Anda di halaman 1dari 14

011

SULIT

BAHASA MELAYU

Pemahaman

Tahun 6

PERCUBAAN UPSR

2012

50 minit

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

Disediakan Oleh:

Guru Akram, labatan Pelajaran Negeri Terengganu

dengnn Pembiayaan Keralaan Negeri Terengganu Nama:

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN

PERCUBAAN UPSR 2OI2

Lima Puluh minit

JANGANBUKAKERTASsoALANINISEHINGGADIBERITAHU

1 Kertasiawapaninimengandungi40soalan'lawabsemuasoalan'

2. lawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan'

3. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaia'

4. |ikakamuhendakmenukarjaTlJapan,padamkantandayangtelahdibuat.

Kemudian hitamkan i nw ap an y ang b aru'

6rtol, ,oolo, ini mengandungi 14 halaman bercetak

TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU

Dicetak OIeh:

Percetakan Yayasan lslam TerenSSanu Sdn' Bhd'

T el: 609-666 S 61i/6 652/8 601- F aks: 609-666 061'1',/00 63

011

[Lihat

sebelah

SULIT

SULIT

2

011

Soalsn I -soalan 18

Isi tempat lcareng dengan J awqan ltutg pdlng se*uai

1, "segala tiiah

sultan.

6kan

A

B

tuanlu

patik

hamba

fi$nhr

hamba

baginda
C

D

patik

beta

2. n'Mmi kita ikut-kebilik

A dia

B

C

D

saya

kanii

mereka

Soalan 3 berdasarkan gombar di bau,alt

laksanakan," kata Hang Tuah kepaala

korputer," katazaslinakepadalulia

Pak Rosli menyorlai pertandingan

Negori Terengganu.

A

B

C

D

memancing

menoandst

menjala

meir;auk

-

satong aniuran Agensi pelancongart

011 Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kerlas 1 2012 [Lihat sebelah

SULIT

011

4. Razlan merupakan satu-satunya

dia anak tunggal.

kepada harta milik bapanya kerana

A

penyimpan

B

C

D

pewaris

pelaku

pcndlik

5. Pak Jalil

pagar l(ebunnya

A

mengupas

E

C

mengikis

menarah

D

meraut

-_

,

i,

huiune batane kayu suDaya taiam vane akan diiadikan kavu

Soalan 6 berdasqfiwn gambar di bawak.

Jxmin

A

B

C

D

menunduk

mendongak

menili*

memalhg

penelum tatrgan ibunya urrtuk memohon rrxurf,.

01L

Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kenas 1 2012 [Lihat sebelah

SULIT

+

SULIT

7 Buah salak muda rasanya

A

manis

B

lidas

C

pahit

D

kelat

apabila dimakan.

Stoking Amin berbau

setelah seminggu dipakai.

A

B

C

D

hanyir

hancing

hapak

hamis

l

-

Potret ahli keluarganya telah digantung

dinding ruang tamu.

A

di

B

pada

C

dalam

-

D

kepada

10 Puan Aina menjakinkan pemiagaan kedai runcit. juga menjadi ejen insurans secara sambilan.

beliau

A

Begitu juga

 

-

B

Tambahan pula

c

Di samping itu

D

Kalau begitu

011,

01,1

Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kertas 1 2012 [Lihat sebelah

SULIT

01L

]ULIT

Soahr ll berdaseflrq gonbar di bavah

1l

AmtrmenYiaPkan

gunr kelasnYa.

A

B

C

D

sstangkai

sejambak

sekarangan

sekmtum

12 Nama-nama pemenang pertandingan mewama telah diumumkan oleh

kepadaPara badirin,

A Juruacara

B JurucakaP
C

D Junrhebah

Jurubahasa

13bilaagaknyatadlrhpongumumankeputusenpoperiksaarrUPSRpadatahun

01,1

inil

AEh

B

Walr

C

Wahai

D

Aduhai

Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kertas 12012 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT

14 tijian lisan diadakan urituk menguji _

A kecekapan
B

ketangkasan

C kefasihan

D kelebihan

15 Zuriani menganggukmenunjukkandia

A rasa-raca

B harap-harap

C tiba-tiba

D benar-benar

murid-murid ber,komunikasi,

faharn akan pengajamn gurunya.

011

16 Para peserta pertandigan Larian Muhibah dikehendaki menbawa

urug.al fendu.$tT:.

'

A kadjernputan

B kadpengenaian
C

kadahli

D kad kredir

Soalan 17 berdasarlmn g.tmbaf di bawah,

t7

Mustaqim dan kakaknya berlari

A

B

C

D

mundar - mandir

lalu

-

lalang

incang- incut

lintang-pukang

011 Peperiksaan percubaan

ke rumah kerana hujan lebat.

UPSR Bahasa Metayu Kertas 1 ZO12 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT

$oabn 18 be&sqr@. wnW dt bdwah.

l8

Ilaziiq mernbawa@erapg

kayriqd rnmakglaDablan msnarik

tali temasa msndirikat :[:lreurah.

A

B

C

D

punhmg

berlcas

seutas

segelung

torlsol ,,,. gotrrrf&i

ikat

egulung

0L1

Dsl*fi pgrtatldihgrf,s rtorrffnbdk it$, i6fribak0 !forcik Sarrit agaktp. et, ,

Finh perkttssr s-rtt baff ted6t,

A

B

C

stpi

le*tcortg

sasar

Gerai makansn yang dibina di belat<sns hmgunan.lv1ARA i$ tlah dirobobbn oleh

pihak berkuasa-

Pillh porhnMr bor&wan baglbstslwe

A

B

C

D

epbelsli

sisi

Wrjrrnr

d$sn

011 Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Metayu Kertas 1 2012 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT

Soalan 2l-22

011

Pttih ay*-qnt yang wengganafunperkataau bergaris dengan betul.

2tI

Kakak diarn nternbatu apabila dileteri ib*,

 

n

Karni sekeluarga telalr larna diare di taman pentmahan ini,

ill

ff

Secara diam p*sukan perisik mencari buki untuk rnenumpaskan Sejak semalam Raihah diarn sahaja kerana memikirkan masalah keluarganya.

A

I

dan tII sahaja

B

II dan III sahaja

c

III da IV sahaja

D

I

dan IV sahaja

22

I

Aizat 1u"rg! terbabit dslam kes itu

n

Perkembangan ekonomi tur.ut terjejas akibat rusuhan itu.

ut

Sekiranya kamu turilt akan nasihat ini berbahagialah kamu.

ry

Pasukan bolajaring sekolah kalah lalu tidak berjaya turst ke peringkat akhir.

A

I dan II salsja

B

II da:: IV sahaia

c

I, II, dan III sahqja

D

II, iII dan IV sahaja

n Pili& jawepan yang sesnai bagi ayat ta1ryta di bowah.

Bagalnmakah agaknya program sonarnrobik di sd<slah kamu nanti?

A

B

c

Progatn senararobik di sekolah saya lelah disambut dengan meriah.

Polbagai aoara telah diadakan sunpena senamrobik itu.

Ranai murid diiangkaterlibatdalarn

program senamrcbik itu nanti.

D semua murid kelihatan begitu bersrmgguh-sugguh menyertai sernanrobik itu.

011 Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kertas 1 zo'12 [Lihat sebelah

SULIT

011

SULIT

24 Pilih ayat tanya yang sewoi bagi ayat di bawah

Untuk mengawal masalah, peraturan yang lebih ketat harus diluatkuasakan'

A Mengapakatr masalatr itu timbul?

it

c

si"pit ah vang patut Jnenalq3ni

; ninartair bihawa masalah

mlsalah itu?

Apakatrvffiililtil,"*-tll"t*tembendungmasalahini?

ini boleh diatasi?

Soalan 25-26

Pilih ayat yang sama maksud

dengan oyat yang diberikan'

2s

.,Bimbingan dan $njuk ajar cikgu-banyak membanftr saya berjaya dalam pertandingan

mengaraig," kata Aisyah kepada Sufiah'

A

B

c

D

meminta Cikgu Sufiahmembantunya dalam mengarang'

Sufilh.bagaimana

Aisyah

Aisvatr t;;;;"Fiasan

Aisyah menerangtan

dia boleh bepava' mengarang dengan baik'

k9n41 Sufiah;;;'cara

.c.irvuh *"mi;tit"d rahsia kejayaannya

dalam pertandingan mmgarang'

26sernpanaHariBapa'Afifahmenghadiahkansehelaikemejabatikuntukayahnya.

A

B

C

D

SehelaibajubatikdiberiAfifahuntukbapanya'-

ayartnyaiiftJiahkan sehelai baju

-

batik oleh Afifah'

faAa ffat Sapu"

Anf"n membeii baju batik untuk bapanya'-

rrelaikemeja

,q,nfah men.fr,;Lil

batik sempena Hari Bapa.

Soalan Z7 -28

Pilih ayatYarlgbefil

27 A

t

c

Berbagai barangan dijual di kedai Pak Jamil'

nanyatcara-caiayangbolehkitabuatuntukberjaya'

rara itm,riiu"r*J'npil untuk

mengatasi

permasal{ap yangtimbul'

Dsat*rsatuaarlo''ui*epatutdilakukaniala}rberfikirdengantenang.

SULIT

28

I

tr

m

ry

A

B

c

D

10

Cara oembiakan tumbuhan ini bagaimana?

yang paling pandai di kelas ini sispalch?

Nren-eim ki6 harus be'rkumpul

,lr"tliinn yang menghantarbungkusan

di bilik maknal komputer?

ini kepada Cikgu Murni?

I dan II sahaja

U dan Itr sahqia

I dan IV sahaja

III dan IV salt4'la

$oclu 29-3f)

tst tempat hasoqg d*rgan' perlbihma yaag cesuci'

011

29 Aiman cepat menerima pengajaran guru kerara dia seorang yang

A

B

C

D

telingakualt

teltng4tebal

elinePsqiah

tetin$lhtsh

Muka8ahimiPucat

A bagai aYamberakkrPur

B

C
D

baCai aPr dalamdi sekam

Uegdgigideng6nlidsh

bagaiabudiabsabggul

setolah seminggu rnernghidoP desqn.

011 peperiksaan Percubaan uPSR Bahasa Melayu Kertas 'l 2012 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT

Soalan 3 I -35

I

r,

I

0ll

Baca petikan di bawa,h kemudianjmaab saalan-soalan berikutnya"

9.00 pag

Ayah daa Pak Ngah masih berada

penduduk kampung turut berada di

menyiapkanpelamin dan blik-porgantin.

di sisi kawah di belakang rumah.

Beberapa orang jiran dan

sibuk

situ untuk sama-sama membantu. Ibu dan kakak

Aku cen raria seoanglnen"tu-ouuu mikeofon yang

-.

disewa daripada persetuan nem fimuo SiU".

9.45 pagi

Nasi

Baru" mula

minyak dan nasi putih serta lauk-pauk sudah siap

berkumandang

dimasak. I-agu *selamat pengantin

menyartn pakaiannya" pak

aku dan anaknya, Farid mengemaskan, menyusun dan rneagerap kerusi

di udara, Ayah masut ke rumah ufiuk

Ngah mengarahkan

meja di khernah tetamu.

10.15 pagi

sanak saudara terdekat mula tiba. Ada antara mereka

Long'

Pada masa yang sam4 dua puluh orang anggota

Kstibaan

pengantin.

yang me.mbawa hadiah untuk Abang

cahaya tiba.

kurnpulan kornpang sri

mereka memang kami nanti-nantitcan]Mereka berssiia untuk menyambut rombongan

11.30 pagi

Para tetarnu

sudah memenuhi keempat-empat

buah khemah

hulu dan ke hilir

agak kekok dan

yang telah drsediakan. Ayah ke

para jemputan.

Ayah kerihatan

melayan $audara mara, slhabat handai dan

gementar. Aku, Farid dan beberapa or*g ,uuo*utu y*g lain sibuk

menghidangkan makanan.

12.00 tengah hari

Rombongan pengantin perempuan tiba. pasangan

pongantin

dan aksi pencak silat turut mengalu-arukan t*iuu* ,,Raja

disambut dengan paruan kompang

sehari; itu. tarung"n ini

kemudiannya diiringi ke khemah untuk menikrnati hidangan yang disediakan.

011 Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Merayu Kertas 1 2012 [Lihat sebelah

SULIT

r

l

l

SULIT

l2

3I

Apakah yang mungkin dilakukau oreh ayah dan pak Ngah pada purail g.00 pagi?

A

Melayan tstarnu

3

Meudirikankhemalr

C

Memasaklauk

pauk

D

hdencucipingganmangkuk

32 Berpandukan petikan di atas, siapakah Farid?

A Adik penulis

B Abatgpenulis
C

Kawanpurulis .

D Sepupupenulis

01L

33 Di manakah majlis kenduri kahwin tersebut diadakan?

A Dimmah:FakNgah
B

Di rumah

keluarga pargantin lelaki

C Di Taman Setia

D Di nrnah keluarga pengantin perempuan

34 Per:kataar- kelwkdalam petikan di atas bermaksud

A

janggal

B

malu

C

se$n

D

risau

35 Yang berikut b6nar tentang petikan di atas, kecuali

I mmbonganpgqgaatintibapadapukul 12.00tengah hari.

01-l

t

c

D

hidangan lauk-pauk dimasak oleh ibu dan kakak-panulis,

parajsmputan terdiri daripada saudara maradan sarhabat

majlis tersebut turut diserikan oleh pasukan kompang s.i cunuvu.

handai,

Peperiksaan Percubaan UPSR Bahasa Melayu Kertas 1 2012 pihat sebelah

SULIT

a

SULIT

Soalan 36-40

I3

0r1

Eaca petikan di bawah kcmadian jawab saalan-soalan berikuttrya.

cikgu Amir

tidak menghiraukannya

melihat hadiah yang diterima

oleh cikgu Nuraini. cikgu Nuraini

ralu mengambir sepuquk-surat yang terjatuh di atas bingkai garnbar.

':Ei, tadi cikgu Amir

ketawa! Kenapa cikgu Nuraini menangis pura?,,

yang

terleiak bersebelahan dengan

yang

kehairanan raru mencapai surat

cikgu Ari{fin

yang dibaca cikgu Numini. cikgu Ari{frn yang selesai

membaca surat itu merenungi hadiah

"oh' inilah hadiah yang paring mumi! i{adiah

sehetai tudung

ffiil;;

sute*.

ikhras dan ifiur. ilil;

hadiah yang mahal-mahal tu jika untuk bermuka_muka.,,

cikgu

juga turut terharu apabila membaca surat itu. *cikgu Nuraini

Guru Besar,

"Terimalah hadiah yang ikhlas dan jujur daripada murid cikgu tu. saya rasa kita

'{alimah

,,,

kata

patutmsmbantmya,,

'oKhairul murid yang baik,

cikgu, saya

pemah melawat rumahnya. Dia mernang miskin,

sekolahnya r"ntiusa bersih. Ayahnya pura

keadaan hidupnya. sepulang dari sekorah, dia ke

terapi ibunya sangat berianggungiawab. purr*

kurang sihat' Khairul tu, faham pula dengan

kebun yang sekangkang kera di belakanglmah,,.

"oh' kalau begiru dia patut

mendapat bantum dari sekolah

"Saya ingin jadilsn dia anak angkat sayq

sambil tersenyum. "tlm, memang baik begitur

kita!,, kata

cikgu Halimah.

Cikgu Nuraini

cikgu." Cikgu Flalima;;;;",

l"*p"nu

Hari Guru pada tahun ini sepatutnya

ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan,,, ,y* CiLgu Huli*ut,.

"Insya-Allah, cikgu. Kami juga akan menuruti

menyinggung

jejak cikgu Nuraini,,, ujar cikgu Arifiin,

perasaan cikgu tadi,,, kata Cikgu Amir,

"Cikgu Nuraini, maafl<an *f.u

f.rrunu

cikgu Nuraini tersenyum sambir merrandang teiing oan kacang panjang yang diterimanya.

Hari itu,

cikgu Nuraini purang dengan suatu tekad. Beriau akan membantu

persekolahan Khairul.

011 Peperiksaan percubaan UpSR Bahasa Melayu Kertas 1

2012 [Lihat sebelah

SULIT

SULIT

I4

011

Apaluh hadiah ynng diberikan oleh Khairul kepada Clkgu Nuraini?

A

E

e

D

Binskai gambar

Tudungsutera

KSucap.an

Tdmg dan lcaaang peqiang

[ilengapak{h Cikeu Nuraini mEnaqgis?

A
B

C

D

Khairul nrenjadi anak angkat Cikgu Halimah

Te*rar,u m.enerin-ra hadiah

daripada

Khairul

Tersinggung dengan sikap Cikgu Darus

Gembire akan keprihatinan Guru Besar terhadap muridnya

38 Khairul dan keluarganya menarE)ung hidup dengan

A
C
B

D

bantnan daripaila Guru Besar dan pihak sekolah

pendrystan ibunye sebagni pencuci pakaian

bantqan daripada kelumga angkatnya

hasilbercuor&tanam

Pilihpernyataan lang ttdak benar berdasarkan petikan dl atas

A

B

e

D

Ayah Khairul sedang sakit

CikguNurainipBmrihmelawafrumahKhairut

Guru Besm mengambil Khairul

Cikgu Amir rnsmohon maaf daripada Cikgu Nuraini

sebagai anak angkatnya

Malrsud, fusa sualu tekad dalam petikaa ialah

&

berpita-eita

F

haqya,s,atu heazaman

c

beihasrat tinggi

D

senang hati