Anda di halaman 1dari 14

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

TAJUK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG


Faedah yang diperolehi melali pem!ela"aran Seni Dalam Pendidi#an ialah$
1% Pengalaman op&ima melali 'eni mem!a(a #epada #eya#inan diri
dan #emahiran !ela"ar%
Selaras dengan sains dan teknologi, Seni Dalam Pendidikan dapat
membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang
sedang berlaku pada hari ini. Pengalaman yang diperolehi melalui seni
sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, dari segi
warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. Warna yang lembut,
terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap
sesuatu perkara atau tindakan. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang
lembut, ianya dapat memberi keyakinan dalam diri kita. Keyakinan akan
membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari.
)% *emper#em!ang#an #emahiran menero#a+ pengalaman dan
e#'pre'i%
Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita
mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. Pengaplikasian teori
dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses
pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, warna boleh menggambarkan
peribadi dan tingkah laku seseorang undividu. usteru itu, kemahiran
meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti.
,% *enggala##an pem!ela"aran 'emr hidp 'e-ara menyelrh%
Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran. !ni
menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetiti". Seni
banyak dihubungkaitkan dengan personaliti, sosial, ekonomi dan
kebudayaan. #leh itu, seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap,
keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat
masa kini. Seni dapat memupuk displin diri, mengukuhkan $esteem% kendiri
dan menggalakkan kemahiran ber"ikir dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh. !nilah
&
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup
se'ara menyeluruh.
.% Bela"ar -ara !ela"ar/apli#a'i in0orma'i 'e-ara !er#e'an%
!ntegrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan
otak kiri dan otak kanan, pada masa yang sama kanak-kanak belajar se'ara
akti" dan menyeronokkan. (elalui seni, kita dapat mempelajari 'ara orang lain
ber"ikir, bekerja dan mengekspresi kendiri. usteru itu, seni dapat
mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi.
Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih
menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam
meneroka, hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan
perlakuan kita.
1% Pengh!ng#ai&+ gerah ha&i+ -eli# a#al dan #e-erga'an 2Lateral
Leaps3
)idang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya
meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati, membuat
taakulan, berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan
komunikasi. Seni juga adalah penghubungkait anatara ke'ergasan otak dan
kesan tindakan seseorang. !anya memberi keupayaan dalam kemahiran
ber"ikir seperti menyelesaikan masalah, membuat analisis, sintaksis dan
penilaian melalui perasaan, ekspresi dan imaginasi.
*
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
Faedah ma&a pela"aran Seni Dalam Pendidi#an #epada 'eorang pendidi# dalam
pro'e' penga"aran dan pem!ela"aran%
Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan menyeluruh
dan seimbang setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari
dengan +alsa"ah Pendidikan ,egara. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk
menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran
untuk mengintergrasikan aktiviti Seni -isual, (u.ik dan Pergerakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang matapelajaran lain. (elalui aktiviti ini,
ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri
dan ke'erdasan pelbagai.
!ntegrasi seni dalam pendidikan akan mambantu dan memudahkan lagi guru
dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di sekolah
rendah.
Faedah dan #epen&ingan 'eni #epada 'eorang pendidi#$
1% *elahir#an gr yang #rea&i0+ ino4a&i0+ pe#a+ !erper'onali&i yang
'eim!ang+ !er#e&rampilan dan pro0e''ional%
(enurut /eonardo da -in'i iaitu seorang seniman, jurutera, anatomis
dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul, ianya
akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreati", inovati",
peka, berpesonaliti yang seimbang, berketrampilan dan pro"essional. 0uru
yang kreati" dan inovati" mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar
untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Contohnya melalui aktiviti
seni visual, mu.ik dan pergerakan, guru dapat membantu murid-muridnya
melibatkan diri se'ara akti" dalam pembelajaran dan mendorong kanak-kanak
menggunakan imaginasi, eksperesi, inkuiri dan ke'erdasan kepada murid-
murid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut.
1
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
)% *em!an& gr mela#'ana#an dengan mdah pro'e' penga"aran dan
pem!ela"aran%
Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran.
Aktiviti seni visual, mu.ik dan pergerakan memudahkan proses
menghubungkait semua benda dalam alam ini. 2engan demikian, seni dapat
membantu untuk mengakti"kan proses pembelajaran dan perpindahan
pembelajaran.

,% Gr 'enang men-apai o!"e#&i0 a&a ma&lama&%
!ntegrasi seni visual, mu.ik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain
membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan.
3uadrant Con'ept 4&55&6 oleh 7ermann menunjukkan perkembangan otak
kiri dan kanan, menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional
dan intuiti" seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan
proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. usteru itu, dengan
pengetahuan tentang keistimewaan seni, guru senang men'apai objekti" dan
matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran.
.% Gr dapa& mempel!agai#an &e#ni# dan '&ra&egi dalam panga"aran
dan pem!ela"aran%
2alam 8eori Ke'ergasan (anusia, 0ardner 4&5916 mengesyorkan
bahawa terdapat tujuh jenis ke'ergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi
penekanan ke'ergasan linguistik dan matematik sahaja. Ke'ergasan lain
mungkin akan hilang. 8eori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang
penting dalam kurikulum, ini kerana manusia memperolehi pengetahuan
melalui pelbagai ke'ergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran.
#leh itu, guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi
serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid men'apai objekti" kendiri
dalam melan'arkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.
:
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
Pendidikan Seni menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu.
2alam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman
unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni. Cara bekerja yang
teratur, 'ermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan.
Se&elah mengi#&i #ri#lm Pendidi#an Seni di 'e#olah rendah mrid !oleh$
&. (elibatkan diri dalam kegiatan seni se'ara akti", kreati" dan
menggembirakan.
*. (enajamkan daya persepsi melalui pan'aindera.
1. (engenali unsur-unsur seni dan olahannya serta dapat menggunakannya.
:. (engembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni
;. (embiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, 'ermat dan
selamat.
<. (emupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri dan bertanggungjawab.
=. (enyedari dan menghargani suasana seni dalam persekitarannya dan
kaitannya dengan keselesaan hidup.
9. (elibatkan diri dalam kegiatan seni sebagai kesenggangan yang
ber"aedah.
5. (engenal dan menghargai asas-asas seni dan kra" serta budaya tanah
air.
;
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
TAJUK ) KANAK/KANAK DAN SEN5
Sema'a 'e#mplan #ana#/#ana# 'edang !ermain 2Sem!nyi Sem!nyi3 67ide
and 'ee#8+ -!a perha&i#an per#ara/per#ara !eri#&$
1% Bagaimana mere#a mengr'#an permainan ini%
Permainan ini boleh dimainkan oleh seberapa ramai yang boleh.
Seorang penjaga masa dan seorang pen'ari dipilih. Anggota yang lain akan
menyembunyikan diri mereka. Sebuah lo'eng hendaklah disediakan. 7akim
bertindak sebagai pemerhati kepada pen'ari untuk memastikan pen'ari tidak
membuka mata atau melihat keadaan sebelum pen'arian dimulakan. 7akim
juga akan memberikan markah kepada pen'ari berdasarkan kepada berapa
orang yang dapat di'arinya. Pen'ari akan membuka mata apabila ahli-ahli
yang lain sudah bersembunyi dan bersedia untuk di'ari olehnya. /o'eng
diletakkan di satu tempat dan tidak boleh dibawa.
Permainan ini ada syarat tertentu iaitu jika pen'ari berjaya menjumpai
penyembunyi seramai lima orang dalam masa &> minit, maka penyembunyi
pertama yang dijumpa oleh si pen'ari maka dia akan menjadi pen'ari pada
permainan yang seterusnya. Sebenarnya masa dan jumlah orang yang dapat
di'ari adalah bergantung kepada hakim yang mengambilkira bilangan ahli
yang bermain pada permainan tersebut. )ila si pen'ari menjumpai ahli yang
bersembunyi, dia akan menyebut nama dan berlari ke arah lo'eng lalu
membunyikannya.
)% Bagaimana menyem!nyi#an diri mere#a%
(ereka akan men'ari tempat-tempat yang strategik untuk
menyembunyikan diri mereka. 8empat tersebut dirasakannya sesuai, jauh dan
susah untuk di'ari oleh si pen'ari.
<
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
,% Tinda#an/&inda#an yang diam!il oleh orang yang men-ari%
Pen'ari akan memerhati persekitaran dan berusaha untuk men'ari
pemyembunyi setepat, se'epat dan seramai yang mungkin dalam tempoh
masa yang telah ditetapkan oleh hakim.

.% E#'pre'i mere#a apa!ila mere#a di&emi%
)iasanya, apabila pen'ari dapat men'ari atau menjumpai
penyembunyi, ekspresi muka mereka akan menggambarkan keke'ewaan
kerana mereka sangkakan tempat persembunyian mereka agak strategik.
(ereka juga menunjukkan ekspresi muka yang terkejut kerana si pen'ari
berjaya men'ari dan menjumpai mereka terutama kepada penyembunyi
pertama yang telah dijumpai oleh si pen'ari.
Sem!ilan Keinginan A'a' Kana#/#ana#
1% Keinginan n&# !ergera#
Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan
diri dalam sebarang kegiatan "i.ikal. Contohnya melibatkan diri dalam
sebarang perlumbaan atau lumba lari.
)% Keinginan n&# !er"aya dan dii#&ira0%
Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu
dihargai. Contohnya, kanak-kanak yang mendapat markah tinggi akan dipuji
dan dipamerkan kertasnya di khalayak ramai, atau lukisan murid yang 'antik
akan ditampal di sudut dinding dalam bilik darjah sebagai satu pengiktira"an
dan penghargaan.
,% Keinginan n&# di&erima oleh #mplan 'e!aya dan 'e!agai ahli dalam
ma'yara#a&%
Kanak-kanak inginkan mereka diterima, disanjung, dihargai dan
dihormati oleh orang lain. Contohnya, kanak-kanak sanggup berkongsi
permainan supaya dapat diterima oleh rakan sebaya atau dalam masyarakat
sekelilingnya. #leh itu, mereka akan diterima, disanjung, dihargai dan
=
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
dihormati kerana kesanggupan mereka untuk berkongsi permainan dan
mereka dianggap tidak kedekut.
.% Keinginan n&# !er'aing%
Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan
kekuatan "i.ikal yang setara dengan rakan-rakan sebaya. Contohnya, kanak-
kanak memanjat tangga atau jaring se'ara beramai-ramai untuk menunjukkan
kekuatan, ketangkasan dan kekuatan "i.ikal mereka.
1% Keinginan #e&ang#a'an 0i9i#al dan 'e!agai daya penari#%
Kanak-kanak gemar kepada aktiviti "i.ikal dan membentuk penampilan
diri atau harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat.
Contohnya, kanak-kanak akan merasa bangga dan gembira apabila
mendapat tempat pertama dalam apa jua permainan yang sukar. Kejayaan itu
akan menjadi sumber penarik kepada kanak-kanak yang lain.
:% Keinginan n&# menero#a%
Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar
biasa tetapi menyeronokan. Contohnya, kanak-kanak melibatkan diri dalam
kerja-kerja amali atau eksperimen. Aktiviti ini membolehkan mereka
memperolehi pengalaman baru. Keadaan ini amat memberi keseronokan
kepada mereka.
;% Keinginan n&# pen-apaian #rea&i0%
Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreati".
Contohnya, kanak-kanak yang menyertai pertandingan mereka 'ipta seperti
membuat rumah dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula atau
menjadikan bahan buangan yang dikitar semula dan menjadikannya bahan
baru untuk kegunaan manusia. (ereka merasa satu penerokaan baru wujud
dalam minda mereka.
<% Keinginan n&# melah#an pera'aan melali pergera#an%
Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan
idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Contohnya, kanak-kanak yang
9
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
menari dalam pelbagai bentuk rentak mu.ik. ika mu.ik itu ran'ak atau kuat
mereka akan menari dengan ran'ak mengikut irama yang dimainkan.
=% Keinginan n&# #e0ahaman%
Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan
ke"ahaman dan ingin mempelajari perkara baru. usteru itu mereka dapat
meneroka, menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan
persekitaran. Contohnya, dalam permainan main peranan. (ain peranan
memerlukan lakonan yang baik untuk menunjukkan watak yang dipegang
seperti watak ibu, bapa, doktor, guru dan sebagainya. (ereka dapat
memahami keadaan dan menyelami pemikiran sebenar dan sterusnya
menjiwai watak tersebut.
5
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
TAJUK , 5RA*A+ >ARNA DAN RUANG
U!ah'ai (arna di dalam !ili# dar"ah+ agar 'a'ana le!ih menari# n&#
!ela"ar%
Catkan dengan warna yang lembut dan boleh memberi ketenangan.
Adakan sudut-sudut yang tertentu seperti sudut )ahasa (elayu, Sains dan
sebagainya yang di'atkan dengan warna yang berlainan dan menarik perhatian
murid.
Warna langsir mestilah agak terang berbanding dengan warna dinding, untuk
menampakkan lebih ke'eriaan.
(eja mestilah dilapik dengan kertas warna yang menarik dan dilekatkan
plastik di atasnya agar murid lebih 'eria, bersemangat dan selesa untuk belajar.
Peranan (arna dalam #ehidpan harian
Warna boleh mempengaruhi emosi 'ontohnya, bila memakai baju lembut atau
garang atau terang.
Warna dapat melambangkan peribadi dan tingkah laku seseorang.
Warna boleh memberi motivasi dan semangat kepada kita.
Warna memberi ketenangan dalam kehidupan.
Warna boleh men'eriakan suasana sekeliling.
Rang
?uang memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sesuatu
pergerakan. Pergerakan akan menjadi lebih lan'ar dan selesa sekiranya kita
melakukannya di tempat yang luas kerana terdapat banyak udara dan senang untuk
bergerak dengan bebas. Pergerakan yang dilakukan di tempat yang sempit dan
dalam berkeadaan duduk menyebabkan kita merasa tidak selesa kerana tidak dapat
bergerak dengan bebas. Cara perna"asan kita juga tidak lan'ar.
&>
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
(enurut 7oward 0ardner dalam teorinya iaitu 8eori Ke'ergasan (anusia
4&5916 menyatakan bahawa ruang ke'ergasan melibatkan kebolehan melihat dunia
dengan lebih tepat. Ke'ergasan ini termasuklah untuk menjadi lebih peka terhadap
warna, garisan, rupa, bentuk dan yang berkaitan dengannya. usteru itu, pergerakan
juga melibatkan pemikiran kita 'ontohnya, sekiranya kita bersenam di tempat yang
luas dan mempunyai udara yang segar seperti di taman atau di padang, kita akan
merasa lebih selesa dan se'ara tidak langsung keadaan akan mempengaruhi
pemikiran kita. Kita akan merasa tenang dan segar dan puas.
&&
Suasana Waktu
?ehat
)unyi yang
didengar
)unyi bersiul
)unyi ber'akap @
menjerit
)unyi ketawa
)unyi berjalan
)unyi berlari
)unyi tepukan
Pergerakan
manusia
)erjalan
)erlari
)ersentuhan
)ertepuk tangan
)erdiri tegak
)erlari anak
(enoleh kiri dan
kanan
)erpusing badan
)unyi ronyokan
kertas dan plastik
)unyi benda
terjatuh
Susunan peralatan
8ong sampah
rebah
Kasut tidak teratur
)uku tidak kemas
Pensil berselerak
Kerusi kurang
teratur
(eja teratur
Warna makanan,
minunan A alatan
7ijau
oren
putih
merah
jernih
'oklat
silver
(engangguk
kepala
(emegang
sesuatu
)iru tua
7itam
)unyi mengunyah
makanan
)unyi menyanyi
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
Bnyi
&*
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
TAJUK . DER5A DAN SEN5
AKT5?5T5 JEN5S DER5A
(elukis gambar pemandangan dan warnakannya.
Pelajar membuat pergerakan berdasarkan peristiwa
dalam gambar tersebut.
Pelajar mengekspresikan suasana dengan
menggunakan alat-alat mu.ik.
/ih
at dan sentuh
/ih
at
/ih
at, sentuh, dengar
dan rasa
(endengar bunyi alat-alat mu.ik dan suara
manusia.
Pelajar bertindak balas dengan pergerakan
yang sesuai dan menggambarkan dalam bentuk seni
visual.
2e
ngar
?a
sa dan sentuh
(embolehkan pelajar untuk meninjau
tekstur dan kontur sesuatu permukaan.
Pelajar menutup mata dan menyentuh
sesuatu objek yang diedarkan oleh guru seperti
kertas pasir, "abrik benang bulu dan kapas.
Pelajar membanding be.akan sentuhan
yang dialami dan mengekspresikan melalui
pergerakan.
/ih
at dan rasa
Se
ntuh dan rasa
Se
ntuh dan rasa
(embuat latihan melalui perna"asan.
(elakukan pergerakan dengan menggunakan
imaginasi anda untuk menunjukkan bau harum, udara
7id
u
/ih
&1
WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan
nyaman dan kemudian melukiskan imej visual
mengikut sepertimana yang diekspresikan.
at dan hidu

&: