Anda di halaman 1dari 27

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

MENJANA KEBERKESANAN
SEKOLAH

JAB AT AN P ELA JARA N


NE GERI P ULAU P INA NG
HOTEL SWISS INN SG PETANI
18 – 21 DISEMBER 2006
Jatuh bangun sesebuah
institusi / organisasi
pendidikan sangat
bergantung kepada
pengurus yang memimpin
institusi / organisasi yang
berkenaan.
tahap terbaik apabila mereka
dapat :
- mencabar proses ,
- mencetuskan visi yang dikongsi
bersama
- berupaya menggerakkan orang lain
untuk
bertindak ,
- menjadi model serta memandu jalan
,-
mampu menggerakkan hati
subordinat
mereka untuk bekerja.
Kepimpinan didefinasikan
sebagai “setiap tindakan
yang menumpukan sumber-
sumber ke arah matlamat
yang benar-benar
bermanfaat.”
Pemimpin perlu
bertindak secara wajar
dan cepat untuk
merebut peluang yang
ada di hadapannya.
“ Segram contoh
lebih bermanfaat
daripada
sekilogram
teguran ”
Pemimpin patut
menegaskan bahawa
“apa yang dikata,
perlu dikota”
Pemimpin harus mengambil
kira perasaan , harapan
dan kecenderungan
semua pihak dalam
membuat keputusan.
Kepimpinan Instruksional
ditakrifkan sebagai
adunan daripada
pelbagai tugas seperti
pencerapan di bilik
darjah , pembangunan
staf dan pembangunan
kurikulum.

(Smith & Andrews


, 1989)
memberi tumpuan :

1. Arahan & tunjuk ajar


2. Membina komuniti
pembelajaran
3. Berkongsi dalam membuat
keputusan
4. Memelihara dan
mempertahankan
perkara asas (basics)
5. Memanfaat dan
mengoptimumkan
masa P&P
6. Menyokong perkembangan staf
yang
berterusan
7. Menyusun semula sumber-
sumber
untuk menyokong program dan
aktiviti sekolah
8. Mewujudkan iklim integriti.
9. Inkuiri dan penambahbaikan
secara
berterusan

(Brewer,2001)
pemimpin
Instruksional iaitu :

1. Sebagai pembimbing kepada


guru
2. Membangunkan kelompok
3. Mengerakkan perkembangan
staf
4. Membangunkan kurikulum
5. Menggerakkan kajian tindakan.

Glickman
(1985)
Fokus kepada konsep
pencerapan rakan sejawat
dengan memberi tumpuan
kepada sokongan ,
bimbingan dan galakan
melalui pengajaran
reflektif sesama rakan
guru.
Schon
(1989)
Pemimpin Instruksional
harus menterjemahkan
peranan utama mereka
sebagai pemimpin
kecemerlangan
pembelajaran.

Michael E. Doyle & Donna M.


Rice (2002)
‘ If a school is to be
instructionally successful as
a learning community ,
it will be because of the
leadership of the principal ’
Findley
(1992)
Ciri-ciri pemimpin di

sekolah:
1. Berilmu
2. Berkemahiran tinggi
3. Cekap
4. Berketrampilan
5. Berwawasan
6. Berfikiran positif
untuk meningkatkan prestasi sekolah
dan memberi fokus kepada pengajaran
dan pembelajaran.
Keberkesanan
sesebuah sekolah
itu dinilai dari
segi keupayaan
menghasilkan
kemenjadian
murid.
menyumbang
kepada keberkesanan

sesebuah sekolah:
1. Kepemimpinan yang mantap &
positif
2. Pengharapan yang tinggi
3. Memantau kemajuan murid
4. Tanggungjawab dan
penglibatan murid di dalam
aktiviti sekolah
menyumbang
kepada keberkesanan

sesebuah sekolah:

5. Ganjaran dan insentif


6. Penglibatan Ibu bapa di
sekolah
7. Penekanan kepada aspek
pencapaian akademik
Tugas utama Pengetua /
Guru Besar adalah
pemimpin pengajaran

Kemahiran kepimpinan
Instruksional hendaklah
dimantapkan bagi
meningkatkan keberkesanan
sesebuah sekolah.
kepada keberkesanan
P&P :

1. Isi pengajaran yang berfokus


2. Penekanan terhadap
pencapaian
akademik
3. Matlamat pembelajaran murid
yang
jelas.
4. Murid bertanggungjawab
terhadap
pembelajaran mereka
menyumbang
kepada keberkesanan
P&P :

5. Pengajaran mampu mencabar


pelbagai tahap kebolehan murid
6. Pengurusan bilik darjah yang
berkesan
7. Sasaran & jangkaan guru yang
tinggi
8. Mematuhi ketepatan waktu
pembelajaran
9. Memantau kemajuan murid
secara
berterusan
10. Melaksana dasar pentaksiran
yang
konsisten
11. Memberi keutamaan kerja rumah

secara konsisten
12. Guru mempunyai kepakaran
dalam
bidang pengajarannya.
Pengurus pendidikan perlu
memainkan peranan
untuk membangkitkan
kesedaran tentang peri
pentingnya amalan
pengurusan dan
kepimpinan instruksional
di semua peringkat.
Proses pembugaran perlu
dilakukan segera.
sama-sama
bertanggungjawab
mempelajari ,
mendalami dan
menghayati ilmu
kepimpinan
instruksional serta
melaksanakannya
dengan penuh azam dan
iltizam.
Kepimpinan
Instruksional bagi
menjana keberkesanan
sekolah ,
selaras dengan harapan
kita…

‘ a principal makes a
difference ’
TER IMA KA SI H
DI ATA S KEBER SAMAAN AN DA