Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Islamic Education Teacher Profesionalism) PIM3111 3(3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ Kedua 1. 2. 3. 4. Menghurai konsep dakwah dan pendidikan dalam Islam. Menganalisis dan menilai sahsiah Rasulullah s.a.w., para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. Menjelaskan ciri-ciri guru cemerlang. Mengumpul dan menyampaikan maklumat pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan, pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, analisis sahsiah Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pendidik, analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.w. dan tokoh ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course focuses on the dakwah, educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah, analysis of the Prophet Muhammad s.a.w.s special traits, his sahabah and some Islamic renowned scholars, Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia.

Tajuk 1

Kandungan Dakwah dalam pendidikan 2 Konsep Peranan guru Teknik dan kesan

Jam

Pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Petikan ayat Al-Quran Petikan Hadis 6

Analisis sahsiah Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pendidik. Sahsiah diri Kaedah penyampaian 6

Analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s.a.w. dan tokoh

10

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

ilmuan Islam. 5 Khulafa Al-Rasyidin Khadijah Khuwailid Aishah Abu Bakar Imam empat mazhab

Sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang Penampilan diri dan perwatakan Sikap terhadap tugas Hubungan inter personal Kepimpinan 6

Guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Etika Pekeliling dan Akta Standard Guru Malaysia 5

Pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia Perjawatan Kurikulum Jumlah 5

45

Penilaian Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Az Zarnuji (2006) Talimul Mutaalim Fi Tariq Talim;terjemahan: Muhamad Syafi Rangkuti. Johor Bahru: Jahabersa Imam Al Ghazali (1998) Ayyuhal Walad; terjemahan:Ahmad Fahmi Zamzam Kedah : Khazanah Banjariah Hanafi Mohamed, Drs. (1996) falsafah pendidikan menurut al quran Pustaka Ilmi, Batu Cave, Selangor. Othman Muhammady.(!995) Akhlak Seorang muslim.Kuala Lumpur: Pustaka antara Hasan Langgulung,Prof. Dr. Asas-asas pendidikan Islam. Pustaka Aman.

Rujukan Tambahan

Hasan Langgulung (1995). Pendidikan Islam dan peralihan paradigma. Shah Alam: Penerbitan HIZBI. Hasan Langgulung, Prof. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Pustaka Aman Ismail Ab. Rahman (1993). Pendidikan Islam Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail Ab. Rahman, Abdul Aziz Mohd, Mohd Yasin Muda (1993). Isu-isu pendidikan Islam di Malaysia: cabaran & harapan. Kuala Terengganu: Penerbit Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Abdul Aziz (2004). Pedagogi asas pendidikan. Kuala Lumpur: Kayazano Enterprise. Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: falsafah, pedagogi dan metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Hasan Langgulung, Prof. Dr. (1986) Manusia dan pendidikan: satu analisis psikologi dan pendidikan. Kota Bharu: Pustaka Aman Press.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Anda mungkin juga menyukai