Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKTIF)

Pilih jawapan yang paling sesuai.


1. Kecemerlangan diri memerlukan kecemerlangan .........................dan .......................yang
terpuji.
A. Intelek, emosi
B. Rohani, intelek
C. Sahsiah, jasmani
D. Pendidikan, perwatakan
2. Apakah yang dapat dilakukan untuk menilai kecemerlangan diri?
A. Meminta pendapat rakan karib
B. Membuat refleksi diri
C. Mencari kelemahan diri sendiri
D. Melihat kejayaan yang telah dicapai
3. Salah satu cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan ialah :
A. Membuat kerja sekolah dengan tekun
B. Menyambut hari lahir anggota keluarga secara sederhana
C. Tidak mengganggu ibu bapa yang sedang menonton televisyen
D. Berbincang tentang masalah rakan yang memerlukan pertolongan
4. Mengapakah warisan kesenian di Negara kita patut dikekalkan selama-lamanya ?
A. Warisan kesenian ialah khazanah negara yang tidak ternilai
B. Warisan kesenian akan menghiburkan generasi akan datang
C. Warisan kesenian berupaya bersaing dengan kecanggihan teknologi
D. Warisan keseniaan akan meninggikan moral generasi muda
5. Kementerian yang manakah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
aktiviti sosial dan kebajikan?
A. Kementerian Pertahanan
B. Kementerian Sumber Manusia
C. Kementerian Pelajaran
D. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
6. Apakah yang dimaksudkan dengan parlimen ?
A. Medan mengkritik dasar-dasar kerajaan
B. Badan yang melantik Ketua ketua Menteri
C. Badan perundangan bagi kerajaan persekutuan
D. Badan yang membuat penilaian tehadap cukai kerajaan
7. Parlimen di Malaysia berfungsi dalam tertentu, akan akan dibubarkan pada setiap
penghujung tempoh tersebut .Berapa lamakah tempoh masa parlimen berfungsi?
A. 3 tahun
B. 5 tahun
C. 6 tahun
D. 4 tahun
8. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan fungsi Dewan Negara?
A. Meluluskan hasil-hasil cukai yang baru
B. Meluluskan dan membuat pindaan undang-undang Persekutuan
C. Mengadakan persidangan Parlimen untuk ahli-ahli Dewan Rakyat
1

D. Membahaskan sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan


Rakyat
9. Apakah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan ?
A. Raja yang dipilih melalui suara rakyat
B. Raja yang dipilih melalui sistem monarki
C. Sistem beraja yang diamalkan pada zaman dahulu
D. Sistem beraja yang bertindak berlandaskan perlembagaan persekutuan
10. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong .
i.
Melantik Perdana Menteri
ii.
Mengampunkan, meringankan dan menangguhkan hukuman atas nasihat Jemaah
Pengampunan Negara
iii.
Menganugerahkan gelaran dan bintang kebesaran
iv. Membuat pengumuman sebarang keputusan yang diambil oleh Majlis Raja-raja
A. i,ii,dan iii
B. i,iii,dan iv
C. ii,iii dan iv
D. i,ii,dan iv
11. Pilih pernyataan yang menggambarkan sikap warganegara yang berterima kasih kepada
negara.
A. Menyertai program hari kebesaran Negara
B. Menghayati lambang lambang Negara
C. Menjaga kemudahan awam yang disediakan dengan baik
D. Sentiasa menunjuk-nunjuk keistimewaan Negara kepada pelancong luar
12. Semua di bawah merupakan tarian suku kaum di Sabah KECUALI ....................
A. Tarian sumazau
B. Tarian berunsai
C. Tarian Datun Julud
D. Tarian Daling-daling
13. Ketika berbincang dalam kumpulan, pendapat Hafiz tidak diterima oleh rakan-rakannya .
Apakah reaksi Hafiz yang sepatutnya?
A. Memarahi rakan-rakannya kerana tidak menerima pendapatnya
B. Bersikap terbuka dan menerima pendapat rakan-rakan lain
C. Tidak berpuas hati dan ingin terus membincangkan isu tersebut
D. Beranggapan bahawa rakan-rakannya tidak matang dalam berhujah
14. Yang berikut merupakan peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu
masyarakat, KECUALI ................................
A. Menangani masalah sosial
B. Memberi kaunseling kepada mereka yang bermasalah
C. Membekalkan ubat-ubatan kepada anggota mayarakat
D. Memberi sumbangan kewangan kepada golongan warga tua
15. Adakah cara yang boleh dilakukan untuk mengekalkan perpaduan?
i.
Menyelesaikan sebarang krisis yang berlaku dengan segera
ii.
Hidup berbaik-baik antara pelbagai kaum
iii.
Mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri
iv. Berusaha untuk mewujudkan kestabilan politik
2

A.
B.
C.
D.

i dan ii
ii dan iii
i,ii dan iii
ii,iii dan iv

16. Individu yang bersikap toleransi ialah seseorang yang berupaya.........................................


A. Membuat keputusan dengan adil
B. Menerima setiap perbezaan orang lain
C. Menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain
D. Menilai baik buruk sebelum tindakan yang diambil
17. Tiga komponen dalam Parlimen Malaysia ialah.....................................
i.
Perundangan
ii.
Dewan rakyat
iii.
Dewan Negara
iv. Yang di-Pertuan Agong
A. i,ii dan iii
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. ii,iii dan iv
18. Ketua negara Malaysia ialah.......................................
A. Perdana Menteri
B. Ketua Hakim Negara
C. Yang di-Pertuan Agong
D. Ketua Setiausaha Negara
19. Apakah peranan kita sebagai warganegara Malaysia?
A. Mengutip hasil daripada kemakmuran negara
B. Mengutamakan kehendak dan keinginan diri sendiri
C. Menyuarakan perasaan tidak puas hati kepada pihak luar
D. Mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri
20. Mengapakah setiap individu diwajibkan mengundi?
A. Untuk memilih pemimpin yang disukai
B. Untuk melancarkan proses demokrasi
C. Untuk melahirkan negara yang harmoni
D. Untuk mengelakkan pertumpahan darah
21. Antara berikut, yang manakah tidak termasuk dalam struktur pentadbiran negara?
A. Badan kehakiman
B. Badan ekekutif
C. Badan persekutuan
D. Badan perundangan
22. Wawasan 2020 bertujuan menjadikan Malaysia .....................................
A. Negara maju dari segenap aspek dengan cara yang tersendiri
B. Terikut-ikut dengan corak dan cara negara maju yang sedia ada
C. Negara yang maju dari segi fizikal
D. Negara yang boleh dicontohi oleh negara-negara lain
23. Apakah langkah kerajaan untuk mewujudkan persefahaman serantau?
i.
Memencilkan diri daripada negara luar
3

ii.
iii.
iv.

Mewujudkan zon perdagangan bebas


Menjalinkan kerjasama dengan negara luar
Memantapkan pasukan ketenteraan sebagai langkah berjaga-jaga.
A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i.ii dan iii
D. ii,iii dan iv

24. Apakah perancangan ASEAN untuk menggalakkan industri perlancongan antara negara
anggotanya?
A. Menyertai misi keamanan dan kemanusiaan yang diadakan di negara anggota lain
B. Mengenakan caj tambang yang murah kepada pelancong antara negara anggota
C. Memberi kebenaran kepada rakyat negara anngota memasuki negara ASEAN
lain tanpa visa
D. Menyediakan peruntukan kewangan kepada negara
25. Mengapakah sikap terlalu mengangungkan kebolehan individu lain dianggap tidak wajar?
A. Kerana individu tersebut akan mudah lupa diri
B. Kerana sikap tersebut boleh menimbulkan permusuhan
C. Kerana sikap tersebut akan membuatkan kita berasa rendah diri
D. Kerana sikap tersebut boleh menggugat kebolehan sendiri
26. Norly menunjukkan sokongan pada anggota keluarganya dengan cara.......
A. Mengejek abangnya yang akan mewakili sekolah untuk suatu kejohanan
B. Meminjam barang milik kakaknya tanpa meminta izin
C. Menenangkan hati adiknya yang hendak menduduki peperiksaan UPSR
D. Meminta ibunya menyediakan makanan dengan segera semasa ibunya sedang
mengemas rumah.
27. Hak asasi manusia termasuklah .....................................
i.
Hak untuk bekerja
ii.
Hak untuk bersuara
iii.
Hak untuk hidup selesa
iv. Hah untuk hidup bersama
A. i dan ii
B. iii dan iv
C. i,ii dan iv
D. i,ii,iii dan iv
28. Contoh saluran yang sesuai untuk rakyat
ialah____________.
i.
Surat khabar
ii.
Surat layang
iii.
Surat rasmi
iv. Televisyen
A. i dan ii
B. iii dan iv
C. i,ii dan iv
D. i,ii,iii dan iv

memeberi pendapat tentang isu sosial

29. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang di gelar sebagai bapa perpaduan?
4

A.
B.
C.
D.

Tunku Abdul Rahman


Tun Abdul Razak
Tun Dr. Mahadhir Mohamad
Tun Hussein Onn

30. Apakah peranan generasi muda kini terhadap keamanan negara dan dunia?
A. Genersi muda perlu selalu mengikut isu-isu semasa
B. Generasi muda perlu dilatih membahaskan isu globalisasi
C. Genersi muda perlu mengetahui cara mempertahankan diri
D. Generasi muda perlu bersedia menghadapi pelbagai cabaran yang mungkin timbul

BAHAGIAN B (SOALAN SUBJEKTIF)

Jawab semua soalan dan tulis jawapan di ruang yang disediakan.


1. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pemerintahan demokrasi ?
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(1 Markah)
2. Berikan tiga ciri-ciri pemimpin yang berwawasan .
I.
........................................................................................................................................
II.
.........................................................................................................................................
III.
.........................................................................................................................................
(3 Markah )
3. Berikan lima negara yang mengangotai pertubuhan ASEAN.
I.
..............................................................................
II.
................................................................................
III.
................................................................................
IV.
................................................................................
V.
.................................................................................
(5 Markah )
4. Baca situasi yang berikut.Kemudian , pilih sikap yang ditunjukkan dalam situasi tersebut .
BERTANGUNGJAWAB
BERTOLERANSI
BERMUAFAKAT
HORMAT -MENGHORMATI
BERMAAF-MAAFAN
1. Sesibuk mana sekalipun , ayah akan tetap meluangkan masa untuk melihat pelajaran adik
pada setiap malam.
2. Adik mengaku akan kesalahan yang dilakukannya terhadap abang dan merasa menyesal.
3. Abang sabar ngan kerenah adik yang nakal dan masih kecil.
5

4. Masing-masing mengangkat barang ke dalam kereta untuk dibawa pergi berkelah.


5. Panggilan tradisi keluarga seperti Mak Long dan Pak Su masih diamalkan oleh kaum
Melayu

(5 Markah )
5. Lengkapkan carta pentadbiran negara di bawah.
Yang di-Pertuan Agong

Jemaah menteri

Dewan Rakyat

Mahkamah rendah

Angkatan tentera

Jabatan Kerajaan

a)_________________________
( ketua Negara)

Badan Perundangan
Parlimen

Badan Pelaksana

Perdana Menteri
c)__________________
Kementerian

Parlimen
e) ___________________
Dewan Negara

(6 Markah )

6.Lengkapkanpetakdibawah

(a)
(b)

(c)

(d)

Mahkamah Atasan
f)___________________

d)___________________

Contoh
alatmuzik
tradisional

Badan Kehakiman

b)______________

(e)
(5 Markah )

Jawabsoalansoalandibawah.
(ISIKANTEMPATKOSONGDENGANJAWAPANYANGDIBERIKANDIBAWAH)
_______________________________________________________________________

SEMANGATGOTONGROYONGBENCANAALAM
GOLONGANMISKINMASYARAKATSETEMPAT
____________________________________________________________________________
(a) Nyatakanmaksudsemangatkekitaan.
yangadadidalamdiriyangdikaitkandenganmasyarakattempat
individutinggal

(b) Berikancontohsituasiyangmenunjukkansemangatkekitaandalammasyarakat.

(i)Melakukanaktiviti..membersihkankawasanperumahan
(ii)mengutipderma
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
(ii)Mengutipdermauntukmembantumangsamangsa.
(iii)Membantu
(iv)Menanganiisuisu...

(5Markah))

AAN
EGAR
RGAN
KEWA

SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN ABDUL
RAHIM

PT2 2015
PENTAKSIRAN SEKOLAH
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
1 JAM
Arahan:

BacaarahansoalanterlebihdahuluTERUTAMANYAbahagianB
SetiapsoalanmengandungiempatpilihanjawapaniaituA,B,CdanD

DAN

JawapanbahagianAhendaklahdiisikandidalamborangOMR
(borangjawapanobjektif)
JawapanbahagianBdiisikandidalambukusoalan

SIVIK

BAHAGIANA

BAHAGIANB

JUMLAH
8

N
DIKA
PENDI

NAMA:
NO KAD PENGENALAN
TINGKATAN