!laj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat k'laj. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan k'laj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, rupa, jalinan, warna, k'ntra, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik k'laj. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada k'laj. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 #upa " 'rganik atau ge'metri atau gabungan rupa. 1.1.1.2 ,alinan " sentuh dan tampak 1.1.1.3 %arna ( primer atau sekunder atau kedua(dua warna. 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 &epelbagaian " bahan. 1.1.2.2 &'ntra " warna. 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan k'laj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " gunting. 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, gam, majalah 2 kertas warna. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " &'laj. 1." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.3.3 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 1.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti jalinan, warna, garisan, harm'ni dan kepelbagaian yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan teknik renjisan dan per*ikan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat renjisan dan per*ikan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan *'rak renjisan dan per*ikan. . 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan *'rak teknik renjisan dan per*ikan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 %arna " sekunder 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 -arm'ni " warna dan jalinan 2.1.2.2 &epelbagaian " warna. 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, berus gigi dan sikat. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, dan warna berasaskan air.

35

Membuat Corak dan Rekaan Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Penanda Buku. Aktiviti : $enjisan dan Per)ikan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " renjisan dan per*ikan. 2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan renjisan dan per*ikan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik renjisan dan per*ikan dalam penghasilan karya. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + garisan, warna, jalinan, irama dan pergerakan dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni. 36 Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Bulan dan Bintang Aktiviti: M!bail 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. ".1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni. 3.1.1 nsur 1eni 3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.1.1.2 #uang " nyata 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk 3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri 3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN penghasilan m'bail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, kertas warna, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan, dan harm'ni dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

37 0 38 Mengenal Kraf Tradisional Tema: Objek Buatan Manusia

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, ruang, harm'ni dan ritma dan pergerakan yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam

$.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang ada pada gelang tangan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN Tajuk : (elang Tangan Aktiviti: Alat Perhiasan 'iri.

STANDARD KANDUNGAN penghasilan gelang tangan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gelang tangan.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

4.1.1 nsur seni 4.1.1.1 ,alinan " tampak dan sentuh 4.1.1.2 $entuk " k'nkrit 4.1.1.2 #uang " nyata 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 -arm'ni " warna 4.1.2.2. #itma dan pergerakan "susunan manik ;gulungan kertas< atau bahan hiasan yag sesuai.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan gelang tangan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

$.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gelang tangan. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media. 4.2.2.1 Alat " gunting 4.2.2.2 $ahan " benang, kertas warna, majalah, gam dan bahan hiasan yang sesuai. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. $." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta teknik dan pr'ses dalam penghasilan karya. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 4.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan rantai leher. 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, jalinan dan ruang dalam penghasilan rantai leher. $.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan hasil karya sendiri. 4.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN EMK + )M&, &reatif dan .n'vasi, &eusahawanan dan /ilai murni

CATATAN

Menggambar 49 Tema : Alam Semulajadi Tajuk : Manggis dan Tembikai. Aktiviti :Lukisan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti garisan, ruang, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi, dan karya lukisan. 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 1.1.1 nsur seni 1.1.1.1 !arisan " tebal dan nipis. 1.1.1.2 #uang " ilusi. 1.1.1.3 $entuk " ilusi 1.1.1.4 %arna " primer dan sekunder 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.2 imbangan " simetri atau tidak simetri 1.1.2.3 &epelbagaian " hal benda 1.2 Aplik si Se!i : Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta pr'ses dan teknik dalam membuat lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis( jenis media dalam penghasilan karya 1.1.2.1 Alat " tiada 1.1.2.2 $ahan " kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau 'il pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 )eknik " garisan selari atau garisan bersilang 1." Ekspresi Kre ti#: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kenahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan se*ara kreatif 1.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl + rupa, bentuk, warna, imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan. 1.$ Apresi si Se!i: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK+ )M&, &eusahawanan, &reativiti dan in'vasi dan nilai murni Membuat Corak dan Rekaan 41 Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti: Capan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti membuat *'rak. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual dalam penghasilan *'rak *apan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti rupa, warna, jalinan, pergerakan, dan harm'ni yang terdapat pada 'bjek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan *'rak menggunakan teknik *apan. 2.1 Persepsi Estetik + Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip keseimbangan dan penegasan pada *'rak teknik *apan. 2.1.1 nsur seni 2.1.1.1 #upa " 'rganik dan ge'metr 2.1.1.2 ,alinan ( tampak 2.1.1.3 %arna " primer dan sekunder 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 #itma dan pergerakan " susunan m'tif 2.1.2.3 -arm'ni " warna dan rupa 2.2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik *apan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media 2.2.1.1 Alat " berus lukisan, palet, daun berurat 2 pelepah pisang. 2.2.1.2 $ahan " kertas lukisan, warna air dan gam. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 )eknik " *apan.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

2." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media serta kemahiran pr'ses dan teknik dalam penghasilan *'rak *apan. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan se*ara kreatif 2.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik *apan dalam penghasilan *'rak teran*ang. 2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + rupa, warna, imbangan, k'ntra dan harm'ni dalam penghasilan karya. 2.$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK +&reativiti dan .n'vasi, )M&, &eusahawanan dan /ilai murni Membentuk dan Membuat Binaan 42 Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Bunga Aktiviti: M!bail 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan m'bail. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan m'bail. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual seperti bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni serta pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan m'bail. ".1 Persepsi Estetik: Murid b'leh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harm'ni. 3.1.1 nsur 1eni 3.1.1.1 $entuk ( k'nkrit 3.1.1.2 #uang " nyata 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 &epelbagaian " bentuk 3.1.2.2 .mbangan " semetri atau tidak simetri 3.1.2.3 #itma dan pergerakan " susun atur atau 'bjek pada m'bail ".2 Aplik si Se!i: Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta pr'ses dan teknik dalam penghasilan m'bail.

MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis(jenis media dalam penghasilan karya 3.2.1.1 Alat " gunting 3.2.1.2 $ahan " gam, tali2benang dan kad manila, majalah, dawai kasar, bahan yang difikirkan sesuai. 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan pr'ses dalam penghasilan karya. "." Ekspresi Kre ti# : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, kefahaman media, serta kemahiran teknik dan pr'ses dalam menghasilkan m'bail dalam bentuk 33. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan se*ara kreatif 3.3.2 Mengaplikasikan pr'ses dan teknik yang bersesuaian dalam penghasilan m'bail. 3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual + bentuk, ruang, imbangan, dan harm'ni dalam penghasilan karya. ".$ Apresi si Se!i : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menghargai dan men*eritakan karya sendiri dan rakan EMK + )M&, &reativiti dan .n'vasi, &eusahawanan, /ilai murni

3isediakan 'leh + En. Roszaini B. Hj. Rabu Ketua Jurulatih Utama Kebangsaan, Dunia Seni Visual KSSR, Negeri Selangor.