Anda di halaman 1dari 14

Set 2

Bahagian A

[20 markah]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

1. (a) Firman Allah SWT:


El4^OU4*OEC ^;4N @O;EC^-
)OOuOE^-4 W ~
g 1 _ ) E . ) ^ E l ) O O
7gE44`4 +EELUg
.E_^)4 +O4- }g`
^ ^ ^ g _ ) E 4 C E O * 4 U O ^ 4 C
-O4` 4pOgLNC ~
4O^E^- CgEOE
))-4lNC +.- N7
ge4CE- :^UE
4pNO-E4> ^g_ (
912 )

(i)
, [2
markah]
(ii) Jelaskan dua usaha anda untuk menghindarkan diri daripada berjudi.
[4 markah]

(iii) Terangkan dua kesan baik jika masyarakat menjauhi amalan berjudi.
[4 markah]
Sabda Rasulullah SAW :


) (

Berdasarkan Hadis di atas:

(i)

Jelaskan dua cara anda bersifat ihsan ketika membunuh binatang.
[2 markah]

(ii)

Terangkan dua kebaikan bersifat ihsan terhadap binatang. [4 markah]


(c) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.


Pada zaman moden ini umat islam hendaklah berani menceburkan diri
dalam pelbagai bidang untuk meyebarkan Islam.


[4 markah]

2. (a) Firman Allah SWT:
E)_E- +.- +O^^ 4O)
) 4O- Oj^UE^-4
W-O7q4 Ug^-
j*.~ OO^) _
4O)
) 4O- +OCjE+^-
O1:EC^- ^g
( 11 )


Ayat di atas menjelaskan umat Islam diwajibkan menuntut ilmu untuk
menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah.

(i)
,

[2
markah]

(ii) Nyatakan dua kelebihan menuntut ilmu. [4 markah]

(iii) Terangkan dua sumbangan orang yang berilmu untuk melahirkan
masyarakat maju. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:


:


( )


Berdasarkan Hadis di atas:
(i) Nyatakan dua kelebihan berpegang teguh dengan ajaran al-Quran dan
hadis [2 markah]


(ii)

Terangkan dua akibat golongan yang suka mempersendakan hadis
Rasulullah SAW. [4 markah]

(c)

Tulis perkatan yang bergaris di bawah menggunakan tulisan jawi.:
(i)
Dalam menghadapi era kemajuan teknologi maklumat dan dunia tanpa
(ii)
sempadan, umat Islam lebih banyak menghadapi cabaran dan dugaan.
(iii)
Keadaan ini seolah-olah lelaki dan perempuan berganding bahu
(iv)
dalam mengejar arus pembangunan


[4 markah]


Bahagian B

[80 markah]

Jawab semua soalan

3. (a) Firman Allah SWT:

W-OE> 4OEL-
/-- E-1O~4
+EEL- 7E4OE^-4
W ;OgNq 4@OgUg
^gj

Maksudnya : Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan
batu, yang disediakan bagi orang yang kafir.

(i) Apakah yang dimaksudkan neraka? [2 markah]

(ii) Terangkan dua contoh kegerunan jika diazab dalam neraka. [4 markah]

(b) (i) Nyatakan dua bukti Allah SWT bersifat al-Rahman kepada semua
makhluknya di muka bumi ini. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua perbezaan antara sifat al-Rahman dengan al-Rahim.
[4 markah]
(c) (i) Apakah yang dimaksudkan Islam? [2 markah]

(ii) Nyatakan dua keistimewaan agama Islam kepada penganutnya. [2 markah]

(iii) Terangkan dua sifat utama untuk menjadi seorang muslim sejati.[4 markah]

4. (a) Setiap umat Islam hendaklah mempunyai kesedaran untuk menjaga kebersihan
diri zahir dan batin.

(i) Apakah yang dimaksudkan istinjak? [2 markah]

(ii) Terangkan empat bahan yang diharamkan untuk beristinjak. [4 markah]


(b)

Baitulmal adalah satu badan yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan agama Islam
negeri-negeri di Malaysia.

(i) Nyatakan dua peranan Baitumal. [4 markah]

(ii) Terangkan empat golongan yang berhak menerima zakat selain daripada
fakir dan miskin. [4 markah]

(c) (i) Nyatakan dua hari yang makruh mengerjakan puasa. [2 markah]

(d) Nyatakan istilah bagi situasi berikut:-

(i) Pak Ali menunaikan solat fardu zuhur dua rakaat dalam perjalanan ke
Indonesia.

(ii) Ismail menggunakan debu tanah yang bersih menggantikan wuduk kerana
ketiadaan air.

(iii) Puan Salmah menunaikan puasa pada 10 Muharam.

(iv) Ahmad memberi empat cupak beras kepada seorang fakir kerana tidak
mengqada puasanya sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya.

[4 markah]
5. (a) Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah dengan cara bijaksana iaitu secara sulit
dan terus terang.
(i) Nyatakan tempat dakwah yang dijalankan secara sulit. [1 markah]

(ii) Apakah nama tempat Rasulullah SAW mengadakan perhimpunan untuk
berdakwah secara terus terang kepada kaum Quraisy dan ketua-ketuanya?
[1 markah]
(iii) Nyatakan dua nama orang yang mula-mula menerima ajaran Islam ketika
Rasulullah SAW berdakwah secara sulit. [2 markah]

(iv) Terangkan dua tujuan Rasulullah SAW berdakwah secara sulit.
[4 markah]
(b) Saidina Umar bin Al-Khatab telah banyak melakukan pembaharuan dalam
pembangunan Negara semasa pemerintahannya.
(i) Nyatakan dua sumbangan beliau dalam pembangunan negara. [4 markah]

(ii) Terangkan dua sifat mulia yang boleh dicontohi daripada peribadi Saidina
Umar r.a. [2 markah]


Soalan 5 (c) (i) dan 5 (c) (ii) berdasarkan Jadual di bawah :

E-4
:E>
O)u
>
E4ON^
)
O
>4
;g`u
NC4
vjO6
>4

(ii) (i)

~ O_^U- El)U4` lU^-
_________ CU^- }4` +7.4= 7 ___________
CU^- }Og` +7.4=
(iii)
Og>4 }4` +7.4= O _________ }4`
+7.4= W Eg41) +OOEC^- W
ElE^) _O>4N ]7 7/E* EOCg~
^gg

[3 markah]


(ii) (i)
E-4O^) O) g].- W ~ 4 _______
;-OO- =}g` +]/E^- _ }E
O'4C gO7-C) _____ -
*.) g
(iii)
El=O;4-c- ___________ j _O^+O^-
4=g^- EO +.-4 77OgE-
N7)U4 ^g)g

[3 markah]


6. (a)
Guru adalah orang yang mendidik kita selepas ibubapa.

(i) Nyatakan dua sebab murid-murid wajib menghormati guru. [4 markah]

(ii) Jelaskan dua akibat tidak menghormati guru. [4 markah]

(b) Kawan merupakan orang yang paling rapat dengan kita.

(i) Jelaskan dua sebab kita memerlukan kawan dalam kehidupan. [2 markah]

(ii) Terangkan dua kebaikan berkawan dengan orang yang baik akhlaknya.
[4 markah]
(c) Ali baru sahaja kematian bapanya. Beberapa hari kemudian beliau ditimpa
kemalangan jalanraya yang turut mengorbankan isterinya.

(i) Berdasarkan situasi tersebut, nyatakan dua adab ketika ditimpa musibah.
[2 markah]

(ii) Terangkan dua hikmah beradab ketika ditimpa musibah [4 markah]KERTAS SOALAN TAMAT
Set 2
SKEMA PEMARKAHAN

No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

1. (a)(i)(ii)
(iii)(b)(i)

(ii)


Dosa besar.
Mamfaatnya;


Menjauhkan diri daripada penjudi.
Tidak pergi ke tempat perjudian.
Bijak merancang perbelanjaan.
Selalu berdoa.
Menambah ilmu pengetahuan agama.


Masyarakat bersatu padu.
Masyarakat hidup dalam keadaan harmonis.
Negara akan membangun .
Mendapat rahmat Allah SWT.


Tidak membunuh dengan cara yang kejam seperti membakar.
Tidak menyeksa sebelum dibunuh.
Memastikan alat yang digunakan sesuai untuk membunuh.
Menggunakan alat dan cara yang mempercepatkan mati.


Sebagai tanda simpati terhadap binatang.
Menjaga habitat binatang daripada kemusnahan.
Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
Mewujudkan masyarakat yang penyayang.
Memupuk sifat baik dikalangan umat Islam.

1
1
[2 markah]2
2
2
2
2
[4 markah]2
2
2
2
[4 markah]

1
1
1
1
[2 markah]
2
2
2
2
2(c)\ \
\
\
[4 markah]


1

1

1

1
[4 markah]


No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

2. (a)(i)(ii)


(iii)(b)(i)


(ii)


+OCjE+^-
1:EC^

Dimuliakan Allah S.W.T.
Dihormati masyarakat
Memperolehi kebahagiaan hidup
Jiwa menjadi tenang
Dapat menyelesai masalah dengan mudah
Dapat melaksana ibadat dengan sempurnaMendidik masyarakat supaya menghayati syariat Islam.
Membimbing masyarakat berahklak mulia.
Mendidik masyarakat supaya beriman.
Membantu meningkatkan daya berfikir secara terbuka.


Tidak terlibat ajaran salah / sesat.
Selamat di dunia dan di akhirat.
Tidak terdedah kepada perkara negatif.
Tidak akan hilang pedoman/ Mendapat petunjuk daripada Allah
SWT.
.

Terkeluar daripada Islam.
Setiap amalan tidak diterima.
Akan berlaku perpecahan.
Hilang keberkatan hidup dan rahmat Allah S.W.T.


1

1
[2 markah]2
2
2
2
2
2
[4 markah]
2
2
2
2
[4 markah]


1
1
1

1
[2 markah]


2
2

(c)


2
2
[4 markah]


1

1

1

1
[4 markah]

No
soalan

Contoh Jawapan

Markah
3. (a)(i)
(ii)


(b)(i)

(ii)Ialah tempat pembalasan siksa yang kekal adadi di akhirat yang
disediakan oleh Allah SWT untuk orang kafir dan orang-orang
yang berdosa.


Api yang tersangat panas, warnanya hitam pekat kerana terlalu
panas.
Bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batu berhala.
Wajah ahli neraka huduh dan cacat, kulit hangus, diganti
dengan kulit baru supaya bertambah azab.
Makanan terdiri daripada buah Zaqqum yang pahit dan
menghancurkan isi perut.
Air minuman ialah air danur yang mendidih lagi busuk, tidak
menghilangkan dahaga.


Tubuh badan yang sihat.
Rezeki yang melimpah ruah samada orang beriman atau kafir.
Akal fikiran yang cerdas boleh membezakan baik dan buruk.
Al-Quran dan diutuskan nabi Muhammad SAW.


al-Rahman al-Rahim
Untuk semua hamba Allah
SWT samada Islam atau kafir.
Khusus untuk orang yang
beriman sahaja.
Untuk nikmat di dunia sahaja
seperti kekayaan, pangkat,
kesihatan dan lain-lain.
Untuk nikmat di dunia dan di
akhirat seperti nikmat Islam,
iman, hidayah, pahala, syurga
dan lain-lain.

2
[2 markah]2
2

2

2

2
[4 markah]

1
1
1
1
[2 markah]
22
[4 markah]

(c)(i)
(ii)

(iii)
Ialah menyerahkan diri kepada Allah SWT, tunduk dan patuh
kepada perintahNya serta membenarkan perkara yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW.


Agama yang lengkap merangkumi semua aspek kehidupan.
Sesuai sepanjang masa.
Diredai oleh Allah SWT.
Terpelihara hingga ke hari kiamat.


Berakhlak mulia dimana-mana sahaja.
Ikhlas dalam segala amalan.
Menjauhi perkara-perkara yang merosakkan iman.
Menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat.
Sentiasa membaca al-Quran dan berzikir.


2
[2 markah]

1
1
1
1
[2 markah]2
2
2
2
2
[4 markah]
No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

4. (a)(i)

(ii)


(b)(i)
(ii)


Ialah perbuatan membersihkan qubul dan dubur selepas
membuang air kecil atau air besar.


Kertas yang bertulis ayat al-Quran, hadis, nama Allah dan rasul.
Bahan-bahan makanan seperti roti, biskut dan sebagainya.
Benda-benda najis yang kering seperti tahi kambing atau lembu.
Benda-benda licin seperti plastik
Benda-benda yang berbahaya dan tajam seperti kaca.


Menerima semua jenis zakat dan mengumpul kutipan zakat
negeri.
Bertanggungjawab mengagihkan zakat kepada golongan yang
berhak menerimanya.
Memberi penerangan kepada masyarakat mengenai keutamaan
mengeluarkan zakat.
Membelanjakan harta zakat mengikut syarak.


Amil.
Muallaf.
Hamba.
Orang yang berhutang (al-Gharimin).
Pada jalan Allah.
Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan belanja).


2
[2 markah]2
2
2
2
2
[4 markah]
2

2

2
2
[4 markah]

1
1
1
1
1
1


(c)(i)(d)
Puasa sunat hari jumaat atau hari sabtu sahaja.
Berpuasa sepanjang tahun.


Solar qasar.
Tayammum.
Puasa sunat hari Asyura.
Fidyah.
[4 markah]


1
1
[2 markah]

1
1
1
1
[4 markah]No
soalan

Contoh Jawapan

Markah
5. (a)(i)


(ii)
(iii)


(iv)


(b)(i)(ii)

Di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam.


Bukit Safa.


Saidatina Khadijah bt. Khuwailid.
Saidina Abu Bakar as-Sedik.
Zaid bin Harisah.
Saidina Ali bin Abi Talib.


Untuk mengelakkan ancaman musyrikin.
Supaya orang kafir Quraisy tidak terkejut dengan agama baru.
Mengelakkan ajaran Islam ditolak terang-terang.
Memudahkan Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam
kepada masyarakat tanpa gangguan.


Mendirikan rumah persinggahan bagi orang musafir.
Mengemaskini institusi Baitul-Mal.
Penerokaan kawasan baru untuk tanah pertanian serta membina
saliran air.
Membina sekolah-sekolah untuk mengajar dan mendidik anak-
anak yang baru memeluk Islam.


Jihad yang tinggi untuk mempertahankan Islam.
Keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT.
Mempertahankan jati diri sebagai seorang muslim.
Bertanggungjawab mempertahankan maruah diri, agama,

1
[1 markah]

1
[1 markah]


1
1
1
1
[2 markah]

2
2
2

2
[4 markah]


22
2

2

2
[4 markah]

1
1
1(c)(i)(c)(ii)


bangsa dan negara.
Sentiasa berdakwah untuk mengembangkan Islam.

O)u>
vjO6>4
O>4
E-4:E>
;g`uNC4
E4ON^)

1
1
[2 markah]

1

1


1


1

1


1
[6 markah]
No
soalan

Contoh Jawapan

Markah

6. (a)(i)
(ii)


(b)(i)


(ii)(c)(i)


Mendidik kita menjadi orang berguna.
Mencurahkan ilmu pengetahuan.
Tuntutan beragama.


Ketinggalan dalam pelajaran.
Rendah budi pekerti.
Ilmu yang dipelajari tidak diberkati oleh Allah SWT.
Sukar memahami dan mengingati ajaran guru
.


Tempat meluahkan masalah.
Mencontohi sifat-sifat mahmudah.
Menjalin hubungan silaturahim.
Bantu-membantu antara satu sama lain terutama ketika dalam
kesusahan.


Mencegah kemungkaran.
Dapat mencontohi kebaikannya.
Mentaati perintah Allah SWT.
Dihormati oleh masyarakat.
Mendidik jiwa menjadi orang baik.
Dikasihi dan diredai oleh Allah SWT.Bersabar dan reda.
Yakin dengan Qada dan Qadar Allah SWT.
2
2
2
[4 markah]


2
2
2
2
[4 markah]

1
1
1

1
[2 markah]2
2
2
2
2
2
[4 markah]


1


(ii)
Tidak berputus asa dari rahmat Allah SWT.
Berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Berdoa dan bertawakkal kepada Allah SWT.
Berfikiran positif.
Beristighfar memohom keampunan.Mendapat keampunan dan rahmat Allah SWT.
Bertambah keimanan.
Dihormati masyarakat.
Mendapat gantian nikmat yang lebih baik.

1
1
1
1
1
1
[2 markah]

2
2
2
2
[4 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


JABATAN PELAJARAN PERAK DARUL RIDZUAN

SOALAN LATIH TUBI SET 2

PENILAIAN MENENGAH RENDAH


2010
PENDIDIKAN ISLAMKERTAS 1Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak


45 / 1 2010 Hak Cipta SPPIM, JPNPk

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


JABATAN PELAJARAN PERAK DARUL RIDZUAN

SOALAN LATIH TUBI SET 2

PENILAIAN MENENGAH RENDAH


2011
PENDIDIKAN ISLAMPERATURAN PEMARKAHAN


Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

45 / 1 2010 Hak Cipta SPPIM, JPNPk