Anda di halaman 1dari 1

Yusra Binti Ab.

llah
SMK Abdul Rahim,
Peti Surat 131,
89057 Kudat,
Sabah.
Penln! Pen!arah
"nit Pen!urusan Ke#an!an,
Se$tr Khidmat Pen!urusan dan Pemban!unan,
%in!$at 7, Rumah Perse$utuan, &alan Mat Salleh,
88'0( Kta Kinabalu,
SABA), MA*AYS+A ,1 -.-S ,01(
,01(
%uan,
MEMOHON MEMILIH PENERBANGAN TERUS KOTA KINABALU KOTA
BHARU
/en!an se!ala hrmat dan su$a0itan1a 2er$ara di atas diru3u$.
,. Penerban!an terus Kta Kinabalu 4 Kta Bharu 5ulan! ali$6 adalah den!an
SYAR+KA% P787RBA8.A8 A+RAS+A dan tari$hn1a se2erti beri$ut 9
Pilihan 2ertama 9 bertla$ 5KK 4 KBR6 ,, 8:ember ,01(
$embali 5KBR 4 KK6 1 &anuari ,015
Pilihan $edua 9 bertla$ 5KK 4 KBR6 ,5 8:ember ,01(
$embali 5KBR 4 KK6 1 &anuari ,015
3. Besarlah hara2an sa1a a!ar 2ermhnan ini diterima dan didahului den!an
u0a2an terima $asih.
Se$ian, terima $asih.
Yan! benar,
;;;;;;;;;;;;;;.
5Y"SRA B+8%+ AB.**A)6