Anda di halaman 1dari 2
PENGURUSAN SABRAN GHAZAL (rit Penge at, UUM) JALAM definisi yang mudah, Kerja berpasukan bermaksud, sekumpu- lan individu (pekerja) yang secara sukarela dan dilatih untuk bergabung, di Dawah satu matlamat yang sama: di strukturkan untuk bekerjasama; ber- kongsi tanggungjawab terhadap tugasan mereka: saling bergantung atau sandar- rmenyandar antara satu sama lain; dan dlberi kuasa serta sumber untuk metak- sanakan segala keputusan yang mereka abil secara musyawarah, Kenapa Kerja Berpasukan? COrganisasi yang berjaya melaksanakan konsep kerja berpasukan akan me nikmati perkara-perkara berikut + Peningkatan produktiviti serta kuafiti produk, perkhidmatan serta idea yang dihasilkan. Kos operasi dapat dijimatkan, Masa serta tenaga untuk menghasilkan sesuatu kerja dapat dikurangkan. Secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan di Kalangan pelanggan, pengubal dasar, smajikan serta pekerja sen + Potensi diti, kebolehian serta bakat dapat dicungkil dan digiap. Pekerja menjadi lebih bijak dan kreatif dalam menyelesaikan sesuatu ma- salah dan membuat_ keputusan. Mereka juga akan berjaya mencari idea-idea baru untuk penghasilan baru yang lebih baik, Akhimya, onganisasi akan lebih cckap lagi ber- daya saing. + Wojud hubungan sosial yang baik di antara pekerja dan majikan serta Pekerja sesama pekerja. Dari sudut psikologi, manusia-merupakan 'makhluk sosial yang ingin berkawan. Mereka akan rasa lebih selamat apa- bila bersama orang lain, + Penghargaan terhadap pekerja apabi- Ta mereka diberi kepereayaan untuk ‘membuat keputusan serra menyele- saikan sesuiatu masalah sendi ‘3B - ben exONOM- 0608 m0 Jenis-jenis Pasukan ‘TFerdapat beberapa jenis pasukan kerja yang boleh dibentuk oleh sesebuah onganisasi. Pemilitan jenis pasukan ini bergantung kepada keadaan semasa | serta isu atau masalah yang dihadapt leh organisast terlibat. Jenis pasukan jus ga bergantung kepada sejauh mana kese- diaan organisasi untuk melaksanakan konsep “pengukuhan’. Jenis-jenis pa- ssukan yang boleh dibentuk falah: + Pasukan Penambahbatkan Jabatan (Department Improvement Team) Berperanan untuk melakukan usaha- usaha penanbahbaikan seta menyel- salkan Sesuatu masala dlam Sesebuah jabatan. Keabliannya terhad di kalangan | kakitangan sesebuah jabatan sahaja. Kumputan, Meningkatkan. Mutu Kea | (KM) yang agak popular dl negara kta sebelummint dletakkan dalam ketegoriini. | + Pasukan Penambahbaikan Proses | (Process Improvement Team) Berperanan untuk memperbaiki atau menambaikan sesuatw proses kerja da- | lam sesebuah organisasi. Contohnya, proses menghasilkan sesuatu produ atau perkhidmatan, Pasukan ini akan berusaha untuk meningkatkan keberke- sanan proses tersebut dengan cara me- mendekkan masa, menjimatkan kos, mengurangkan penggunaan sumber dan | sebagainya. Keanggotaan pasukan ini terdiri daripada kakitangan yang diwakili | oleh pelbagal jabatan atau unit di dalam onganisasi. | + Pasukan Urus Kendiri | (Self-Directed Work Team) Pasukan ini merupakan peringkat ter tinggi. Mereka dibenarkan menguruskan sendiri sesuatu projek yang dicadangkan tanpa kawalan yang banyak daripada pihak pengurusan. Mereka juga diberi kuasa umtuk menguruskan perbelanjaan sendiri, mengambil anggota baru serta_ ‘menetapkan sendiri sistem penilaian seria ganjaran terhadap pencapaian mereka Persediaan ke Arah Pombentukan Pasukan Organisasi tidak boleh terus membentuk pasukan kerja tanpa persediaan yang mantap, Amafan kerja erpasukan ‘memerlukan persiapan rapi dan peruba- han budaya organisasi. + Kepimpinan Setiap perubahan perlu bermula dari alas. Pemimpin sesebuah organisasi perlu mengambil langkah mula dalam ‘membentuk suasana serta budaya baru dalam rganisasi_ mereka sebelum pasukan-pasukan kerja ditububkan, Halangan-halangan sikap dan psikologi ddan juga kekangan birokrasi perlu diha- puskan secara bijaksana. [ni merupakan syarat yang paling utama, ‘+ Penglibatan Pekerja Kesediaan majikan untuk melibatkan pekerja serta berkongs! kuasa dengan mereka merupakan salah satu penentu utama kepada penubuhan pasukan kerja. Penglibatan pekerja dapat di- terangkan dalam model di bawah, Moet Penghibaran eka Secara umumnya. penglibatan peker- ja bermaksud memindahkan_perkara- perkara yang selama ini dimiliki dan dinikmati oleh pengurusan atasan atau majikan seperti kuasa, pengetahuan, ‘maklumat serta ganjaran, kepada pekerja bawahan bagi membolenkan. mereka membuat keputusan serta_menyele- saikan masala harian sendiri tanpa periu terlalu merujuk kepada pihak atasan. Maklumat organisasi yang selama i banyak dikuasai oleh pihak atasan juga dibolehkan untuk diketahui oleh pekerja, Perkara ini dilakukan melalui sfstem komunikasi yang lebih terbuka, Akhir sekali falah mewujudkan sau sistem ganjaran iaitu_ pekerja bawafan akan dapat berkongsi serta menikanati segala hasil yang selama ini dimiliki le pihak atasan. Kesan yang akhir daripada_peng- libatan pekerja ini ialah meningkatnya produktiviti dan kualiti pekerja dan wu- jud kepuasan di kalangan mereka serta pelanggan. Pusingan Pasukan Pelaksanaan pasukan kerja boleh dilihat sebagai satu pusingan seperti yang dirunjukkan dalam rajah di bawah [crema Lathan aj PasinganPssukan Kea Langkah I - Kenal Pasti Keperluan Sebelum konsep kerja berpasukan dilak sanekan, organisasi perlu mengetahut adakah perlu dan juga sesuai dilak- sanakan dalam orgenisasi berkenaan, Keperluan dan kesestiaian itu bergan- tung kepada perkara-petkara berikus, Langkah Il - Membentuk Budaya Baru dan Memberi Latihan Sebelum pasukan kerja dibentuk, orga: nisasi perlu membuat beberapa peruba: ‘han sebagai persediaan. Perubahan ter hadap pendekatan kepimpinan orga- nisasi merupakan intipati utama, Budaya baru yang perlu dibentuk bagi mewujud- kan suasana (rust antara pihak pengurt.- san dengan pekerja dan pekerja sesama pekerja (sebagai abli pasukan), dan mempraktikkan empowerment. Di samping itu, organisasi perlu ‘melakukan pelaburan dengan cara mem- beri latihan serta kemahiran kepada pekerja untuk membolehkan mereka bekerja secara berpasukan, perlu diingat, bukannya mudah untuk menukar kerja Garipada struktur yang bias kepada pasukan, Kepakaran luar perlu sekiranya kepakaran dalaman tidak ada Langkah III - Melaksanakan Projek Setelah pekerja dilatih, mercka boleblah dibenarkan bekerja secara berpasukan. Buat permulaan, pekerja boleh memilih projek meceka sendiri ataupun pihak pengurusan memiberikan tugasan kepa- dda mereka, Projek boleh terdiri daripada penyelesaian sesuatu masalah ataupun perambahsuaian sosuatu proses kerja bagi meningkatkan kecekapan, penji- ‘matan masa, tenaga seta kos. Pemilihan sesuatu projek perlu sesuai dengan keupayaan anggota-anggota pasukan, Pengurusan perla memantau perjalanan dan memberi galakan dan sokongan kepada mereka sepanjang masa sehinggalah sesuatu projek itu siap Langkah IV - Membuat Penilaian Prestasi sesebuah pasukan perlu dinitai ari semasa ke semasa. Pada tahap Ini penilaian perlu dilakukan terhadap dua perkara, Pertamanya terhadap keberke- sanan sesebuah pasukan, Ukuran ke berkesanan dapat dilihat daripada ker- Jasama sesama anggota pasukan, ke- pimpinan dan_pasukan, Keduanya wer- hadap prestasi pasukan sama ada ia dapat menyiapkan projek atau tugasan- nya dalam tempoh masa serta meme- | nnuhi kriteria-kriteria seperti yang dite- | tapkan, Langkah V - Mengambil Langkal- Tangkah Pembetulan Pembetulan terhadap pasukan_perlu dilakukan dalam dua peringkat orga- nisasi dan juga peringkat pasukan. Di peringkat organisasi, beberapa kemu- ngbinan mungkin berlaku dan perly pembetuian seperti kekurangan persedi- aan dan pengetaivian teknikal, kekura gan sokongan, kekurangan sumber maklumat, kuasa, wang dan peralatan. Manakala di peringkat pasukan, pembaikan boleh dilakukan dengan memberi Khidmat nasthat atat latihan semula terhadap perkara-perkara yang sebelumm ini tidak atau kurang diberi per- fratian atau yang baru muncul selepas , pasukan ditubuhkan, Langkah VI - Member Ganjaran Ganjaran penting bagi mnengekalkan | ‘ingkah laku baru yang terbentuk dan ju- | ga prestasi yang dihasilkan daripada kerja berpasukan. Para pengurus kadang kala tersilap apabila memban- dingkan "ganjaran” dengan "keikhlasan’ Mereka sering mengabaikan ganjaran dengan mengandaikan —"pekerja ‘melakukan sesuatu kebaikan itu dengan ikhlas. Ganjaran tidak semestinya berbentuk kewangan. pengiktirafan, pujian dan penghargaan memadaiSerelah sesuatu tugasan itu selesai, pasukan tersebut boleh diminta untuk melaksanakan projek-projek baru. | Di sini pusingan baru akan bermula, ‘adalah Punca-punca Kegagalan Pasukan Beberapa punca yang membawa kepada kegagalan pasukan kerja ialah: + Kurang komitmen pengurusan atasan serta sistem sokongan. Seperti di- nyatakan di atas, sokongan penguru san falah kunci utama dalam men. jamin kejayaan sesebuah pasukan, Program-program atihan. sistem sokongan, galakan, penilaian dan ganjaran periu dirangka dengan tel Perubahai kepimpinan sesebuah organisasi sepatutnya tidak mem- bawa kepada perubahan dasar yang drastik dan juga sikap terhadap pasukan yang boleh membawa kepa da kemunduran pasukan, + Matlamat pasuken yang tidak jelas Pasukan ditububkan tanpa menge- tahui falsafah sebenar di sebaliknya. Mungkin sekadar ikut-ikutan. Oleh itu, segala sokongan, sumber dan ke- perluan pasukan tidak disediakan sewajarnya. + Skop projek terlalu. besar yang menyebabkan pasukan kekurangan Uupaya untuk metaksanakannya. Skop perlulah sesuai dengan minat, ke- bolehan serta kemahiran abl pa- sukan, + Pasukan tidak dibina dengan inantap sebelum sesuotu tugasan diberikan, Ahli-ahli pasukan belum bersedia untuk bekerjasama sebagai sebuati pasukan Kerana beberapa isu asas seperti mengenal diri, mengenali orang lain serta peranan yang patut mereka mainkan tidak diselesaikan terlebih dabulu. Sikap saling percaya- mempercayai belum dapat dibentuk di_kalangan_anggota. norma pasukan juga belum lagi ter- bentuk, Nilai_serta RUMUSAN Kerja berkumnpulan merupakan antara ramuan kejayaan banyak organisasl Malangnya tidak ramai di kalangan kita yang cekap serta mahir dalam seto belok menghasilkan pasukan-pasukan kerja yang berkesan dan seterusnya membentuk satu budaya baru dalam organisasi. Pengurus-pengurus perl ‘mempelajari kaedah ini, Sekiranya tidak, mereka patut mendapatkan khidmat perunding untuk membantu menubuh- kan pasukan kerja dalam organisasi ma- sing-masing. Dew ekonowt +0530