Anda di halaman 1dari 22

HUBUNGAN ETNIK

NAMA : FELICIA ANG FONG SIN


TAJUK
:
PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM KONTEKS
HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
OPSYEN : PISMP MATEMATIK
AMB JUN 2014

PEMBANGUNAN LIMA TAHUN


SELEPAS 1970 SEHINGGA HARI INI
ISU-ISU UTAMA :
AGIHAN KEKAYAAN NEGARA
MEMBASMI KEMISKINAN
PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT

RANCANGAN
(1966 1970)

MALAYSIA

PERTAMA

Pelan
pembangunan
penggunaan
sumber tenaga dan program-program
ekonomi yang lebih teliti.
Matlamat : agar semua golongan
miskin dan tidak bernasib baik dapat
merasai nikmat pembangunan dari
pertumbuhan ekonomi yang dirangka.

Berjaya dari
ekonomi

sudut

pertumbuhan

tidak seimbang dari sudut pengagihan


pendapatan antara kaum.
penggunaan tenaga dan penglibatan
dalam sektor ekonomi masih mengikut
kaum.

Melahirkan
rasa
tidak
puas
hati
seterusnya menjadi penghalang kepada
usaha-usaha perpaduan.
Berlaku peristiwa 13 Mei 1969

RANCANGAN MALAYSIA KE 2(1971


1975)
Rancangan
Malaysia
Kedua
dilaksanakan
untuk
memperbaiki
kedudukan
ekonomi
yang
tidak
seimbang antara kawasan dan kaum
yang dianggap sebagai punca pencetus
Peristiwa 13 Mei 1969.
Rancangan Malaysia Kedua merupakan
siri
pertama
dalam
rancangan
pembangunan DEB.

RANCANGAN MALAYSIA KE 3
(1976 -1980)
RMK 3 merupakan peringkat kedua
DEB.
Tujuan utama diberikan kepada
penanaman getah dan kelapa sawit
untuk tujuan eksport.
Isu perpaduan masih
perhatian
utama
pembangunan ekonomi.

menjadi
dalam

RANCANGAN MALAYSIA KE 4
(1981 1985)
Program
pembangunan
masih
diteruskan dengan memberi keutamaan
kepada
sektor
perusahaan
dan
pertanian.
Penekanan
diberikan
kepada
perusahaan
berat
berasaskan
pelaburan modal dan penggunaan
teknologi tinggi serta keperluan tenaga
pekerja yang mahir.

RANCANGAN MALAYSIA KE 5 (19861990)


RMK
ke
5
masih
meneruskan
pembangunan sektor pertanian dan
dilaksanakan melalui
Penggunaan tanah dengan lebih cekap
Memaksimunkan sumber tenaga manusia
Menambahkan peluang latihan kemahiran
dalam sektor awam dan swasta.

Usaha
mempercepatkan
perkembangan sektor perusahaan
diperkenalkan dengan
I. Meningkatkan peranan sektor swasta
dan kecekapan pengurusan dalam
kalangan agensi kerajaan.
II. Mempergiat perusahaan pembuatan
dengan
menubuhkan
Perusahaan
Otomobil
Nasional
Berhad
iaitu
perusahaan membuat kereta nasional
negara.

RANCANGAN MALAYSIA KE
6(1991-1995)
Teras utama :

Mengembalikan semula ekonomi


yang melalui kemelesetan
ekonomi dengan mempelbagaikan
perindustrian berasaskan
I. teknologi yang lebih maju
II. dasar penswastaan
III. mengurangkan
ketidakseimbangan
struktur
antara sektor dan wilayah di

RANCANGAN MALAYSIA KE
7(1996-2000)
Merangka strategi-strategi baharu
bagi
I. Memperkukuhkan asas ekonomi
makro
II. Meningkatkan
bilangan
tenaga
manusia mahir dan berpengalaman
III. Memperkukuhkan sektor kewangan

RANCANGAN MALAYSIA KE
8(2001-2005)
Menitikberatkan strategi-strategi bagi
menguasai dan menggunakan bidang
teknologi
maklumat
serta
membangunkan
tenaga
mahir
berasaskan pengetahuan (knowledgeeconomics) bagi mencapai wawasan
2020.

RANCANGAN MALAYSIA KE
9(2006-2010)
Tumpuan
masih
kepada
ekonomi
berasaskan k-ekonomi di samping
pembangunan
modal
insan
yang
berteraskan islam hadhari.


Bertemakan
RMK- 10
Rancangan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Keadilan Sosial
RMK-10
memperuntukkan
sejumlah RM 290 bilion,
yang dibahagikan
sektor ekonomi , sektor
sosial, sektor
keselamatan dan
pentadbiran am.
RMK10 meneruskan
kesinambungan agenda
nasional ke arah
merialisasikan Wawasan
2020 menjadi sebuah

5 TERAS
STRATEGIK
(RMK-10)

Mentransformasika
n Malaysia dengan
mentodologi NKRA
Persekitaran
kondusif bagi
menggerakkan
ekonomi
Pembangunan
sosioekonomi
secara inklusif
Membangun
modal insan
bertaraf dunia
Persekitaran
kondusif ke arah
mempertingkatkan

Agihan
Kekayaan
Negara
ISU-ISU UTAMA
EKONOMI

Membas
mi
Kemiskin
an

Penyusunan
Semula
Masyarakat

Kekayaan tidak
seharusnya
dikuasai oleh
satu etnik
sahaja

Agihan kekayaan
yang tidak adil
boleh
menjejaskan
kestabilan
masyarakat
Agihan
Kekayaa
n
Negara

Langkah-langkah kerajaan
telah berjaya menyumbang
kepada peningkatan dalam
pemilikan saham oleh kaum
bumiputera.

Membasmi Kemiskinan
Jurang
ekonomi
antara
kaum
telah
menimbulkan perasaan tidak puas hati di
kalangan rakyat.
Terdapat perbezaan ekonomi yang ketara di
antara masyarakat luar bandar yang majoriti
penduduknya terdiri daripada orang Melayu
dengan masyarakat bandar yang terdiri
daripada kaum Cina.
Perbezaan ini boleh menggugat perpaduan
negara.

Strategi mengurang dan membasmi


kemiskinan:
I.

Mengadakan
peluang-peluang
pekerjaan pada kadar yang mencukupi

II. Menambahkan
kemudahan
bagi
meninggikan
pendapatan
dan
produktiviti semua golongan miskin
sama ada di luar bandar dan kawasan
bandar .

III. Meluaskan
peluang-peluang
golongan miskin bergiat dalam
bidang
perindustrian
dengan
produktif.
IV. Memodenkan
penghidupan
luar
bandar melalui perluasan liputan
infrastruktur asas.

Penyusunan Semula
Masyarakat
Tujuan:
Memperbaiki ketidakseimbangan
ekonomi

menghapuskan pengenalan kaum


berdasarkan
kepada
kegiatan
ekonomi dan tempat tinggal.
Usaha-usaha :
I. Meninggikan daya pengeluaran dan
taraf kehidupan golongan miskin di
luar bandar.

II.

Membentuk
sebuah
masyarakat
perdagangan dan perindustrian dalam
kalangan
bumiputera
dalam
semua
lapangan dan peringkat ekonomi.

III. Menambahkan hak milik rakyat untuk


pemilikan
modal
produktif
negara
termasuklah pemilikan saham dalam sektor
syarikat
IV. Menyusun semula corak guna tenaga
mengikut sektor dan jenis pekerjaan secara
berperingkat melalui pertumbuhan ekonomi.