Anda di halaman 1dari 9

MAKALAH

LAPORAN ILMIAH

NAMA

YUDI FARIZAN RAHMAN

NPM

17112906

KELAS

3KA39

UNIVERSITAS GUNADARMA
2015

I.

Pengertian Laporan
Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita, informasi,
pengetahuan, atau gagasan dari seseorang kepada orang lain.
Laporan ini dapat berbentuk lisan dan dapat berbentuk tulisan.
Laporan yang disampaikan secara tertulis merupakan suatu
karangan. Jika laporan ini berisi serangkaian hasil pemikiran yang
diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan ataupun peninjauan,
maka laporan ini termasuk jenis karangan ilmiah. Dengan kata
lain, laporan ilmiah ialah sejenis karangan ilmiah yang mengupas
masalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sengaja disusun
untuk disampaikan kepada orang-orang tertentu dan dalam
kesempatan tertentu.

II.

Macam macam Laporan


Laporan ada beberapa macam diantaranya :
1. Laporan berbentuk formulir isian laporan ini biasanya telah
disiapkan blanko daftar isian yang diserahkan pada tujuan
yang akan dicapai.
2. Laporan berbentuk

surat,

laporan

yang

bentuk

surat

prinsipnya sama dengan surat biasa perbedaannya terlatak


pada isi dan panjang surat.
3. Laporan berbentuk memorandum, laporan berbentuk memo
atau catatan pendek lebih singkat dibanding surat.laporan ini
sering

digunakan

dalam

lingkungan

organisasi/lembaga/antara atasan dan bawahan dalam suatu


4.

hubungan kerja.
Laporan perkembangan dan keadaan, laporan perkembangan
adalah

laporan

yang

bertujuan

untuk

menyampaikan

perkembangan,perubahan yang sudah dicapai dalam usaha


untuk

mencapai

tujuan/sasaran

yang

telah

ditentukan

tujuannya untuk menyebarkan kondisi yang ada pada saat


laporan itu dibuat.
5. Laporan berkala, laporan berkela dibuat secara rutin (harian,
mingguan, bulanan, tahunan) misalnya laporan keuangan,
produksi dan peningkatan prestasi.

6.

Laporan
tujuannya

7.

laboratoris/hasil
untuk

penelitian,

laporan

menyampaikan

laboratoris

hasil

dari

percobaan/penelitian yang dilakukan dilaboratorium.


Laporan formal/semi formal, laporan formal ialah laporan yang
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu/sistematika baku
sebuah laporan ilmiah.jika tidak lengkap menjadi laporan semi
formal.

III.

Ciri ciri Laporan


Laporan yang baik memiliki ciri ciri sebagai berikut :
1. Penggunaan bahasa yang ilmiah (baku).
2. Dalam penulisan laporan hanya menerima tulisan dengan
3.
4.
5.
6.

IV.

jenis perintah bukan tanya.


Laporan disertakan dengan identifikasi masalah.
Data yang lengkap sebagai pendukung laporan.
Adanya kesimpulan dan saran.
Laporan dibuat menarik dan juga interaktif.

Persyaratan Bagi Pembuat Laporan


Suatu laporan dapat dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat
sebagai berikut :
1. Penulisannya

berdasarkan

hasil

penelitian,

disertai

2.

pemecahannya.
Pembahasan masalah yang dikemukakan harus obyektif

3.

sesuai realita/fakta.
Tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah

bahasa, Pedoman Umum.


4. Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD), serta
Pedoman Umum Pembentukan Istilah (PUPI).
5. Tulisan disusun dengan metode tertentu.
6. Tulisan disusun menurut sistem tertentu.
7. Bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, ringkas,
tepat, dan cermat sehingga tidak terbuka kemungkinan
adanya ambiguitas, ketaksaan, maupun kerancuan.

V.

Unsur unsur Kerangka Laporan


Unsur unsur yang menjadi kerangka laporan sebagai berikut :
1. Judul, pernyataan mengenai maksud penulisan laporan ilmiah.
2. Nama dan tim peneliti.
3. Kata pengantar.
a. Uraian yang mengantar para pembaca laporan penelitian
kepada permasalahan yang diteliti.
b. Ungkapan ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti
kepada

pihakpihak

yang

telah

berjasa

dalam

menyelesaikan penelitian ilmiahnya.


4. Abstrak
a. Uraian singkat tapi lengkap tentang judul, permasalahan,
pendekatan

terhadap

masalah,

landasan

teori

yang

digunakan, hasil temuan penelitian, dan rekomendasi.


5. Daftar isi
a. Menyajikan sistematika isi laporan penelitian secara rinci.
b. Berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul
atau subjudul yang diinginkan.
6. Daftar table
Sama saja dengan daftar isi, yakni menyajikan table secara
berurutan mulai dari table pertama sampai dengan table
terakhir yang ada dalam laporan penelitian.
7. Daftar gambar
Daftar gambar berfungsi untuk menyajikan gambar pertama
sampai gambar terakhir yang diberi masingmasing nomor.
8. Daftar lampiran
Menyajikan daftar lampiran secara berurutan yang ada paa
penulisan laporan ilmiah.
9. Bab I Pendahuluan
Bab I berisi tentang :
Latar belakang dan analisis masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, hipotesis,
metode

penelitian

secara

garis

besar

serta

teknik

pengumpulan data.
10.
Bab II Landasan Teori
Adanya landasan teori dimaksudkan untuk :
1. Menemukan dengan mudah teori teori yang mendasari
kajian masalah dan prosedur penelitian.
2. Menemukan kebijakan, peraturan yang berlaku.
3. Menemukan hasil penelitian terdahulu.

Landasan teori dapat diambil dari buku buku teks, jurnal,


majalah ilmiiah, dokumen dokumen resmi, dan hasil hasil
penelitian.
11.
Bab III Metode Penelitian
Merupakan penjabaran lebih rinci tentang metode penelitian
yang secar garis besar telah disinggung pada bab I. Yang akan
dibahasa dalam bab ini adalah :
1. Pembatasan istilah (definisi operasional) yang ada paada
judul dan variable yang dilibatkan dalam penelitiian.
2. Prosedur, proses, dan hasil penellitian sejak persiapan
hingga penelitian berakhir.
3. Metode penelitian yang digunakan beserta alasan alasan
ilmiah lainnya.
4. Teknik penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data
dan teknik pengolahan data.
5. Instrument penelitian dan kualitasnya.
6. Populasi serta teknik pengambilan sampelnya.
12.
Bab IV pembahasan hasil penelitian.
13.
Bab V kesimpulan dan rekomendasi.
14.
Daftar pustaka.
15.
Lampiran.
16.
Riwayat hidup
VI.

Manfaat Penyusunan Laporan


Manfaat penyusunan laporan diantaranya :
1. Mengenalpasti masalah.
2. Memberikan maklumat dan fakta.
3. Mencadangkan penyelesaian.
4. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan.
5. Membuat kesimpulan.
6. Menilai sesuatu penyelidikan atau aktiviti.
7. Membuat rekod sesuatu peristiwa.
8. Menganalisi aktiviti perniagaan.
9. Mensintesis sesuatu pelan tindakan.
10.
Menghuraikan sesuatu peristiwa, prosedur, tindakan dan
lain lain.

VII.

Sumber
http://alfianma.blogspot.com/2014/06/tugas-softskill-3-menulislaporan-ilmiah.html
http://adipbalowo.blogspot.com/2015/01/laporan-ilmiah-softskillbahasa.html

http://megapuspita95.blogspot.com/2015/04/tulisan-4-softskill-

bahasa-indonesia-2.html
http://fannisa24.blogspot.com/2014/06/laporan-ilmiahtugassoftskill-bahasa.html

MAKALAH
RANCANGAN USULAN PENELITIAN

NAMA

YUDI FARIZAN RAHMAN

NPM

17112906

KELAS

3KA39

UNIVERSITAS GUNADARMA
2015

I.

Guna Rancangan Usulan Penelitian


Rancangan usulan penelitian berguna untuk :
1. Sebagai kerangka operasional penelitian (blue print).
2. Menegaskan kedalaman (intensitas) dan keleluasaan
(ekstensitas) penelitian.
3. Memperkirakan penelitian yang akan dihadapi dan rancangan
alterative penyelesaiannya.
4. Mengetahui kelemahan hasil penelitian.

II.

Bentuk dan Isi Usulan Penelitian


Bentuk usulan penelitian untuk disertasi sekurangkurangnya
memuat unsurunsur pokok sebagai berikut :
1. Bagian Awal
Bagian awal meliputi :
a) Judul penelitian yang direncanakan akan dilakukan.
b) Identitas penyusun rancangan.
c) Tanggal pengajuan rancangan ke Program Pascasarjana.
2. Bagian Utama
Bagian utama meliputi :
a) Rasional dari judul yang dipilih.
b) Perumusan masalah, telaah pustaka dan penelitian
terdahulu.
c) Tujuan dan kegunaan penelitian.
d) Kerangka pemikiran teoritis.
e) Rancangan hipotesis, jika dipakai.
f) Metode penelitian.
g) Hasil yang diharapkan dan masalah yang diantisipasi.
h) Jadwal penelitian.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir meliputi :
a) Daftar pustaka sementara.
b) Daftar riwayat hidup penyusun rancangan.

III.

Sumber
http://deonuosa.blogspot.com/2015/01/tugas-softskill-bahasa-

indonesia-2.html
http://herlinaaoctaviana.blogspot.com/2014/05/rancanganusulan-penelitian.html

Anda mungkin juga menyukai