Anda di halaman 1dari 8

UNIT 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH, DASAR,

KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN


TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, dasar
dan sistem pendidikan di Malaysia. Apakah implikasi falsafah terhadap pendidikan dan
kurikulum? Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya
dengan pembangunan?
Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet.
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/education
i.

Berikan pengertian yang tepat terhadap perkara berikut:


(a)

Pendidikan

Tokoh

Pengertian Pendidikan

John Stuart Mill

Pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat


pada seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk
kesempurnaan tabii.

Prof.
Langeveld

John
(1916)

Dr

Dewey

Naquib (1991)

Al-ghazali
(1982)

Pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya iaitu kematangan


berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap
dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan
pengevaluasian diri.
Pendidikan adalah sebagai satu proses menyatupadukan
pengalaman manusia, mengutamakan keperluan, minat dan
pencapaian individu.
Pendidikan sebagai proses pembinaan
pengakuan tentang tempat sebenar bagi
atau peristiwa yang membawa kepada
pengakuan tempat sebenar bagi Tuhan
kewujudan.

kefahaman dan
sesuatu perkara
kefahaman dan
dalam susunan

Pendidikan merupakan proses bagi melatih akal, jasmani dan


moral individu agar menjadi manusia yang berguna dunia
dan akhirat.
Rumusan anda tentang pendidikan:
I.

Pendidikan sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik


memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku
atau amalan yang dikehendaki.

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

(b) Falsafah (http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf)


Pengertian Falsafah

Socrates

Falsafah
ialah
usaha
menyelidik
bagi
membentuk
pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan.

Plato

Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung


dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat
kebenaran.

Aristotle
Al-Farabi

Falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab


segala benda.

Al-Ghazali

Falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan


bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.
Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan
ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang
spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang
tajam.

Rumusan anda tentang falsafah:


I.

Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu


philodansophia. Philo
Bermakna mencintai dan Sophia bermakna kebijaksanaan atau
kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau
kehikmahan.

II.

Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai


soalan daripada pelbagai segi serta melihat gambaran besar yang
menyentuh persoalan itu, bukan semata-mata dalam bingkai gambar yang
kecil bagi memenuhi tujuan sementara atau adhoc.
(c)

Falsafah Pendidikan

Tokoh

Pengertian Falsafah Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Tokoh

Abd.
Fatah Falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan,
Hasan (2001)
pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal
mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di
sekolah atau di bilik-bilik darjah.
Frankena

Falsafah pendidikan dikaitkan dengan ilmu berlandaskan


kriteria utamanya iaitu epistemologi, metafizik, kaedah

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
deduksi dan logiknya untuk membantu teori pedagogikal.
E.D Miller

Usaha memikir secara rasional dan kritis atas pendidikan.


Falsafah pendidikan sebagai panduan ke arah tugu atau
pendapat terhadap pendidikan.

Rumusan anda tentang falsafah pendidikan:


Falsafah pendidikan negara ialah suatu usaha berterusan ke arah
mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERIS.
(d) Dasar Pendidikan
Tokoh

Pengertian Dasar Pendidikan

Zainal Abidin Dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting


Bin Ahmad
dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan Negara yang
mana dasar ini dikenali sebagai Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Tujuannya diadakan adalah untuk mewujudkan
satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan
Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,
sosial, ekonomi dan politik.
Rumusan anda tentang dasar pendidikan:
I.
II.
III.
IV.

Dari segi bahasanya, dasar dirujuk sebagai asas, tunjang,teras yang


bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara.
Dalam konteks pendidikan dasar merupakan sesuatu ketetapan yang telah
dikemukakan oleh penggubal dasar tersebut. (KamusDewan IV, 2005).
Dasar merupakan mekanisme yang berusaha melaksanakan aktivitiaktiviti bagi memanifestasikan matlamat sebagai satu kenyataan.
Dasar pendidikan merupakan gagasan segala usaha dalam bidang
pendidikan yang terarah kepada pencapaian matlamat pendidikan.
(e) Sistem Pendidikan
Tokoh

Aminuddin
Baki

Pengertian Sistem Pendidikan


Definisi tradisional menyatakan bahawa sistem adalah
komponen atau unsur-unsur yang berinteraksi untuk
mencapai sesuatu tujuan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

I.

Rumusan anda tentang sistem pendidikan:


I.

Sistem pendidikan dari bahasa Yunani iaitu cara strategi.

II.

Dalam bahasa Inggeris diertikan suatu strategi, cara berfikir atau model
berfikir.

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

ii. Berdasarkan Rajah 1.1 di bawah, jelaskan hubungkait di antara


pendidikan, falsafah, falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan
sistem pendidikan

A
FALSAFAH

Dasar Pendidikan

PENDIDIKAN
Sistem Pendidikan

A
Falsafah
Pendidikan

B
Dasar
Pendidikan

Huraian

Contoh

Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau


panduan
terhadap
perkara-perkara
yang
berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat
pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan
falsafah pendidikan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah
ditetapkan juga, maka segala perancangan
dalam pendidikan termasuk penetapan dasardasar, pengisian program pendidikan, penentuan
isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan
kurikulum dan sebagainya kearah yang sama.

Pengisian
program
pendidikan,
penentuan isi
kandungan
kukurikulum
dan
sebagainya

Hubung kait di antara falsafah ialah mencari dan


membuktikan kebenaran serta memberi arah
tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara
yang penting. Manakala pendidikan ialah proses
atau aktiviti untuk mengembangkan JERIS. Hal ini
bertujuan
untuk
menambah
kemahiran,
kebolehan dan pengetahuan supaya dapat
memberi kebahagian, faedah dan kemajuan
dalam hidup serta bertindak secara rasional
untuk diri sendiri.

Dasar
Pecah
dan Perintah,
Dasar
Pendidikan
Kebangsaan,
Dasar Inovatif,
Dasar
Liberalisasi
dan
sebagainya.

Sistem

Prasekolah,

Pendidikan

Kebangsaan

di

peringkat

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Falsafah Pendidikan

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
C
Sistem
Pendidikan

sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan


Kerajaan terdiri daripada pendidikan prasekolah,
pendidikan rendah, pendidikan menengah dan
pendidikan
lepasan
menengah.
Sistem
pendidikan yang di jalankan di Malaysia lebih
teratur dan sistematik berbanding dengan
negara luar.

sekolah
rendah,
sekolah
menengah,
kolej,
dan
universiti.

Pendidikan
itu
sendiri
merupakan
kerja
falsafah
untuk
membezakannya
dengan makna-makna yang
lain dengan mengambil kira
cabang-cabang
metafizik,
epistemologi, aksiologi dan
logik.
Setiap
cabang
mengandungi pengertian yang
tersendiri.
Dengan adanya
matlamat dan hasil
pendidikan yang
hendak dicapai,
maka perkara
penting berkaitan
dengannya ialah
menetapkan cara
atau proses yang
perlu dilaksanakan
ke arah mencapai
matlamat dan hasil
pendidikan tersebut.

Makna

Proses

Pembaikan
Pembinaan Falsafah Pendidikan
merupakan langkah pertama
untuk memperbaiki proses
pendidikan dalam sistem
pendidikan yang dilaksanakan
di sesebuah negara.

Falsafah
pendidikan
menentukan arah
ke manakah
setiap
warganegara
perlu dibimbing
pada peringkat
Arah/
Hala tuju usia
persekolahan.
Sekolah
merupakan
institusi yang
dibina untuk
kepentingan
Hasil
masyarakat bagi
menyediakan
tempat yang
Tujuan pendidikan
yang
sempurna.
telah ditetapkan memberi
gambaran yang jelas
tentang hasil pendidikan
(outcome) yang semestinya
dicapai, warganegara yang
bagaimana yang semestinya
dibentuk dan pembangunan
yang bagaimana yang akan
dilaksanakan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii.
Berdasarkan Rajah 1.2 di bawah, jelaskan implikasi falsafah
terhadap pendidikan dan kurikulum.

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan

iv.

Bagaimanakah konteks pendidikan


hubungannya dengan pembangunan?

dapat

difahami

menerusi

Tokoh

Pengertian Pembangunan

Zainal Abidin
Bin
Ahmad
(ZaBa)
Pendeta yang
Bersemangat
Waja

Pembangunan sebenar ialah lebih daripada fizikal yang dapat


dilihat dengan mata kasar tetapi meliputi aspek rohani dan
minda yang dapat menjana perubahan. Bangunan pencakar
langit ialah pembangunan kepada seseorang dan di
sebaliknya pula adalah sesuatu kerosakan kepada seseorang
yang lain. Oleh itu, pembangunan yang sebenar merujuk
kepada pembangunan keupayaan minda manusia.

Pembangunan merupakan perubahan yang berkait dengan


Sufean Hussin pertumbuhan, adaptasi dan kemajuan.
(2004)
Rumusan anda tentang pembangunan:
I.

Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan.

II.

Dalam konteks ini, pembangunan bererti transformasi sosial dalam


mengatur potensi sosial kepada semua orang seperti pendidikan, layanan
kesihatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan politik, dan dimensi lain daripada peluang kehidupan manusia.

(a)Definisi Pembangunan Pendidikan


Tokoh

Pengertian Pembangunan Pendidikan

Zainal Abidin
Bin
Ahmad
(ZaBa)
Pendeta yang
Bersemangat
Waja

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pada


Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan
kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia secara
menyeluruh
dalam
usaha
membangunkan
Pelan
Pembangunan Pendidikan yang baharu.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

(a) Definisi pembangunan

Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan:

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan
Pembangunan menyediakan
perkembangan pendidikan.

(b)

peruntukan

dan

kebolehdayaan

untuk

Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia

PENDIDIKAN
(Pembolehubah Bebas)

Aspek
Pembangun
an

PEMBANGUNAN
(Pembolehubah Bersandar)

Huraian + Contoh
Kognitif: Keupayaan mental memproses maklumat

Modal Insan
Afektif: Perasaan yang dialami semasa pembelajaran
Psikomotor: Tindak balas fizikal terhadap situasi pembelajaran

I.

Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan


diberikan
keutamaan
untuk
menangani
masalah
ketidakseimbangan
dalam
masyarakat
dengan
menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua
kaum.

II.

Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya


mobiliti sosial untuk mencapai matlamat DEB Kerajaan juga
telah mengadakan pelbagai program pendidikan untuk
siswazah yang menganggur.

III.

Ini salah satu program yang baik supaya tiada antara


bekas siswazah yang tercicir dalam menyumbangkan idea,
tenaga dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu
pembangunan negara.

IV.

Pertambahan pendapatan.

Ekonomi

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

I.

I.

Melahirkan modal insan iaitu pekerja yang berpengetahuan


dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti
untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya.

II.

peningkatan mutu perkhidmatan kesihatan, peningkatan


taraf keselesaan penduduk melalui peningkatan
infrastruktur

Politik

I.

Penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan,


keadilan, hak asasi dan kebebasan.

Agama/
Moral

I.

Kepercayaan kepada tuhan, ketaatan, berakhlak, pekerti


mulia.

I.

Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan,


pembangunan infrastruktur di negara ini perlu terus
berlangsung kerana masih banyak lagi kemudahan
infrastruktur yang masih belum diadakan mahupun belum
dilengkapi terutamanya di kawasan luar bandar.

II.

Jurang geografi antara rakyat perlu segera dikurangkan


selaras dengan mengekal dan meningkatkan lagi
perpaduan rakyat.

III.

Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga


manusia yang terdiri daripada golongan teknokrat
profesional dan semi profesional perlu diadakan. Dalam hal
ini pendidikan ke arah pembangunan negara secara
fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya.

Sosial

Alam
Sekitar

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar,


Kurikulum dan Pembangunan