Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim
Assalammualaikum Wr, Wb.
Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Shalawat dan salam atas Nabi Muhamad
SAW dan seluruh keluarga dan sahabatnya. Berkat rahmat-Nya lah penulis dapat
menyelesaikan Makalah Menajemen Tambang.
Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang telah
memberikan kemudahan dan bantuan dalam pembuatan makalah ini. Dan juga sepantasnya
saya berterimakasih kepada Dosen sekaligus guru besar kita Yoszi Mingsi Anaperta S.T., M.T
sebagai dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Tambang yang telah banyak memberikan
inspirasi dan motivasi dalam pembuatan laporan ini.
Makalah ini berjudul Manajemen Organisasi. Semoga makalah ini dapat berguna
bagi mahasiswa dan penulis sendiri agar lebih baik kedepannya.
Apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, penulis memohon maaf dan apabila
ada kritik atau saran yang dapat membangun demi kesempurnaan makalah ini penulis
ucapkan terimakasih.
Semoga Allah memberi manfaat dan menulisnya sebagai amal yang ikhlas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..........................................................................................i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ii


BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.

Latar Belakang ..........................................................................................1


Tujuan dan Manfaat...................................................................................1
Rumusan Masalah .....................................................................................2
Batasan Masalah ....................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Pengertian Pengorganisasian dan Organisasi ........................................... 3


Perkembangan Organisasi ..........................................................................
Perubahan Organisasi .................................................................................
Mengorganisasikan Dunia Kerja ................................................................
Ciri-ciri Organisasi .....................................................................................
Pendekatan Teori Organisasi ......................................................................
Pendekatan Sistem Dalam Teori Organisasi ..............................................
Pendekatan Kontingen Dalam Teori Organisasi ........................................
Struktur Organisasi ....................................................................................
Bentuk-bentuk Organisasi ..........................................................................
Organisasi Industri Pertambangan .............................................................
Manajemen Tambang Batubara .................................................................

BAB III PENUTUP


A. Kedimpulsn ................................................................................................
B. Saran ..........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA