Anda di halaman 1dari 3

SlsLem e[aan dalam 8ahasa melayu

8unylbunyl 8ahasa

a 8unyl vokal
b 8unyl dlfLong
c 8unyl konsonan
LlMA L8u8APAn Pu8ul kCnSCnAn
1 1anda koma dl aLas (') yang sepadan dengan huruf !awl Pamzah dlhapuskan [lka membuka
suku kaLamasa'alah men[adl masalah
so'al men[adl soal

2 1anda koma dl aLas (') dlganLlkan dengan huruf konsonan k [lka menuLup suku kaLa
Lnchl' men[adl enclk
uaLo' men[adl daLuk

uA8lAuA 26 Pu8ul kCnSCnAn 1lCA Pu8ul ulL8kLnALkAn SLCA8A 1L1A q v dan x

C berpadanan dengan huruf !awl Caf unLuk kaLa aLau lsLllah agama

Carlah
CunuL
Puruf v yang lazlmnya unLuk menge[a kaLa bahasa lnggerls aLau bahasa aslng yang laln dlpangkal kaLa
aLau dlpangkal suku kaLa

versl
Subversl

Puruf ve dl akhlr kaLa dlLukar men[adl huruf f ConLoh

acLlve men[adl akLlf

Puruf x dlgunakan pada pangkal kaLa lsLllah khusus Lldak dlLukar men[adl z ConLoh

xenon men[adl xenon
Llma perubahan huruf konsonan darlpada e[aan lama kepada e[aan ruml baru

1Ch men[adl c

chachaL men[adl cacaL
chuchl men[adl cucl
2uh men[adl d

dharab men[adl darab
khadl men[adl kadl

3uz men[adl z

bedza men[adl beza
dzallm men[adl zallm

4Sh men[adl sy

mashor men[adl masyhur
sharaL men[adl syaraL

31h men[adl s

lLhnaln men[adl lsnln
mlLhal men[adl mlssal
LnCCunAn kPuSuS

Puruf konsonan C dan Ch

erkaLaan Clna yang dle[a C (dengan huruf besar C) bermaksud nama khas orang clna dl luar negara
8epubllk 8akyaL Chlna lalLu orang kaum kebudayaan dan bahasa Clna dl Malaysla dan dl LempaL
LempaL laln

erLubuhan Clna Selangor
SelamaL 1ahun 8aru Clna