Anda di halaman 1dari 64

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGURUSAN

PENDIDIKAN
PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA KE-55 2016

CERAMAH
PROFESIONAL

Kepimpinan Pengetua
Memperkasakan
Transformasi Pendidikan
Negara
Oleh:
YB Dato Haji Mohd Zubir bin Embong,
Yang Dipertua DUN Terengganu

KEPIMPINAN PENGETUA MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGURUSAN


PENDIDIKAN
PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA KE-55 2016

YB Dato Haji Mohd Zubir bin Embong


BIODATA
PANEL
Jawatan
: Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri Terenggan

Tarikh Lahir : 19 Jun 1964, Kuala Terengganu


Akademik
: -Phillip College, Australia Year 12 Certificate
-Degree In Management Sciences,
University Of Canberra, Australia
-Diploma Pendidikan Maktab Perguruan Persekutuan
Pulau
Pinang
-Sarjana Sains Pengurusan Pendidikan, Universiti
Putra Malaysia
(Mendapat Hadiah Siswazah Terbaik)

KEPIMPINAN PENGETUA MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGURUSAN


PENDIDIKAN
PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA KE-55 2016

YB Dato Haji Mohd Zubir bin Embong


BIODATA
PANEL: -Guru Penolong, SMK Bukit Sawa,
Pencapaian

Marang, Terengganu
-Penolong Pengarah KBSR Jabatan
Pendidikan Negeri
Terengganu
-Penolong Pengarah Sektor Pengurusan
Akademik
Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu
-Memangku Tugas Ketua Sektor,
Sektor Pengurusan Akademik
Jabatan Pendidikan Terengganu

KEPIMPINAN PENGETUA MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Kepimpinan Pengetua
Memperkasakan Transformasi
Pendidikan Negara

Mohd Zubir Embong


Yang DiPertua DUN Terengganu

JUST THINK !
History has lessons..

PENGETUA
Vortex of energy

YOU ARE IMPORTANT


Mendepani Alaf Baharu,kemahiran
memimpin menjadi pra syarat utama
meletakkan negara untuk maju dan
berpendapatan tinggi mengikut
acuan KITA.
Ini adalah kerana cabaran masa
depan kepimpinan mesti bersifat
strategik dan intelektual

SAYA ADALAH PEMIMPIN


Mesti mempunyai keupayaan etika
dan nilai yang tinggi dan mampu
menyantuni masalah dan cabaran
yang semakin kompleks

KEPIMPINAN ABAD KE 21
Menekankan empat aspek kepemimpinan : memahami diri (self-awareness)
mengurus diri (self-management)
memahami persekitaran sosial (social
awareness)
mengurus hubungan (relationship
management)
memahami keadaan semasa organisasi
(stay grounded)

KEPIMPINAN ADALAH AMANAH


Dalam tradisi Islam pemimpin dan
kepimpinan dihubungkan sebagai
taklif atau amanah.
Kualiti amanah ini sangat penting
bagi menentukan perubahan dan
kejayaan berlaku.
Amanah tidak saja dengan Allah
tetapi dengan manusia, sistem dan
negara.

PEMIMPIN MESTI ADIL


Keadilan adalah neraca yang sangat
penting dalam membuat
pertimbangan dan keputusan
Ianya perlu ditunjukkan menerusi
sikap, pendirian dan terlihat ia
dilaksanakan
Keadilan mesti bermula dari diri
sendiri.

AKHLAK PEMIMPIN MESTI


HEBAT
Pekerti pemimpin mesti menjadi
teladan pada orang lain
Rasulullah S.A.W mempunyai
qudwah hasanah atau contoh yang
baik untuk diikuti
Pemimpin yang baik akan melahirkan
kepengikutan yang baik juga

PEMIMPIN PENTING
Jatuh bangun sesebuah organisasi
Keberkesan dan kecekapan
organisasi
Prestasi kerja staf
Kepuasan kerja staf
Kewujudan organisasi

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu
usaha
berterusan
ke
arah
memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari
segi
intelek,rohani,
emosi
dan
jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat
Malaysia
yang
berilmu
pengetahuan,
berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab,
dan
berkeupayaan
mencapai
kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian
dan
kemakmuran
keluarga,
masyarakat, dan negara.

PPPM (2013 2025)


Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia
Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP)

ASPIRASI SISTEM
Akses 100 % enrolmen
Kualiti dalam kelompok sepertiga
teratas
Ekuiti 50 % pengurangan jurang
pencapaian
Perpaduan perkongsian
pengalaman dan nilai
Kecekapan memaksimumkan
keberhasilan murid

ASPIRASI MURID

Pengetahuan
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Memimpin
Kemahiran Dwibahasa
Etika dan Kerohanian
Identiti Nasional

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan Kesamarataan Akses
Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf
Antarabangsa
2. .
3. .
4. .
5. Memastikan Kepimpinan Berprestasi
Tinggi Di Tempatkan Setiap Sekolah

ANJAKAN 5
Memastikan Kepimpinan Berprestasi
Tinggi Di Tempatkan Di Setiap
Sekolah

MENGAPA PENGETUA PENTING?


You are the FRONT LINER
Kualiti pengetua penting dalam
menentukan keberhasilan murid
Kepimpinan Instruksional dan
bukannya kepimpinan pentadbiran
dapat meningkatkan keberhasilan
murid sebanyak 20 %.

MENGAPA PERLU ANJAKAN 5


Kriteria pemilihan pengetua semasa
lebih berdasarkan tempoh
perkhidmatan bukannya kecekapan
55% pengetua semasa tidak pernah
mengikuti latihan persediaan
ataupun induksi sebelum atau
semasa 3 tahun pertama bertugas
40% pengetua akan bersara dalam
tempoh 5 tahun mulai 2013.

ETR ANJAKAN 5

Keberhasilan murid yang lebih tinggi


Asas kepimpinan di sekolah diperkukuh
Bimbingan dan Pementoran diperluas
Keanjalan pengetua membuat keputusan
Membina budaya kecemerlangan
profesionalisme yang dipimpin rakan
sejawat
Menyebarluaskan amalan terbaik
Standard profesional tercapai

KEPIMPINAN
Kepimpinan merupakan suatu
keperluan dalam membina kekuatan
organisasi terutama dalam
memimpin organisasi ke arah menuju
dan mencapai matlamat yang ingin
dicapai BERSAMA.
Ia adalah suatu proses,pengaruh,
kerja sepasukan serta penentuan
matlamat

KEPEMIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN


Sekolah yang cekap, berkesan dan
berkualiti tinggi adalah dihasilkan
melalui kemenjadian simbiosis
sistem kepemimpinan dan
kepengikutan diamalkan.
(A Rahim Tahir, 1996)

KEPEMIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN


Kepimpinan transformasi yang
mengutamakan hubungan
kepemimpinan dan kepengikutan
merangsang perubahan secara
menyeluruh.
(Owen, Hodgson dan
Gazzard, 2004)

KEPIMPINAN PENGETUA
Orientasi kepimpinan pengetua
memberi kesan terhadap motivasi,
pembangunan diri, moral serta
pembangunan intelek pelajar.
(Cashin et.al, 2000)

KEPIMPINAN TRANSFORMASI
(Leithwood,1994)
Cabaran-cabaran dalam
penstrukturan semula sekolah
memerlukan perubahan corak
kepimpinan daripada Kepimpinan
Instruksional kepada Kepimpinan
Transformasi.

CABARAN-CABARAN
Educational mean and end
Mereka bentuk semula organisasi
bagi menyokong perubahan
Tumpuan kepada pedagogi yang
kompleks
Impian menjadikan pendidikan
bidang profesional
Meningkatkan kemahiran dan
komiten guru

6 DIMENSI KEPIMPINAN
TRANSFORMASI (Leithwood, 1997)
Pembentukan visi dan misi
Pembentukan struktur pemuafakatan
Menonjolkan amalan profession yang
baik
Memberikan sokongan secara
individu
Menyediakan rangsangan intelektual
Menjangkakan hasil kerja yang
terbaik

WHY CHANGE DOESNT WORK


Kekurangan komitmen kepimpinan/
tersalah pilih pemimpin/ pertukaran
pemimpin
Pelan, pembangunan dan
pelaksanaan komunikasi yang
lemah .
Pengikut yang tidak cukup bersedia /
dilatih untuk mendepani perubahan
Ketiadaan perancangan yang
kontigensi ( nasib tidak baik)

WHY CHANGE DOESNT WORK


Pengikut yang tidak berjaya diyakini
keperluan untuk berubah
Tiada kad skor untuk memenangi dan
berkongsi pembelajaran
Peruntukan insiatif dikurangkan atau ditarik
balik tanpa persetujuan atau perundingan
dengan pelanggan
Membawa perubahan merupakan satu
tekanan yang hebat atau menjadi timbal
balik yang negatif

WHY CHANGE DOESNT WORK


Arahan perubahan yang strategik
merupakan laluan untuk inisiatif
Perubahan kes yang ditemui di
premis yang salah atau punca yang
betul tetapi ketika masa atau ketika
yang salah
Kehilangan perspektif / perasaan
ego
Berminat untuk berubah yang
menurun mengikut masa dan

FIVE MIND FOR THE FUTURE


1.
2.
3.
4.
5.

The Disciplined Mind


The Synthesizing Mind
The Creating Mind
The Respecting Mind
The Ethical Mind

BERSIKAP DAN BERAMAL SECARA


PROFESIONAL
Keupayaan pengetua untuk
mempamerkan dan mengamalkan
etika kerja dan amalan nilai profesion
keguruan seperti berikut:
Amanah, Berketerampilan, Kecintaan
terhadap profesion, Teladan, Jujur dan
boleh dipertanggungjawabkan.

BIJAK BERKOMUNIKASI DENGAN


MURID
Pengetua perlu berkeupayaan untuk
mewujudkan hubungan yang baik
dengan murid secara konstruktif,
adil, hormat-menghormati, saling
mempercayai memperlihatkan tahap
ekspektasi yang tinggi terhadap
murid

BERSIKAP BERDAYA SAING DAN


MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN
Pengetua perlu berkeupayaan untuk
memberikan sokongan dan
sumbangan terhadap sesuatu tugas
dan tanggungjawab. Mereka perlu
bersikap positif terhadap sesuatu
tugas dan tanggungjawab. Mereka
jua sangat mengutamakan
pencapaian dalam setiap usaha yang
dilakukan.

TADBIR URUS BERPRESTASI


TINGGI
Pengetua memperkasakan guru
untuk merancang, melaksana,
menyelesaikan, melaporkan hasil
sesuatu arahan atau program
berdasarkan tempoh dan sasaran
kerja yang ditetapkan

KEMATANGAN EMOSI
DAN KEYAKINAN DIRI
Dia boleh menangani pelbagai isu
dalam menghadapi tugas dan
tanggungjawab. Dia juga mengurus
tugas dan tanggungjawab yang
mencabar dari segi emosi, mental,
spiritual, dan fizikal.
Dia mempunyai pemikiran terbuka
apabila berinteraksi.

BUDAYA KERJA SEPASUKAN


When the Master governs, the
people are hardly aware that he
exists.. The Master doesnt talk, he
acts. When his work is done, the
people say, Amazing. We did it all by
ourselves!
Lao-Tzu ( 6th century BCE/1992,p.17)

BUDAYA KERJA SEPASUKAN


The best leader is one whose team
chooses to follow. To be a successful
leader you need a great team around
you. But the team has to be
dynamic, focused and able to deliver.
(Michael Heath 2010)

KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN


MEMBUAT KEPUTUSAN
Pengetua menetapkan hala tuju organisasi.
Dia mengoptimumkan penggunaan semua
sumber yang ada . Dia bijak membuat
keputusan yang relevan dan rasional. Dia
mengamalkan perkongsian kepimpinan
atau distributed leadership. Pengetua
mempunyai vsi dan misi yang jelas. Dia
mempunyai perancangan strategik: Iaitu
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi yang
lengkap dan mudah dilaksanakan.

BERFOKUSKAN PELANGGAN
Pengetua berkeupayaan untuk
mengutamakan pelanggan. Dia
bersikap peka terhadap aduan
pelanggan. Dia berusaha gigih untuk
meningkatkan imej organisasi. Dia
mewujudkan jaringan kerjasama
dengan pelanggan berpotensi.

MENGURUS PERUBAHAN
The highly effective principal is a
change master- a flexible, futuristic,
and relialistic leader, able to
motivate as well as manage change
in an organizd, positive and enduring
fashion. ( McEwan, 2003)

KEGHAIRAHAN MENIMBA
PENGETAHUAN
Pengetua berkeupayaan untuk
mempelajari perkara baharu. Dia
berkemahiran mendapat maklumat.
Dia memperoleh pengetahuan untuk
menyelesaikan sesuatu tugasan atau
masalah. Dia juga memperoleh
pengetahuan untuk mewujudkan
persekitaran pembelajaran ( learning
community)

PEMIKIRAN KREATIF DAN


INOVATIF
Keupayaan pengetua untuk
memperkenalkan idea baharu.
Melaksanakan tugas dengan kreatif
dan berinovatif
Menggalakkan guru dan murid
berfikir secara kreatif dan inovatif

BIMBINGAN DAN MOTIVASI


(COACHING AND MENTORING)
Pengetua memperkasakan guru
untuk merancang sesi bimbingan
dan motivasi guru. Dia
melaksanakan dan menilai sesi
bimbingan dan motivasi guru . Dia
menilai sesi bimbingan guru dengan
cekap dan sistematik serta
memberikan tunjuk ajar dan
berkongsi idea untuk meningkatkan
ilmu dan kemahiran.

SUMBANGAN PROFESIONAL &


SOSIAL
Melibatkan diri dalam mana-mana
organisasi komuniti atau NGO yang
sah dan berdaftar dengan kerajaan.
Memberikan sumbangan profesional
untuk meningkatkan kompetensi diri,
organisasi atau pihak lain merujuk
bidang tugas berkaitan. Memberikan
sumbangan komuniti untuk
organisasi atau pihak lain untuk
pelaksanaan aktiviti berkaitan.

PENGETUA PERLU ADA


PAKSI

P: Peka dan pemedulian


A: Amanah dan Akauntibiliti
K: Komitmen dan Khalifah
S: Status dan Semangat
l: lnstruksional dan Introspeksi

GRPI
Goals, Roles, Process and
lnterpersonal,

RASI
Responsible, Approval, Support and
lnformed

RAAMP
Reports, Approval, Meeting,
Measurement and Policies

TPOV
Teachable Points of View
TPOV membantu pemimpin sekolah
untuk membuat penilaian
(judgements) kepimpinan mengenai
tiga perkara iaitu pertama Orang
(people) iaitu kakitangan / staff,
kedua strategi untuk sekolah dan
ketiga Crises bagi menghadapi yang
tidak dijangka atau diduga.

SLP
School Leadership Programme

PERLU MEMAHAMI

Sekolah Berkesan
Sekolah Berwatak
School View
Class View
Back To Basic

CIRI-CIRI YANG PERLU ADA

Sense of Mission
Sense of Purpose
Walk the Talk
Vast World view of education

CHALLENGE
Shift the shaft of education
Renaissance Epistemology

RUMUSAN
Natijah akhir dari proses pendidikan yang
membawa perubahan dan kemajuan manusia
ialah ke arah binaan peradaban yang tinggi
Tidak bermakna sekiranya kemajuan manusia
bermakna runtuhnya sistem kekeluargaan,
berkembangnya faham anarki, LGBT,
suburnya kecenderungan hedonistik sehingga
memusnahkan kualiti manusiawi dan berubah
kepada status haiwani.

AKHIRAN
Menjadi pemimpin harus peka
dengan hal ini supaya daya
kepimpinan yang dibina menjadikan
sistem kepemimpinan dan
kepengikutan yang memiliki kualiti
ilmu dan berfikir yang baik serta
kualiti kepimpinan yang menjadi
sumber contoh dan ikutan.
Akhirnya hasilan PPPM akan dapat
dicapai dengan kualiti tinggi.

SUT
The best leaders tend to be those that
create powerful learning communities and are
able to integrate the intellectual, emotional
and spiritual. They recognise the importance
of core values and that organisational
performance is largely dependent on the
beliefs people hold and how they work
together. In this sense, leadership is a form
of social capital that can be increased
through investment in the development of
others. (Harris, 2003)

SUT
You are the BEST, so please bring the
rest to be the BEST

TERIMA KASIH CIKGU


DARI CIKGU ZUBIR