BORANG C

BORANG KHAS KEHADIRAN BERTUGAS GURU KAFA
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA / BAHAGIAN PENDIDIKAN JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI
NEGERI / DAERAH

:

NAMA GURU

BULAN / TAHUN

:

:

NO. I/C

:

NAMA KELAS

:

WAKTU MENGAJAR

:

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS

:

NO.RUJ.PELANTIKAN

:

NAMA BANK :
BANK ISLAM

BIL

HARI

SABAH / PAPAR 1

TARIKH

M1
INSTRUMEN
BRM
JKM
BKG

JUMLAH

BIL

HARI

NO KWSP :

NO AKAUN :

TARIKH

M3
INSTRUMEN
BRM
JKM
BKG

JUMLAH

MASA
MENGAJAR

BIL

HARI

JAM

MASA
MENGAJAR

JAM

TARIKH

M2
INSTRUMEN
BRM
JKM
BKG

JUMLAH

BIL

HARI

TARIKH

JAM

M4
INSTRUMEN
BRM
JKM
BKG

JUMLAH
BRM
JKM
BKG

MASA
MENGAJAR

MASA
MENGAJAR

JAM
-

Buku Rekod Mengajar
Jadual Kedatangan Murid
Buku Kedatangan Murid

KAFA JAKIM 2/5/06

SULIT

BORANG C
NOTA :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

M1, M2, M3 dan M4 merujuk Minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat.
Bagi setiap minggu, sila rekodkan hari, tarikh dan tandakan () di ruang instrument. Sila masukkan jumlah jam mengajar
setiap hari dan minggu.
Guru mengajar lebih 18 jam sebulan layak dibayar elaun penuh (RM 500.00).
Guru mengajar lebih 12 jam hingga 17 jam sebulan layak dibayar elaun separuh (RM 250.00).
Guru mengajar kurang dari 12 jam sebulan tidak layak dibayar elaun.
Guru ganti boleh dibayar pada kadar RM 20.00 sejam.

Saya dengan ini mengaku bahawa saya telah melaksanakan tugas mengajar pada tarikh, hari dan masa seperti diatas dan semua butiran tercatat
adalah benar.
Tandatangan

: ...........................................................

Pengesahan

(Guru)

Tarikh

: ...........................................................

: ...........................................................
(Guru Besar/Penyelaras/Pengawas/Penyelia)

Tarikh

: ...........................................................

PENGESAHAN / PERAKUAN / ULASAN PENYELIA
Butiran Kehadiran Bertugas Guru disahkan untuk kelulusan pembayaran sepenuhnya / setengah bulan elaun atau tidak diluluskan
sebanyak RM
: 500.00
Nama Penyelia

: ...........................................................

Tarikh

: ...........................................................

Tandatangan

: ...........................................................

PENGESAHAN KETUA PENOLONG PENGARAH PENDIDIKAN / PEGAWAI JHEAINS YANG MELULUSKAN
Dengan ini disahkan untuk kelulusan pembayaran sepenuhnya / setengah bulan elaun atau tidak diluluskan pembayaran elaun bagi
bulan ..................................... sebanyak RM .............................................
Tandatangan
Nama
Jawatan
Tarikh
(Cop Rasmi)

: ...........................................................
...........................................................
: ...........................................................
...........................................................
: ...........................................................