Anda di halaman 1dari 23

PPP6104

Kepimpinan Pendidikan

Kump 10

Nama Ahli Kumpulan


1. PN.THAMAYANTHI A/P MUNIANDY ( M20161000491
2. PN.MEENA A/P AYAVOO
( M20161000450
3. PN.SARATHA DEVI A/P MURUGAN ( M20161000485

GAYA
KEPIMPINAN
INSTRUKSIONAL

Kepimpinan
Setiap tindakan yang menumpukan sumber-sumber
ke arah matlamat yang benar-benar bermanfaat.
Tindakan: pergerakan, inisiatif
Sumber-sumber: manusia yang cekap, mesin, proses atau
kaedah, bahan, hardware dan persekitaran yang menggalakkan.
Ismail Noor: Kepimpinan Nabi Muhammad SAW,2000

Instruksional
Instruct: to teach, to educate, to impart knowledge or information
Instruction: the act of instructing or teaching

The Grollier Webster International Dictionary

DEFINISI

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

Mengikut Smith & Andrews (1989) , melaksanakan pelbagai tugas seperti


pencerapan di bilik darjah , pembangunan staf dan pembangunan
kurikulum.

5 tugas seorang pemimpin instruksional iaitu sebagai pembimbing dan


pembantu secara langsung kepada guru , membangunkan kelompok ,
menggerakkan perkembangan staf , membangunkan kurikulum dan
menggerakkan kajian tindakan. (Glickman ,1985)

Tindakan- tindakan yang diambil oleh seseorang pengetua atau yang


diturunkuasakan

untuk

pelajar Debevoise (1984)

meningkatkan

perkembangan

pembelajaran

Mengikut Richardson (1989), seorang pemimpin instruksional mestilah


memimpin ke arah pencapaian pelajaran dan menjadikan kualiti
instruksional

sebagai

keutamaan

teratas

dan

mestilah

mampu

menjadikan visi sekolah satu kenyataan.


Blas (1998) menyatakan kepimpinan instruksional adalah gabungan
penyeliaan, pembangunan staf dan perkembangan kurikulum.
Hussein (1989) mendefinisikan kepimpinan instruksional sebagai
usaha-usaha yang diambil oleh pemimpin sekolah untuk menyediakan
inovasi kurikulum dan untuk memperkembangkan proses
dengan tujuan menjayakan matlamat sekolah

P & P

Konsep Kepimpinan Instruksional

Dalam konteks pendidikan, Kepimpinan Instruksional


merujuk kepada kepimpinan yang mempunyai
hubungan dengan
proses pengajaran yang
melibatkan interaksi antara guru, murid dan
kurikulum.
Dalam melaksanakan kepimpinan instruksional dalam
proses pengajaran, guru besar perlulah memainkan
peranan
dalam
aspek
penyeliaan,
penilaian,
perkembangan staf dan perkhidmatan latihan.
Kepimpinan instruksional juga bermaksud bagaimana
menjadi seorang pemimpin yang boleh bekerja
dengan orang lain seperti guru-guru, murid-murid dan
ibu bapa untuk meningkatkan kualiti instruksional.

Ciri-ciri Gaya Kepimpinan Instruksional


Terdapat juga ciri-ciri yang umum dalam gaya
kepimpinan instruksional. Ianya adalah seperti
berikut:

Terdapat
beberapa
ciri-ciri
gaya
kepimpinan
instruksional yang tertentu. Menurut Perselland
Cookson, ciri-ciri gaya kepimpinan instruksional
dibahagikan kepada 9 cabang. Ianya seperti berikut:

Ciri-ciri Kepimpinan Instruksional


Yang Diharapkan

Mengamalkan budaya ilmu

Mengurus kurikulum

Mengurus berasaskan ilmu


Ilmu dipelajari
P&P berkesan
Pengurusan penilaian dan pengesanan
Mengurus defisit pembelajaran

Memantau dan membimbing

Hallinger dan
Murphy
(1985,1987),

ACHESON &
SMITH ( 2006)

Perkemban
gan
Gaya
Kepimpina
n
Instruksion
al

Bossert (1988),

Weber (1996),

Southworth
(2002)
Murphy (1990),

11 ELEMEN
KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL
1) Merangka matlamat
6) Mengawal waktu P& P

(MODUL HALLINGER)

sekolah
2)Menyampaikan
matlamat sekolah

(protecting instructional time)


7) Membudayakan
Perkembangan Profesional Mewujudkan
Mendefinisikan
Iklim
8) Mengekalkan ketampakan
misi
9) Menyediakan ganjaran kpd Pembelajaran
sekolah
Positif
guru
Dimensi
Dimensi
10) Penguatkuasaan standard
Pertama
Ketiga
akademik
11) Menyediakan insentif kpd
pelajar
Dimensi
Kedua

Mengurus
Program
instruksional

3) Penyeliaan dan penilaian Instruksional


4) Menyelaras kurikulum
5) Memantau kemajuan pelajar

HALLINGER

Bagaimanakah teori kepimpinan tersebut memberi


kesan terhadap organisasi pendidikan
Hallinger dan Murphy (1985) telah menerangkan tentang tiga
dimensi dan sebelas fungsi kepimpinan yang terdapat dalam
model kepimpinan instruksional mereka.

Dimensi
Pertama
( Menentukan
misi sekolah )

Kedua-dua fungsi ini adalah untuk memastikan pengetua


bekerjasama dengan guru-guru bagi menentukan misi
yang jelas dan boleh dicapai terutamanya dalam bidang
akademik pelajar.
besar
sebagai
pemimpin
instruksional
Guru
menyampaikan matlamat sekolah dengan berkomunikasi
dengan saluran komunikasi formal dan tidak formal
seperti melalui bahan edaran, mesyuarat mingguan
sekolah, perhimpunan sekolah, perbincangan dengan guru
dan staf, papan kenyataan sekolah, dan sebagainya.

Dimensi
Kedua
(Menguruska
n Program
Pengajaran )

Berdasarkan kepada tiga fungsi, guru besar mesti


melibatkan diri secara menyeluruh dalam bidang
pembangunan akademik di sekolah.
Pengetua harus melibatkan usaha bersama guru
dalam mengurus bidang kurikulum sekolah.
Pengetua juga perlu membuat lawatan bagi tujuan
penyeliaan guru bagi menyelaraskan amalan-amalan
guru dalam bilik darjah.
Seterusnya, pengetua juga perlu memantau kemajuan
pelajar
berdasarkan
kepada
keputusan
analisa
peperiksaan
supaya
program-program
kemajuan
akademik
dapat
dibuat
penambahbaikan
agar
matlamat sekolah tercapai.

Dimensi
Ketiga
( Mewujudka
n Iklim
Pembelajaran
Sekolah )

Menerusi dimensi ini, ia menyokong pendapat


berkaitan sekolah yang berkesan akan mewujudkan
tekanan akademik bagi memastikan tahap dan
jangkaan yang tinggi perlu dicapai dengan usaha
penambahbaikan yang berterusan (Hallinger, 2011).
Guru besar juga seharusnya terlibat bersama-sama
dengan guru dan murid bagi menjayakan setiap
program dan aktiviti sekolah.
Pemimpin instruksional perlu memberikan galakan
dan bimbingan kepada guru serta memberikan insentif
kepada guru-guru dan murid-murid. Pengetua turut

Jurnal
Pertama
Hubungan Antara Tahap Pengetahuan, Sikap, Kesedaran
Dengan Kepimpinan Instruksional Pendidikan Alam Sekitar
Dalam Kalangan Pengetua Di Negeri Kedah Dan Pulau Pinang

0leh :Azizi Muda


Masitah Mohd.Yusof
Nazifah Shaikh Ismail
Khaidir Alias
Noriati A.Rashid

1.

Penyataan Masalah :
Kepemimpinan instruksional pula adalah usaha-usaha, tindakan
dan proses amalan yang berupa komitmen seorang pemimpin atau
pemimpin instruksional dalam proses menambah baik
instruksional dan pembelajaran Alam Sekitar di sekolah.

2. Objektif :
Mengenalpasti kesemua guru menggunakan buku panduan
yang telah disediakan untuk mengajar Pendidikan Alam Sekitar
Mengkaji keberkesanan buku panduan yang disediakan tidak
membantu guru secara sepenuhnya dalam melaksanakan
aktiviti Pendidikan Alam Sekitar
Mengkaji peruntukkan masa untuk menghabiskan sukatan
pelajaran
Mengkaji peruntukan diberi untuk menjalankan aktiviti alam
sekitar.

3. Kerangka konseptual
Kepimpinan
Instruksiona
l
Pengetua
Faktor
Pengetahua
n
Sikap Guru
Kesedaran
Guru

Efikasi
Kendiri Guru

Perlaksanaa
n
Pendidikan
Alam
Sekitar

4. Dapatan Kajian :
.Dapatan kajian memaparkan bahawa guru sekolah menengah di
Malaysia mempunyai tahap pengetahuan mengenai Pendidikan dan Isu
Alam Sekitar yang sederhana, bersikap positif terhadap alam sekitar
dan mempunyai tahap kesedaran yang sederhana terhadap alam
sekitar.
.Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengetua menampilkan ciri-ciri
pengalaman dan keyakinan pada tahap sederhana menurut persepsi
guru terhadap kepemimpinan instruksional pengetua dalam
pelaksanaan Pendidikan Alam Sekitar.
.Dapatan kajian menunjukkan guru sekolah menengah di Malaysia
mempunyai tahap efikasi-kendiri terhadap pelaksanaan Pendidikan
Alam Sekitar yang sederhana.

Jurnal Kedua
Amalan Kepimpinan Instruksional Dalam Kalangan Pengetua
Sekolah Menengah Di Negeri Pahang

0leh :Jamelaa Bibi Abdullah &


Jainabee Md Kassim
(Fakulti Pendidikan UKM)

1.

Penyataan Masalah :
Peranan pengetua yang kurang efektif dalam membimbing dan
berkongsi matlamat dengan guru guru menyebabkan program
pengajaran yang dirancang sering tidak mencapai matlamat sekolah

2. Objektif :
Objektif kajian ini dijalankan secara khusus adalah :
Untuk mengenal pasti tahap kesibukan pengetua mengurus
sekolah berdasarkan aktiviti-aktivitinya.
Untuk mengenal pasti tahap kepimpinan pengajaran pengetua
berdasarkan fungsi-fungsinya.
Untuk mengenal pasti perbezaan tahap kesibukan antara
pengetua lelaki dan pengetua perempuan dalam mengurus
sekolah.
Untuk mengenal pasti perbezaan tahap kepimpinan pengajaran
antara pengetua lelaki dan pengetua perempuan.

3. Kerangka konseptual

Pengetua

Mentakrif
membentuk
matlamat
sekolah
Mengurus
program
instruksiona
l
Mengalakka
n iklim
pembelajara
n
Membentuk
suasana
sekolah
yang mesra
dan sering
membantu

Persepsi
guru

4. Dapatan Kajian :
Pengetua di enam jenis sekolah menengah Negeri Pahang
mengamalkan keempat empat dimensi kepimpinan
instruksional, namun demikian bagi dimensi mengurus
program instruksional, jarang sekali diamalkan oleh pengetua
di semua jenis sekolah.

SEKIAN
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai