Anda di halaman 1dari 24

BAB 1

PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Pendidikan merupakan satu medium yang paling utama dan memainkan peranan
penting dalam pembinaan negara dan bangsa. Pembinaan Negara Bangsa amat
penting bagi sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia.
Keupayaan membina Negara Bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta
semangat patriotisme. Ia menadi semakin penting lebih!lebih lagi dalam era
globalisasi yang membenarkan pengaliran se"ara bebas dan pantas bukan sahaa
maklumat# modal serta manusia# tetapi uga sistem nilai# budaya dan keper"ayaan
dari pelbagai negara.
$ntuk membina negara bangsa# %ungsi guru sebagai pemangkin perubahan dan
peradaban manusia memang tidak dapat dina%ikan. Guru adalah insan pertama
yang men"orak manusia dalam alam persekolahan selepas ibu bapa di rumah.
Pro%esion perguruan atau bekera sebagai guru adalah antara beberapa enis
pekeraan yang penting dalam proses pembangunan manusia# masyarakat dan
negara. Pro%esion perguruan merupakan pro%esion paling utama di dalam proses
penyerapan ilmu pengetahuan kepada indi&idu dan masyarakat. 'alam era
globalisasi sekarang# peranan guru menadi semakin kompleks dan men"abar.
Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa
1
dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati
seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh
(.A.B. Perdana Menteri Malaysia dalam )an"angan Malaysia Ke!*.
Menurut +alsa%ah Pendidikan Negara# iaitu ,Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara."
Peranan dan tanggunga-ab guru sememangnya memberi impak yang besar dan
mendalam dalam diri setiap indi&idu itu. 'ari ke"il hinggalah mena-at a-atan
yang hebat# semua itu adalah hasil aaran dan didikan guru di sekolah# pun begitu#
dunia hari ini semakin mau dan bergerak pantas seiring dengan era ledakan
maklumat ini# guru tidak terke"uali merasai tempiasnya. Peranan dan
tanggunga-ab yang digalas oleh guru semakin men"abar seiring kehendak
keraaan dan PIPP nya yang kita sedia maklum.
+PK . +alsa%ah Pendidikan Kebangsaan/# )ukun Negara# 0a-asan 1212# PIPP
.Pelan Induk Pembangunan Pendidikan/ dan Misi Nasionalnya# semuanya
menekankan %aktor keper"ayaan kepada 3uhan atau dengan kata lain pendekatan
dari segi agama haruslah menadi perkara yang 4 %irst and %oremost5 dalam diri
seorang indi&idu yang bergelar guru itu. Ibu bapa mengharapkan sekolah dan guru
dapat meningkatkan keper"ayaan kepada 3uhan dalam diri pelaar. Perkara ini
menadi lebih dan kritikal dalam kehidupan pada era globalisasi. Maksudnya#
kehidupan yang terlalu bersi%at materialistik# teknologi#keme-ahan dan hiburan
boleh meneaskan keinginan manusia kepada 3uhan. 'alam keadaan kekosongan
1
inilah guru boleh membina kekuatan dalaman iaitu kerohanian menerusi akti&iti
pengaaran dan pembelaaran. Kerohanian yang mantap dan su"i akan membina
intelek yang sihat# emosi yang stabil dan asmani yang seahtera. Keharmonian
dan keseimbangan potensi rohani# intelek# emosi dan asmani akan menyubur dan
meningkatkan keper"ayaan pelaar kepada 3uhan. Pembinaan kekuatan dalaman
ini mudah dilaksanakan ika guru menalankan tugasnya sebagai ibadah dengan
matlamat membangunkan insan.
'alam erti kata yang sebenar# tugas guru adalah mengaar# menunuk
alan# memandu#mengasuh#mendidik dan sebagainya. Guru bertanggunga-ab
terhadap murid!muridnya bagaimana hendak menguasai 6M#memba"a#mengira
dan menulis. Namun perkara yang paling penting dan utama adalah indi&idu
yang mendidik rohani#asmani#emosi dan intelek pelaar dengan ilmu# kemahiran
dan ketrampilan dalam usaha membentuk dan serta melahirkan indi&idu yang
soleh yang akan menadi -arga negara yang berguna kepada masyarakat dan
menadi penyumbang penting kepada kemauan negara selari dengan +alsa%ah
Pendidikan Kebangsaan.

6
1.1 Latar Belakang Masalah
Malaysia melihat bidang pendidikan sebagai satu bidang ilmu yang penting dalam
menana usaha untuk melahirkan generasi pelapis yang berupaya menangkis dan
menangani setiap "abaran arus perubahan serta mampu memba-a negara ke satu
dimensi barudalam segala aspek pembangunan. 0alaubagaimanapun# akhir!akhir ini
kita sering dihidangkan dengan isu!isu yang melanda dunia pendidikan yang
memerlukan resolusi biak bagi menamin kualiti dan ime pendidikan negara itu
sendiri. Isu kemerosotan pendidik# keberkesanan peranan pendidik serta ketandusan
ilmu di kalangan pendidik sedikit sebanyak meneaskan usaha bagi meningkatkan
kualiti bidang pendidikan negara ini. 7enario ini dilihat sebagai satu kekangan
terhadap usaha untuk melahirkan insan yang yang seimbang dan harmonis dalam
setiap aspek kehidupan selaras dengan hasrat +alsa%ah Pendidikan Negara.
3indakan segolongan ke"il pendidik negara ini yang bertindak di luar etika
dan batasan kemanusiaan seperti melakukan penderaan dan pen"abulan sedikit
sebanyak dilihat sebagai usaha dalam menggagalkan hasrat +alsa%ah Pendidikan
Negara itu sendiri. Pendidik turut dikatakan mempunyai moral dan moti&asi yang
semakin rendah. Keadaan ini dikaitkan dengan permasalahan ime dan status
pendidik yang dianggap rendah serta perkembangan pro%esionalisme pro%esion
keguruan yang semakin tidak bermaya .Abd.)ahim Abd.)ashid# 1**8/
Implikasinya# pro%esion keguruan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang
menarik dan disanung tinggi. Malah para pendidik sering dipersalahkan ika berlaku
sesuatu perkara yang tidak diingini kepada pelaar. Keadaan ini menadi lebih buruk
lagi dengan adanya "ampurtangan ibu bapa di dalam proses pengaaran dan
pembelaaran anak!anak mereka.
Perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan banyak
menuntut perubahan perspekti% masyarakat terhadap pro%esion keguruan. Pro%esion
9
keguruan sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai satu keraya yang boleh di"eburi
oleh sesiapa sahaa. :anya mereka yang mempunyai kualiti# ketrampilan#
ke-iba-aan# kelayakan#minat#ilti;am dan beri-a pendidik layak menadi guru
.Pelan Induk Pembangunan Pendidikan# 122</. 'alam pro%esion perguruan# setiap
guru perlu mempunyai minat yang mendalam terhadap keseluruhan tugasnya# baik di
sekolah mahupun yang melibatkan masyarakat luar sekolah .3aol Ari%%in#1**6/.
Matlamat pendidikan yang berperanan melahirkan modal insan yang berkualiti adalah
satu tanggunga-ab yang berat dan perlu dipikul bersama yang melibatkan semua
pihak. Memandangkan betapa pentingnya pro%esion perguruan ini dalam era
globalisasi# eloklah sekiranya kita mengkai tahap kesediaan bakal guru dalam
kalangan pelaar 7arana Pendidikan 3eknik dan =okasional# Pesisir# $3:M bagi
men"eburi pro%esion keguruan ini.
>
1.6 Pernyataan Masalah
7eak kebelakangan ini# pro%esion perguruan menghadapi pelbagai masalah
dan tanggapan masyarakat yang pelbagai menambahkan tekanan kepada masyarakat
guru. Boleh dikatakan setiap hari berita mengenai pro%esion perguruan mengisi ruang
media elektronik dan media "etak. Masalah sosial dalam kalangan pelaar semakin
merun"ing dan ada pihak yang menyalahkan guru kerana gagal menadi pendidik
yang baik. Ia se"ara tidak langsung menambahkan tekanan kepada golongan guru.
Peredaran masa dan perkembangan teknologi semasa uga memberi kesan kepada
pro%esion perguruan. Bakal!bakal guru perlu menyiapkan diri dari segi spiritual dan
intelektual untuk memikul tanggunga-ab sebagai pendidik dalam pro%esion
perguruan yang semakin men"abar ini.
:al ini menimbulkan persoalan!persoalan tentang adakah bakal guru bersedia
untuk berhadapan dengan "abaran dalam pro%esion perguruan masa kini. Bertitik
tolak dari pernyataan masalah tersebut# kaian ini dialankan untuk mengenalpasti
"iri!"iri seorang guru yang perlu ada pada bakal graduan 7arana Pendidikan 3eknik
dan =okasional# Pesisir# $3:M# tahap kesediaan bakal graduan untuk menadi guru
dan ke"enderungan bakal graduan untuk meningkatkan tahap pro%esionalisme
keguruan mereka. Ini amat penting untuk memartabatkan pro%esion keguruan ini.
<
1.9 3uuan Kaian
7etiap perkara yang dilakukan haruslah mempunyai tuuan yang tertentu agar proses
ke arah pen"apaian matlamat menadi lebih sistematik dan lebih teran"ang. Kaian ini
dialankan bertuuan untuk?
1. Mengenalpasti "iri!"iri guru yang ada pada bakal graduan program 7arana
Pendidikan 3eknik dan =okasional# Pesisir# $3:M.
1. Mengenalpasti tahap kesediaan bakal graduan 7arana Pendidikan 3eknik dan
=okasional# Pesisir di $3:M untuk menadi seorang guru.
6. Mengenalpasti tahap ke"enderungan bakal graduan 7arana Pendidikan 3eknik
dan =okasional# Pesisir di $3:M untuk meningkatkan tahap pro%esionalisme
mereka.
8
1.> 7oalan kaian
1. Apakah "iri!"iri seorang guru yang perlu ada pada bakal graduan 7arana
Pendidikan 3eknik dan =okasional # Pesisir# di $3:M@

1. 7eauh manakah tahap kesediaan bakal graduan 7arana Pendidikan 3eknik dan
=okasional# Pesisir#di $3:M@
6. Adakah terdapat ke"enderungan dalam kalangan bakal graduan 7arana
Pendidikan 3eknik dan =okasional# Pesisir# di $3:M untuk meningkatkan tahap
pro%esionalisme keguruan@
1.< 7kop Kaian
7kop kaian yang akan dialankan hanyalah tertumpu kepada "iri!"iri guru dalam era
global masa kini serta si%at dan kualiti peribadi guru# tahap kesediaan guru dari aspek
ilmu pengetahuan# aspek kemahiran dan aspek sahsiah serta ke"enderungan untuk
meningkatkan tahap pro%esionalisme keguruan. Kaian ini dilakukan terhadap pelaar
7arana Pendidikan 3eknik dan =okasional# Pesisir di $3:M.
A
1.8 Batasan Kaian
'alam kaian ini# pengkai hanya mem%okuskan kaian pada satu %akulti di $3:M
iaitu +akulti Pendidikan 3eknikal sahaa dan mem%okus kepada pelaar program
Pesisir sahaa. Ini tidak melibatkan pelaar 7arana Pendidikan 3eknik dan
=okasional sepenuh masa di $3:M. Ketepatan dan keituan kaian ini bergantung
kepada keterbukaan responden dalam memberikan a-apan# pandangan dan pendapat
mereka se"ara ikhlas dan uur.
1.A Kepentingan kaian
Peranan guru sebagai pendidik tidak dapat dina%ikan dalam membantu negara
melahirkan modal insan yang unggul dan berkarisma. 7eorang guru yang baik# perlu
mempunyai pengetahuan dan berkemahiran yang tinggi. $ntuk merealisasikan impian
tersebut# setiap bakal guru harus bersedia dan menyiapkan diri dengan se-aarnya
supaya segala "abaran yang mendatang dapat diatasi dengan baik. Bleh itu#
kepentingan kaian ini dibuat adalah seperti berikut ?
1. Memberi panduan kepada bakal guru melaksanakan pengaaran dan
pembelaaran dengan lebih berkesan.
1. Menadi panduan kepada Kementerian Pelaaran Malaysia dalam usaha
meningkatkan pro%esion perguruan dan menaikkan semula martabat pro%esion
ini di mata masyarakat dan negara.
6. Memberi maklumat berguna kepada pihak yang terlibat seperti ibu bapa dan
masyarakat se"ara tidak langsung dalam pro%esion perguruan dalam
menghadapi "abaran yang mendatang.
*
1.* 'e%inisi Bperasional
Kaian ini berudul , Pro%esionalisme keguruan dalam kalangan pelaar 7arana
Pendidikan 3eknik dan =okasional Pesisir di $3:M ? 7atu 3inauan C. Maka takri%an
bahagian ini menerangkan pelbagai istilah penting yang digunakan dalam kaian ini.
Berikut adalah de%inisi istilah yang digunakan dalam kaian ini.
1.*.1 Pro%esionalisme
1.*.1.1 Pro%esionalisme menurut Kamus 'e-an Bahasa dan Pustaka
Edisi ke 9 .1212/ ialah si%at!si%at.kemampuan# kemahiran# "ara
pelaksanaan sesuatu/ sebagaimana yang se-aarnya terdapat
pada atau dilakukan oleh seorang pro%esional.
1.*.1.1 Pro%esionalisme dari segi konsepnya ialah salah satu nilai yang
berkait rapat dengan %ungsi pekeraan seseorang. 7e"ara
asasnya# pro%esionalisme dapat dianggap sebagai suatu nilai
murni ika indi&idu mengamalkan tanggunga-ab mereka
dengan penuh dedikasi# tidak mementingkan diri sendiri atau
suka memilih pekeraan .7u%ean :ussin#1**</
1.*.1 Pro%esion
1.*.1.1 Pro%esion menurut Keguruan menurut Kamus 'e-an Bahasa
dan Pustaka Kamus 'e-an Bahasa dan Pustaka Edisi ke 9
.1212/ ialah pekeraan terutamanya yang memerlukan
pelaaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam
bidang undang!undang# senibina# perubatan# perakaunan dan
lain!lain.
12
1.*.6 Keguruan
1.*.6.1 Keguruan pula menurut Kamus 'e-an Bahasa dan Pustaka
Edisi ke 9 .1212/ ialah tugas dan tanggunga-ab . keraya/
sebagai guru.
Bleh itu# pro%esion keguruan merupakan satu pekeraan yang berkaitan
dengan peranan tugas# tanggunga-ab# si%at dan kualiti guru .Amir :asan
'a-i# 1221/. . 'ari kedua!dua pengertian tersebut# ia memberi makna
baha-a pro%esion perguruan sama ada tinggi atau rendah# aya atau gagal
dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam
pembinaan negara bangsa itu sendiri.
1.*.9 Pesisir $3:M
Pesisir pula ialah satu program di ba-ah kendalian DED .Dontinuing
Edu"ation Dentre/ $ni&ersiti 3un :ussein Bnn .$3:M/. DED hanya
mena-arkan program pengaian di peringkat pengaian sis-a;ah iaitu
peringkat 7arana se"ara separuh masa. Kuliah atau pertemuan bersemuka
akan dialankan pada huung minggu atau hari!hari kelepasan am dan
pensyarah $3:M akan datang mengaar ke Pusat Pembelaaran 0ilayah
yang mengambil bahagian. Pusat Pendidikan Berterusan mempunyai A
program pengaian peringkat sarana yang dita-arkan se"ara Pesisir dan
pena-aran ini berubah mengikut semester pengambilan. 7alah satunya
ialah Program 7arana Pendidikan 3eknik dan =okasional.
11
1.12 Kerangka Konsep Kaian
Kaian ini akan menumpukan kepada aspek pengetahuan dalam bidang yang
diaar# kemahiran penyampaian yang "ekap serta aspek sahsiah. 7ebagaimana
menurut Mok 7oon 7ang .1226/# di ba-ah konteks pro%esionalisme keguruan#
pengetahuan yang lengkap dan mendalam# menguasai kemahiran mengaar dan
sikap seseorang guru merupakan antara "iri!"iri kualiti pro%esionalisme keguruan
dan merupakan %aktor penentu yang penting. 7ehubungan dengan itu# kerangka
konsep kaian bagi kaian ini adalah seperti berikut?

)aah 1.1 ? kerangka kera teoritikal
. 7umber ? Nor :a;iah :ussin# 1226/
11
Pro%esionalisme Keguruan
Diri!"iri keguruan yang
perlu ada bagi seorang
guru atau pendidik
3ahap kesediaan untuk
menadi guru?
EAspek ilmu pengetahuan
EAspek kemahiran
EAspek sahsiah
Ke"enderungan untuk
meningkatkan tahap
pro%esionalisme
keguruan
Melahirkan bakal guru yang berkualiti
BAB 1
KAFIAN LI3E)A3$)
1.1 Pengenalan
Penubuhan Bahagian Pendidikan 3eknik dan =okasional .BP3=/ ditubuhkan
pada tahun 1*<9. Pada a-alnya# penubuhan bahagian ini ber%ungsi untuk
memastikan kesinambungan polisi pendidikan dan perkembangan pendidikan
teknik dan &okasional di Malaysia. Antara bidang operasi yang terdapat di BP3=
ketika itu ialah menyediakan perkhidmatan dalam penyelidikan# peran"angan#
pelaksanaan# pengkoordinasian#penga-asan dan pemantauan perkembangan
pendidikan teknik dan &okasional sebagai agensi pusat untuk 7ekolah Menengah
3eknik dan =okasional.
Prosser .1*16/ dan Abdul )ahman .1**9/ apabila ditanya tentang
perbe;aan antara pendidikan am dengan pendidikan &okasional adalah pendidikan
am menyediakan pelaar untuk hidup seahtera dan baik# manakala pendidikan
&okasional pula menyediakan pelaar untuk bekera dengan baik dan "ekap.
Konsep pendidikan &okasional biasanya digunakan bagi menerangkan sesuatu
program &okasional yang kandungannya meliputi penyampaian pengetahuan
teknikal# pemupukan nilai murni atau pembentukan akhlak dan pemberian latihan
kemahiran. 3uuan utamanya adalah melahirkan tenaga mahir dalam berbagai
bidang pekeraan.
16
Menurut :edderdo% )..1*81/# beliau menyatakan baha-a pro%esionalisme
bermaksud saatu nilai yang murni ika indi&idu itu mengamalkan
tanggunga-abnya dengan penuh dedikasi dan tidak mementingkan diri sendiri atau
suka memilih pekeraan. Pandangan ini menegaskan si%at dedikasi terhadap
pekeraan atau pro%esion dalam kalangan pro%esional. 7eseorang itu hendaklah
melaksanakan tanggunga-ab dengan bersungguh!sungguh dan tidak terlalu berkira
dalam menalankan tugasnya. 7ebaiknya# sebagai seorang pro%esional# guru
hendaklah sentiasa berusaha untuk meningkatkan pro%esionalismenya dari semasa
ke semasa dan sentiasa memberi khidmat yang terbaik.
Guru yang bersi%at dinamik adalah guru yang sentiasa responsi% dan
berupaya menyesuaikan diri untuk menghadapi perubahan!perubahan dari semasa
ke semasa. Menurut 0illiam Arthur 0ard dalam Abdul )ao% G 3.7ubahan
.1**1/# .. mediocre teacher tells, a good teacher e!plains, a superior teacher
demonstrates, a great teacher inspires". Maksudnya ialah seorang bakal guru
seharusnya mempunyai "iri!"iri seorang guru yang baik bagi membolehkan
mereka bersedia untuk menghadapi "abaran mendidik pelaar!pelaar dari
pelbagai keturunan# agama dan budaya serta sanggup memesrakan diri dengan
semua lapisan masyarakat.
7ebagai seorang pendidik yang bertanggunga-ab# guru hari ini perlu
menyedari baha-a tugas dan amanah yang diberikan itu adalah untuk mendidik
generasi yang akan meneraui negara ini. Bleh itu kemahiran dan pengetahuan
mengenai method!method pendidikan harus diperkemaskan dari semasa ke
semasa. 7ehubungan dengan itu# guru harus mengikuti kursus!kursus pendidikan
yang dianurkan oleh pihak Kementerian Pelaaran# Fabatan Pelaaran Negeri dan
Peabat Pelaaran 'aerah. Dontohnya para guru boleh mengikuti Kursus 'alam
Perkhidmatan ataupun Kursus Peningkatan Pro%esionalisme Keguruan.
Memandangkan keperluan pendidikan untuk menyokong usaha!usaha keraaan#
maka pro%esion keguruan diharapkan dapat membuat anakan paradigma kepada
budaya yang berasaskan ilmu dan pemikiran .)ohani Abdul :amid# 1**A/
19
'alam konteks latihan perguruan# graduan yang terlatih dapat dinilai
melalui keupayannya untuk mengaar di sekolah. Menurut Edu"ator 0ork%or"e
)esear"h And 'e&elopment 'i&ision .1226/# keupayaan seorang guru dalam
melaksanakan %ungsi tertentu se"ara e%isien dan memenuhi keputusan yang
dikehendaki amat bergantung pada tahap kesediaan guru. Bleh kerana kesediaan
guru itu penting sebelum melaksanakan tugasnya# maka penilaian aspek kesediaan
guru perlulah diadikan asas dalam menilai kualiti bakal guru atau graduan yang
dilahirkan menerusi program latihan perguruan oleh Institusi Pengaian 3inggi
A-am .IP3A / dan Institusi Pengaian 3inggi 7-asta .IP37/ di Malaysia.
1>
BAB 6
ME3B'BLBGI KAFIAN
6.1 Pengenalan
Metodologi kaian adalah meruuk kepada kaedah yang paling sesuai
untuk menalankan penyelidikan dan menentukan tata"ara yang e%ekti%
bagi mena-ab permasalah kaian. Bagi melaksanakan kaian ini dengan
e%ekti%# metodologi yang dirangka adalah meilbatkan pembentukan
hipotesis.ika ada/# pemilihan reka bentuk# kaedah pengumpulan data#
penentukan populasi dan pemilihan sampel# uian rintis dan kaedah
penganalisisan data.
6.1 )eka Bentuk Kaian
)ekabentuk kaian ini adalah melibatkan tinauan yang menggunakan soal
selidik. )ekabentuk kaian yang melibatkan tinauan adalah bertuuan
untuk men"ari a-apan kepada andaian!andaian penyelidikan .Kerlinger#
1*82/. Bleh kerana kaian ini melibatkan satu tinauan untuk mengkai
tahap kesediaan bakal guru# kaian yang akan dialankan adalah berbentuk
deskripti%. Kaian ini menerangkan %enomena dan menganalisis data!data
deskripti% yang diperoleh daripada soal selidik untuk menerangkan
%enomena tersebut.
1<
6.6 Kaedah Kaian
Kaian ini dialankan dalam bentuk tinauan. Kaedah tinauan merupakan
kaedah utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan tauk yang akan dikai.
Menurut 0iersma .1**>/# kaedah ini dapat menimatkan masa dan pengumpulan
data uga akan lebih berkesan.
Kaedah yang dipilih untuk kaian ini ialah kaedah kuantitati% kerana data
yang dikumpul adalah numerikal berdasarkan skala Likert yang terdapat dalam
borang soal selidik yang akan digunakan.
Menurut Dhua (an Pia- .122</# kaedah kuantitati% berkait dengan
numerikal dan ia sesuai digunakan untuk membina %akta dalam %enomena kaian.
Menurut beliau lagi# reka bentuk penyelidikan kuantitati% termasuklah tinauan
yang menggunakan borang soal selidik. Borang soal selidik tersebut perlulah
diruuk kepada kepada pakar!pakar berkaitan untuk disahkan bagi mendapatkan
hasil dapatan kaian yang boleh mengukuhkan keper"ayaan dan kesahan hasil
kaian.
'ata diperoleh melalui set soal selidik yang diedar kepada bakal graduan
7arana Pendidikan 3eknik dan =okasional Pesisir# $3:M yang menadi sampel
kaian. Pengkai akan melakukan prosedur penting bagi memastikan pengumpulan
data beralan lan"ar. 'i antara prosedur tersebut adalah memohon kebenaran
daripada pihak Kementerian Pelaaran Malaysia .KPM/ dan +akulti Pendidikan
3eknikal .$3:M/ dan pihak!pihak tertentu yang terlibat dengan kaian ini.
18
6.9 Populasi dan sampel kaian
Populasi kaian adalah terdiri daripada semua pelaar 7arana Pendidikan
3eknik dan =okasional Pesisir di $3:M yang sedang mengikuti pengaian
program ini. 7eramai >2 orang pelaar telah dipilih dalam kaian ini. Mereka
mungkin berbe;a dari segi latar belakang pendidikan ia;ah pertama dan keraya#
namun dengan pengalaman dan kurikulum yang dipelaari di $3:M ini# mungkin
mereka dapat memberikan gambaran mengenai konsep diri dan tahap kesediaan
terhadap pro%esion keguruan# serta "ara untuk meningkatkan pro%esionalisme
keguruan itu sendiri.
6.> Instrumentasi Kaian
6.>.1 7oal selidik
Instrumen kaian yang akan digunakan dalam kaian ini adalah satu set
soal selidik yang dibina sendiri oleh pengkai. Kaedah binaan item soal selidik
telah digunakan dalam kaian ini kerana mempunyai beberapa kelebihan iaitu ia
dapat menimatkan masa dan perbelanaan# responden lebih bebas untuk memberi
maklum balas terhadap soalan yang akan diagihkan# dapat mengumpul data
dengan lebih mudah dan sesuai dengan responden.
7oal selidik ini dibahagikan kepada empat bahagian utama iaitu Bahagian
A# B# D dan '. 'i mana Bahagian A berkaitan demogra%i responden# Bahagian B
berkaitan "iri!"iri keguruan responden# Bahagian D mengenai tahap kesediaan
untuk menadi guru dan Bahagian ' ialah ke"enderungan untuk meningkatkan
pro%esionalisme keguruan.
1A
Bagi memudahkan kaedah pengumpulan data# kaian ini akan
menggunakan item soal selidik enis pilihan a-apan yang mengikut kesesuaian
.skala Likert/. Antara kelebihan item soal selidik enis ini adalah ia mudah
ditadbir dan dianalisis kerana a-apan!a-apan yang dinyatakan saling eksklusi%
antara satu sama lain .Lo- 0eng Dhoon# 1228/. )esponden hanya perlu menanda
a-apan yang menadi keutamaan mereka mengikut nombor yang sesuai
berdasarkan skala Likert yang telah disediakan.
Fadual 6.1 ? Aras persetuuan skala Likert
Sangat Tidak
Setuju (STS)
Tidak Setuju
(TS)
Tidak Pasti
(TP)
Setuju
(S)
Sangat
Setuju
(SS)
1 2 3 4 5

. 7umber ? Dhua (an Pia-# 122< /
6.< $ian Kesahan
$ian Kesahan adalah meruuk kepada tahap kemampuan sesuatu instrumen itu
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur .Bhasah Abu Bakar#122</. Penentuan
kesahan kandungan adalah ditentukan ke atas item!item dalam borang soal selidik.
Menurut Mohd. Naib Abdul Gha%ar .1***/# penentuan kesahan kandungan perlu
dibuat oleh orang yang lebih mahir dalam bidang tersebut.
Bleh kerana itu# dalam kaian yang akan dibuat ini# tiga orang pensyarah $3:M
yang berpengalaman dalam pendidikan akan diminta memberi pandangan untuk
menentukan kesahan set soal selidik yang akan diedar kepada responden.
1*
6.8 Kaian )intis
7ebelum kaian sebenar ke atas responden dialankan# set soal selidik diui
melalui suatu kaian rintis .pilot study/ yang bertuuan untuk melihat
kebolehlaksanaan atau kemunasabahan sesuatu kaian yang bakal dilakukan
.Dhua (an Pia-# 122</. 7elain daripada itu# kaian rintis ini uga ber%ungsi untuk
mengui dan membina keberkesanan alat atau instrumen kaian serta menilai
kesesuaian soalan kaian.
Menurut Dhua (an Pia- .122</# kaian rintis dialankan dengan
menggunakan sebilangan ke"il indi&idu yang mempunyai latar belakang
demogra%i yang serupa dengan responden kaian. Bleh yang demikian# seramai >
orang pelaar 7arana Pendidikan 3eknik dan =okasional akan dipilih sebagai
sampel bagi kaian rintis yang dialankan.
7etelah responden mena-ab set soal selidik yang diberikan# setiap
a-apan dianalisis dengan analisis item berdasarkan pekali kebolehper"ayaan
lpha #ronbach. lpha #ronbach adalah satu "ara untuk men"ari ketekalan
dalaman atau keseragaman soalan .Alias Baba# 1**1/. Ini adalah untuk
menentukan item!item indi&idu yang harus dikekalkan atau disingkir dari set soal
selidik ini .Dhua (an Pia-# 122</. Mohd Maid Konting .1222/ menyatakan #
meskipun tiada batasan khusus yang boleh digunakan bagi menentukan pekali
kebolehper"ayaan yang sesuai bagi sesuatu alat ukur# pekali kebolehper"ayaan
yang lebih daripada 2.< sering digunakan dan menadi ruukan paling minimum
untuk diterima. Ini dikukuhkan lagi dengan penyataan Mohamad Naib Abdul
Gha%ar .1***/# baha-a kaian yang men"apai nilai alpha 2.< hingga 2.* adalah
mempunyai kesahan dan kebolehper"ayaan soalan yang tinggi.
12
6.A Kaedah Analisis 'ata
Menurut Mohd Maid Konting .1229/# penganalisisan data merupakan
akti&iti untuk memperoleh maklumat yang berguna daripada bahan mentah.
Penganalisisan data melibatkan akti&iti manipulasi seperti mengatur# memilih#
menggabung dan menadualkan. Penganalisisan data uga melibatkan pengiraan
terhadap bahan mentah. Berasaskan maklumat yang terhasildaripada
penganalisisan tersebut# penyelidik menggunakan maklumat tersebut sebagai
bukti untuk membuat sesuatu keputusan.
'ata!data yang diperoleh daripada set soalan selidik merupakan bahan
mentah yang seterusnya akan dianalisis untuk mendapatkan ilmu serta maklumat
yang berguna. 'alam kaian yang akan dialankan ini# setelah data diperoleh# ia
akan disemak terlebih dahulu untuk dipastikan setiap item dipenuhi dan di tanda
tangan dengan betul sebagaimana arahan yang telah diberikan. 'ata!data yang
diperoleh ini kemudiannya dianalisis menggunakan perisian $tatistical Package
%or $ocial $cience .7P77/.
6.* Andaian Kaian
11
Beberapa andaian kaian yang disenaraikan adalah seperti berikut ?
i. )esponden lebih memahami diri mereka dengan memberikan a-apan
yang paling tepat terhadap soalan yang diaukan melalui borang soal
selidik yang diedarkan.
ii. 7emua a-apan yang diberikan oleh responden adalah benar# uur dan
tidak dipengaruhi oleh unsur!unsur lain.
iii. )esponden tidak menghadapi sebarang masalah semasa mena-ab borang
soal selidik.
RUJUKAN
11
Abd. )ahim Abd. )ashid .1**</. ,Kualiti Pembangunan Pro%esionalisme Keguruan
dalam Konteks 7ekolahC# Furnal Pendidikan# ms 1A!11
Ahmad Mahd;an Ayob .1221/. Kaedah penyelidikan sosioekonomi. Edisi Kedua. Kuala
Lumpur? 'e-an Bahasa dan Pustaka
Alias Baba .1**1/. 7tatistik Penyelidikan 'alam Pendidikan 'an 7ains 7osial. Bangi ?
Penerbit $ni&ersiti Kebangsaan Malaysia
Bhasah Abu Bakar .122</. , Kepimpinan dan Pengurusan dalam P3=C. Penerbit
$ni&ersiti 3un :ussein Bnn Malaysia .$3:M/# Fohor.ms A8!*A
Dhua (an Pia- .122</. &aedah dan $tatistik Penyelidikan'&aedah Penyelidikan. Kuala
Lumpur ? M" Gra- :ill .Malaysia/ 7dn.Bhd
Ee Ah Meng .1**</. ,Pendidikan di Malaysia 1? +alsa%ah Pendidikan Guru dan 7ekolah
.7em 1/C# Kuala Lumpur? Penerbit +aar Bakti 7dn.Bhd.
:edderdor% ). .1*81(. Pro%essionalism and Personality Type mong $tudent Teachers"
)ournal o% Teacher *ducation.
Kamus 'e-an .1212/. ,Kamus 'e-an# Edisi KeempatC Kuala Lumpur? 'e-an Bahasa
'an Pustaka.
Mohd Maid Konting. .1229/. &aedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur? 'e-an
Bahasa dan Pustaka.
Mohd Naib Abdul Gha%%ar .1226/. +ekabentuk Tinjauan $oal $elidik Pendidikan.
7kudai# Fohor ? $ni&ersiti 3eknologi Malaysia
16
Mook 7oon 7ang .1226/. ,Pendidikan di MalaysiaC# Kuala Lumpur? Kumpulan Budiman
7dn.Bhd. ms 111!11>
0iersma# 0illiam .1**>/. ,+esearch Method ,n *ducation'-th. *ditionC Needham
Massachusetts. A 7imon and 7"huster Dompany
19