Anda di halaman 1dari 24

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN SEMESTER 3 AMBILAN JANUARI 2010 (PISMP SEM 3)

KERJA KURSUS PENDEK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL (PSV 3105)

NAMA NO. K/P TAJUK TUGASAN

: AMIRAH HANIS BINTI ZANINUDIN : 900613-14-6146 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PSV 310!"

UNIT AMBILAN SEMESTER NAMA PENS$ARAH

: PENDIDIKAN SEBI VISUAL : JANUARI #010 :3 : EN. AHMAD BADRUDIN BIN SHEKH OSMAN

TARIKH DIHANTAR

: 31 MA% #011

BIODATA

Nama No Ic semester Am!i"an $nit A"amat

: Amirah Hanis Binti Zaninudin : 900613-14-6146 :0 : #anuari 010 : %I&'% %&()%#)B' : NO 4 *#+N*B&, 4) -*Taman Bandar &eri ,hsan*Bu.it Bu.it /han00an0*4 100 Bantin0* &e"an0or Daru" ,hsan

Tari.h +ahir : 13 #un 1990 Tem2at +ahir: Hos2ita" Besar 3ua"a +um2ur

NA'A %,+A#A4 NO6 'AT4I3 3$'%$+AN 'ATA %,+A#A4AN %,N&7A4AH %,'BI'BIN8

: 555555555555555555555555555555555555555555 : 555555555555555555555555555555555555555555 : 555555555555555555555555555555555555555555 : 55555555555555555555 &,',&T,4 : 555555555 : 555555555555555555555555555555555555555555

B&'()* R+,&- K&.(/&'(01 K+'2( K3'030

TARIKH

PERKARA $ANG DIBIN%ANGKAN

%ATATAN

T/TANGAN

%,N8HA48AAN

Bers9u.ur .e hadrat i"ahi*den0an i:inn9a*tu0asan 9an0 di!eri.an da2at sa9a sem2urna.an6&a9a in0in men0am!i" .esem2atan ini untu. men:ahir.an rasa terima .asih sa9a .e2ada 9an0 dan ter"i!at6%ertama tun;u. a;ar se.a"i*sa9a in0in men0uca2.an tu0asan terima.asih .e2ada 2ens9arah 2em!im!in0 sa9a iaitu6,n !adrudin 9an0 te"ah mem!eri !im!in0an se2an;an0 me"a.sana.an ini6%eneran0ann9a men0enai 2e"a.sanaan tu0asan ini !an9a. mem!antu sa9a untu. men9ia2.an tu0asan ini den0an mudah6 &eterusn9a*sa9a in0in men0uca2.an terima .asih .e2ada .edua i!u !a2a sa9a .erana te"ah mem!eri so.on0an dan doron0an .e2ada sa9a se2an;an0 sa9a me"a.sana.an tu0asan ini6Den0an doron0an 9an0 sa9a 2ero"ehi dari2ada mere.a*se0a"a .esu"itan dan rasa2utus asa da2at sa9a tan0ani6'ere.a ;u0a !an9a. mem!antu sa9a da"am menda2at.an !ahan-!ahan asas tu0asan ini6O"eh 9an0 demi.ian6&a9a da2at me"en0.a2.an tu0asan ini den0an sem2urna A.hir se.a"i*sa9a in0in men0uca2.an terima .asih .e2ada ra.an-ra.an sa9a .erana mem!antu sa9a da"am !er.on0si ma."umat6'ere.a ;u0a mene0ur .esi"a2an 9an0 sa9a "a.u.an se2an;an0 men9ia2.an tu0asan ini6Tun;u. a;ar 9an0 di!eri.an sedi.it se!an9a. mem!antu sa9a da"am men9em2urna.an tu0asan ini6&emo0a den0an tu0asan 9n0 te"ah sa9a "a.sana.an ini da2at di!eri.n mar.ah 9an0 setim2a"6se.ian*terima .asih6

<&a9a a.ui .ar9a ini ada"ah hasi" .er;a sa9a sendiri .ecua"i nu.i"an dan rin0.asan 9an0 tia2tia2 satun9a te"ah sa9a ;e"as.an sum!ern9a=6

T()-(4()*()

: 6666666666666666666666666666666666666666666666666

N(5( P+)3.10

: A'I4AH HANI& BINTI ZANIN$DIN

N& K/P

: 900613146146

T('1,6

%en0a;aran dan 2em!e"a;aran 2endidi.an seni >isua" a.an men;adi "e!ih menari. se.iran9a murid-murid da2at men0etahui dan men0ena" 2asti a"at dan !ahan dan te.ni. da"am setia2 a.ti>iti 2en0hasi"an !a0i setia2 !idan0 .e0iatan6Bidan0-!idan0 .e0iatan &u.atan 2e"a;aran %endidi.an &eni (isua" se.o"ah rendah disusun da"am em2at !idan0 .e0iatan iaitu 'en00am!ar* 'em!uat /ora. dan 4e.aan *'em!entu. dan 'em!uat Binaan serta men0ena" 3ra? Tradisiona"6&etia2 !idan0 ini mene.an.an .eem2at-em2at as2e. iaitu 2emerhatian secara a.ti?* intera.si 9an0 .ritis dan .reati? den0an a"at dan !ahan* a2resiasi seni >isua" serta men0har0ai ni"ai !ai.6 %en0a;aran a.an di"a.u.an secara !erse2adu6

Bidan0 .e0iatan 9an0 2ertama ia"ah men00am!ar.!idan0 .e0iatan ini mene0as.an 2er.em!an0an 2erse2si dan .emahiran serta .emam2uan murid terhada2 as2e. me"u.is serta .e0iatan mem!uat 0am!ar den0an 2e"!a0ai media dan te.ni. 9an0 mene.an.an as2e. ruan0* stru.tur* im!an0an dan .om2osisi6Antara .e0iatan da"am !idan0 ini ia"ah "u.isan* catan* .o"a;* monta;* ceta.an* resis* 0oso.an* stensi"an* 2erci.an*0urisan*ca2an*mo:e. dan 2oster6 Bidan0 ini mene.an.an 2er.em!an0an ima0inasi* .reati>iti dan e.s2resi diri6 .e0iatan men00am!ar meran0.umi 2enero.aan .esan seni serta men0ena"i 2e"!a0ai a"at* !ahan dan .e0unaann9a6 .e0iatan men00am!ar a.an mem2er.ena".an 2e"!a0ai .emahiran asas dan te.ni. da"am 2roses re.aan6.esedaran me"a"ui 2emerhatian a"am 2erse.itaran men;adi ?o.us .e0iatan men00am!ar6 .e0iatan ini da2at mem2er.em!an0.an 2erse2si >isua" murid dan .esedaran terhada2 asas seni re.a se2erti @arna* 0arisan* susunan dan .esann9a6 ini a.an mem!o"eh.an murid men9e"aras a2a 9an0 di"ihat dan dia"ami den0an a2a 9an0 di"a.u.an me"a"ui 0u!ahan6 as2e. a2resiasi hasi" .er;a diada.an se!a0ai satu 2roses 2em!e"a;aran6 .e0iatan ini !o"eh di"a.u.an da"am 2e"!a0ai cara se2erti 2ern9ataan* 2uisi* "a.onan* n9an9ian dan cerita6

/ATAN

/atan dide?inisi.an se!a0ai 2roses men9a2u @arna atau cat .e atas sesuatu 2ermu.aan rata Ian9a me@a.i"i 0am!aran 2emi.iran atau re.aan tertentu sama ada 9an0 n9ata atau a!stra. /atand ihasi".an me"a"ui sa2uan @arna .e atas 2ermu.aan rata den0an men00una.an !erus6+u.isan 0ra?i. men0andun0i .om2osisi artisti. dihasi".an den0an men0a2"i.asi.an @arna .e atas 2ermu.aan6&e"ain dari2ada &atu ci2taan 0am!ar 9an0 !er@arna catan ;u0a meru2a.an "atihan men0a2"i.asi.an 2i0men dari satu media .e atas 2ermu.aan se2erti .ertas* .an>as dan dindin06 A"at* media dan !ahan 2er"u dititi. !erat.an semasa 2roses 2em!e"a;aran %endidi.an &eni (isua" di;a"an.an6Ia da2at menentu.an ;enis dan .ua"iti sesuatu catan 9an0 a.an dihasi".an6%i"ihan 9an0 di!uat ada"ah 2er"u te2at dan !etu"6/ontoh a"atan dan !ahan 9an0 sesuai di0una.an untu. mencatan se2erti 2ense" di0una.an untu. mem!uat "a.aran se!e"um me@arna* Ber!a0ai ;enis !erus6 Ber!a0ai ;enis @arna se2erti @arna air* @arna 2oster* a.ri"i.* @arna min9a.* cat mura"* @arna tem2era *%a"et atau !e.as mem!ancuh @arna6&e"ain itu* !oto" untu. men0isi air*.ertas "u.isan* .ertas cat air* .ain .an>as* 2ermu.aan dindin0*dan surat .ha!ar6 /atan ada"ah sa"ah satu ca!an0 seni men00am!ar 9an0 !an9a. men00una.an @arna se!a0ai !ahan untu. men0hasi".an 0am!ar6 Bahan!ahan 2e@arna se2erti cat 2oster* cat air* cat min9a.* cat tem2era* cat 0ouache dan cat a.ri"i. ada"ah @arna-@arna 9an0 da2at mem!antu seseoran0 2e"u.is men0hasi".an catan6 /atan 9an0 !ersi?at dimensi !iasan9a di@arna di atas 2ermu.aan !er!a0ai ;enis .ertas* .ain atau .an>as6 Da"am 2roses mencatan as2e. 9an0 2a"in0 2entin0 ia"ah memahami !er!a0ai ;enis @arna dan cara-cara me@arna .erana ia memer"u.an .emahiran me@arna den0an !etu"6 Tu;uann9a ia"ah untu. men0hasi".an catan 9an0 menari.6 /ontoh !e!era2a ;enis @arna 9an0 di0una.an o"eh 2e"u.is untu. men0hasi".an catan ia"ah Aarna 2oster6Bahantara !a0i @arna ini ia"ah air dan 2en0uatn9a ia"ah 2en0i"at6&i?at-si?at !a0i @arna 2oster ia"ah "arut air6&e"ain itu ;u0a @arna ini !ersi?at "e0a2 dan te!a" serta ce2at .erin06 2en00unaan9a !o"eh "utsinar teta2i tida. se2erti cat air 6 Aarna ini sesuai di 2ermu.aan .ertas 6 Aarna Air ;u0a men00una.an !ahantara Air dan 8am ara! se!a0ai 2en0uat 2en00unan @arna air a.an men;adi.an catan !ersi?at "utsinar dan "em!ut 6Namun catan a.an !ersi?at te!a"

se.iran9a disa2u !er"a2is-"a2is dan @arna ini sesuai di 2ermu.aan .ertas Aarna A.ri"i. ;u0a men00una.an !ahantara air teta2i men0una.an cecair @arna 2utih se!a0ai 2en0uat6Aarna ini !ersi?at "utsinar* "e0a2 * ce2at .erin0 dan mem2un9ai .esan se2erti cat air dan cat min9a.6 Aarna a.ri"i. ;u0a .a"is air dan min9a. serta dihasi".an di 2ermu.aan .an>as 6Ber"ainan 2u"a den0an cat min9a. .erana @arna ini men00una.an !ahantara tur2entine dan min9a. "insid se!a0ai 2en0uat6/at min9a. !ersi?at "e0a2 dan te!a" * "am!at .erin0 dan han9a sesuai untu. 2ermu.aan .an>as /at Tem2era men00una.an air se!a0ai !ahantara dan .unin0 te"ur se!a0ai 2en0uat6/at Tem2era !ersi?at "utsinar teta2i tida. se2erti cat air serta sesuai di 2ermu.aan .an>as dan .ertas 6 /at 8ouache ;u0a men00una.an se!a0ai air dan 8am ara! se!a0ai 2en0uat6/at ini !ersi?at "utsinar dan "e0a2 * ce2at .erin0 dan sesuai di 2ermu.aan .ertas 6 Bres.o me00una.an !ahan 3a2ur 2"aster6Bahantara !a0i media ini ia"ah air atau air .a2ur 6 !ancuhan 2e@arna dan air disa2u.an .e atas "a2isan .a2ur 2"aster 9an0 masih "em!a26 Ia sesuai untu. men0hasi".an catan dindin0 atau mura" Terda2at !an9a. ?a.tor utama 9an0 menentu.an .ua"iti hasi" sese!uah catan6 &emasa me@arna den0an men00una.an @arna air* !erus 9an0 2a"in0 sesuai ia"ah ;enis "em!ut6 Te.ni. @arna air 9an0 !iasa di0una.an ia"ah !asah atas !asah*!asah atas .erin0*.erin0 atas !asah dan .erin0 atas .erin06&etia2 te.ni. ini mem2un9ai 2e"!a0ai .esan 9an0 !er!e:a6Aarna air !iasan9a sesuai untu. catan ;enis 2emandan0an* a"am semu"a;adi* a"am !enda dan 2otret6 Aarna 2oster !er"ainan den0an @arna air6 Ia !ersi?at "e0a2 dan te!a" ;i.a disa2u.an di atas 2ermu.aan .ertas6 Berus 9an0 sesuai di0una.an ia"ah ;enis .eras dan untu. menda2at ton 9an0 cerah* !o"eh dihasi".an den0an men00una.an @arna 2utih atau @arna teran0 9an0 "ain $ntu. menda2at.an ton 9an0 0e"a2 2u"a* @arna-@arna 0e"a2 2er"u dicam2ur.an %er0era.an tan0an a.an menentu.an ha"us atau .asar da"am catan terse!ut6 Biasan9a @arna "atar didahu"u.an semasa 2roses catan di"a.u.an #i.a terda2at .esi"a2an semasa me@arna* ia !o"eh diatasi den0an cara men9era2 .e"uar den0an men00una.an tisu atau menutu2 @arna "ain di atas6 Aarna 2oster !iasan9a "am!at .erin0* o"eh itu !erhati-hati semasa me@arna6 Aarna 2oster ;u0a sesuai untu. 0am!ar ;enis 2emandan0an* a"am semu"a;adi* 2otret* 2oster dan "o0o6 Aarna min9a. ;u0a !ersi?at "e0a2 se2erti @arna 2oster6 Aarna min9a. 2er"u dicam2ur den0an min9a. "insid untu. mencair.an dan memudah.an .er;a-.er;a me@arna6 Berus 9an0 2a"in0 sesuai ;u0a ada"ah !erus

;enis .eras atau 2isau 2a"et6 Aarna ini men0am!i" masa 9an0 "e!ih "ama untu. .erin0 teta2i hasi"n9a tahan "ama untu. disim2an6 #i.a terda2at .esi"a2an me@arna semasa 2roses me@arna* .ita 2er"u menindih.an @arna 9an0 sa"ah terse!ut den0an @arna !aru6 Aarna min9a. amat sesuai di@arna.an di 2ermu.aan .an>as* .ad!od atau .e2in0an .a9u 9an0 .eras6 Terda2at !er!a0ai te.ni. mencatan 9an0 !o"eh dihasi".an semasa me@arna6 Di 2erin0.at se.o"ah rendah* .e!an9a.an te.ni.-te.ni. mencatan ada"ah secara s2ontan dan terus menerus6 contoh !e!era2a .onse2 dan te.ni. mencatan 9an0 !o"eh dia;ar .e2ada murid-murid se2erti @arna air ada"ah se;enis media !asah6 Ia !er!entu. "utsinar6 3e!an9a.an 2e"u.is men00una.an @arna air !a0i tu;uan men;adi.an catan mere.a "e!ih hidu2* rea"isti. dan s2ontan6 &e!e"um memu"a.an 2roses catan* 2er"u da2at.an idea .ese"uruhan tentan0 a2a 9an0 henda. di"u.is6 4u2a !entu. atau idea terse!ut !o"eh di"u.is den0an 2ense" ter"e!ih dahu"u6 /ara .edua ia"ah den0an mem!uat 0arisan den0an men00una.an @arna air secara cair atau "em!ut6 Tu;uann9a ia"ah untu. menda2at.an idea .ese"uruhan catan6 Berus ;enis !esar dan "e2er ada"ah amat !er0una untu. me@arna !aha0ian "atar ter"e!ih dahu"u6 Berus ;enis .eci" dan !u"at ada"ah amat !er0una untu. menam!ah.an 0arisan 2ada o!;e. atau ime; tertentu6 Tam!ahan @arna-@arna .e atas @arna "atar men;adi.an catan atau !aha0ian-!aha0ian 9an0 dicat "e!ih menari.6 #a"inan-;a"inan 9an0 henda. di!uat 2er"u ditam!ah .emudian6Berus 9an0 !er"ainan sai: dan !entu. se2erti !erus min9a.* !erus >arnish* !erus 0i0i a.an men0hasi".an ;a"inan 9an0 !er"ainan6 untu. men0hasi".an 0arisan6 Hu;un0 !erus ;enis "e2er !o"eh di0una.an !erus ;enis !u"at di0una.an untu. Hu;un0

menda2at.an .esan 0arisan te!a" atau ni2is se2erti 9an0 terda2at 2ada "u.isan cina orienta"6 Berus 9an0 ce"u2 @arna* di!uan0 "e!ihan @arna terse!ut dan di.em!an0.an !erus terse!ut a.an menda2at.an .esan 0arisan ha"usha"us 9an0 !an9a. han9a den0an satu sa2uan6 Berus ;enis "e!ar 9an0 di"eta..an @arna dan sedi.it air a2a!i"a disa2u .e atas 2ermu.aan .asar a.an menda2at .esan =dr9 !rush= 6 Berus 2er"u di!ersih.an den0an air !ersih untu. menda2at.an .esan 9an0 canti. !u.ann9a !er"umut6 Aarna seharusn9a dicam2ur di atas 2a"et atau 2em!ancuh @arna 6 &2an* !erus 9an0 !ersih dan "em!a2* .a2as dan .ain !o"eh di0una.an untu. mem!uan0 @arna semasa masih "em!a26 %e"untur @arna 9an0 di0una.an di rumah !o"eh ;u0a di0una.an untu. mem!uan0 @arna 2ada !aha0ian

catan 9an0 tida. 2er"u6 Bahan ini sesuai di0una.an 2ada da.@at !er@arna 6 &a2uan @arna 0e"a2 .e atas 2ermu.aan .ertas dan ditam!ah air 2ada setia2 sa2uan a.an menda2at.an satu ton 9an0 menari. iaitu dari 0e"a2 .e teran06 Aarna teran0 9an0 tida. dicam2ur den0an air a.an mem!eri.an .ontras 9an0 .uat6 Aarna air a2a!i"a disa2u "a2isan demi "a2isan a.an men0hasi".an .om!inasi dan intensiti @arna 9an0 menari.6 &e!e"um men0hasi".an "a2isan !aru 2asti.an "a2isan a@a" .erin0 dahu"u6 Te.ni. ini dinama.an =0"a:in0= Ni"ai @arna 9an0 .ontras dan .uat mem!eri.an @arna catan 9an0 !erma9a 6 Aarna 2ada tiu2 !oto" a2a!i"a tida. di;a0a a.an men;adi .eras teta2i @arna 9an0 .eras !o"eh di0una.an a2a!i"a di!asah.an semu"a 6 %en00unaan @arna terus dari !oto" atau tiu! a.an men9e!a!.an .e"ihatan tida. natura" dan dian00a2 masih !e"um mahir 6 /atan 9an0 sudah sia2 !o"eh di!in0.ai.an Terda2at 4 ;enis te.ni. cat air6 Te.ni.-te.ni. ini dio"ah dan di0una.an men0i.ut .esesuaian atau .esu.aan 2e"u.is6 Di antaran9a ia"ah*!asah atas !asah iaitu @arna dicair.an dahu"u dan disa2u.an di atas 2ermu.aan 9an0 !asah6 Hasi"n9a .esan "utsinar6 &eterusn9a !asah atas .erin0 6Aarna 9an0 dicair.an dahu"u disa2u.an di atas 2ermu.aan 9an0 .erin06 3erin0 atas !asah 2u"a ia"ah te.ni. 9an0 me"i!at.an sa2uan @arna 9an0 2e.at disa2u .e atas "a2isan @arna 9an0 cair atas 2ermu.aan .ertas 9an0 te"ah di!asah.an6 =Aash= 2u"a ia"ah te.ni. 9an0 me"i!at.an sa2uan @arna cair .e atas 2ermu.aan 9an0 !asah6 Biasan9a !erus atau s2an di0una.an6 &esuai untu. men0hasi".an .esan air s2an a@an6 Antara .esan "ain 9an0 !o"eh terhasi" dari2ada 2en00unaan a"at 9an0 !er!e:a6 Antaran9a ada"ah* .erin0 !ertindih iaitu titi.an @arna untu. mem!entu. o!;e. atau cora. 9an0 menari.64en;isan iaitu te.ni. 9an0 men00una.an !erus atau sem!uran atau !erus 0i0i 9an0 me"i!at.an ren;isan @arna cair .e atas 2ermu.aan untu. men0hasi".an .esan 9an0 s2ontan dan menari.6 Tindihan 2u"a men0hasi".an catan den0an men9a2u @arna se"a2is demi se"a2is .e atas .ertas untu. men0hasi".an .esan ton dan 2encaha9aan6 Hasi"n9a te!a" dan .erin0 !er"e0a26 &eterusn9a* &2an dimana te.ni. ini men0hasi".an ;a"inan .asar se2erti daun 2o.o.* tanah dan se!a0ain9a den0an men00una.an s2an untu. men00anti.an !erus6 &em!uran !erus 2u"a ia"ah Te.ni. 9an0 men0hasi".an ;a"inan .asar se2erti ;a"inan 2adan0 rum2ut* 2antai* 2asir dan daun 2o.o.6 Aarna memain.an 2eranan 9an0 amat 2entin0 da"am 2roses mencatan6 Ia men;adi.an hasi" .er;a seseoran0 itu "e!ih menari. dan da2at menceria.an suasana6 Aarna !o"eh di.ate0ori.an .e2ada

!e!era2a !aha0ian @arna6#enis-;enis @arna 9an0 terda2at da"am roda @arna ia"ah6 @arna asas iaitu terdiri dari2ada ti0a @arna utama6 Aarna-@arna ini tida. !o"eh dihasi".an den0an mencam2ur @arna-@arna "ain6 /ontohn9a*merah !iru .unin0 6&eterusn9a*@arna se.under 6@arna ini terhasi" dari2ada dua cam2uran @arna asas6 /ontohn9a .unin0 cam2ur !iru men;adi hi;au *'erah cam2ur .unin0 men;adi ;in00a dan merah cam2ur !iru men;adi un0u6Aarna tertier 2u"a @arna 9an0 terhasi" dari cam2uran @arna asas den0an @arna se.under /ontohn9a *.unin0 C hi;au D .unin0 .ehi;auan*.unin0 C ;in00a D .unin0 .e;in00aan* !iru C hi;au D !iru .ehi;aua*!iru C un0u D !iru .eun00uan*merah C un0u D merah .eun00uan *merah C ;in00a D merah .e;in00aan 6 Aarna-@arna terse!ut se2erti 9an0 din9ata.an tadi !o"eh di0u!ah atau dihasi".an semu"a den0an ti0a cara iaitu*0u!ahan @arna se@arna atau mono.rom 6 Ia dihasi".an den0an mencam2ur.an @arna asa" den0an @arna hitam atau 2utih untu. menda2at.an ton @arna 0e"a2 atau teran06 Den0an cara ini a.an menam2a..an .esan tim!u" dan dimensi !a0i sesuatu o!;e. 9an0 di@arna.an6 Aarna 2en00ena2 ada"ah @arna 9an0 ter"eta. secara !ertentan0an da"am roda @arna6 Aarna-@arna ini a.an menim!u".an .esan 9an0 .ontra dan !an9a. di0una.an da"am i."an* 2oster* mura" dan cora. 2ada .ain6 3om!inasi @arna-@arna utama 9an0 !ertentan0an den0an @arna se.under ada"ah se2erti !eri.ut* !iru -;in00a 3unin0 -- un0u 'erah -- hi;au 6 Aarna harmoni ia"ah @arna-@arna 9an0 ter"eta. !erse!e"ahan da"am roda @arna6 Aarna-@arna ini ;u0a di2an00i" @arna .e"uar0a dan da2at menim!u".an rasa aman* tenteram* se"esa* indah* "em!ut dan se!a0ain9a6 /ontoh @arna harmoni ada"ah se2erti !eri.ut*merah -- un0u -- !iru $n0u -- !iru -- hi;au Biru -- hi;au -- .unin0 3unin0 -- ;in00a -- merah #in00a -- merah -- un0u 6 @arna 2anas ia"ah merah* ;in00a dan .unin06 Aarna-@arna ini di.ait.an den0an o!;e. ) ime; se2erti a2i* caha9a dan matahari6 Ian9a da2at menim!u".an suasana rian0* !erseman0at* 2e2eran0an* .ecemasan dan .ema"an0an6 @arna-@arna se;u. ia"ah se2erti @arna* un0u* !iru dan hi;au6 Ber!e:a den0an @arna 2anas*@arna se;u. di.ait.an den0an a"am semu"a;adi* tum!uh-tum!uhan dan air6 Aarna-@arna se;u. ini di.ata.an da2at menim!u".an suasana se;u.* .edamaian* .e"em!utan dan n9aman6 Ia mem2un9ai ni"ai-ni"ai tertentu dan ter!aha0i .e2ada dua !aha0ian iaitu ton @arna dan .roma @arna6 Ton @arna ia"ah ni"ai caha9a 9an0 @u;ud hasi" dari @arna 0e"a2 atau @arna teran0 2ada sesuatu o!;e.6 Biasan9a @arna 2utih dan .unin0 da2at mem!eri.an caha9a 9an0 teran0 mana.a"a @arna !iru dan

hitam da2at mem!eri.an caha9a 9an0 0e"a26 /am2uran @arna terse!ut men;adi.an catan a.an .e"ihatan "e!ih menari. dan harmoni6 Ia .e"ihatan mene2ati @arna 9an0 se!enar6 /am2uran @arna 2en00ena2 da"am roda @arna den0an intensiti 9an0 !er!e:a nis!ahn9a dise!ut .roma @arna6 &e!a0ai contoh @arna merah !ercam2ur den0an @arna hi;au den0an nis!ah 9an0 !er!e:a a.an me@u;ud.an .roma @arna6 $nsur seni ;ara. dan ruan0 amat 2entin0 da"am sese!uah catan6 Biasan9a @arna-@arna cair* 2e.at* teran0 atau 0e"a2 da"am sese!uah catan a.an mem!eri.an .esan .eda"aman sesuatu ruan0 itu6 $ntu. menda2at.an .esan 2ers2e.ti? @arna* ni"ai @arna atau .roma @arna di0una.an da"am sesuatu catan6 &e!a0ai contoh* @arna 9an0 cerah* 0e"a2 dan 2anas a.an menam2a..an ruan0 de.at dan @arna 9an0 .e"a!u* se;u. dan cair a.an menam2a..an ruan0 9an0 ;auh6 Aarna natura" 2u"a ada"ah @arna-@arna 9an0 !u.an !erada da"am @arna @arna asas)utama* @arna se.under dan @arna tertier6 /ontoh @arna-@arna natura" 9an0 terda2at di 2erse.itaran .ita ia"ah @arna 2utih* hitam dan .e"a!u6Aarna-@arna ini ;u0a dise!ut se!a0ai @arna 2aste" atau @arna 9an0 "em!ut6 Bidan0 .edua ia"ah mem!uat cora. dan re.aan.Bidan0 .e0iatan ini mem!eri 2e"uan0 .e2ada murid memahami 2e"!a0ai cara untu. men0hasi".an cora. dan men0a2"i.asi.ann9a men;adi suatu re.aan "ain6 /ora. dan re.aan terse!ut !o"eh ;u0a di2adan.an .e2ada mana mana hasi" dari2ada !idan0 .e0iatan "ain se2erti !inaan*.ra? dan se!a0ain9a4e.aan dan cora. meru2a.an suatu asas utama da"am me0hasi".an sesuatu .ar9a seni6%ada dasarn9a* tan2a re.aan dan cora.* hasi" seni !ai. 9an0 tradisiona" mahu2un 9an0 men0i.ut :aman a.an tida. terhasi"6 Da"am teorin9a* cora. ia"ah suatu susunan moti? sama ada secara teratur* terancan0 atau secara !e!as6 6/ora. terhasi" dari2ada 2e"!a0ai te.ni. dan cara6 Antaran9a me"a"ui .e0iatan se2erti cora. tida. terancan0 secara 2ua"am*tiu2an*titisan*i.atan dan ce"u2an* ren;isan dan 2erci.an6 'ana.a"a cora. terancan0

secara*"u.isan*catan*ceta.an*ca2an*"i2atan dan 0untin0an* resis* .o"a; dan .a"i0ra?i6

,nam ;enis susunan da"am cora. dan re.aan da2at din9ata.an se2erti cora. u"an0 se.ata* cora. !er2usat*6 cora. cerminan*6 cora. !ertindih*cora. se"an0 E se"i*cora. !atu E !ata6Bidan0 ini mem!o"eh.an murid men0ena"i dan men0.a;i 2e"!a0ai cora. da"am a"am dan .ehidu2an seharian6 Baha0ian ini mene0as.an .e0iatan men0ena" moti? dan o"ahann9a untu. men0hasi".an re.aan cora. tertentu6 3e0iatan ini mem!eri 2e"uan0 .e2ada murid mem!uat re.aan cora. tida. terancan0* cora. terancan0 dan ;u0a cora. tradisiona" den0an te.ni. tertentu6 As2e. a2resiasi hasi" .er;a diada.an se!a0ai satu 2roses 2em!e"a;aran6 3e0iatan ini !o"eh di"a.u.an da"am 2e"!a0ai cara se2erti 2er0era.an* 2era0aan dan "a.onan6 %,4/I3AN 'enurut !u.u 8"osari &eni +u.is *2erci.an dide?inisi.an se!a0ai cora.-cora. tom2o. dan titi. 2ada "u.isan cat6 'enurut .amus De@an Bahasa dan %usta.a 2u"a 2erci.an ia"ah titi.-titi. air atau @arna 9an0 !ersera.-sera. .e sana sini sete"ah air atau @arna itu terhem2as .e suatu 2ermu.aan6 satu te.ni. mendeti.* men0etu. atau men;enti. !aha0ian !u"u !erus 9an0 a.an men0hasi".an .esan a s2ec."ed 0ranite 63esan a.hir 9an0 a.an .e"ihatan "e!ih moden dari2ada .esan @arna 9an0 "ain6 te.ni. cora.an @arna dihasi".an den0an te2u.an atau ;enti.an men00una.an !erus "u.isan 9an0 men0andun0i @arna .e atas 2ermu.aan 9an0 rata 63esim2u"ann9a*2erci.an ada"ah satu te.ni. men0a2"i.asi.an sedi.it curahan atau titi.an @arna .e atas 2ermu.aan 9an0 di2i"ih6

%erci.an seo"ah-o"ah mem!eri .esan se2erti 2ermu.aan !atu atau mar!"e66 /at emu"si 2a"in0 senan0 dimu"a.an .erana ce2at .erin0 dan tida. rosa. di antara satu sama "ain6 Ber!a0ai ;enis !erus !o"eh di0una.an untu. men0hasi".an 2erci.an6 Di antara a"atan 9an0 !o"eh di0una.an untu. men0hasi".an 2erci.an ia"ah se2erti 2e"!a0ai ;enis !erus "u.isan 9an0 !er!a0ai sai: dan !entu. *2e"!a0ai ;enis !erus 0i0i dari 2ermu.aan rata hin00a 2ermu.aan !era"un*2e"!a0ai ;enis !erus cat dari 2ermu.aan "em!ut .e 2ermu.aan .eras *2en00e"e. ceta.an 9an0 !er!a0ai sai: *2e"!a0ai ;enis @arna air se2erti @arna air* @arna 2oster* @arna tem2era* @arna min9a.* cat dindin0* @arna 2"a.a ) mura"* da.@at *3ertas 9an0 !er!a0ai ;enis se2erti .ertas "u.isan* .ertas tai2* .ad!od* mani"a .ad* .ertas stensi" * Aarna sem!uran* 2isto" sem!uran* %isau* 2ita 2e"e.at* .ain !uru.* surat .ha!ar dan Ber!a0ai ;enis tum!uh-tum!uhan .erin0* cora. ?i0ura* !entu.-!entu. dari a"am !enda !o"eh di0una.an untu. men0hasi".an cora. da"am a.ti>iti 2erci.an6 Te.ni. 2erci.an disesuai.an den0an 2erin0.at umur murid dan

.eu2a9aann9a6 Ber!a0ai ;enis te.ni. !o"eh dicadan0.an untu. di0una 2a.ai semasa men;a"ani a.ti>iti 2erci.an ini* di antaran9a ia"ah* &e!e"um memu"a.an a.ti>iti 2erci.an* @arna "atar 2ada 2ermu.aan .ertas 2er"u ditentu.an dahu"u samada men00una.an @arna as"i .ertas terse!ut atau di@arna.an ter"e!ih dahu"u6 #i.a henda. men00una.an @arna* @arna-@arna 9an0 sesuai dia2"i.asi.an 2ada 2ermu.aan .ertas ia"ah se2erti @arna air* @arna 2oster* @arna min9a.* @arna tem2era* @arna !ati.* @arna a.ri"i. !o"eh di0una.an6 A2a!i"a @arna "atar .erin0 !aru"ah dimu"a.an a.ti>iti 2erci.an6 Te.ni. .edua ia"ah den0an men00una.an !erus cat dindin0 rumah 9an0 ter2a.ai6 Baha0ian hu;un0 !erus 9an0 .eras dicecah @arna* .emudian !uan0 "e!ihan @arna 9an0 terda2at 2ada !erus terse!ut den0an men9a2u 2ada te2i tin6 Berus di.etu. .uat di !aha0ian te2i tin cat6 3etu.an 9an0 .uat a.an men9e!a!.an titi.an cat ter!an0 di 2ermu.aan .ertas6 Ini !erma.na sai: 2erci.an 9an0 dihasi".an den0an satu .etu.an a.an men0hasi".an sai: 2erci.an "e!ih .uran0 sama6 /ara 2erci.an di;a"an.an den0an men00una.an !er!a0ai ;enis @arna !o"eh ;u0a dihasi".an6 Ian9a !o"eh di;a"an.an !e!era2a .a"i den0an @arna 9an0 !er"ainan .e atas .a@asan 2erci.an 9an0 sama6 Hasi" 2erci.an ini a.an menam2a..an titi. ha"us 9an0 !er!a0ai sai: dan !er!a0ai @arna6

Te.ni. men00una.an 2isto" sem!uran atau

s2ra9 can !er@arna !o"eh

men0hasi".an 2erci.an 9an0 ha"us dan sera0am6 /ara ini di.ata.an "e!ih ce2at men0hasi".an 2erci.an dari2ada cara men00una.an !erus6 Den0an men00una.an te.anan udara 9an0 rendah* .esan 2erci.an a.an ter;adi6 &atu "a0i cara men0hasi".an 2erci.an ia"ah den0an men00una.an 4o""er atau !erus 2en00e"e.6 A2a 9an0 2er"u di"a.u.an ia"ah den0an mence"u2 !erus 2en00e"e. .e da"am tin cat6 %asti.an 2en00e"e. di2enuhi den0an cat* .emudian 0e"e. 2ada satu 2ermu.aan "ain se2erti .ertas di"e.at.an 2ada dindin06 8e"e. secara ce2at dan "a;u6 /ara ini a.an men9e!a!.an "e!ihan @arna a.an ter2e"antin0 .e"uar dari2ada !erus 2en00e"e. dan a.an men0hasi".an 2erci.an 2ada 2ermu.aan !erde.atan6 %en00unaan @arna 9an0 2e.at atau cair a.an men0hasi".an 2erci.an 9an0 !er"ainan sai: dan !entu.6 Ter2u"an0"ah .e2ada .reati>iti seseoran0 !a0aimana henda. men0hasi".ann9a6 &e"ain dari men00una.an !erus* !erus 2en00e"e. atau 2isto" sem!uran 2erci.an !o"eh ;u0a di"a.u.an den0an men0etu. !erus 9an0 mem2un9ai @arna 2ada !aha0ian 2eme0an0 .a9u !erus 9an0 "ain6 /ara "ain untu. men0hasi".an 2erci.an ia"ah den0an men00oso..an 2isau .eci" atau hu;un0 ;ari 2ada !erus "u.isan 9an0 te"ah dice"u2 @arna6 Den0an men00una.an te.ni. ini a.an da2at cora. 9an0 serata6 8una .edua-dua te.ni. untu. men0hasi".an 2ada satu 2ermu.aan 9an0 sama6 %en00unaan !erus 0i0i 9an0 !er!a0ai sai: ;u0a !o"eh men0hasi".an 2erci.an6 /e"u2 !erus 0i0i di da"am @arna dan "a"u.an 2ada !esi ha"us atau .a9u ha"us6 %erci.an den0an men00una.an ;ari ;u0a !o"eh di"a.u.an6 /aran9a ia"ah den0an mence"u2 .e"ima-"ima ;ari 2ada @arna dan men0ha9un.an ;ari "a"u diren;is 2ada 2ermu.aan .ertas "u.isan6 %erci.an a.an ter;adi secara tida. "an0sun06 %erci.an cara ini a.an men0hasi".an 2erci.an 9an0 tida. se.ata !er!andin0 sem!uran6 #i.a 2erci.an di"a.u.an den0an men00una.an @arna min9a.* cu!a men0hasi".an 2erci.an den0an men0a2"i.asi.an @arna min9a. 2ada 2ermu.aan .a9u atau .an>as6 &emasa @arna min9a. masih !asah 2erci..an tur2entine atau FtinnerG den0an men00una.an !erus6 %roses ini a0a. rumit di"a.u.an dan dicadan0.an secara !erdua6 &eoran0 men0hasi".an @arna di atas 2ermu.aan dan seoran0 mem!uat 2erci.an .e atas @arna !asah terse!ut6 &atu "a0i cara men0hasi".an 2erci.an ia"ah den0an men00una.an serantin0 dedaun dari ;enis ha"us dan ni2is se2erti daun 2ine6

/e"u2.an satu rantin0 dedaun terse!ut da"am @arna !asah dan ren;is atau 2erci..an 2ada 2ermu.aan .ertas6 /ara ini a.an men0hasi".an 2erci.an 9an0 ce2at6 se!e"um memu"a.an a.ti>iti 2erci.an a"as den0an men00una.an surat .ha!ar dise.e"i"in0 .a@asan 9an0 henda. di;a"an.an6 Tu;uann9a su2a9a 2erci.an tida. ter.ena 2ada .a@asan 9an0 tida. di.ehenda.i6 %erci.an men00una.an da.@at !er@arna !o"eh di0una.an se!a0ai a"ternati? .e2ada @arna !asah6 Da.@at !asah mem2un9ai .esan "utsinar* .i"auan dan senan0 di0una.an6 $ntu. seni ha"us ada"ah dicadan0.an men00una.an da.@at ;enis "i0ht?ast .erana .e!an9a..an da.@at A2a!i"a te"ah mem!uat ;enis @arna* atau !er@arna a.an ce2at .a!ur6 %en00unaan da.@at .e atas sesuatu 2ermu.aan !iasan9a !ersi?at .e.a" dan susah untu. di2adam6 .reati?6 /u!a 2erci. den0an men00una.an e.s2erimen den0an te.ni.-te.ni. terse!ut !aru mu"a.an a.ti>iti 2erci.an secara !er!a0ai mencam2ur.an 2erci.an den0an ?auH ?inishin0 techniIues 6 +ain cara ia"ah den0an men00una.an 2ita 2e"e.at untu. menutu2 2ermu.aan .ertas 9an0 tida. henda. di.ena.an @arna untu. men0hasi".an cora.64umusann9a*te.ni. 2erci.an a.an men0hasi".an cora. 9an0 tida. terancan06hasi" cora. !o"eh di0una. untu. mem!uat 2e"!a0ai 2rodu.6 'em!entu. dan 'em!uat Binaan.Bidan0 .e0iatan ini mene0as.an 2er.em!an0an 2erse2si murid terhada2 as2e. seni dari se0i !entu.* ruan0* stru.tur* im!an0an dan .esta!i"an6 Ber2andu.an as2e. terse!ut murid da2at memahami den0an "e!ih ;e"as !i"a mere.a mem!entu. dan mem!ina sesuatu mode"6 Bidan0 .e0iatan mem!entu. dan mem!uat !inaan ;u0a mendedah.an murid den0an 2en00unaan 2e"!a0ai !ahan* a"at dan te.ni. 2en0hasi"an6 Ini mem!eri 2e"uan0 .e2ada murid !erintera.si secara .reati? den0an a"at dan !ahan* semasa men;a"an.an 2roses 2en0hasi"an seni6 Bidan0 .e0iatan mem!entu. dan mem!uat !inaan ti0a dimensi meran0.umi a.ti>iti se2erti arca tim!u"*asem!"a;* mo!ai"* sta!ai"* mode"* diorama* !one.a* to2en0 dan ori0ami6.e0iatan mem!entu. dan mem!uat !inaan mem!eri 2e"uan0 .e2ada murid mem!uat ru;u.an .e2ada o!;e. se!enar6 2er!andin0an ini a.an mem!eri .esedaran !aha@a idea dan .reati>iti mem2un9ai ?un0si dan ma.na6 as2e. a2resiasi hasi" .er;a diada.an se!a0ai satu 2roses 2em!e"a;aran6 3e0iatan ini !o"eh di"a.u.an da"am 2e"!a0ai cara se2erti 2ern9ataan* 2uisi* "a.onan* n9an9ian dan cerita

BON,3A Bone.a meru2a.an se!aran0 !enda atau o!;e. 9an0 di0era. "a.on.an o"eh 2emain sama ada secara sentuhan atau arahan 9an0 !ertu;uan men9am2ai.an mese;6A2a saha;a o!;e. !o"eh men;adi !one.a se"a0i ia di0era..an o"eh 2emain6%emain a.an cu!a men0hidu2.an @ata. menerusi dia"o0 9an0 di2ertutur.an atau a.si !one.a tan2a se!aran0 dia"o06Bone.a di0una.an se!a0ai a"at !antu untu. men9am2ai.an cerita den0an !er.esan6%enden0an da2at men0ha9ati disam2in0 me"i!at.an diri secara tida. "ansun0 me"a"ui 2en00unaan !one.a63esann9a cu.u2 !ai. .earah 2endedahan .omuni.asi*me"ahir.an ide .reati? da"am 2enci2taan cerita dan meransan0 da9a ima0inasi6Bone.a terda2at da"am 2e"!a0ai ;enis6Antaran9a ia"ah !one.a sarun0 tan0an*!one.a ton0.at*!one.a ;ari*@a9an0 .u"it*!one.a mo!ai" dan !one.a ta"i6Bone.a !o"eh di2er!uat dari2ada 2e"!a0ai ;enis !ahan6Bahan-!ahan 9an0 terda2at di se.e"i"in0 .ita ;u0a !o"eh di;adi.an !one.a se2erti sto.in0*sisa .ain*tua"a mandi dan .ertas .ota.6/ontohn9a !one.a !e0 .ertas6Bone.a ini !o"eh di!uat den0an cara 9an0 mudah Iaitu menam2a" !e!era2a !ahan untu. di!uat an00ota tu!uh !adan se2erti mata dan mu"ut 2ada !e0 .ertas 9an0 ter!uan06 Bone.a ;ari di!uat den0an a"at sederhana se2erti tutu2 !oto"* !o"a 2in02on0* !am!u .eci" 9an0 da2at di2a.ai se!a0ai .e2a"a !one.a6 &esuai den0an naman9a !one.a ini dimain.an den0an men00una.an ;ari tan0an6 3e2a"a !one.a di"eta..an 2ada hu;un0 ;ari .ita atau da"am6 Da2at ;u0a di!uat da"am !entu. sarun0 tan0an* dimana 2ada hu;un0 ;ari sarun0 tan0an terse!ut sudah !er!entu. .e2a"a !one.a dan den0an demi.ian .ita tin00a" memain.ann9a sa;a6 Bone.a ton0.at di2an00i" sedemi.ian .erana cara memain.ann9a den0an men00una.an ton0.at6 Ton0.atton0.at ini dihu!un0.an den0an tan0an dan tu!uh !one.a6 Aa9an0 8o"e. di #a@a Barat misa"n9a ada"ah termasu. !one.a ;enis ini6 $ntu. .e2er"uan 2en00unaan !one.a ton0.at se!a0ai media 2endidi.an) 2em!e"a;aran di se.o"ah* ma.a @ata.@ata.n9a di!uat sesuai den0an .eadaan se.aran06 'isa"n9a @ata. tentara* 2eda0an0* ne"a9an dan se!a0ain9a Bone.a ton0.at da2at di!uat dari .a9u 9an0 "una. se2erti .a9u .emiri* randu* dan se!a0ain9a6Bone.a ta"i atau <'arionet= !an9a. di0una.an dine0ara !arat6 %er!e:aan 9an0 .etara antara !one.a ta"i den0an !one.a 9an0 "ain ada"ah* !one.a ta"i !aha0ian .e2a"a* tan0an* dan .a.i da2at di0era.-0era..an menurut .ehenda. .ita6 /ara men00era..ann9a den0an ta"i6 Den0an demi.ian ma.a .edudu.an tan0an

oran0 9an0 memain.ann9a !erada di atas !one.a 9an0 dimain.ann9a atau menari. ta"i dari2ada !a@ah6 $ntu. memain.an !one.a ta"i di2er"u.an "atihan-"atihan 9an0 teratur* se!a! memain.an !one.a ta"i ini memer"u.an .eteram2i"an 9an0 "e!ih rumit di!andin0.an den0an memain.an !one.a-!one.a 9an0 "ain63e"e!ihan mem!uat !one.a ia"ah da2at menin0.at ima0inasi murid

3ra? tradisiona" !o"eh dide?inisi.an se!a0ai 2erusahaan J.er;a seniK 9an0 me"i!at.an .emahiran .er;a tan0an 9an0 memer"u.an da9a ci2ta o"eh mas9ara.at 9an0 di@arisi turun-temurun6 Di se.o"ah rendah* murid di2er.ena".an den0an .ra? tradisiona" se2erti a"at domesti.* a"at 2ermainan* a"at 2ertahanan diri 2erhiasan diri JornamenK* !ati.*te.at*u.iran*tenunan*an9aman*tem!i.ar6!idan0 ini mem!eri .esedaran tentan0 adan9a !e!era2a ;enis .ra? tradisiona" da"am !uda9a tanah air6 .e0iatan .ra? tradisiona" mem2er.ena".an ?un0si* 2roses dan te.ni. mem!uat* a"at dan !ahan* moti?* cora. dan hiasan6 as2e. a2resiasi hasi" .er;a diada.an se!a0ai satu 2roses 2em!e"a;aran 9an0 meran0.umi 2en0ena"an* 2roses 2em!uatan serta men0ena"i to.oh-to.oh !a0i setia2 !idan0 .ra? 9an0 din9ata.an6 .e0iatan ini !o"eh di"a.u.an da"am 2e"!a0ai cara se2erti 2ern9ataan* 2uisi* "a.onan* n9an9ian dan cerita6

AA$ Permainan Aau atau 2un "e!ih di.ena"i "a9an0-"a9an0 suatu .eti.a dahu"u "e!ih 2o2u"ar di .a@asan 2eda"aman se2erti di .a@asan 2antai dan .a@asan "a2an0 se2erti di 2adan0* sa@ah 2adi dan se!a0ain9a6 &am!utan ?esti>a" ini ;u0a san0at mem!eran0san0.an terutaman9a 2eserta dari "uar ne0ara6 6 &eni .ra? @au mem2un9ai ni"ai asteti. 9an0 tersendiri dan 2enuh den0an seni ha"us6 Asa"n9a* @au meru2a.an 2ermainan masa "a2an0 2etani terutaman9a 2esa@ah 2adi6 Aau di2er!uat dari2ada .ertas 9an0 !eran0.a Jdari2ada !u"uhK6 %o2u"ar di ne0eri 3e"antan* Teren00anu* 3edah dan %er"is6 Aau di.ena"i se!a0ai L+a9an0-"a9an0M di ne0eri #ohor* Ne0eri &em!i"an dan &e"an0or6Aau te"ah @u;ud se;a. 3000 tahun "a"u di ne0eri /hina6 Ia di0una.an untu. men0hantar ma.anan .e2ada mere.a 9an0 ter2eran0.a2 di !u.it6 %ada masa ini* se"uruh dunia meminati 2ermainan @au6

'a"a9sia meru2a.an tuan rumah !a0i 2ertandin0an @au sedunia6 Ia di;adi.an acara 2ertandin0an tahunan dan se!a0ai tari.an 2e"ancon06Bu.an itu saha;a* ia te"ah di2er.ena".an hin00a .e 2erin0.at antara!an0sa se2erti di %asir 8udan0 3ite Besti>a"s Internationa" 8uests 9an0 diada.an 2ada setia2 tahun6Aau terdiri dari2ada 3 .ate0ori iaitu*@au 9an0 di2ertandin0.an untu. .etin00ian*@au 9an0 di2ertandin0.an !erdasar.an .ecanti.an dan .eha"usan serta @au untu. hiasan dan re2"i.a6Ba0i .ate0ori di2ertandin0.an untu. .etin00ian* Aau a.an diter!an0.an setin00i se.uran0-.uran0n9a N00 .a.i dari !umi6 %iha. ;uri 2en0adi"an a.an meni"ai .edudu.an te0a. @au semasa !erada di a@an0an6$.uran te0a. di u.ur !erdasar.an .ete0an0an ta"i @au6 Aau 9an0 sentiasa !erada da"am .edudu.an mene0a. a.an menda2at mar.ah 9an0 tin00i6'ana.a"auntu. 2ertandin0an .ecanti.an 2u"a Aau di2ertandin0.an !erdasar.an .eindahan re.aan cora. 2ada !adan @au6 3reati>iti dan ori0ina"iti cora. a.an menentu.an mar.ah 9an0 tin00i6.ate0ori 9an0 tera.hir 2u"a ia"ah hiasan dan re2"i.a6 Ia meru2a.an @au untu. tu;uan re2"i.a atau2un tu;uan hiasan di rumah* 2e;a!at dan se!a0ain9a6 Ia ;u0a di;adi.an se!a0ai cenderahati6 Bun0si ini men;adi.an @au se!a0ai sa"ah satu sum!er 2enda2atan .e2ada 2em!uat @au dan 2enia0a !aran0an hiasan6 Terda2at !er!a0ai ;enis @au di se"uruh 'a"a9sia6 contoh @au 9an0 2o2u"ar ia"ah Aau Bu"an6 Badan !er!entu. sea.an-a.an !u"at* mana.a"a e.or 2u"a !er!entu. !u"an sa!it6 Terda2at !entu. !u"at J!u"an 2enuhK di !aha0ian 2in00an0 @au6Aau ini san0at 2o2u"ar di 3e"antan6 Aau 3ucin0 2u"a ada"a Aau 9an0 disu.ai !entu.n9a6 Bentu. !adan dan sa9a2 sedi.it !u;ur* e.or 2u"a !er!entu. e.or i.an6 Baha0ian 2in00an0 ada"ah sedi.it ram2in06 Aau #a"a Budi men00am!ar.an see.or i.an di mana e.orn9a ada"ah se2erti e.or see.or i.an6 O"eh se!a! itu ian9a di.ait.an den0an nama ;a"a6Aau 'era. 2u"a 2er!e:aan han9a 2ada e.or iaitu .em!an0 se2erti e.or !urun0 mera.6Aau Barat seiras @au !u"an6 %er!e:aan ia"ah !adan dan sa9a2 "e!ih !u;ur6 3e!iasaann9a e.or @au "e!ih .eci" dan "e2er !er!andin0 @au !u"an6Antara a"atan dan !ahan untu. mem!uat @au ia"ah* Bu"uh duri amat sesuai di;adi.an se!a0ai ran0.a @au mana.a"a !u"uh !eton0 2u"a di;adi.an tu"an0 !e"a.an %aran0 di0una.an untu. mene!an0 dan mem!e"ah !u"uh6 %isau dan 2iau raut di0una.an tu;uan meraut6 N9"on di0una.an untu. men0i.at ran0.a @au6 Tan0si 2u"a di0una untu. mener!an0.an @au6 8am atau .an;i di0una.an untu. menam2a" cora. dan .ertas @arna 2ada !adan @au6%e"!a0ai .ertas @arna !o"eh di0una.an men0i.ut citarasa 2em!uat @au6Antara 2roses

2en0hasi"an @au 2u"a ia"ah

memi"ih !u"uh* meraut !u"uh *mem!uat ran0.a*

menam2a" ran0.a* mem!uat cora.* menam2a" cora.*dan memasan0 tera;u6Da"am 2roses memi"ih !u"uh*2em!uat @au 2er"u memi"ih !u"uh 9an0 !ai.6 Bu"uh 9an0 2a"in0 !ai. untu. mem!uat ran0.a @au ia"ah !u"uh duri dan di.erin0.an6 Bu"uh !eton0 2u"a amat sesuai untu. di;adi.an se!a0ai tu"an0 !e"a.an0 @au6&emasa 2roses meraut !u"uh* !u"uh terse!ut diraut namun .u"it !u"uh tida. di!uan06 Bi"ah!i"ah !u"uh di"a9ur.an 2ada a2i se!e"um di"entur6Da"am 2roses mem!uat ran0.a 2u"a* Bu"uh !etun0 se!a0ai tu"an0 !e"a.an0 @au6 4an0.a 2u"a dari2ada !u"uh duri6 Bi"ah !u"uh 2er"u diseim!an06 N9"on di0una.an untu. men0i.at ran0.a @au terse!ut6.eti.a menam2a" ran0.a* 2roses menam2a" ran0.a @au di"a.u.an men00una.an .ertas @arna6 .ertas @arna 2er"u"ah !ersesuaian63emudian /ora. 9an0 sia2 ditam2a" 2ada .ertas @arna .emudian di"e.at.an 2ada !adan @au6%roses ini di.ena"i se!a0ai mem!uat dan menam2a" cora.6 %roses tera.hir mem!uat @au ia"ah memasan0 ta"i tera;u6 Terda2at ;enis ta"i tera;u iaitu Tera;u Dua dan Tera;u Ti0a6 &e"e2as memasan0 ta"i tera;u* 2roses @au ini "en0.a2 se2enuhn9a6

4,B+,3&I

&9u.ur 3ehadrat i"ahi *a.hirn9a sa9a da2at men9em2urna.an tu0asan ini6Tu0asan ini sememan0n9a mem!eri sa9a !an9a. 2en0a"aman dan 2en0etahuan6Tu0asan ini di"a.u.an 3 2erin0.at iaitu se!e"um*semasa dan se"e2as mem!uat tu0asan6&e!e"um sa9a dan ra.an-ra.an sa9a mem!uat tu0asan*sa9a di.ehenda.i men0.a;i men0enai huraian su.atan 2e"a;aran .uri.u"um !erse2adu se.o"ah rendah taha2 1 dan taha2 6&a9a dan ah"i .um2u"an 9an0 "ain mem2ero"eh 2e"!a0ai ma."umat se2an;an0 me"a.u.an .a;ian ini6Antaran9a sa9a men0etahui hurai su.atan 2e"a;aran 3B&4 2endidi.an seni >isua"6Ha" ini secara tida. "ansun0 mem!eri 2en0etahuan !aru sa9a men0enai seni terutama se.a"i men0enai su.atan 2e"a;aran 3B&46 &eterusn9a ia"ah semasa mem!uat tu0asan6%en0a"aman .eti.a mem!uat tu0asan ini a0a. menari.6Ha" ini .erana sa9a tida. 2ernah mem2e"a;ari huraian su.atan 2e"a;aran 2da semester 9an0 "e2as6Dida"am su.atan 2e"a;aran ini*s9a te"ah mem2e"a;ari den0an "e!ih menda"am men0enai 4 !idan0 iaitu men00am!ar*mem!uat re.aan dan cora.*mem!uat !inaan*dan men0ena" .ra? tradisiona"6O"eh 9an0 demi.ian ian9a mem!eri 2en0etahuan "uas .e2ada sa9a6%erin0.at 9an0 tera.hir ia"ah se"e2as mem!uat tu0asan6&e"e2as mem!uat tu0asan dan .a;ian-.a;iann9a*sa9a da2at men00una.an atau men0a2"i.asi.an i"mu 9an0 te"ah di2e"a;ari6%en0a"aman men0.a;i tu0asan da2at sa9a 2er0una.an terhada2 diri sa9a sendiri dan oran0 "ain6 Tu0asan ini men0a;ar sa9a !an9a. ni"ai-ni"ai murni antaran9a ia"ahseman0at !antu-mem!antu*!e"a;ar men;adi oran0 9an0 .omited den0an tu0as dan si.a2 !ersun00uh-sun00uh6&e2an;an0 men9em2urna.an tu0asan ini*!an9a. ha"an0an

9an0 dihada2i6Namun ha"an0an terse!ut "e!ih mem!a.ar seman0at sa9a dari rasa !er2utus asa6Ni"ai-ni"ai murni ini da2at sa9a tera2.an 2ada diri sa9a sendiri dan ;u0a oran0 dise.e"i"in0 sa9a Tida. dina?i.an*setia2 tu0asan ada .e"emahan dan .e.an0an 9an0 a.an dihada2i6Ha"an0an 9an0 2a"in0 teru. sa9a hada2i ia"ah .erosa.an a"at-a"at tertentu .eti.a henda. men9em2urna.an tu0asan6Ha"an0an terse!ut mam2u meruntuh.an seman0at sa9a untu. me"a.sana.an tu0asan6Namun*den0an .esa!aran serta doron0an dari 2erse.itaran*&a9a !erusaha !ersun00uh-sun00uh den0an men0am!i" 2e"!a0ai inisiati?6 A.hirn9a* tu0asan ini da2at ;u0a sa9a sia2.an6 Aa"au!a0aimana2un*se!a0ai manusia*sa9a ;u0a mem2un9ai .e.uran0an dan .e"emahan6&a9a !erhara2 a0ar tu0asan sa9a ini da2at menerima mar.ah 9an0 setim2a" den0an usaha sa9a6&e.ian*terima .asih6

7an0 Benar* Amirah Hanis !inti :aninudin %&()%#)B'

4$#$3AN

Zai"ani 7aaco!*A:imah A6samah*Te.s %endidi.an +en0.a2*%endidi.an &eni (isua" 3B&' Tin0.atan 4 dan N6OH?ord Ba;ar &dn6Bhd6 004

'u"i9adi 'ahamood*'odern 'a"a9sia Art:Brom %ioneerin0 ,ra To %"ura"ist ,ra*$tusan %u!"icatian N And Distri!utors*1961

D9ein0 and %rintin0*'arsha"" /a>endish*'arsha"" /a>endish +imited*19116

@@@6scri!d6com)doc)666)seni-ceta.an-2e"!a0ai-tamadun

ha?i:mnordin6!"o0s2ot6com) 010)03)seni-ceta.an-2rint-ma.in06htm"

htt2:))@@@6mi.a6net6au)i""ustration6htm"

en6@i.i2edia6or0)@i.i)%rintma.in0

htt2:))en6@i.i2edia6or0)@i.i)O"d5master52rint

htt2:))en6@i.i2edia6or0)@i.i)$.i9o-e