Anda di halaman 1dari 23

PePendahuluan

Golongan kata merupakan sesuatu perkataan dalam bahasa dapat digolongkan ke


dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur
fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis dan kriteria semantik.
Oleh itu, sesuatu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria
semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati selaras dengan status
perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan sintaksis,
iaitu frasa, klausa, dan ayat.
Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa
predikat. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa predikat pula dibentuk oleh
empat jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.
Frasa-frasa ini disebut frasa utama ayat.
Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata, iaitu:
I.
II.

Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang)


Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan, itu, amat, walaupun,
sekiranya, dan sebagainya.

Kata-kata boleh digolongkan berdasarkan faktor sintaksis dan semantik. Kata-kata


dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada empat iaitu:
I.

Kata nama

II.

kata kerja

III.

kata adjektif

IV.

kata tugas

Kata nama, kata kerja dan kata adjektif ialah kata isian yang terbuka.

Definisi Penggolongan Kata


Menurut Nik Safiah(2008) kata nama, kata kerja, dan kata adjektif bolehlah disebut
golongan kata utama kerana menjadi inti bagi frasa utama ayat. Selain tiga golongan
utama ini, tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi
mana-mana frasa utama.
Oleh itu, perkataan-perkataan, selain tiga golongan kata nama itu, boleh dikelompok
ke dalam satu golongan kata secara kolektif, disebut kata tugas yang bersifat
heterogen. Kesimpulannya, golongan kata dalam bahasa Melayu menurut Nik
Safiah terbahagi kepada empat, iaitu :
i.
ii.
iii.
iv.

Kata nama
Kata kerja
Kata adjektif
Kata tugas

Manakala menurut Asraf (2008) kata-kata dala bahasa Melayu dapat digolongkan
kepada kelas-kelas berikut :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Kata nama
Kata kerja
Kata adjektif
Kata sendi
Kata keterangan
Kata hubung
Kata seru
Kata sandang

Di antara kelas-kelas kata itu, kata nama,kata kerja, dan kata adjektif dapat berdiri
sendiri dengan makna sepenuhnya. Manakala kelas kata yang lain tidak dapat
berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya, tetapi dapat bertugas untuk menentukan
makna sesuatu ayat. Oleh itu, kata sendi, kata keterangan, kata hubung, kata
seru, dan kata sandang boleh dimasukkan dalam kelas kata tugas.

Perbandingan Utama Golongan Kata


Nik Safiah Karim (2008)
Asraf Abdul Wahab (2008)
Kata Nama
Kata Nama
i.
Kata nama am
i.
Kata nama am
2

ii.
iii.

Kata nama khas


Kata ganti nama

Kata Kerja
i.
Kata kerja aktif
- Kata kerja aktif transitif
- Kata kerja aktif tak transitif
ii.
Kata kerja pasif
Kata Adjektif
i.
Kata adjektif sifat @ keadaan
ii.
Kata adjektif warna
iii.
Kata adjektif ukuran
iv.
Kata adjektif bentuk
v.
Kata adjektif waktu
vi.
Kata adjektif jarak
vii.
Kata adjektif cara
viii.
Kata adjektif perasaan
ix.
Kata adjektif pancaindera
Kata Tugas
a)
Kata hubung
b)
Kata seru
c)
Kata tanya
d)
Kata perintah
e)
Kata pangkal ayat
f)
Kata bantu
g)
Kata penguat
h)
Kata penegas
i)
Kata nafi
j)
Kata pemeri
k)
Kata sendi nama
l)
Kata pembenar
m)
Kata arah
n)
Kata bilangan

ii.

Kata nama khas

iii.

Kata ganti nama

iv.
Kata bilangan
Kata Kerja
i.

Kata kerja tak transitif

ii.

Kata kerja transitif

iii.
Kata kerja pasif
Kata Adjektif
i.

Kata penguat

Kata Tugas
i.

Kata sendi

ii.

Kata keterangan

iii.

Kata hubung

iv.

Kata seru

v.

Kata sandang

Golongan Kata Nama


Nik Safiah Karim (2008)

Asraf (2008)

- merangkumi sejumlah perkataan yang

- kata yang menyatakan makna orang,

boleh menjadi unsur inti dalam binaan

binatang, benda tempat, dan sebagainya

frasa nama dan lazimnya kata ini

yang disertai kata bilangan di depannya

menamakan orang, haiwan, tempat,

atau kata ganti tunjuk ini atau itu

benda atau konsep.

dibelakangnya.

Kata nama dipecahkan seperti berikut :

Kata nama terbahagi kepada :

i.

Kata nama am

i.

Kata nama am

ii.

Kata nama khas

ii.

Kata nama khas

iii.

Kata ganti nama

iii.

Kata ganti nama

iv.

Kata bilangan

Kata Nama Am
Kata nama am ialah perkataan yang

Kata nama am ialah merujuk sesuatu

merujuk benda atau perkara yang umum

yang bernyawa dan hidup seperti

sifatnya. Kata nama am terbahagi

manusia, binatang dan tumbuhan serta

kepada dua jenis, iaitu

yang tidak bernyawa dan tidak hidup


seperti benda dan tempat.

a. Kata nama am konkrit (yang

Dibahagikan kepada dua jenis

membawa konsep kebendaan)


Contohnya : tangan, pekerja,

a. Konkrit nama sesuatu yang

rumah, kereta, sungai, kambing,

dapat dilihat, atau dipegang dan

lautan

dirasakan.Kata nama am konkrit


terdiri daripada kata asal atau

b. Kata nama am abstrak (yang

kata terbitan.

membawa konsep mujarab atau

Contohnya : biara biarawan,

bukan kebendaan)

duta kedutaan, duri durian.

Contohnya : mimpi, roh, idaman,


kedamaian, perpaduan serapan

b. Abstrak nama sesuatu yang


hanya dibayangkan sebagai ada
4

dalam fikiran atau khayalan. Kata


nama am abstrak pun boleh terdiri
daripada kata asal atau kata
terbitan.
Contohnya : agama
keagamaan,
Kata perkataan, kisah
pengisahan.
Kata Nama Khas
Kata nama yang merujuk nama sesuatu
benda yang khusus dan ejaannya

Kata nama yang ditulis dengan huruf

berpangkalkan huruf besar. Terbahagi

besar dipangkalnya termasuk dalam

kepada dua iaitu :

kelas kata nama khas. Merupakan kata


yang khasnya merujuk kepada :

a. Kata nama khas hidup


-

Manusia
Contohnya : Nina, Hani

Bukan manusia
Contohnya : Lassie, Putih

a. manusia,
contohnya : Ali, Abu Chua
b. binatang,
contohnya : Comel, Hitam, Tomi
c. bangunan,

b. Kata nama khas tak hidup


Contohnya : Kuala Lumpur,
Proton Saga, Pasir Mas, Brunei,
Gunung Jerai, Angkasapuri

contohnya : Wisma Putra,


Dayabumi
d. bandar,
contohnya : Kuantan, Dubai
e. negeri,
contohnya : Kedah, Perlis, Perak
f. judul buku,
contohnya : Hujan Pagi, Cinta
g. makhluk lain seperti malaikat.
Contohnya : Jibrail, Mikail

Kata Ganti Nama


Kata ganti nama terbahagi kepada dua
5

iaitu :

Kata ganti nama ialah kata yang

a. kata ganti nama tunjuk


-

kata ganti nama tunjuk

pengganti. Terbahagi kepada

umum

a. kata ganti diri

contohnya : ini, itu

b. kata ganti tanya

kata ganti nama tunjuk

c. kata ganti tempat

tempat

d. kata ganti tunjuk

contohnya : sini, situ

e. kata ganti tak tentu

b. kata ganti nama diri


-

mengambil tempat kata nama sebagai

a) Kata ganti diri ialah untuk

kata ganti nama diri tanya

mengganti kata nama orang. Kata

contohnya : siapa, apa,

ini terbahagi kepada tiga iaitu :

mana

1. kata ganti diri pertama

kata ganti nama diri

contohnya : aku, beta, daku,

orang

hamba
2. kata ganti diri kedua

Manakala kata ganti nama diri orang

contohnya : dikau, kalian,

terbahagi kepada

kamu, tuanku, anda

a. kata ganti nama diri orang

3. kata ganti diri ketiga

pertama

contohnya : baginda, ,mereka,

contohnya : saya, aku, beta, kita,

dia

patik, kami
b) Kata ganti diri singkat dapat
b. kata ganti nama diri orang

disingkatkan seperti yang berikut :

kedua

aku menjadi ku

contohnya : saudara, kamu, awak,

engkau menjadi kau

kau, engkau, anda

kamu menjadi mu

dia atau ia menjadi nya

c. kata ganti nama diri orang


ketiga
contohnya : ia, dia, beliau, mereka
-nya

c) Kata ganti tanya digunakan


untuk membentuk ayat-ayat
tanya.
Contohnya : apa, mana, dan
6

siapa
d) Kata ganti tempat ialah kata
yang digunakan untuk mengganti
kata nama tempat. Ada tiga
sahaja kata ganti tempat iaitu :
-

sana

sini

situ

e) Kata ganti tunjuk ialah kata yang


menunjukkan sesuatu atau
seseorang.
Kata ganti tunjuk ada dua sahaja
iaitu:
-

ini

itu

f) Kata ganti tak tentu ialah kata


ganti yang menunjukkan sesuatu
atau seseorang secara tidak
tentu. Antara contoh kata ganti tak
tentu ialah :
a. apa-apa (mengganti nama
benda atau hal tidak tentu).
contoh ayat : Dia tidak
berkata apa-apa.
b. mana-mana (mengganti
nama benda atau nama
tempat yang tidak tentu).
contoh ayat : Mana-mana pun
berguna bagiku.
c. siapa-siapa atau sesiapa
(mengganti orang yang tidak
7

tentu).
contoh ayat : Kami tidak
menyebelahi siapa-siapa.

Kata Bilangan
-merupakan kata yang digunakan untuk
menghitung sesuatu.
-boleh terdiri daripada kata asal atau
kata terbitan.
-kata bilangan terbahagi kepada 7 jenis :
a) kata bilangan tentu
contohnya: satu, dua, tiga, seratus
b) kata bilangan tak tentu
contohnya: beberapa,semua,para
c) kata bilangan tanya
contohnya: berapa
d) kata bilangan pecahan
contohnya: setengah,suku, dua
pertiga
e) kata bilangan pisahan
contohnya: setiap, tiap-tiap,
masing-masing
f) kata bilangan perhimpunan
contohnya: ribuan,
pelbagai,puluhan,berabad-abad
g) kata bilangan tingkat
8

contonya: pertama, kedua, ketiga


Penjodoh bilangan
-merupakan kata yang digunakan
bersama-sama dengan kata bilangan.
-ada kalanya penjodoh bilangan
biasanya tidak digunakan bersama-sama
dengan kata bilangan. Misalnya:
a) sekalian peserta (betul)
sekalian orang peserta (salah)
b) seluruh negeri (betul)
seluruh buah negeri (salah)
-penjodoh bilangan tidak juga diperlukan
untuk menghitung kata nama abstrak.
-misalnya, beberapa cara, dua abad,
ketiga-tiga sifat, dan sebagainya.
-beberapa contoh penjodoh bilangan :
-

batang

bentuk

bidang

biji

bilah

buah

butir

carik, dll.

Golongan Kata Kerja


Nik Safiah Karim (2008)
-kata kerja ialah perkataan yang menjadi

Asraf (2008)
-kata kerja ialah kata yang menyatakan

inti bagi binaan atau konstruksi frasa

makna perbuatan atau perlakuan.

kerja.

-umumnya kata kerja ditandai dengan

-kata kerja terbahagi kepada dua iaitu :

imbuhan-imbuhan seperti ber-, ber


9

a) kata kerja aktif


-

an,berkan,me-kan, mekan, mei,

kata kerja aktif tak

memper-..,memperkan, dan memper

transitif

kata kerja aktif transitif

-kata kerja terbahagi kepada tiga,iaitu:

b) kata kerja pasif

a) Kata kerja tak transitif


b) Kata kerja transitif
c) Kata kerja pasif

Kata kerja aktif tak transitif

Kata kerja tak transitif

-kata kerja yang tidak memerlukan

-terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:

penyambut atau objek sesudahnya.

-dibahagi kepada subgolongan, iaitu:

Asal
Merupakan kata kerja bebas dan
tidak berimbuhan.

a) kata kerja aktif tak transitif

Contohnya: balik, bangkit, bersin,

tanpa pelengkap
-

kata kerja yang boleh berdiri

Berawalan ber-..

tanpa objek atau penyambut.

Dikenali sebagai kata kerja bentuk

Contohnya: Semua orang pulang.

terbitan.
Contohnya: berasal,beroda,belajar

b) kata kerja aktif tak transitif


berpelengkap
-

Berapitan berkan

kata kerja yang mesti diikuti oleh

Contohnya: beralaskan,

pelengkap untuk

berdasarkan

menyempurnakan maksud ayat.


Contohnya: Keadaan bapanya
beransur baik.
Kata kerja aktif transitif

Berapitan ber...an

-kata kerja yang mengandungi objek

Contohnya: bercucuran,

yang terdiri daripada frasa nama untuk

berdekatan

melengkapkan maksudnya.
-

contohnya:

Berawalan meContohnya: menyala,mendarat

Saya telah menjawab surat itu.


10

Kami membaiki kereta itu.

Berawalan terContohnya: termenung, tertawa

Kata kerja pasif

Kata kerja terikat

-kata kerja hasil daripada proses

-ada juga kata kerja tidak berimbuhan

transformasi atau perubahan ayat aktif

tetapi bukan pula kata kerja asal

menjadi ayat pasif.

melainkan kata kerja terikat yakni tidak

Contonya:

bebas.

Surat itu telah saya jawab.

-contohnya: adu, ampun, angkat,beli,

Kereta itu telah kami baiki.

beri,bina,bawa, cabut, capai, dadak, dll.


Kata kerja Transitif
-kata kerja yang mesti disertai objek
untuk menjadi frasa kerja yang dapat
bertugas sebagai predikat ayat.
-objek yang menyertai kata kerja transitif
mesti frasa nama.
-terbahagi kepada beberapa bentuk iaitu:
-

Berawalan me-..
Contohnya: melukis, membeli

Berapitan mekan
Contohnya: mengajarkan,
membelikan

Berapitan mei
Contohnya: membasahi,mendekati

Berawalan rangkap memperContohnya: memperalat,


memperoleh

11

Berapitan memperkan
Contohnya: memperhatikan,
mempersatukan

Berapitan memperi

Kata kerja Pasif


-kata kerja yang berasal daripada kata
kerja transitif tetapi yang tidak lagi
berawalan me-.
-kata kerja pasif boleh berawalan perserta berakhiran i dan berakhiran kan.
-kata kerja pasif berawalan ber-,ter-,
berapitan ke..an.
- contohnya: ambil, atasi, berikan,
percepat, peringati, perhatikan,
berasah,bertulis, terbunuh,tercapai,
kehujanan, kecurian dan dll.
-satu lagi ialah bentuk frasa kerja pasif
bantuan yang terdiri daripada kata kerja
pasif serta kata bantu kena.
-contohnya: kena curi, kena pukul,
Golongan Kata Adjektif
Nik Safiah Karim (2008)
-dikenali sebagai kata sifat ialah

Asraf (2008)
-kata adjektif dikenali juga sebagai kata

perkataan yang menjadi unsur inti dalam

sifat.

binaan frasa adjektif.

-kata yang menerangkan sifat atau

-kata adjektif dibahagia kepada 9 jenis

keadaan sesuatu benda atau kata nama.

iaitu:

-Contoh kata adjektif :

a) Kata adjektif sifatan @ keadaan


-memberi pengertian sifatan atau

Adil, aman, beku, cemas, , cerdas,


dahaga, damai, elok, enak, fasih,
12

keadaan.

gagah, , hina, hebat, indah, jahat,

Contohnya: baik, lemah, gopoh,

gila, kagum, lambat, mahal, dan dll.

sihat, pandai, berani, takut.


-ada juga kata adjektif yang berawalan
b) Kata adjektif warna

ter-. Misalnya : terdekat, tertinggi, dll

-membawa pengertian warna

-kata adjektif disertai kata keterangan

sebagai unsur keterangan.

amat, paling, sangat, dan bertugas

Contohnya : merah, biru, putih

sebagai kata penguat.

c) Kata adjektif ukuran

Kata penguat

-membawa pengertian ukuran.

-sebagai penanda adjektif terbahagi

Contohnya: panjang, pendek,

kepada tiga, iaitu:

besar, kecik, tebal, nipis


a) Penguat depan
d) Kata adjektif bentuk
-membawa pengertian rupa

Contohnya: agak,begitu,lebih,
paling

bentuk.
Contohnya: bulat, lurus, buncit,
leper, lekuk, bujur, bengkok.

b) Penguat belakang
Contohnya: benar, betul, nian, dan
sekali.

e) Kata adjektif waktu


-membawa pengertian konsep

c) Penguat bebas

masa.

Contohnya: amat, sangat,

Contohnya: baharu, lama, awal

sungguh

f) Kata adjektif jarak


-membawa pengertian konsep
ruang antara dua bentuk atau
keadaan sebagai penerang
k.nama
Contohnya: jauh, rapat, hampir,
g) Kata adjektif cara
-membawa pengertian keadaan
13

kelakuan atau ragam.


Contohnya: cepat, selalu, laju,
deras, lincah, jelas.
h) Kata adjektif perasaan
-membawa pengertian konsep
perasaan.
Contohnya: rindu, benci, cinta
i) Kata adjektif pancaindera
-membawa maksud konsep rasa,
pandang, dengar, bau, sentuh,
atau gabungan kelima-lima
indera.
i.

Deria rasa
Contohnya: sedap,masin

ii.

Deria pandang
Contohnya:cantik,segak

iii.

Deria dengar
Contohnya: lunak,garau

iv.

Deria bau
Contohnya:harum,busuk

v.

Deria sentuh

Contohnya:kasar,licin
Golongan Kata tugas
Nik Safiah Karim (2008)
-kata tugas ialah perkataan yang

Asraf (2008)
-kata tugas dibahagikan kepada 5

tergolong ke dalam golongan kata yang

jenis iaitu:

bersifat pelbagai jenis atau heterogen,

a) Kata sendi

iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi

-bertugas sebagai sendi yang

frasa-frasa endosentrik: frasa nama, frasa

merangkaikan frasa nama

kerja, frasa adjektif.

dengan kata-kata atau frasa-

-kata tugas dapat dikelompokkan kepada

frasa yang lain.

empat kelompok yang berikut :

-kata sendi dari, di, dan ke,


14

adalah kata sendi utama.


1. Kata penyambung ayat

-Contoh kata sendi nama yang

-ialah kata hubung, iaitu sejumlah

lain ialah: akan, bagi, daripada,

perkataan yang bertugas

dengan, hingga, kepada,oleh,

menghubungkan dua binaan ayat

pada, sebagai, sejak, seperti,

atau lebih sehingga menjadi satu

dan tentang.

bentuk ayat yang berlapis, yang


dikenali sebagai ayat majmuk.

b) Kata keterangan
-adalah kata yang menerangkan

a) Kata hubung
-kata hubung gabungan

kata adjektif, kata kerja, dan kata


keterangan yang lain.

Jenis kata yang

-kata keterangan terbahagi

menghubungkan dua klausa

kepada:

atau lebih yang sama tara

Kata keterangan cara

sifatnya.

seperti begini, begitu,

Contohnya: dan, lalu, serta,

demikian,dll.

sambil, atau, malahan


-

Kata keterangan masa

-kata hubung pancangan

seperti akan, belum,

Jenis kata hubung yang

masih, pernah, sedang,

menyambung klausa tak

sudah, telah, dll

setara atau klausa


pancangan pada klausa
utama atau klausa induk.

Kata keterangan tanya


iaitu bagaimana, bila dan

Kata hubung pancangan

mengapa.

terbahagi kepada 3 jenis iaitu:


- keterangan
Berfungsi

Kata keterangan darjah


seperti agak, amat, nian,

menghubungkan klausa

paling, sangat, dll.

yang menjadi keterangan


pada klausa utama.
Contohnya: kerana, agar,
semasa, ketika, untuk,
apabila, kalau dll.

Kata keterangan tak


tentu seperti agaknya,
barangkali, entah-entah,
15

dll.
- komplemen
Berfungsi
menghubungkan klausa

Kata keterangan nafi


seperti bukan,tak, dan

yang menjadi komplemen

tidak.

atau pelengkap apda


klausa utama.
Contohnya ada dua iaitu:
bahawa dan untuk.

-ada beberapa lagi kata keterangan


yang tidak dapat dijelaskan lagi.
Misalnya : hanya,jua, juga, saja, dll.

- relatif
Berfungsi

c) Kata hubung

menghubungkan klausa

-kata yang digunakan untuk

utama dengan klausa kecil

menghubungkan unit-unit

yang lain.

tatabahasa dalam ayat

Contohnya: yang

gabungan dan ayat pancangan.


-kata hubung terbahagi kepada :

2. Kata praklausa

Kata hubung gabungan

-sejumlah perkataan yang terletak

-iaitu kata hubung yang

di hadapan klausa, yang terdiri

digunakan untuk

daripada :

menggabungkan sepatah
kata, atau satu frasa

a) Kata seru

dengan satu frasa, atau

Bentuk kata yang berfungsi

satu klausa dengan satu

melahirkan berbagai-bagai

klausa dalam bentuk ayat

perasaan dan digunakan dalam

majmuk gabungan.

ayat seruan.

Contohnya: atau, dan,

Contohnya: aduh, aduhai, ah,

lalu, maka, serta dan

amboi, cih, cis, eh, nak, oh,

tetapi.

wah, dan wahai.


b) Kata tanya
Perkataan yang digunakan

Kata hubung
pancangan
-iaitu kata yang
16

untuk menanyakan sesuatu atau

digunakan untuk

menyoalkan sesuatu.

memancangkan satu

Contohnya: mengapa,

klausa yang lain untuk

bagaimana, berapa, bila, apa,

membentuk ayat

siapa, mana.

pancangan.
Contohnya: agar,

c) Kata perintah

andaikata, apabila,

Bertujuan menimbulkan sesuatu

bahawa, hingga, supaya,

tindak balas terhadap perintah,

tatkala, dll

arahan, larangan, silaan, atau


permintaan.

Kata hubung

Contohnya: jangan, usah, sila,

berpasangan

jemput, minta, tolong, harap.

-iaitu kata yang


digunakan secara

d) Kata pembenar

berpasangan dalam

Perkataan yang mengesahkan

bentuk ayat majmuk

sesuatu pernyataan.

gabungan juga.

Contohnya: ya, benar, dan

Contohnya: baik

betul.

mahupun, baikbaik,
bukan saja tetapi juga,
kiankian, sedangkan
tambahan pula, dll

e) Kata pangkal ayat


Perkataan yang hadir di

d) Kata seru

bahagian hadapan ayat yang

-ialah kata yang digunakan

menjadi penanda

untuk menyatakan perasaan

kesinambungan ayat dalam

seperti geram, hairan, marah,

wacana.

sakit, takut, dll.

Contohnya: hatta, maka,

-digunakan untuk membentuk

adapun, arakian, sebermula,

ayat-ayat yang dikenal sebagai

alkisah

ayat seruan.
Contoh kata seru ialah
-

aduh, aduhai, ah,


17

3. Kata prafrasa dan pascafrasa

amboi, cih, cis, eh, nak,

-sejumlah perkataan yanghadir

oh, wah, dan wahai.

sebelum dan sesudah empat frasa


tersebut.

e) Kata sandang
-dikenali sebagai kata penyerta

a) Kata bantu (sebelum frasa)


Jenis perkataan yang bertugas
membantu frasa kerja, frasa
adjektif, dan frasa sendi nama
dengan menimbulkan makna
tambahan dari segi aspek waktu
atau ragam.
Kata bantu di bahagikan kepada
2 kumpulan iaitu:
-

Kata bantu aspek

merupakan partikel yang tidak


mempunyai erti serta tidak dapat
berdiri sendiri.
-mempunyai tugas yang penting
untuk menentukan makna dalam
ayat.
Contoh kata sandang ialah
-

nya

sang

si

yang

Menimbulkan suasana
perbezaan masa, iaitu masa
lampau, masa kini atau masa
hadapan.
Contohnya: telah, sudah,
baru, pernah, masih, mula,
belum, akan, sedang.
-

Kata bantu ragam


Bentuk kata yang
menyatakan atau
menerangkan ragam
perasaan yang berkait
dengan perbuatan yang
dilakukan.
Contohnya: hendak, mahu,
harus, mesti, dapat, boleh.

18

b) Kata penguat
Perkataan yang mendahului
atau mengikuti frasa atau kata
adjektif dan berfungsi
menguatkan maksud yang
terkandung dalam kata atau
frasa adjektif.
Ada 3 jenis kata penguat iaitu:
-

Kata penguat hadapan


Perkataan yang terletak di
hadapan frasa atau kata
adjektif.
Contohnya : terlalu, paling,
agak, cukup, makin, dan
kurang.

Kata penguat belakang


Perkataan yang terletak di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: sekali, benar,
betul, nian.

Kata penguat bebas


Perkataan yang terletak di
hadapan atau pun di
belakang frasa atau kata
adjektif.
Contohnya: amat, sangat,
dan sungguh.

c) Kata penegas
Sejumlah perkataan yang
19

memberikan penekanan pada


bahagian-bahagian tertentu
dalam ayat.
Terdapat dua jenis kata penegas
iaitu :
-

Yang menegaskan hanya


frasa predikat atau
bahagiannya.
Contohnya, -kah, -tah, -lah

Yang menegaskan keduadua bahagian ayat iaitu


subjek atau predikat.
Contohnya, juga, jua, pun,
sahaja, lagi dan memang.

d) Kata nafi
Perkataan yang menjadi unsur
nafi frasa-frasa predikat.
Contohnya : bukan dan tidak.
e) Kata pemeri
Unsur yang menjadi pemeri hal
atau perangkai antara subjek
dengan frasa-frasa utama dalam
predikat.
Terdapat dua cara iaitu,
-

Secara persamaan antara


subjek dengan predikat
atau ekuatif, dengan
20

penggunaan kata pemeri


ialah.
-

Secara huraian tentang


subjek oleh predikat,
dengan penggunaan kata
pemeri adalah.

f) Kata sendi nama


Perkataan yang terletaknya di
hadapan frasa nama.
Contohnya: di, bagi, laksana,
antara, untuk, dalam, sampai,
pada, kepada, dari, daripada,
ke, bagai, akan, oleh, dll.

g) Kata arah
Sejumlah perkataan yang hadir
sebelum frasa nama dan
lazimnya sesudah kata sendi
nama untuk menunjukkan hala
atau jurusan.
Contohnya: atas, bawah, tepi,
belakang, hadapan, tengah,
sudut, sisi, luar, utara, selatan,
dll.
h) Kata bilangan
Sejumlah perkataan yang
menjadi penerang jumlah pada
frasa nama dan hadir sebelum
frasa tersebut.
21

Jenis kata bilangan ialah :


-

Jumlah yang tentu.


Contohnya, dua, sejuta,
seribu, tiga, sepuluh, dll

Bilangan tak tentu.


Contohnya, semua, para,
beberapa, seluruh,
banyak, sedikit dll.

Himpunan. Contohnya,
beribu-ribu, berguni-guni,
bertiga-tiga, dll.

Pisahan. Contohnya
masing-masing, setiap,
tiap-tiap.

Pecahan. Contohnya
setengah, dua pertiga,
dll.

i) Kata adverba
Perkataan yang menerangkan
kata kerja, kata adjektif, kata
nama, dan frasa sendi nama
dari segi cara, masa dan
tempat.
Contohnya, selalu, sentiasa,
esok, dan sering kali.
4. Kata pascakata
-satu bentuk kata yang hadir
selepas perkataan. Bentuk itu ialah
nya yang berfungsi sebagai
penekan dan pembenda.
Antara bentuk kata demikian ialah
sesungguhnya, nampaknya,
lajunya, dan datangnya.
22

a) Kata penekan
Bentuk yang memberikan
penegasan kepada kata yang
bergabung dengannya.
Contohnya: Lapisan ozon
sesungguhnya semakin menipis.
b) Kata pembenda
Bentuk yang menjadikan
sesuatu perkataan yang bukan
daripada kata nama sebagai
kata nama.
Contohnya: Lajunya ialah
100km sejam.

Bibliografi
Bagi menyiapkan tugasan ini, rujukan utama saya adalah seperti di bawah. Hal ini
disebabkan soalan tugasan berkehendakan perbandingan antara dua buku ini
sahaja. Bagi rujukan internet pula, saya hanya merujuk untuk pendahuluan sahaja.

1. Asraf (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu, Kota Damansara: Sasbadi


Sdn. Bhd.
2. Nik Safiah et. al (2008) Tatabahasa Dewan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

Internet
http://www.tutor.com.my/stpm/golongan%20kata/golongan_kata.htm
www.geocities.com/wr200x/Golongan_Kata.htm
23