Anda di halaman 1dari 37

SK TAGIBANG

KOTA MARUDU
( XBA5120 )

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 4
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
SESSI TAHUN 2016
Nota : RPT ini telah digunapakai (diluluskan ) sebagai rujukan RPH LM PJJ 2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 2016


MINGGU /
TARIKH

MINGGU 1
04-01-2016
05-01-2016
06-01-2016
07-01-2016
08-01-2016
09-01-2016
10-01-2016

TEMA /
TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

Tema 1 :
Aktiviti Keluarga

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

1.2.6 Kelompok 1
Mendengar, memahami, dan
menyebut jenis- jenis ayat dengan struktur
binaan ayat yang betul dan tepat.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

2.2.3 Kelompok 1
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas

3.2.6 Kelompok 1
Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dengan betul dan kemas.

4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian ecara didik hibur.

4.1,1
Memahami dan menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai dan pengajaran
secara berpandu dan disampaikan
melalui nyanyian secara didik hibur.

Tajuk :
Berkhemah di
Laman Indah
Ekspedisi Berakit
Diariku
Kenangkenangan
Hidupan di dalam
Hutan

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

PENGISIAN
KURIKULUM
EMK:
-Pendidikan alam
Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang

5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am konkrit dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.

KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan

Tema 1 :
Aktiviti Keluarga

MINGGU 2
11-01-2016
12-01-2016
13-01-2016
14-01-2016
15-01-2016
16-01-2016
17-01-2016

Tajuk :
Berkhemah di
Laman Indah
Ekspedisi Berakit
Diariku
Kenangkenangan
Hidupan di dalam
Hutan

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.
3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

1.2.6 Kelompok 1
Mendengar, memahami dan menyebut
jenis-jenis ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.
2.2.3 Kelompok 1
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
3.2.6 Kelompok 1
Menulis ayat dalam perenggan secara
mekanis dengan betul dan kemas.
4.1,1
Memahami dan menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai dan pengajaran
secara berpandu dan disampaikan
melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian ecara didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am konkrit dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama tunjuk dengan betul mengikut
konteks.

EMK:
Pendidikan alam
Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Verbal-linguistik
Kontekstual
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-menghubung kait
-mengkategorikan

Tema :
Aktiviti Keluarga

MINGGU 3
18-01-2016
19-01-2016
20-01-2016
21-01-2016
22-01-2016
23-01-2016
24-01-2016

Tajuk 1:
Seronoknya
Membaca
Ruang Bacaan
Keluarga
Menjejak
Maklumat

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3. Kelompok 1
Mendengar, memahami danmemberikan
respons yang sesuai secara lisan atau
gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.

Mari Membaca
Perpustakaan
Raja Tun Uda,
Shah Alam

4.1
Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu melalui
nyanyian ecara didik hibur.

3.2.7 Kelompok 1
Menulis ayat majmuk secara mekanis
dalam bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.
4.1.2
Memahami dan menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai dan pengajaran
secara berpandu dan disampaikan
melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1
Memahamidan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am konkrit dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.

EMK:
Nilai Murni
-kerajinan
-hemah tinggi
-bekerjasama
KP:
Kontekstual
-menghubungkaitkan
Interpersonal
Visual Ruang
Muzik
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam
-menjana idea

Tema:
Aktiviti Keluarga

MINGGU 4
25-01-2016
26-01-2016
27-01-2016
28-01-2016
29-01-2016
30-01-2016
31-01-2016

Tajuk 1 :
Melancong
dengan Keluarga
Percutian di
Pulau Mutiara

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Cenderamata
Melancong ke
Pulau Langkawi
Aktiviti Riadah

1.3.1 Kelompok 1
Mendengar, memahami danmemberikan
respons yang sesuai secara lisan atau
gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.
2.3.2 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

EMK:
Ilmu
-Sejarah
Nilai Murni
-kasih sayang
-baik hati
KP:
Kinestetik
Verbal-linguistik

3.3
Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul .

3.3.3 Kelompok 3
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

4.2.1
Mengujarkan ayat yang gramatis dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang
jelas serta susunan idea yang tepat
semasa bercerita secara didik hibur

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengiku tkonteks.

5.1.2
Memahami dan menggunakan kata nama
khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks

BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-membuat gambaran
mental
-mengenal pasti
-menghubungkaitkan
-menyusun urutan
-menjanakan idea

Tema 2:
Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan
MINGGU 5
01-02-2016
02-02-2016
03-02-2016
04-02-2016
05-02-2016
06-02-2016
07-02-2016

Tajuk:
Amalan Hidup
Sihat
Amalan Menjadi
Murid Cemerlang
Penjagaan
Kesihatan
Fikiran Sihat
Wajah Ceria

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk memberi respons
dengan betul.
3.4
Menulis imlak dengan tepat.
4.1
Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

1.3.2 Kelompok 1
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap soalan tanpa kata tanya
secara lisan dengan betul.

EMK:
Ilmu Pendidikan
Kesihatan

Nilai Murni
-kerajinan
2.4.1- Kelompok 2
-kebersihan fizikal
Membaca dan memahami maklumat untuk dan mental
mengenal pasti idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi
KP:
membuat ramalan dengan tepat.
KMD
-Meramal
3.4.1- Kelompok 2
Verbal-linguistik
Menulis imlak perkataan berimbuhan
Kontekstual
pinjaman dengan ejaan yang tepat.
-mengalami
4.1.2
Memahami dan menghasilkan lirik lagu
yang mengandungi nilai dan pengajaran
secara berpandu dan disampaikan
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama tunjuk dengan betul mengikut
konteks

BCB
-mendengar dengan
cekap
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecam
-menjanakan idea

MINGGU 6
08-02-2016
09-02-2016
10-02-2016
11-02-2016
12-02-2016
13-02-2016
14-02-2016

Tema 2:
Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan

1.3
Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3 Kelompok 1
Mendengar, memahamidan memberikan
respons dengan menyampaikan pesanan
yang betul mengikut urutan.

Tajuk:
Bersih dan Sihat

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
member respons dengan betul.

2.4.2 Kelompok 2
Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.

Kempen Tandas
Sekolahku Bersih
Habitat Bersih
dan Selamat

3.3
Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul .

Langkah
Penyediaan
Makanan
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikt konteks.

3.3.4 Kelompok 3
Membina kerangka dan menulis pelbagai
jenis karangan dengan betul.
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
pasif dengan betul mengikut konteks.

Nilai Murni
-kebersihan fizikal
dan
mental
-berdikari
KP:
Kontekstual
-mengaplikasikan
-memindahkan
Konstruktivisme
-menerangkan dan
menjelaskan idea
Strategi pdp:

5.1.6
Memahami dan menggnakan kata hubung
pancangan keterangan dengan betul
mengikut konteks.

EMK:

KB
-membuat urutan
-membuat andaian
-menganalisis
-menjanakan idea

Tema 2:
Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan
MINGGU 7
15-02-2016
16-02-2016
17-02-2016
18-02-2016
19-02-2016
20-02-2016
21-02-2016

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Kelompok 2
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan menggunakan
ayat yang gramatis dalam situasi formal
dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sbutan
yang betul.

2.2.3 Kelompok 1
Membaca dan memahami ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebtan yang betul.

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.2 Kelompok 3
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada
pelbagai sumber.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1
Memahami dan menggunakan kata nama
am konkrit dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks.

Tajuk:
Pendidikan
Kesihatan
Penjagaan Gigi

EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Kesihatan
Nilai Murni
-kebersihan fizikal
dan
mental
KP:

Sengatan
Serangga

Interpersonal
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-mengecam

Tema 2:
Amalan
Kesihatan dan
Kebersihan

1.2
Mendengar, mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa, iaitu
abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.

1.2.6 Kelompok 1
Mendengar , memahami dan menyebut
jenis-jenis ayat dengan struktur binaan
ayat yang betul dan tepat.

Tajuk:

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
member respons dengan betul.

2.4.3 Kelompok 2
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU 8
22-02-2016
23-02-2016
24-02-2016
25-02-2016
26-02-2016
27-02-2016
28-02-2016

Rehat yang
Berkualiti
Makanan
Seimbang
Piramid Makanan
Penjagaan Kuku

EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Kesihatan
-Sains dan Teknologi
KP:
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-mencatat nota
Strategi pdp:
KB
-menaakul
-menyusun mengikut
urutan
-mengitlak
-memadan

Tema 3:
Selamat Sentiasa

MINGGU 9
29-02-2016
01-03-2016
02-03-2016
03-03-2016
04-03-2016
05-03-2016
06-03-2016

Tajuk:
Datukku Tokoh
Silat
Biar Lambat Asal
Selamat
Keselamatan
Pengguna Lif

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
3.4
Menulis imlak dengan tepat.
5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

EMK:
Ilmu
-Sains dan Teknologi
Nilai Murni
-keberanian
-rasional

2.5.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.
3.4.2 Kelompok 2
Menulis imlak frasa dan ayat yang ada
perkataan berimbuhan pinjaman dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat.

Berjalan dengan
Berwaspada
Mari Selamatkan
Mereka

1.4.2 Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
sesuai dalam pelbagai situasi tidak
formal secara bertatasusila.

5.1.2
Memahami dan menggunakan kata nama
khas tak hidup dengan betul mengikut
konteks.

KP:
Interpersonal
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
Kontekstual
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-mendengar aktif
Strategi pdp:

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

10

KB
-menghubungkaitkan
-menganalisis
-mengecaml
-memadankan

Tema 3:
Selamat Sentiasa

MINGGU 10
07-03-2016
08-03-2016
09-03-2016
10-03-2016
11-03-2016
12-03-2016
13-03-2016

Tajuk:
Berbasikal
dengan Selamat
Ceramah
Menangani
Kebakaran
Kembara dengan
Selamat

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betuldalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

3.3
Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul .

3.3.4 Kelompok 3
Membina kerangka dan menulis pelbagai
jenis karangan dengan betul.

4.4
Melafazkan dan memahami puisi
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah
secara didik hibur.

4.4.1
Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas didik hibur
serta memahami maksud sajak tersebut.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

Ingat Pesan
Membonceng
dengan Selamat

MINGGU 11
14-03-2016 20-03-2016

Nilai Murni
-rasional
-semangat
bermasyarakat
KP:
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea dengan
persekitaran
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
-mengaplikasikan
BCB
-bacaan intensif

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 2016


( 12 MAC 20MAC 2016 )
11

EMK:
Ilmu
-Pendidikan
Alam Sekitar

Strategi pdp:
KB
-mengenal pasti
-menaakul
-membuat urutan
-menghubungkaitkan

Tema 3:
Sentiasa Selamat

MINGGU 12
21-03-2016
22-03-2016
23-03-2016
24-03-2016
25-03-2016
26-03-2016
27-03-2016

Tajuk:
Langkah
Keselamatan
dalam Acara
Lompatan
Keselamatan
Wang
Kelab
Keselamatan
Jalan Raya
Latihan
Keselamatan di
Sekolah
Bijak bertindaK

Tema 3:
Sentiasa Selamat

MINGGU 13

Tajuk:

1.4
Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betuldalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

EMK:
Peraturan
Sosiobudaya

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.

KP:
Interpersonal

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Kelompok 3
Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan berita
dengan jelas serta menggunakan bahasa
yang santun.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri
dengan betulmengikut konteks.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Kelompok 2
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan kata dan
bahasa badan yang sesuai dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.

Keselamatan
12

Nilai Murni
-keberanian

Kontekstual
-memindahkan
Maklumat
Verbal-linguistik
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menaakul
-menjanakan idea

EMK:
Peraturan
Sosiobudaya
Nilai Murni
-keberanian

28-03-2016
29-03-2016
30-03-2016
31-03-2016
01-04-2016
02-04-2016
03-04-2016

Wang
Bijak Bertindak
Awasi Pokok
Hiasan
Keselamatan di
Sekolah

Tema 4:
Masyarakat
Penyayang
MINGGU 14
04-04-2016
05-04-2016
06-04-2016
07-04-2016

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
member respons dengan betul.

2.4.2 Kelompok 2
Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas

3.2.7 Kelompok 1
Menulis ayat majmuk secara mekanis
dalam bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menaakul
-menjanakan idea

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

1.5.1 Kelompok 3
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat yang
mengandungi wacana.

EMK:

Tajuk:
Program Khidmat
Masyarakat

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

Generasi Negara

2.6.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

KP:
Interpersonal
Kontekstual
-memindahkan
Maklumat
Verbal-linguistik

Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
-kasih sayang
-semangat
Bermasyarakat
Keusahawanan

13

08-04-2016
09-04-2016
10-04-2016

Karnival
Kokurikulum

Tema 4:
Masyarakat
Penyayang

3.3
Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul .

3.3.4 Kelompok 3)
Membina kerangka dan menulis pelbagai
jenis karangan dengan betul.

4.1
Menyebut dan memahami unsur
seni dalam lagu melaui nyanyian
secara didik hibur.

4.1.1
Menyebut dan memahami lirik lagu yang
mengandungi nilai dan pengajaran yang
dipersembahkan melalui nyanyian secara
didik hibur.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan mengguna kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

Strategi pdp:

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

1.5.2- Kelompok 1
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat
dan yang ditonton dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

EMK:

Tajuk:
MINGGU 15
11-04-2016
12-04-2016
13-04-2016
14-04-2016
15-04-2016
16-04-2016
17-04-2016

Aktiviti Kelab
Doktor Muda
Sayangi Warga
Sekolah
Program Kerjaya

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.
3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
14

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.
3.6.2 Kelompok 4
Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan berita

KP:
Verbal-linguistik
Muzik
Kinestetik
Kontekstual
-memindahkan
maklumat

KB
-menghubungkaitkan
-membuat gambaran
mental
-menjanakan idea

Peraturan
Sosiobudaya
Nilai Murni
-kerja sama
-kebersihan fizikal
dan
mental
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan

Terima Kasih,
Rakanku

dengan menggunakan bahasa yang


santun.

dengan jelas serta menggunakan bahasa


yang santun.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan mengguna kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

Kontekstual
-memindahkan
maklumat
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menilai
-menganalisis
-menjanakan idea
-menghubungkaitkan

Tema 4:
Masyarakat
Penyayang
MINGGU 16
18-04-2016
19-04-2016
20-04-2016
21-04-2016
22-04-2016
23-04-2016
24-04-2016

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Kelompok 2
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersirat dengan tepat tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

2.2.3 Kelompok 1
Membaca dan memahamiayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

Tajuk:
Skuad Prihatin
Aku Perabot
Sekolah
Cara Menjaga
Kemudahan
Awam
Sayangi Binatang

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1 Kelompok 4
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan serta
menegaskan kesantunan berbahasa.
4.2.2

15

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar
Nilai Murni
-kerjasama
-kebersihan fizikal
-kasih sayang
KP:
Konstruktivisme
-menyampaikan idea
baru
Kontekstual
-mengaplikasikan
Verbal-linguistik
BCB

Tema 5:
Kenali Warisan
Bangsa
MINGGU 17
25-04-2016
26-04-2016
27-04-2016
28-04-2016
29-04-2016
30-04-2016
01-05-2016

4.2
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.

Mengujarkan idea yang tepat


menggunakan bahasa yang indah dan
ayat yang gramatis serta bahasa badan
yang sesuai semasa bercerita secara
didik hibur.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan
betul dalam pelbagai situasi.

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.2 Kelompok 2
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman dengan
menggunakanayat yang gramatis secara
bertatasusila.

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Kelompok 4
Menghasilkan rangka pendahuluan, isi
dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan
akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan
pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan

Tajuk:
Tumbuk Kalang
Warisan Bangsa
Dondang Sayang
Majlis
Perkahwinan
Ghazal

16

-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-membuat gambaran
mental
-menjanakan idea

EMK:
Peraturan
Sosiobudaya
Patriotisme
KP:
Kontekstual
-memindahkan
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
Strategi pdp:
KB
-mensintesis
-mengenal pasti
-menganalisis

betul dalam pelbagai situasi.

Tema 5:
Kenali Warisan
Bangsa

MINGGU 18
02-05-2016
03-05-2016
04-05-2016
05-05-2016
06-05-2016
07-05-2016
08-05-2016

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Kelompok 2
Berbicara untukmendapatkan maklumat
yang tersirat dengan tepat tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

EMK:

2.3.
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

Nilai Murni
-semangat
bermasyarakat

Peraturan
Sosiobudaya
Keusahawanan

Tajuk:
Tepak Sirih atau
Puan
Gula Enau atau
Gula Kabung

3.8
Mengedit dan memurnikan hasil
Tanjak, Tengkolok penulisan dengan betul.
atau Destar
Pesta Mengocak

3.8.2 Kelompok 2
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, tanda baca,
penggunaan kata, imbuhan dan struktur
ayat.

Mangkuk Tingkat
4.4.2
Membina dan memahami sajak secara
terkawal dan mendeklamasi-kannya
dengan sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur.
5.2
Memahami dan menggunakan
17

5.2.1
Memahami dan menggunakan imbuhan

KP:
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea
Verbal-linguistik
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengitlak
-mengenal pasti
-menganalisis
-menjanakan idea
-mengecam

pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan
betul.

akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan


pada kata kerja, kata nama dan kata
adjektif serta imbuhan pinjaman dengan
betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU 19

MINGGU UJIAN LISAN DAN BERTULIS

09-05-2016 13-05-2016

PERTENGAHAN TAHUN 2016


Tema 5:
Kenali Warisan
Bangsa

MINGGU 20
16-05-2016
17-05-2016
18-05-2016
19-05-2016
20-05-2016
21-05-2016
22-05-2016

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3 Kelompok 1
Mendengar, memahamidan memberikan
respons dengan menyampaikan pesanan
yang betul mengikut urutan.

Tajuk:
Permainan Catur
Cina

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
separa dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Rumah Serambi
Pahang
Negeri Sembilan
Darul Khusus

18

EMK:
Peraturan
Sosiobudaya
Kreativiti dan Inovasi
KP:
KMD
-meramal
Konstruktivisme
-mengembangkan
idea.
BCB
-bacaan intensif
Strategi pdp:
KB
-mengsintesis
-menganalisis
-menjanakan idea
-menaakul
-mengumpul dan
mengelas
-mengecam

Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan
MINGGU 21
23-05-2016
24-05-2016
25-05-2016
26-05-2016
27-05-2016
28-05-2016
29-05-2016

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Kelompok 1
Mendengar, memahami dan memberkan
respons yang sesuai secara lisan atau
gerak laku terhadap arahan berdasarkan
ayat perintah dengan betul.

EMK:

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.2 Kelompok 1
Membaca dan memahami maklumat
daripada bahan untuk menjana idea
dengan betul.

Ilmu
-pertanian

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.2 Kelompok 3
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada
pelbagai sumber.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.3
BCB
Memahami dan menggunakan kata
-bacaan intensif
majmuk bentuk yang telah mantap dengan
betul dalam pelbagai situasi.
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-menyusun urutan
-mengenal pasti

Pendidikan Alam
Sekitar
Keusahawanan

Tajuk:
Produk Serai
Petai Belalang
Rumput Hiasan
Penanaman
Halia

MINGGU 21
-23
( 28-05-2016
12-06-2016 )

KP:
Kontekstual
-memindahkan
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2016


( 28 MEI 12 JUN 2016 )

Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
19

1.3.2 Kelompok 1
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap soalan tanpa kata tanya

EMK:
Sains dan Teknologi
Keusahawanan

MINGGU 24
13-06-2016
14-06-2016
15-06-2016
16-06-2016
17-06-2016
18-06-2016
19-06-2016

secara lisan dengan betul.

2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

2.4.3 Kelompok 2
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

Tajuk:
Kambing Tenusu
Bioteknologi
Burung Unta
Penternakan
Ayam Piru

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.2 Kelompok 4
Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk
imaginatif dan deskriptif dengan betul.

4.4
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
denganpeluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.1 Kelompok 1
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan menggunakan
ayat yang garamatis dalam situasi formal
dan tidak formal secara bertatasusila.

KP:
Intepersonal
Konstruktivisme
-menghubungkaitkan
BCB
-bacaan intensif
-perbincangan
Verbal-linguistik

Cerita Rusa
Baja Organik
Cacing

Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan

MINGGU 25

arahan, soalan dan pesanan yang


didengar dengan betul.

Tajuk:

20

Strategi pdp:
KB
-menghubungkaitkan
-menilai
-menjanakan idea
-mengumpul dan
mengelas

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi

20-06-2016
21-06-2016
22-06-2016
23-06-2016
24-06-2016
25-06-2016
26-06-2016

Ikan Haruan
Penawar Luka
Kacang Tanah
Pelbagai Rasa
Tiram Mutiara
Indah di Mata
Pengkulturan
Rumpai Laut
Organik

Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan

MINGGU 26
27-06-2016
28-06-2016
29-06-2016

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

KP:

3.3
Membina dan menulis perkataan,
frasa dan ayat dengan betul .

3.3.3 Kelompok 3
Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah dengan betul.

BCB
-bacaan intensif
-bacaan mentalis

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
denganpeluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

Strategi pdp:
KB
-mengitlak
-menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3 Kelompok 1
Mendengar, memahamidan memberikan
respons dengan menyampaikan pesanan
yang betul mengikut urutan.

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar
Keusahawanan
Kreativiti dan Inovasi

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

Interpesonal
Kontekstual
-menghubungkaitkan

Tajuk:
Buah Manggis
Seribu Rahsia
Durian Belanda

21

KP:
Interpesonal
Kontekstual

30-06-2016
01-07-2016
02-07-2016
03-07-2016

Khasiat
Berganda

Tema :
Potret Malaysia
Tajuk 7:
MINGGU 27
04-07-2016
05-07-2016
06-07-2016
07-07-2016
08-07-2016
09-07-2016
10-07-2016

-menghubungkaitkan
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

BCB
-bacaan intensif
-bacaan mentalis

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

Strategi pdp:
KB
-mengitlak
-menghubungkaitkan
-mensintesis
-menganalisis

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2 Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang sesuai
dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

KP:
Verbal-linguistik

3.3
Membina dan menulis perkataan,

3.3.4 Kelompok 3
Membina kerangka dan menulis pelbagai

Kontekstual
-mengalami
-mengaplikasikan

Pekerti Mulia
Guru Penyayang
Cara-cara
Menghormati
Guru
Tanggungjawab

22

EMK:
Nilai Murni
-kerjasama
-kasih sayang
-hormatmenghormati

Seorang Murid
Pelancaran
Kempen Budi
Bahasa

Tema 7:
Potret Malaysia

MINGGU 28
11-07-2016
12-07-2016
13-07-2016
14-07-2016
15-07-2016
16-07-2016
17-07-2016

Tajuk :
Cinta akan
Negara
Tokoh
Budayawan
Melayu
Lawatan ke
Melaka
Bunga Raya dan
Bungan Anggerik

frasa dan ayat dengan betul .

jenis karangan dengan betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

Konstruktivisme
-pengembangan idea
BCB
-bacaan imbasan
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mensintesis
-mengecam

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.3 Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri orang
dan kata ganti nama diri tanya dengan
betuldalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

EMK:
Patriotisme

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
bahan prosa untuk memindahkan
maklumat kepada bentuk puisi dengan
betul.

KP :
Interpersonal

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Kelompok 4
Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan berita
dengan jelas serta menggunakan bahasa
yang santun.

23

Nilai Murni
- hemah tinggi

kontekstual
memindahkan
maklumat
BCB
-mencatat nota
Verbal linguistik

Sambutan Hari
Kebangsaan

Tema 7:
Potret Malaysia
Tajuk :
MINGGU 29
18-07-2016
19-07-2016
20-07-2016
21-07-2016
22-07-2016
23-07-2016
24-07-2016

Negaraku
Gemilang
Kebijaksanaan
Tun Perak
Malaysia
Gemilang

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.1
Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan jelas, dan
bahasa badan yang sesuai melalui
lakonan secara didik hibur.

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Kelompok 2
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan kata dan
bahasa badan yang sesuai dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

KP:

3.8
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.

3.8.2 Kelompok 2
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan, tanda baca,
penggunaan kata, imbuhan dan struktur
ayat.

Pertandingan
Bola Sepak
Lawatan ke
Galeria Perdana,
Pulau Langkawi

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

24

5.1.4
Memahami dan menggunakan kata kerja
pasif dengan betul mengikut konteks.

Strategi pdp:
KB
- menjana idea
- mensintesis
-membuat urutan
-menganalisis

Patriotisme

Verbal linguistik
BCB
-bacaan intensif
-bacaan imbasan
Kontekstual
-mengaplikasikan
Startegi pdp:
KB
-menjana idea

-mengecam
-menganalisis

Tema 7:
Potret Malaysia
Tajuk :
MINGGU 30
25-07-2016
26-07-2016
27-07-2016
28-07-2016
29-07-2016
30-07-2016
31-07-2016

LIMA
Nostalgia Datuk
Saya

1.3
Mendengar, memahamidan
memberi respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3 Kelompok 1
Mendengar, memahamidan memberikan
respons dengan menyampaikan pesanan
yang betul mengikut urutan.

2.2
Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan
yang betul.

2.2.3 Kelompok 1
Membaca dan memahamiayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
apitan daripada pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

3.4
Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Kelompok 3
Menulis imlak frasa dan ayat yang ada
perkataan berimbuhan pinjaman dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat.

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

25

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar
Patriotisme
KP:
Verbal linguistik
BCB
-bacaan intensif,
-bacaan imbasan
Kontekstual
-mengaplikasikan
Strategi pdp:
KB
-menjana idea
-mengecam
-menganalisis

Tema 8:
Ekonomi
Berwawasan

MINGGU 31
01-08-2016
02-08-2016
03-08-2016
04-08-2016
05-08-2016
06-08-2016
07-08-2016

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

1.5.2 Kelompok 3
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat
dan yang ditonton dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

EMK:
Ilmu-ekonomi
Nilai murni- kerajinan

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni

KP:
Kontekstual
-menghubungkait

Tajuk:
Sumber
Pendapatan
Peluang
Pekerjaan
Tabung Wang
Kelas

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.2 Kelompok 3
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada
pelbagai sumber.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3
Memahami dan menggunakan kata ganti
nama tunjuk dengan betul mengikut
konteks.

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
dalam pelbagai situasi dengan
betul.

5.2.2
Memahami dan menggunakan kata ganda
separa dengan betul dalam pelbagai
situasi

26

Keusahawanan

BCB
-bacaan imbasan
-mencatat nota
Strategi pdp:
KB
-membanding beza
-menyusun urutan
-menjana idea
-mengecam

Tema 8:
Ekonomi
Berwawasan

MINGGU 32
08-08-2016
09-08-2016
10-08-2016
11-08-2016
12-08-2016
13-08-2016
14-08-2016

1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu
perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

1.5.2 Kelompok 3
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat
dan yang ditonton dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat yang mengandungi
wacana.

EMK:

2.3
Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Kelompok 1
Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek secara mekanis
dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

KP:
Verbal-linguistik

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.1 Kelompok 4
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul dengan menggunakan idea
utama dan idea sampingan serta
menegaskan kesantunan berbahasa.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang

1.4.4 Kelompok 2
Menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan kata dan

Tajuk:
Pengusaha
Berwawasan
Usaha Tangga
Kejayaan
Cita-citaku

Tema 8:
Ekonomi
Berwawasan

27

Nilai murni
-kerajinan
-kasih sayang

KMD
-menggunakan
imaginasi dan
kreativiti
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
-menghubungkaitkan

EMK:
Nilai murni

MINGGU 33

Tajuk:

15-08-2016
16-08-2016
17-08-2016
18-08-2016
19-08-2016
20-08-2016
21-08-2016

Terima Kasih, Ibu


Pengusaha
Perahu
Tradisional

sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

bahasa badan yang sesuai dalam situasi


tidak formal secara bertatasusila.

-kerajinan
-kasih sayang

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan sastera yang sesuai untuk
meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

KP:

3.2
Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas

3.2.7 Kelompok 1
Menulis ayat majmuk secara mekanis
dalam bentuk tulisan berangkai dengan
betul dan kemas.

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif dan
ayat pasif dengan betul dalam pelbagai
situasi.

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.1(k2)
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersirat dengan tepat tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.3

2.3.1 Kelompok 1

Verbal-linguistik
KMD-menggunakan
imaginasi dan
kreativiti
Strategi pdp:

Tema 8:
Ekonomi
Berwawasan

MINGGU 34

Tajuk:

28

KB
-menjanakan idea
-mengecam
-menaakul
-menganalisis
-menghubungkaitkan

EMK:
Keusahawanan
Nilai Murni
-berdikari

22-08-2016
23-08-2016
24-08-2016
25-08-2016
26-08-2016
27-08-2016
28-08-2016

Menguruskan
Wang
Cermat
Berbelanja
Amalan Bijak
Cara
Pembayaran
Pengurusan
Wang Berhemat
Ciri Keselamatan
Wang Kertas
RM1.00

Tema 8:
Ekonomi
Berwawasan

MINGGU 35
29-08-2016
30-08-2016
31-08-2016

Tajuk:

Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.

3.6
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Kelompok 4
Menulis untuk menyampaikan maklumat
berbentuk surat, laporan dan berita
dengan jelas serta menggunakan bahasa
yang santun.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

1.4
Bertutur,
berbual
dan
menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2- Kelompok 2
Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang sesuai
dalam pelbagai situasi tidak formal secara
bertatasusila.

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

KP:
BCB
-perbincangan
-bacaan luncuran
-bacaan imbasan
Interpesonal
Konstruktivisme
-menilai dan
menaksir
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam

EMK:
Keusahawanan
Nilai Murni
-berdikari
KP:

Bengkel Bijak
Menguruskan
Wang

29

BCB
-perbincangan
-bacaan luncuran

01-09-2016
02-09-2016
03-09-2016
04-09-2016

Celik Kewangan

-bacaan imbasan
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata bantu,
kata perintah dan kata pemeri dengan
betul mengikut konteks.

Interpesonal
Konstruktivisme
-menilai dan
menaksir
Strategi pdp:
KB
-menjanakan idea
-mengecam

MINGGU 36
05-09-2016
09-09-2016

MINGGU UJIAN BERTULIS UPSR 2016 ( FORMAT BARU )

MINGGU 37
10-09-2016 18-09-2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA 2016 ( 10 SEPTEM,BER 18 SEPTEMBER 2016 )

Tema 9:
Bumi Indah
Rakyat Bertuah
MINGGU 38

Tajuk:

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
30

1.6.1- Kelompok 2
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersirat dengan tepat tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

EMK:
Pendidikan Alam
Sekitar
Ilmu

19-09-2016
20-09-2016
21-09-2016
22-09-2016
23-09-2016
24-09-2016
25-09-2016

Cara
Melestarikan
Alam
Jimatkan Tenaga
Elektrik
Aku sebagai
Penapis Air
Kitar Semula
Rumah
Lindungan
Tanaman

Tema 9:
Bumi Indah
Rakyat Bertuah

MINGGU 39
26-09-2016
27-09-2016
28-09-2016
29-09-2016
30-09-2016
01-10-2016
02-10-2016

-Sains
2.4
Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan untuk
memberi responsdengan betul.

2.4.3- Kelompok 2
Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk membuat
penilaian dengan betul.

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1- Kelompok 4
Menghasilkan rangka pendahuluan, isi
dan penutup dalam penulisan kreatif
dengan betul.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Hari Tanpa Beg


Plastik
Tasik Impianku

KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan
BCB
-perbincangan
-menulis perenggan

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

Strategi pdp:
-merumus
-menaakul

1.7
Berbincang dan mengemukakan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

1.7.2- Kelompok 2
Berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan menggunakan
ayat yang gramatis secara bertatasusila.

EMK:

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1 Kelompok 3
Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
dengan betul.

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.2 Kelompok 4
Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk
imaginatif dan deskriptif dengan betul.

Tajuk:
Selamatkan
Pokok

Kreativiti dan Inovasi

5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai
31

Ilmu
-Sains
Pendidikan Alam
Sekitar
Kreativiti dan Inovasi
KP:
Konstruktivisme
-mengaplikasikan

BCB
-perbincangan
5.2.3
-menulis perenggan
Memahami dan menggunakan kata
-bacaan intensif
majmuk bentuk yang telah mantap dengan -bacaan luncuran

dalam pelbagai situasi dengan


betul.

betul dalam pelbagai situasi.


Strategi pdp:
KB
-merumus
-menaakul
-menjanakan idea
-mengecam

Tema 10:
Meneroka Sains
dan Teknologi

MINGGU 40

1.6.1- Kelompok 2
Berbicara untuk mendapatkan maklumat
yang tersirat dengan tepat tentang
sesuatu perkara secara bertatasusila.

Tajuk:
Kenali Alam Kita

03-10-2016
04-10-2016
05-10-2016
06-10-2016
07-10-2016
08-10-2016
09-10-2016

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

Pentingnya
Tenaga Elektrik
Angin
Implan Koklea

EMK:
Ilmu
-sains
TMK

2.5
Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.

3.5
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.2 Kelompok 3
Mencatat maklumat yang betul mengikut
urutan untuk membuat carta daripada
pelbagai sumber.

5.1
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6

32

KP:
KMD
-meramalkan
BCB
-Bacaan Intensif
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
Konstruktivisme
-menghubungkitkan
Strategi pdp:

Memahami dan menggunakan kata


hubung pancangan keterangan dengan
betul mengikut konteks.

MINGGU 41
10-10-2016
14-10-2016

CADANGAN MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016


( TARIKH SEBENAR AKAN DITENTUKAN BERDASARKAN ARAHAN DARI ATASAN )

Tema 10:
Meneroka Sains
dan Teknologi
MINGGU 42
17-10-2016
18-10-2016
19-10-2016
20-10-2016
21-10-2016
22-10-2016
23-10-2016

KB
-mensintesis
-menjanakan idea
-membuat urutan
-mengecam
-menganalisis

1.6
Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

Tajuk:
2.5
Teknologi
Membaca, memahami dan
Semakin Canggih menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
Televisyen Pintar pelbagai bahan dengan betul.
Mesin Juruwang
Automatik

3.7
Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul.

1.6.2- Kelompok 2
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada media cetak
dalam bentuk pengumuman
denganmenggunakan ayat yang gramatis
secara bertatasusila.
2.5.2 Kelompok 3
Membaca, memahami dan menaakul
maklumat yang tersurat dan tersirat
daripada bahan prosa dengan betul.
3.7.2 Kelompok 1
Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk
imaginatif dan deskriptif dengan betul.

EMK:
Kreativiti dan Inovasi
TMK
KP:
Kontekstual
-memindahkan
maklumat
Interpersonal
BCB
-perbincangan
Strategi pdp:

5.3
Memahami dan membina ayat yang
betul dalam pelbagai situasi.

33

5.3.1
Memahami dan membina ayat tunggal
denganpeluasan subjek dan predikat
yang betul dalam pelbagai situasi.

KB
-mereka cipta
-menjanakan idea

MINGGU 43
24-10-2016
25-10-2016
26-10-2016
27-10-2016
28-10-2016
29-10-2016
30-10-2016

Tema 10:
Meneroka Sains
dan Teknologi

1.7
Berbincang dan mengemukan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

1.7.2- Kelompok 2
Berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

Tajuk:
Alat Pembakaran
Sampah
Kerusi Roda
Ubah Alih
Alat Penukar
Tayar
Nutty-Notty

EMK:
Pendidikan alam
Sekitar
Kreativiti dan Inovasi

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

34

Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Konstruktivisme
Strategi pdp:
KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens

MINGGU 44
31-10-2016
01-11-2016
02-11-2016
03-11-2016
04-11-2016
05-11-2016
06-11-2016

Tema 10:
Meneroka Sains
dan Teknologi

Alat Pembakaran
Sampah

Alat Penukar
Tayar
Nutty-Notty

07-11-2016
08-11-2016

1.7.2- Kelompok 2
Berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis secara bertatasusila.

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1 Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

1.7
Berbincang dan mengemukan
pendapat tentang sesuatu perkara

1.7.2- Kelompok 2
Berbincang dan mengemukakan pendapat
tentang sesuatu daripada pelbagai

Tajuk:

Kerusi Roda
Ubah Alih

MINGGU 45

1.7
Berbincang dan mengemukan
pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

Tema 10:
Meneroka Sains
dan Teknologi

EMK:
Pendidikan alam
Sekitar
Kreativiti dan Inovasi

35

Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Konstruktivisme
Strategi pdp:
KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens

EMK:
Pendidikan alam

09-11-2016
10-11-2016
11-11-2016
12-11-2016
13-11-2016

sumber dengan menggunakan ayat yang


gramatis secara bertatasusila.

2.6
Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai
bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Kelompok 3
Membaca dan memahami pelbagai
bahan bukan sastera untuk mengenal
pasti nilai murni.

3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan betul.

3.9.1- Kelompok 3
Menulis ulasan tentang bahan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau
dibaca dengan jelas dan menggunakan
bahasa yang yang gramatis.

4.3
Mengujarkan bahasa yang indah
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.2
Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran
dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.

Tajuk:
Alat Pembakaran
Sampah
Kerusi Roda
Ubah Alih
Alat Penukar
Tayar
Nutty-Notty

MINGGU 46
14-11-2016
19-11-2016

daripada pelbagai sumber secara


bertatasusila.

Sekitar
Kreativiti dan Inovasi

CADANGAN MINGGU SUKAN SEKOLAH

MINGGU 47
36

Nilai Murni
-kasih sayang
KP:
Interpersonal
Konstruktivisme
Strategi pdp:
KB
-membanding beza
-merumus
-mmbuat inferens

21-11-2016
26-11-2016
26.11.2016
01,01,2016

CADANGAN MINGGU MAPC

CUTI AKHIR PERTENGAHAN TAHUN 2016


( 26 NOVEMBER 01 JAN 2017 )

37

Anda mungkin juga menyukai