Anda di halaman 1dari 23

PENILAIAN KURIKULUM

Kuliah 10
PLG 517
Dr. Shuki Osman
Is it good? Do I like it? Is it better?
Should I choose the other one?
Penilaian ialah…

 Aktiviti manusia: sedar atau tanpa sedar


 Membuat pertimbangan bermaklumat (informed
judgment) tentang nilai sesuatu perkara, dari segi:
– Merit: betapa baik/bagus sesuatu perkara (dilakukan)
– Harga (Worth): kepentingan sesuatu perkara
 Bagi membuat keputusan tentang sesuatu perkara
– menerima ATAU mengubah ATAU menolak
 Berdasarkan bukti (maklumat, data)
 Suatu proses bertaakul berdasarkan bukti.
Kurikulum ialah ‘sesuatu’ yang …

 Memberi impak ke atas manusia, pada masa kini


dan masa depan.
 Mempunyai matlamat, tujuan dan objektif yang ingin
dicapai.
 Menggunakan wang, masa dan usaha.
 Dipertanggunjawabkan kepada sekolah.
 Mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang
akan dipelajarai.
 Mewakili kualiti pendidikan.
Maka, kurikulum perlu diberi penilaian
Apakah penilaian kurikulum?

 Aktiviti mengumpul data bagi menghakimi


pelajar ATAU program kurikular
– Menghakimi pelajar: menaksir apa yang pelajar
tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi
kandungan kurikulum
– Menghakimi program:
 Menilai isi kandungan tertentu, organisasinya, dan
kaedah penyampaiannya
 Iaitu, menentukan sama ada kurikulum (seperti yang
dibina, direka bentuk, dan dilaksana) menerbitkan hasil
yang diharapkan.
Penilaian Pengajaran lwn. Penilaian
Kurikulum

 Penilaian Pengajaran:
– Menaksir sama ada pelajar mencapai objektif pengajaran
– Melihat kepada pelajarn (sebagai hasil pengajaran)
– Menaksir pelajar secara langsung, menaksir program
secara tidak langsung.
 Penilaian Kurikulum:
– Menentukan sama ada tujuan dan objektif kuriklum diambil
tindakan
– Melihat kepada bahan-bahan, kaedah pengajaran dan
pelajar (sebagai hasil sekolah)
– Menaksir program secara langsung, pelajar secara tidak
langsung.
(Oliva, 2001)
Menilai kurikulum: Apa yang dinilai?

 Nilai Intrinsik:
– Adakah ia bagus dan sesuai? Adakah ia terkini?
Adakah ia yang terbaik?
 Nilai Instrumental:
– Untuk apa ia ditujukan? Adakah ia menuju kepada AGO ? Bolehkah AGO dicapai?
– Untuk siapa ia ditujukan? Bolehkah mereka mendapat manfaat daripada program
tersebut?
 Nilai Komparatif:
– Adakah ia lebih baik daripada program sebelum ini?
– Untuk AGO manakah ia lebih baik?
– Adakah ia lebih mudah/murah untuk dilaksanakan?
 Nilai kecapaian:
– Adakah ia bejalan seperi yang dirancang? Adalah terdapat cara lain yang lebih baik?
– Bolehkan ia dimurnikan lagi?
 Nilai keputusan:
– Adakah kita kekalkan/ubahsuai/tangguhkan program berkenaan?
– Adakah kita membuat keputusan yang bernilai?

Talmage (1985)
Model-model Penilaian Kurikulum

 Model-model penilaian terhad – menilai


komponen/aspek kurikulum tertentu
– Menilai objektif kurikulum
– Menilai prinsip kurikulum
 Model-model penilain menyeluruh – menilai
keseluruhan kurikulum
– Model Saylor, Alexander & Lewis
– Model Context, Input, Process & Product (CIPP)
Model Penilaian Terhad

 Menilai Objektif Kurikulum


– Menaksir pencapaian objektif program
 Penglibatan dalam ko-kurikulum
 Pencapaian dalam Matematik, Bahasa Inggeris, dsb.
 Pontek Sekolah
– Jika objektif tercapai, keutamaan baru disasarkan
– Jika tidak tercapai, langkah baru diambil ATAU
objektif dikeluarkan daripada program
Model Penilaian Terhad

 Menilai prinsip-prinsip organisasi kurikulum: skop,


urutan, integrasi, dsb.
– Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti
prinsip-prinsip asas tersebut.
– Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan
– Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata
pelajaran
– Menaksir urutan isi kandungan
– Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang
diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik
Model Penilaian Komprehensif

 Model Saylor, Alexander & Lewis


– Tujuan, sub-tujuan & Objektif
 “Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau
keperluan pelajar?”
 “Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu?”
 “Perlukah pendidikan seks dimasukkan dalam kurikulum?”
– Kenapa pelajar perlu tahu tentang seks?
– Bolehkah ibubapa mengajar tentang seks kepada anak-anak
mereka?
– Aspek manakah tentang seks yang perlu diketahui oleh
pelajar?
– Bagaimana pendidikan seks mampu memperbaiki
masyarakat?
Model Penilaian Komprehensif

 Model Saylor, Alexander & Lewis


– Pengajaran
 Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan
pengajaran: persekitaran pembelajaran, ciri-ciri guru, ciri-ciri
pelajar, interaksi bilik darjah, susunan isi kandungan.
 Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data
– Segmen-segmen khusus program pendidikan
 Menilai domain, kursus, aktiviti, perkhidmatan, serta peluang
pembelajaran formal/informal lain
 Keupayaan membaca, matematik, pemikiran (kritikal, kreatif,
inovatif dsb.)
 Pada peringkat berbeza: negara, negeri, daerah.
Model Penilaian Komprehensif

 Model Saylor, Alexander & Lewis


– Penilaian instrumen penilaian
 Menilai teknik dan instrumen mengutip data
 Yang mana lebih sesuai?: Bilang kepala, ujian, ujian-pra-ujian-
pasca, ujian objektif atau ujian esei, kuantitatif atau kualitatif.
– Penilaian program secara total
 Mengaudit kurikulum: menyemak rekod, peristiwa, proses,
produk, tindakan, kepercayaan berkaitan dengan kurikulum
 Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah.
 Menggunakan kaedah tinjauan, kajian berterusan,
penghakiman pakar, ibubapa, pandangan pelajar dan
keputusan ujian.
Model Penilaian Komprehensif
Model CIPP

 Dibina oleh Daniel Stufflebeam


 Empat komponen:
– Konteks – Apa yang perlu dilakukan ?
 Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan
– Input- Bagaimana ia patut dilakukan ?
 Tentukan sumber yang sedia ada, strategi alternatif, dan
bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan
– Proses- Bagaimana ia dilakukan?
 Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan.
– Hasil – Adakah ia berjaya?
 Memeriksa keputusan yang dicapai, sama ada keperluan
dipenuhi, apakah perancangan yang diperlukan pada masa
depan
MODEL PENILAIAN CIPP

KONTEK INPUT PROSES PRODUK

MAKLUM BALAS

Stufflebeam, D. L. (1966-1970)
CIPP
Stufflebeam et al., 1971

CONTEXT CURRICULUM INPUT


PLANNING &
DEVELOPMENT

CURRICULUM
OPERATION &
REFINEMENT

PRODUCT PROCESS
CIPP: Elemen-elemen Penaksiran

Dua langkah pertama: mengumpul maklumat


dan membuat keputusan:
 Kontek – sama ada kursus ditawarkan atau
tidak;apakah tujuan dan objektif yang perlu
difokuskan; melihat bahagian
perkembangan kurikulum.
 Input- sumber dan strategi yang digunakan;
melihat bahagian reka bentuk pengajaran.
CIPP: Elemen-elemen Penaksiran
(samb.)

Dua langkah berikutnya: mengukur


kesan kurikulum:
 Proses – kesan ke atas pelajar
 Produk – kesan ke atas bekas
pelajar
Contoh-contoh Penilaian CIPP

 Penilaian kurikulum sekolah


 Penilaian Pengajaran guru
 Penilaian Ko-kurikulum
Isu-isu Penilaian

 Penilaian Pertaruhan Tinggi (High-Stakes)


– Sekolah diberi ganjaran atau dihukum berdasarkan
pencapaian dalam ujian/peperiksaan umum
– Reputasi sekolah dan guru dalam keadaan genting
– Sekolah menjadi galak untuk meningkatkan pencapaian
dalam ujian piawaian
 Bermulanya pertandingan, antara sekolah dan guru
– Piawaian menjadi petunjukan kepada guru untuk mengajar
 Dalam memilih kandugan untuk mengajar
– Menguji menjadi aktiviti utama sekolah
 Peringkat negara, negeri, daerah
Isu-isu Penilaian

 Kesan buruk penilaian bertaruhan tinggi:


– Mengajar untuk ujian
– Kurikulum ikut ujian, bukan sebaliknya
– Keputusan ujian tidak menunjukan kebolehan
sebenar pelajar, kaedah mengajar, atau
kesesuaian kurikulum
– Bahan-bahan komersial menggantikan silibus dan
buku teks.
Evaluation Issues

 Consequence of external testing on curriculum


delivery:
– Affect choice of content, neglecting materials not in the
tests
– Encourage use of instructional methods that resemble the
tests, e.g. drilling, quizzes
– Reduces variety of instructional activities, more on coaching
on test items
– Reduces time available to teach, more on testing
– Emphasize test-wise, more on memorization & pattern
recognition, less on thinking and understanding
– Results
Evaluation Issues

 Alternative assessment
– An on-going assessment on accumulated
products, activities over a time period
– Curriculum affect students’ performance
– Engaged students in real life performance
 Using real life knowledge and skills
– Evidence of performance in compiled in portfolios
– Portfolios represent a comprehensive picture of
their ability, understanding, disposition & affects
– Portfolios replace certificates & grades
Tugasan Kedua

 Pengenalan
– Isu dan persoalan
– Kajian tentang persoalan
– Tujuan kajian
 Kaedah kajian
 Dapatan kajian dan Perbincangan
 Kesimpulan
 Lampiran
– Soalselidik (semua yang dianalisis)