Anda di halaman 1dari 1

Mata pelajaran

Tingkatan
Masa
2 Februari 2015
Bahasa Melayu
2 Beta
7.30-8.50 pg
(80 minit)

1 Februari 2015
Bahasa Melayu
2 Beta
9.50 11.10 pg
(80 minit)

Tema
Tajuk
Subtajuk
Band
KOMSAS Puisi
Tradisional
( Syair NasihatPenghujung Thamarat
al-Muhimmah)
FU: 2.0, 2.1, 2.2 Aras 3
(i)
FS: 10.0, 10.1, 10.2 dan
10.4, Aras 1(i)

Aktiviti
PdP

Di akhir PdP diharap


murid dapat:
1. Menjelaskan maksud
rangkap.
2.Menghuraikan 3 gaya
bahasa yang terkandung
dalam syair.
3. Menjawab 3 soalan
pemahaman.

1. Set induksi.
2. Penerangan dan
perbincangan.
3. Aktiviti: Kolaboratif.
i. Murid
menyampaikan syair.
ii. Bersoal jawab
tentang maksud
rangkap.
iii. Guru
mengemukakan 3
soalan pemahaman.
4. Penilaian:
i. Lisan dan bertulis.
BBM:
1. Buku kerja.
Aspirasi Murid:
Pengetahuan
1. Set induksi.
2. Penerangan dan
perbincangan.
3. Aktiviti: Kolaboratif.
i. Perbincangan
kumpulan secara lisan.
ii. Menyenaraikan isi
tersurat dan tersirat.
iii. Pembentangan.
4. Penilaian:
i. Lisan dan bertulis.

Sistem bahasa
Golongan kata
Istilah
Kosa kata

KBAT: Menilai
I-THINK: Peta minda
Nilai: Kerjasama

Penulisan
(Ulasan)
FU: 2.0, 12.0
FS: 2.1 A1
12.4 A1

Di akhir PdP diharap


murid dapat:

Sistem bahasa
Golongan kata
Istilah
Kosa kata

1 Februari 2015
PSK
1 Beta
1.50-2.30 ptg
(40 minit)

Hasil Pembelajaran

Tema: Pencapaian
Kendiri
Tajuk: Keistimewaan
Saya
Band: 2

1. Menyenaraikan 5 isi
tersurat.
2. Mengenaraikan5 isi
tersirat.
3. Menulis ayat topik dan
ayat huraian untuk
menghasilkan perenggan
yang lengkap.
KBAT: Menilai
I-THINK: Peta bulatan
Nilai:
1. Kerjasama
2. Saling menghormati
Di akhir PdP diharap
murid dapat:
1. Mengenal pasti
kelebihan dan batasan
diri.
2. Menggunakan
kelebihan diri dalam
kehidupan.
3.Bersungguh dengan
anugerah Tuhan.
KBAT: Menilai
I-THINK: Peta dakap.
Nilai:
1. Kerjasama
2. Saling menghormati

BBM:
1. Bahan edaran.
Aspirasi Murid:
Pengetahuan
1. Set induksi.
2. Penerangan dan
perbincangan.
3. Aktiviti: Sumbang
saran
4. Penilaian: Bertulis.
BBM:
1. Buku teks.
2. Buku kerja.
Aspirasi Murid:
Pengetahuan

Refleksi