PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT P DAN K BENER

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 SEKOLAH DASAR ( SD ) TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 Mata Pelajaran Kelas Hari / Tanggal Waktu : Bahasa Jawa : III ( Tiga ) : :

PETUNJUK UMUM 1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ! 2. Tulis nama dan nomor absenmu pada sudut kanan atas lembar soal ! 3. Kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu ! 4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada Bapak / Ibu gurumu !

I.

Wenehana tandha ping (x) ing aksara sangarepe wangsulan kang paling trep ! Wacan kanggo soal nomor 1 – 5 ! Puntadewa Puntadewa aliyas Yudhistira iku putrane Pandhu Dewanata ratu ing Ngastina saka garwa Dewi Kunthi. Puntadewa duwe adhi kandung loro, yaiku Bima lan Arjuna. Puntadewa uga duwe adhi kuwalon loro, yaiku Nakula lan Sadewa. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa diarani Pandhawa, tegese anak lima lanang kabeh. Pandhawa iku anake Pandhu Dewanata. Dadi, Puntadewa iku Pandhawa kang barep utawa nomor siji. Puntadewa dadi ratu ing Amarta. Puntadewa alias Yudhistira duwe sifat adil lan jujur. Puntadewa uga duwe gelar Ajatsatru amarga salawase urip ora tau duwe satru. Amarga duwe sifat-sifat kang becik mau, Puntadewa dihadhiyahi karo para dewa, nalika mlaku ora tau ngambah lemah. Nalika dheweke numpak kereta kencana, rodha kretane melu ngambang ing duwur lemah.

1.

Ana nagara ngendi Puntadewa dadi ratu ? a. Madukara b. Ngastina c. Amarta

2.

Kapan rodha kretane melu ngambang ing dhuwur lemah ? a. Nalika Puntadewa numpak Kreta Kencana b. Nalika Puntadewa mlaku c. Nalika Arjuna numpak Kreta Kencana

3.

Sapa asmane adhi kuwalone Puntadewa ? a. Nakula lan Arjuna b. Nakula lan Sadewa c. Sadewa lan Bima

4.

Apa tegese pambarep ? a. Anak nomer siji (1) b. Anak nomer loro (2) c. Anak nomor telu (3)

5.

Kepiye watake Puntadewa miturut wacan ing ndhuwur ? a. Jujur lan becik b. Adil lan wicaksana c. Adil lan jujur … sing nonton wayang nang balai desa ? Tembung kang trep kanggo ukara ing ndhuwur yaiku …. a. Geneya b. Apa c. Sapa …regane buku basa jawa kuwi ? Tembung kang trep kanggo ukara pitakon ing dhuwur kuwi yaiku …. a. Pira b. Apa c. Sapa

6.

7.

8.

Pak Narto mriksani ringgit wacucal. Ringgit wacucal padha tegese karo wayang …. a. Uwong b. Golek c. Kulit Kebone ditumpakake truk. Tembung ditumpakake linggane …. a. Numpak b. Tumpak c. Umpak

9.

10. Bukune (gawa) Ani. Tembung gawa sing bener …. a. Nggawakake b. Digawa c. Nggawa 11. Raden Nakula kasatriyane ing …. a. Bumi retawu b. Madukara c. Jodhipati 12. Kasatriyane Raden Sadewa yaiku….. a. Madukara b. Bumi retawu c. Sawojajar 13. Gambar wayang ing sisih kiwa iki jenenge….. a. Nakula b. Puntadewa c. Janaka 14. Gamane gambar wayang ing sisih kiwa iki jenenge….. a. Panah Pasopati b. Kuku Pancanaka c. Kuntha Wijayandanu 15.

a n

kc

m t
c. hana kaca mata

Ukara ing dhuwur yen ditulis latin …. a. ana kaca mata b. ana kasa mata 16. .cr bs jw Tulisan jawa ing ndhuwur unine …. a. sara basa jawa b. cara basa jawa 17. .tn…mt Tembung kang trep kanggo ukara ing ndhuwur yaiku…. a. .7r b. c. c. cara ngaca jawa

.ar kc

18.

jk nt …. Tembung kanggo ngganepi ukara ng ndhuwur supaya bener yaiku…. a. 7w b. .sz c. Vt

19. Aku ora mangkat sekolah amarga udan. Ukara pitakon kang trep kanggo ukara ing ndhuwur yaiku… a. Jam pira kowe mangkat sekolah ? b. Kapan kowe mangkat sekolah ? c. Geneya kowe ora mangkat sekolah ?

20. Tuti tuku buku gambar. Ukara wangsulan ing ndhuwur ukara pitakone… a. Kapan Tuti tuku buku gambar ? b. Apa kang dituku Tuti ? c. Pira regane buku gambar ? 21. Dhek dina setu aku … menyang pasar. Tembung kang tep kanggo ngganepi ukara ing ndhuwur yaiku…. a. piknik b. blanja c. dolan 22. Simbah :”Kowe arep menyang ngendi ,Na ? “ Dina Dina :”Kula badhe dhateng wande,mbah ?” :”……” Simbah :”Lha kowe arep tuku apa ?”

Ukara kang trep kanggo ngganepi pacelathon ing ndhuwur yaiku…. a. “Badhe tumbas sarem”. b. “Badhe tumbas uyah “. c. “Badhe mundut sarem”. 23. Bu Guru uwis bali .Ukara kasebut yen dikramakake dadi…. a. Bu Guru sampun mantuk. b. Bu Guru sampun wangsul. c. Bu Guru sampun kondur.

24. Bapak saweg gerah padharane.Ukara iki yen didadekake ngoko dadi…. a. Bapak saweg lara untune . b. Bapak lagi lara sikile . c. Bapak lagi lara wetenge. 25. Aja padha rana . Ukara iki yen di tulis nganggo aksara jawa dadi.

a. aj pd rn b. . 7j pf rn c. .aj pd rn
II. Ganepana ceceg-ceceg ing soal ngisor iki supaya dadi pratelan kang bener . 26. …jenenge kancamu ? Tembung pitakon kang trep yaiku…. 27. Simbah ngombe jamu. Tembung ngombe kramane…. 28. Pak Guru durung teka. Tembung teka yen dikramakake dadi…. 29. Bukune Andi akeh, yen bukune Dhimas…. 30. Pinuju awan pasare rame banget, nanging yen sore … banget. 31. Satriya iki manggon ing Jodhipati, gagah prakosa dedeg piyadege. Duwe gaman Kuku Pancanaka. Satriya iki jenenge…. 32. Wong kang pegaweyane nglakokake wayang diarani…. 33. Phandawa iku cacahe ana…. 34. 7w az yen ditulis latin dadi…. 35. Jaya baya yen ditulis nganggo aksara jawa dadi….

III.

Garapen soal-soal ing ngisor iki kanthi permati ! 36. a. Sawise sarapan , pamit bapak ibune banjur mangkat sekolah. b. Rini tangi jam lima esuk , adus terus sholat. c. Jam enem Rini sarapan. Tulisen ukara ing ndhuwur kanthi urut supaya dadi paragraf kang baik ! Jawab:

37. Tulisen 5 (lima) aksara jawa kang keri dhewe ! Jawab:

38. Raja padha tapa . Tulisen ukara ing ndhuwur nganggo aksara jawa ! Jawab:

39. Sebutna 3 (telu) wae kang kalebu pandhawa ! Jawab :

40. Critakna gambar ing ngisor iki ( 3 ukara wae ) ! Jawab :

KUNCI JAWABAN

I. Pilihan Ganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C A B A C C A C B 10. B 11. A 12. C 13. C 14. B 15. A 16. B 17. A 18. C 19. C 20. B 21. B 22. A 23. C 24. C 25. A

II. Isian Singkat 26. sapa 27. ngunjuk 28. rawuh 29. sethithik 30. sepi 31. raden werkudara 32. dhalang 33. 5 (lima) 34. Lawa sanga 35. .jyby III. Uraian 36. b. Rini tangi jam lima esuk , adus terus sholat. c. Jam enem Rini sarapan. a. Sawise sarapan , pamit bapak ibune banjur mangkat sekolah. 37. m1

bqz 38. .rj pd tp
39. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa

40. 1. Dina minggu isuk aku lunga menyang pasar 2. Pasare isuk kuwi rame banget 3. Aku ning pasar tuku janganan, iwak banyu lan gedhang. (Kawicaksanan guru)

PEDOMAN PENILAIAN Romawi Romawi Romawi Jumlah I jumlah soal 25 sko 1 : 35 x 1 10 skor 2 : 10 x 2 5 sko 3 : 5 x 3 = 25 = 20 = 15 = 60

II jumlah soal III jumlah soal

Nilai =

x 100 =

x 100 = 100

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.