Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Pengurusan Sumber Dan Pengajaran Mikro, Makro Pendidikan Islam (Resource Management, Micro And Macro Teaching In Islamic Education) PIM3109 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/ kedua 1. Membina bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam. 2. Mengurus penggunaan bahan sumber pengajaran Pendidikan Islam dengan cekap dan berkesan. 3. Menganalisis konsep dan kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro. 4. Mengaplikasi kemahiran-kemahiran asas dalam pengajaran mikro dan makro. Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang, aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran, pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam, perancangan pengajaran mikro, perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam, bahagian amali, pembinaan bahan sumber, amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. This course emphasizes on selection of topics, building and using resources in teaching and learning of Islamic education, micro and macro teaching concepts, basic skills, planning and practical teaching.

Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Sinopsis

Tajuk

Kandungan Teori Pemilihan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Mengikut Bidang. Kategori bahan Keberkesanan bahan

Jam 7

Aplikasi Bahan Sumber Pendidikan Islam Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Perancangan Aplikasi Integrasi TMK dalam Pendidikan Islam Penilaian keberkesanan bahan

Pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam Konsep Kemahiran asas

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Tajuk 4

Kandungan Perancangan pengajaran mikro Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi

Jam 5

Perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam: Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi Jumlah

30 10

Amali Pembinaan bahan sumber Bahan cetak Bahan bukan cetak

Amali pengajaran mikro Aplikasi kemahiran pengajaran mikro dalam bidang: Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi

10

Amali pengajaran makro dalam bidang: Asuhan Tilawah al-Quran Asas Ulum Syariah Adab dan Akhlak Islamiah Pelajaran Jawi Jumlah Jumlah Keseluruhan

10

30 60

Pentaksiran

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

60 % 50 %

Rujukan Asas

Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq Taalim al-Tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah anNahdhah Al-Misryyah Abd. Rahman Daud (1999). Teknologi Pendidikan. Selayang: Edusistem Azman Larut. ed (2005) Panduan Mengurus Pusat Sumber Sekolah Selangor: PTS Profesional Publishing

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)

Rujukan Tambahan

Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah. Kurikulum bersepadu sekolah rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif bersepadu, Kuala Lumpur : Nurin Enterprise Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam bilik darjah, Kajang : Masa Enterprise, Shabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2003) Pedagogi: Strategi Dan Teknik Mengajar Berkesan. PTS Publication & Distributors Sdn Bhd Shahabuddin Hashim. Rohizani Yaakub. Mohd Zohir Ahmad (2003). Pedagogi. Bentong: PTS Publications & Distributor Zawawi Hj. Ahmad. (1984). Pendidikan Islam kaedah dan teknik pengajaran Petaling Jaya : International Book Service

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (Kemas kini 15 Disember 2009)