Anda di halaman 1dari 14

Sinerjitas Pengamalan

Agama dan Adat


dalam praktek
bermuamalah
di Minangkabau
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 1
Pert anda Ci ri
Mas yarakat
bertamaddun
• Kuat ikatan adat dan syarak
dalam tata budaya & interaksi
masyarakat,
• Memiliki dasar pengkaderan &
re-generasi pada strategi
pendidikan
• Tidak lahir generasi lemah,
• Implementasi dikehidupan
nyata,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 2
1. Jadi orang berilmu, belajar ilmu,
atau mendengar ilmu (al Hadist)
2. Menuntut ilmu wajib bagi setiap
muslim, laki-laki & perempuan,
3. Dunia & Akhirat direbut dgn ilmu,
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 3
Men yat uk an Ad at
dan S yar ak
• berm
Pe mb inaan ansifaa
ge nera yangt
me wa ris i kualita s pemi mpin da n
pen gg er ak,
• Me njaga jat i diri ge ner as i , pad u
dan l asak , i nte gret ed ino vat if .
• M enga sa ska n agama da n akhla k
mu lia se bag ai d as ar pe mb ina an .
• Me nce ta k ilmu an be rima n t aq wa
den ga n m inat tin gg i dan wa wa san
lua s
• Me wu jud kan mas
08/16/08 H. Mas'oed yarak
Abidin at ma da ni 4
GAMBARAN BUDAYA MINANG BERDASAR SUMPAH SATIE ABS-SBK

ALLAH S.W.T

•Nan Rancak dan Nan Elok


•Tanah Ulayat
Peta Alam Semest KITABULLAH
ALAM SEMESTA •Harta milik kaum
&Petunjuk/Pedoman (Al-Qu’an &
Sikap Umum •Hukum/Cupak
Hidup Manusia Sunnah Rasul
•Tigo Tungku Sajarangan
•Balai Adat
•Musajik/Surau
Dilestarikan lewat •Taratak, Nagari

ABS-SBK SEBAGAI
PANDANGAN DUNIA &
Memengaruhi
PANDANGAN HIDUP
Ibadah Mahdah
Di Masjid/Surau

Sarana
Pengungkapan Tata-cara •Musyawarah/mupakaik
•Adat istiadat
Pergaulan •Sistim kekeluargaan
Masyarakat •Matrilinial
•Pangulu
•Mamak, Tungganai,
Seni Musik/ Benda & •Pidato Adaik
Bahasa Bangunan •Komunikasi informal
Seni Tari/
Seni Beladir (Rumah Bagonjong) •Komunikasi non-verbal
Direkam lewat

Kato Pusako

Sastera
Lisan
“Pariangan manjadi tampuak tangkai,
Pagarruyuang pusek Tanah Data,
Tigo Luhak rang mangatokan.
Adat jo syara’ jiko bacarai,
bakeh bagantuang nan lah sakah,
tampek bapijak nan lah taban”
“Tasindorong jajak manurun,
tatukiak jajak mandaki,
adaik jo syara’ kok tasusun,
bumi sanang padi manjadi”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 6
Konsep tata-ruang ini adalah salah satu kekayaan budaya yang sangat berharga
di nagari dan bukti idealisme nilai budaya di Minangkabau, termasuk di dalam
mengelola kekayaan alam dan pemanfaatan tanah ulayat

“Nan lorong tanami tabu,


Nan tunggang tanami bambu,
Nan gurun buek kaparak,
Nan bancah jadikan sawah,
Nan munggu pandam pakuburan,
Nan gauang katabek ikan,
Nan padang kubangan kabau,
Nan rawang ranangan itiak”
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 7
Hilangnya Akhlak karena
Agama tidak diamalkan,
SDM Lemah dan
Pelecehan Nilai !

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 8


Hakikat Syarak Mangato di MINANGKABAU
Peran syarak di Ranah Minangkabau
menyadarkan peran membentuk diri masyarakat
dalam ikatan kekerabatan & persaudaraan

َ َّ َ
‫ما‬
َ ‫روا‬
ُِ ّ ‫ي‬َ ‫غ‬ُ ‫ي‬ ‫ى‬ ّ ‫حت‬
َ ‫م‬ ‫قو‬
َ ‫ب‬ ‫ما‬
ٍ ْ ِ َ ُِ ‫ر‬ّ ‫ي‬َ ‫غ‬ُ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬
َ ‫الل‬ ‫ن‬ ّ ِ‫إ‬
‫م‬ َ
ْ ِ‫سه‬ ِ ‫ف‬ُ ْ ‫بِأن‬
“…Sesungguhnya Allah tidak akan merobah nasib satu kaum, hingga kaum itu
sendiri yang berusaha merobah sikap mereka sendiri…" (QS.Ar-Ra’du: 11).
Pencapaiannya mesti melalui gerakan dakwah ilaa Allah, yakni
seruan kepada Islam. Islam adalah agama Risalah Penyebaran serta
penyiarannya dilanjutkan oleh da'wah, untuk keselamatan dan
kesejahteraan hidup manusia.

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 9


Mi na ngk ab au a da lah ul ay at
huk um ad at d eng an
kese pa ka tan ant ar
 Kebersamaan (ma
sa-cioksya
bak raka t
ayam sa-danciang bak basi),
ditemukan dalam pepatah ;
“Anggang jo kekek cari makan, Tabang ka pantai kaduo nyo,
Panjang jo singkek pa uleh kan, mako nyo sampai nan di cito.”

 Keterpaduan (barek sa-pikua ringan sa-jinjiang) atau hidupnya


prilaku ditengah masyarakat dengan ;
“Adat hiduik tolong manolong, Adat mati janguak man janguak,
Adat isi bari mam-bari, Adat tidak salang ma-nyalang”.

“Karajo baiak ba-imbau-an, Karajo buruak bahambau-an”


08/16/08 H. Mas'oed Abidin 10
 Musyawarah (bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat).
“Senteng ba-bilai, Singkek ba-uleh, Ba-tuka ba-anjak, Barubah ba-sapo”
 Keimanan kepada Allah SWT menjadi pengikat spirit yang menjiwai
sunnatullah dalam setiap gerak mengenali alam keliling.
“Panggiriak pisau sirauik, Patungkek batang lintabuang, Satitiak jadikan
lauik, Sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadikan guru ”
 Kecintaan ke nagari adalah perekat yang sudah dibentuk oleh perjalanan
waktu dan pengalaman sejarah. Menjaga dari pada melewati batas-batas
yang patut dan pantas. Tidak terbawa hanyut materi dan hawa nafsu yang
merusak. Menghendaki keseimbangan rohani dan jasmani.
Bukti kecintaan kenagari ini banyak terbaca dalam ungkapan-ungkapan
pepatah hujan ameh dirantau urang hujang batu dinagari awak, tatungkuik
samo makan tanah tatilantang samo mahiruik ambun.
“Jiko mangaji dari alif, Jiko babilang dari aso, Jiko naiak dari janjang,
Jiko turun dari tango”.
“Lah masak padi 'rang singkarak, masaknyo batangkai-tangkai, satangkai
jarang nan mudo, Kabek sabalik buhul sintak, Jaranglah urang nan ma-ungkai,
Tibo nan punyo rarak sajo”,

08/16/08 H. Mas'oed Abidin 11


Kehi dup an b ermuam al ah a ntara
indi vidu & ma syar aka t
Mi na ng kabau

IMAN Akhlaq
Ukhuwah Kekuatan
Interaksi Ruhiyah
DOMAIN
RUHIYAH
Adat Istiadat Kerjasama
Efisiensi
&Teknologi Ta’awun
ILMU
08/16/08 H. Mas'oed Abidin 13
‫الحمد لله رب‬
‫العالمين‬
‫صدق الله‬
‫‪08/16/08‬‬
‫العظيم‬
‫‪H. Mas'oed Abidin‬‬ ‫‪14‬‬