Anda di halaman 1dari 52

Panduan Lulus PNS 2013

Subjek Materi : LATIHAN SOAL : PSIKOTEST

BAB VII PSIKOTEST

PanduanLulusPNS.com

PusatPengumumanCPNS.com

Bagian I
Tes Persamaan kata: Dalam tes ini anda dinilai kemampuannya mengartikan arti dari satu kata.Kata kata ini dipilih dimana satu kata mewaki/i 200 kata lainnya.Jadi yang diminta ada/ah dicah padanannya kata yang dicetak dengan huruf kapital, dengan 5 kata lainnya. 1. EVOKASI a. Penggugah rasa b. Penilaian c. Perubahan d. pengungsian e. Ijin Menetap 2. BAKU a. Per iraan b. Standar c. Umum d. Normal e. Asli 3. PROTESIS a. Hipotesis b. Praduga c. Thesis d. Disertasi e. Buatan 4. DIKOTOMI a. Dibagi dua b. Dua kepala
PusatPengumumanCPNS.com

PanduanLulusPNS.com

c. Kembar dua d. Dua kekuatan e. Dwi fungsi 5. SINE QUA NON a. Tiada berair b. Harus ada c. Air mineral d. Keleng apan e. Selalu negative 6. ANDAL a. Dampa b. Ling ungan c. Tangguh d. Bebal e. Terbela ang 7. NARATIF a. Prosa b. Puisi c. Deskriptif d. Timbalbalik e. Terinci 8. KISI-KISI a. Alat menangkap ikan b. Alat hitung c. Tabel d. Terali e. Pola kerja

PanduanLulusPNS.com

PusatPengumumanCPNS.com

9. RABAT a. Tambahan gaji b. Potongan c. Keuntungan d. Pembayaran kembali e. Jera mengulangi 10. MUDUN a. Problema b. Beradab c. Referensi d. Setuju e. Mufa at 11. BOGA a. Pakaian kebesaran b. Makanan kenikmatan c. Dekorasi tataruang d. Pakaian pengantin e. Rumah tinggal 12. CITRA a. Gambaran b. Dimensi c. Anggapan d. Imaginasi e. Mutu 13. BALA a. Rapat sekali b. Bencana
PanduanLulusPNS.com 4 PusatPengumumanCPNS.com

c. Bantuan d. Merasa an e. Melawan

14. TANUR a. Jamur b. Kotoran hewan c. Perapian d. Pakaian kuda e. Perkakas tukang 15. WAHANA a. Kebesaran Tuhan b. Ruang angkasa c. Lawan dunia fana d. Sarana transportasi e. Eksistensi yang diakui 16. IMBASAN a. Imaginasi b. I atan c. Ilusi isapan d. isapan e. Dorongan 17. KEDAP a. Keragu-raguan b. Rapat c. Tembus d. Kelambatan e. Penganan
PanduanLulusPNS.com 5 PusatPengumumanCPNS.com

18. CANGGIH a. Su ar b. Muta hir c. Complex d. Sulit e. Rapih 19. PROTEKSI a. Bantuan b. Pengawasan c. Perlindungan d. Penjagan e. Pengamanan 20. ANJUNG a. Dayung b. Panggung c. Buyung d. Puji e. Ang at 21. KESAHIHAN a. Keberla uan b. Kesalahan c. Kematangan d. Kemantapan e. Kebenaran 22. INTERASI a. Hubungan b. Intera si
PanduanLulusPNS.com 6 PusatPengumumanCPNS.com

c. Sublimasi d. Perulangan e. Identifikasi 23. DAUR a. Baur b. Produ c. Ting atan d. Proses e. Si lus 24. MOTILITAS a. Angka kematian b. Sebangsa hewan c. Gerak d. Dorongan e. Pu ulan 25. FRIKSI a. Perpecahan b. Tidak berdaya c. Frustasi d. Sedih e. Putus harapan 26. NABATI a. Hewani b. Hayati c. Kodrati d. Botani e. Insani
PanduanLulusPNS.com 7 PusatPengumumanCPNS.com

27. INSOMNIA a. Tidur b. Cemas c. Sedih d. Tak bisa tidur e. Kenyataan

28. TRANSENDENTAL a. Bergera b. Berpindah c. Kesinambungan d. Abstrak e. Tembus pandang 29. BUBUT a. Potong b. Cabut c. Poles d. Serpih e. Urut 30. ASUMSI a. Kesimpulan b. Ramalan c. Anggapan d. Perbandingan e. Re aan 31. MENGECOH a. Mengadu
PanduanLulusPNS.com 8 PusatPengumumanCPNS.com

b. Mengakali c. Berbuat curang d. Membuat kacau e. Memotong kecil-kecil 32. DITENGGAK a. Disepak ke atas b. Ditendang dengan bangga c. Dipotong melintang d. Ditelan bulat-bulat e. Diminum sedikit-sedikit 33. SUTRADARA a. Pemimpin acara b. Penulis naskah c. Pengatur skenario d. Manager tontonan e. Pengarah adegan 34. PEMUGARAN a. Pemeliharaan b. Pembong aran c. Pembangunan d. Perbaikan e. Pelestarian 35. RANCU a. Canggung b. Kacau c. Jorok d. Tidak wajar e. Semu
PanduanLulusPNS.com 9 PusatPengumumanCPNS.com

Pembahasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 A B E A B C D D B B B A B D E B C C B E D C A D D D B C B D E D B

PanduanLulusPNS.com

10

PusatPengumumanCPNS.com

Bagian II
Test Lawan kata (Antonim) Dalam tes ini anda dinilai kemampuannya mengartikan arti dari satu kata, dan kemudian mampu mencari lawan kata atau lawan arti dan kata tersebut.Kata-kata ini dipi/ih di mana satu kata mewakili 200 kata lainnya.Jadi yang diminta ada/ah dicari lawan kata atau lawan arti kata yang dicetak dengan huruf kapital, dengan 5 kata lainnya. 1. KENDALA a. Kekerasan b. Pendukung c. Manifestasi d. Bimbingan e. Gejala 2. EKSTRINSIK a. Eksentrik b. Individual c. Konsensus d. Internal e. Keserasian 3. PROMINEN a. Terkemuka b. Pendukung c. Biasa d. Setuju e. Pelopor

4. DEDUKSI a. Induksi
PanduanLulusPNS.com 11 PusatPengumumanCPNS.com

b. Konduksi c. Reduksi d. Transduksi e. Intuisi

5. IMIGRASI a. Migrasi b. Transmigrasi c. Emigrasi d. Pemukiman e. Larangan masuk 6. SEKULER a. Ilmiah b. Duniawi c. Rokhaniah d. Keagamaan e. Tradisionil 7. BONGSOR a. Menumpuk b. Tertua c. Kerdil d. Macet e. usut

8. EPILOG a. Hipolog b. Dialog c. Monolog d. Analog e. Prolog


PanduanLulusPNS.com 12 PusatPengumumanCPNS.com

9. MANDIRI a. Intimasi b. Interaksi c. Korelasi d. Dependen e. Invalid 10. SUMBANG a. Kokoh b. Tepat c. Mirip d. Laras e. Imbang 11. BER IMBAH a. Kusut b. Kering c. Gersang d. Bebas e. Bertahan 12. TERKATUNG a. Melayang b. Pasti c. Ombak d. Terperosok e. Terbenam 13. EKLENTIK a. Radikal
PanduanLulusPNS.com 13 PusatPengumumanCPNS.com

b.

piritual

c. Konklusif d. Cemerlang e. Tak pilih-pilih 14. NOMADIK a. Menetap b. Mapan c. Sesuai norma d. Anomali e. Tak teratur 15. PROPO I I a. Konklusi b. Reaksi c. Persepsi d. Posisi e. Preposisi

Test Arsimetik Untuk soal di bawah ini pilihlah satu diantara altematif jawaban yang disediakan yang anda anggap merupakan jawaban yang paling tepat. 16. (55+30)2 a. 7175 b. 7125 c. 7225 d. 9025 e. 8025 17. 28 adalah berapa persen dari 70
PanduanLulusPNS.com 14 PusatPengumumanCPNS.com

a. 50 b. 40 c. 30 d. 25 e. 20 18. Berapakah 33 % dari 163 a. 53,79 b. 54,33 c. 543 d. 5,37 e. 5379 19- V23 2+ 696 = a. 399 b. 35 c. 1225 d. 325 e. 25 20. 0,875 :1 % a. 0,75 b. 0,70 c. 0,68 d. 0,56 e. 0,71 21. 0,252 = a. 0,0025 b. 0,625 c. 0,0625 d. 6,25 e. 0,00625
PanduanLulusPNS.com 15 PusatPengumumanCPNS.com

22. 304,09 : 64,7 = a. 0,407 b. 4,07 c. 4,70 d. 0,47 e. 47

23. V2 - 0,56 + -Jl - 0,64 a. 1,34 b. 1,70 c. 1,80 d. 1,96 e. 2,01 24. V5100 + 525 a. 67,6 b. 68,4 c. 75,0 d. 101,7 e. 75,3 25. 6,5 = berapa % dari 6 a. 108,33 b. 92,30 c. 83,33 d. 8,33 e. 38,33

26.

15 = 3 7 , 5 % dari a. 35 b. 40 c. 45

PanduanLulusPNS.com

16

PusatPengumumanCPNS.com

d. 37,5 e. 42,5

27.

V (l - 0,51 ) + V (l - 0,36 ) = a. 0,92 b. 0,85 c. 0,72 d. 1,50 e. 2,85

28. Berapakah 66,67 % dari 963,7 a. 63,56 b. 635,58 c. 642,5 d. 64,20 e. 645,2 29. 204,9 : 54,7 = a. 4,77 b. 4,07 c. 4,70 d. 3,74 e. 3,87

30.

VL(6 )2+ (8 )2 J = a. 48 b. 14 c. 10 d. 6,93 e. 2304

PanduanLulusPNS.com

17

PusatPengumumanCPNS.com

Pembahasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D A C D C E D B B E E A B C B A B B C C C C A B D C D C

PanduanLulusPNS.com

18

PusatPengumumanCPNS.com

Bagian III
Test Seri Untuk soal dibawah, masing-masing soal merupakan deret (sen) yang belum selesai. Selesaikanlah deret-deret (seri-seh) itu dengan memilih salah satu altematif yang disediakan yang anda anggap paling tepat.

1.

suatuseri: 100-4-90-7-80 a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 e. 12

2.

5-7-10-12-15 seri selanjutnya a. 13 b. 14 c. 15 d. 16 e. 17

3.

suatu seri: 2-4-2-4-6-4-6-8-6-8-10-8-seri selanjutnya a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 e. 10 f. 11

4.

suatu seri: 2-5-7-3-6-8-4-..-.. seri selanjutnya a. 5-6

PanduanLulusPNS.com

19

PusatPengumumanCPNS.com

b. 6-7 c. 7-8 d. 6-8 e. 7-9 5. suatu seri: 3-5-8-12- seri selanjtnya a. 15 b. 16 c. 17 d. 18 e. 19 6. suatu seri: 14-10-6-13-9-5-12- seri selanjutnya a. 5 b. 6 c. 8 d. 9 e. 12 7. suatu seri: 1-2-3-2-4-6-4-8- sri selanjutnya a. 12 b. 10 c. 8 d. 6 e. 4

8.

suatu seri: 50-40-31-24-18- seri selanjutnya a. 16 b. 15 c. 14 d. 16 e. 12

PanduanLulusPNS.com

20

PusatPengumumanCPNS.com

9.

suatu seri: 9-5-1-2-10-6-2-3-11 -7- seri selanjutnya: a. 3 b. 4 c. 12 d. 8 e. 7

10. suatu seri: 2-1-2-1-3-3-3-4-4- seri selanjutnya a. 3,4,7 b. 4,5,7 c. 5,4,7 d. 6,5,4 e. 7,4,5 11. suatu seri: 13-14-13-14-11-12-11-12-15-16-15-16-13 seri selanjutnya: a. 11-15-13 b. 12-16-14 c. 14-13-14 d. 14-15-13 e. 13-14-13 12. suatu seri: 26-5-9-25-6-11-24-7 seri selanjutnya a. 9 b. 10 c. 11 d. 12 e. 13 13. suatu seri: 5-6-7-5-6-7-8-5-6-7-8-9 seri selanjutnya a. 5-6 b. 7-6
PanduanLulusPNS.com 21 PusatPengumumanCPNS.com

c. 9-10 d. 10-9 e. 12-9 14. suatu seri: 11-19-10-20-9-21-8 seri selanjutnya a. 22-7 b. 23-22 c. 7-24 d. 7-22 e. 29-26

15. suatu seri: 3-4-4-5-5-5-6-6-6 seri selanjutnya a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 9 16. suatu seri: 11-19-27-9-17-25-7 seri selanjutnya a. 15-22 b. 15-23 c. 23-15 d. 22-15 e. 26-23 17. suatu seri: 1-4-8-11-15 seri selanjutnya a. 16 b. 17 c. 18 d. 19 e. 20
PanduanLulusPNS.com 22 PusatPengumumanCPNS.com

18. suatu seri: 1-9-2-3-9-4-5-9 seri selanjutnya a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 9 19. suatu seri: 1-7-7-2-8-6-3-9 seri selanjutnya a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 9 20. suatu seri: 1-9-2-2-9-3-3-9-4-4 seri selanjutnya a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 9 21. suatu seri: a-m-n-b-o-p-c seri selanjutnya a. d b. e c. p d. q e. r 22. suatu seri: d-f-h-l seri selanjtnya a. j b. k
PanduanLulusPNS.com 23 PusatPengumumanCPNS.com

c. l d. m e. n

23. suatu seri: a-b-c-i-j-d-e-f-i-j seri selanjtnya a. g b. k c. l d. h e. m 24. suatu seri: d-d-f-f-h-h-j-j seri selanjutnya a. j b. k c. l d. m e. n 25. suatu seri: a-b-c-c-d-e-f-f-f-g-h-i-i-l seri selanjutnya a. h b. i c. j d. k e. l

Test Logika Number Pilihlah Salah Satu Jawaban Yang Paling Tepat

26. j i k a x = 1 / 1 6 d a n y= 1 6 % m a k a : a. x>y
PanduanLulusPNS.com 24 PusatPengumumanCPNS.com

b. x<y c. x=y d. x dan y tak dapat ditentukan e. x2> y

27. berbanding - adalah a. 1 berbanding 3 b. 3 berbanding 20 c. 5 berbanding 12 d. 3 berbanding 4 e. 5 berbanding 4 28. 2x=64 3y=81 maka

a. X > y b. X < y c. X = y d. X dan y tak bisa ditentukan e. X y< y 29. jika x = -(3)6 maka: a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. xy > y 30. jika a = 2 b = -2 x = (a-b)2 a. x > y b. x < y
PanduanLulusPNS.com 25 PusatPengumumanCPNS.com

c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x < 2 y 31. jika x = 0,178 +6,017 + 5,278925 y = 12 a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x - 2 y= 0 3 2 . jika x berat total p kotak yang masing-masing beratnya q kg, dan y = berat total q kotak yang masing-masing beratnya p kg, maka a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 33. jika p sembarang bilangan dan x = 3p2 + 4 maka a. x > y b. x < y c. x = y d. x tak bisa ditentukan e. 2 x < 2 y 34. jika p sembarang bilangan dan x = -3p2 + 5 dan y =- 2p2 + 7 maka a. x > y b. x-<-y c. x-=-y d. x-dan-y-tak-bisa-ditentukan
PanduanLulusPNS.com 26 PusatPengumumanCPNS.com

e. 2x->-2y 35. jika sudut suatu segitiga adalah x, 2x dan 3x derajat dan y = 30 derajat, maka a. x->-y b. x-<-y c. x-=-y d. x-dan-y-tak-bisa-ditentukan e. x->- y

36. jika x = harga 1 kg semen dan y = harga 1 kg paku, maka a. x->-y b. x-<-y c. x-=-y d. x-dan-y-tak-bisa-ditentukan e. x->- y

37. jika nilai x terletak antara y dan z. sedang z < x maka a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 38. j i k a x 2 - 4 = 0 dan y = 2 a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 39. mana dari bilangan ini yang terkecil a. 1 / 5 b. V5
PanduanLulusPNS.com 27 PusatPengumumanCPNS.com

40. jika x = 0,06% dari 1,34% dari 0,06 maka a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 41. jika bilangan di bawah ini disusun, manakah bilangan pertengahan b. 33-1 c. 30-1 d.
3

e. 3 2 x 2 3 42. jika p > 0 dan q < 0 sedangkan x = p2 + q2; y = (p+q)2 a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 43. jik angka 2 dalam bilangan 423689 bernilai 2 x 10X dan y = 5, maka a. x > y b. x < y c. x = y
PanduanLulusPNS.com 28 PusatPengumumanCPNS.com

d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y 44. jika 4 < x < 6 dan 5 < y < 7 a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. 2 x > 2 y

45. jika x = n.1.1 dan y = n+1+1 (n = bilangan positif), maka a. x > y b. x < y c. x = y d. x dan y tak bisa ditentukan e. x - 2 y= 0

PanduanLulusPNS.com

29

PusatPengumumanCPNS.com

Pembahasan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25

C E D E C C A D A C C E A A B B C B A E D E A C B
B C A B C B C A B C D D D E 30 PusatPengumumanCPNS.com

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

PanduanLulusPNS.com

40 41 42 43 44 45

C A A C D b

PanduanLulusPNS.com

31

PusatPengumumanCPNS.com

Bagian IV
Test Logika Formil 1. Semua pekerja harus mengenakan topi pengaman. Sementara pekerja mengenakan sarung tangan. a. Sementara pekerja tidak menggunakan topi pengaman b. Semua pekerja tidak mengenakan sarung tangan c. Sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan d. Sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan mengenakan sarung pengaman e. Sementara pekerja tidak mengenakan topi pengaman dan tidak mengenakan sarung tangan

2.

Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Sementara dokter adalah anggota asosiasi. a. Semua yang hadir dalam rapat adalah dokter b. Semua anggota rapat bukan anggota asosiasi profesi c. Sementara peserta rapat adalah dokter d. Semua dokter hadir dalam rapat e. Semua yang hadir bukan dokter

3.

Semua seniman kreatif. Sementara ilmuwan tidak kreatif a. Sementara ilmuwan bukan seniman b. Tidak ada seniman yang ilmuwan c. Sementara individu yang kreatif bukan seniman d. Sementara ilmuwan kreatif e. Semua ilmuwan kreatif

4.

Tidak semua hipotesis penelitian terbukti benar. Sementara penelitian disertasi tidak menguji hipotesis

PanduanLulusPNS.com

32

PusatPengumumanCPNS.com

a. Sementara doctor tidak menulis disertasi b. Sementara hipotesis disertasi tidak terbukti c. Semua hipotesis disertasi terbukti benar d. Semua hipotesis penelitian terbukti benar e. Semua doctor, hipotesis disertasinya benar 5. Pengendara sepeda motor yang lewat jalan Protokol harus mengenakan helm. Sementara murid yang bersepda motor tidak mempunyai helm. a. Semua murid tidak boleh melewati jalan protocol b. Semua murid bersepeda motor boleh lewat jalan protocol c. Semua murid bersepeda motor tidak boleh lewat jalan protocol d. Semua murid bersepeda motor harus mengenakan helm e. Sementara murid bersepeda motor boleh lewat jalan protocol 6. Sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti a. Sementara sarjana bukan dosen b. Sementara peneliti bukan dosen c. Sementara dosen tidak meneliti d. Sementara peneliti adalah dosen e. Semua sarjana harus meneliti 7. Sementara penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan uang. a. Sementara penyanyi tidak pada kedudukan utama b. Sementara yang mendatangkan uang adalah penyanyi c. Sementara yang pada kedudukan utama adalah penyanyi d. Sementara penyanyi tidak mendatangkan uang e. Semua penyanyi ada pada kedudukan utama 8. Semua jenis ikan bernafas dengan insang. Ikan paus bernafas dengan paru-paru a. Sementara jenis ikan bernafas dengan paru-paru
PanduanLulusPNS.com 33 PusatPengumumanCPNS.com

b. Semua ikan paus benafas dengan insang c. Sementara ikan paus bernafas dengan insang d. Semua ikan paus termasuk ikan e. Semua ikan paus bukan termasuk jenis ikan 9. Semua manusia tidak bertanduk. Semua kucing tidak memamah biak a. Manusia tidak memamah biak b. Kucing tidak bertanduk citra bila dia sangat kaya maka dia sangat artistic [6] Dari Ade dan Berti bila dia sangat cantik maka dia tidak cerdas [7] Berti dan Citra sangat cerdas Pertanyaan : Siapa yang miskin ? c. Manusia dan kucing tidak memamah biak dan tak bertanduk d. Manusia sama dengan kucing e. Tidak dapat ditarik kesimpulan 10. Semua penyelam adalah perenang. Sementara penyelam adalah pelaut a. Sementara pelaut adalah perenang b. Sementara perenang bukan penyelam c. Semua pelaut adalah perenang d. Sementara penyelam bukan pelaut e. Sementara penyelam bukan perenang Soal 11 s/d 15, masing-masing merupakan penalaran yang terdiri atas tiga kalimat, yaitu (a) kalimat pertama (premis mayor), (b) kalimat kedua (premis minor) dan (c) kalimat ketiga (kesimpulan). Untuk masing-masing soal itu anda diminta menentukan apakah penalaran itu: a. Benar b. Salah pada premis mayor c. Salah pada premis minor d. Salah pada premis mayor dan premis minor e. Salah pada kesimpulan
PanduanLulusPNS.com 34 PusatPengumumanCPNS.com

11.

Pada perusahaan A tidak ada sistim cuti tahunan Si Manis adalah anggota divisi utama pada perusahaan A Maka: si Manis boleh mengambil cuti tahunan

12.

Semua mahluk Tuhan tiada yang abadi Mbah kromo dukun sakti lereng G. seribu Mbah Kromo dapat hidup abadi

13.

Semua ciptan Tuhan tiada yang abadi Iblis bukan ciptaan Tuhan Iblis akan hidup abadi

14. Seseorang tidak dapat ada di Jakarta dan di Bandung dalam waktu bersamaan Pada hari senin si Amir tidak ada di kota Jakarta Pada hari senin si Amir berada di kota Bandung 15. Barang siapa tidak kehilangan, dia masih mempunyai Si Badu tidak kehilangan mobil Si Badu masih mempunyai mobil

Test Padanan Hubungan Pada tes ini diminta kemampuan mengerti akan arti kata, fungsi kata, dan pemakaian serta padanan fugsi dengan kata lain. Tugas anda adalah mencari kata dengan huruf kapital, padanannya dengan 5 kata-kata di bawahnya. 16. SEMINAR : SARJANA::: a. Akademi: taruna b. Rumah sakit: pasien c. Ruang pengadilan : saksi
PanduanLulusPNS.com 35 PusatPengumumanCPNS.com

d. Kenservator: seniman e. Perpustakaan: peneliti 17. FIKTIF : FAKTA::: a. Dagelan: sandiwara b. Dongeng: peristiwa c. Dugaan: rekaan d. Data: estimasi e. Rencana: projeksi 18. MATA: TELINGA::: a. Jari: tangan b. Lidah: hidung c. Kaki: paha d. Lutut: siku e. Perut: dada 19. UANG : PUNDI-PUNDI::: a. Hubungan: jambangan b. Gelas: nampan c. Air: tempayan d. Buku: percetakan e. Rokok: asbak 20. POHON : BUAH ::: a. Domba: daging b. Sapi: susu c. Telur: ayam d. Jentik: nyamuk e. Setam: sapit

PanduanLulusPNS.com

36

PusatPengumumanCPNS.com

21. SENAPAN : BERBURU ::: a. Kapal: berlabuh b. Kereta: langsir c. Pancing: ikan d. Perangkap: menangkap e. Parang: mengasah 22. BATA: TANAH LIAT ::: a. Batu: pasir b. Tembikar: keramik c. Bunga: buah d. Beton: semen e. Kertas: buku 23. PANAS : API::: a. Hujan: awan b. Abu: arang c. Terang: matahari d. Hangat: listrik e. Dingin: beku 24. KULIT : SISIK ::: a. Tegel: lantai b. Rumah: kamar c. Keramik: mozaik d. Dinding: cat e. Atap: genteng

25. METEOROLOGI: CUACA::: a. Astronomi: fisika b. Gerontology: keturunan c. Pedagogik: sekolah


PanduanLulusPNS.com 37 PusatPengumumanCPNS.com

d. Patologi: penyakit e. Antropologi: fosil 26. LAPAR : NASI::: a. Haus: air b. Mual: obat c. Mengantuk: melamun d. Bosan: tidur e. Membaca: gambar 27. KEPALA: HELM::: a. Sabut: kelapa b. Rumah: atap c. Jari: cincin d. Album: foto e. Kaki: kaus 28. TUNTUTAN : SANTUNAN ::: a. Undian: hadiah b. Permintaan: pemberian c. Persediaan: penawaran d. Rusak: ganti rugi e. Tabungan: pembelanjaan

29. RAMBUT:GUNDUL::: a. Bulu: cabut b. Mobil: mogok c. Botak: kepala d. Pakaian: bugil e. Lantai: licin

PanduanLulusPNS.com

38

PusatPengumumanCPNS.com

30. DIAMETER : LINGKARAN ::: a. Diagonal: segi empat b. Luas: panjang c. Tinggi: segi tiga d. Sudut: tegak lurus e. Radius: busur 31. E S : AIR:::a i r : a. Mendidih b. Membeku c. Uap d. Cair e. Kabut

32. SARUNG TANGAN : PETINJU ::: a. Ap teker b. Bakterilog c. Optamolog d. D kter e. Analis

33. PEDAS : CABAI::: manis : a. Gadis b. Manisan c. The botol d. Sakarin e. Kecap 34. PEDATI: KUDA::: pesawatterbang : a. Sayap b. Baling-baling
PanduanLulusPNS.com 39 PusatPengumumanCPNS.com

c. Pramugari d. Pil t e. Landasan 35. ANTISEPTIK : KUMAN ::: a. Peluru b. Sirkus c. Menerkam d. Rusa e. Binatang

36. BERAS : NASI GORENG ::: kayu : a. Pasak b. Kursi tamu c. Gelondongan d. Papan e. Tripleks 37. RAMALAN : ASTROLOGI::: bangsa: a. S si l gi b. Antr p l gi c. Dem grafi d. Psik l gi e. Ethnologi 38. RAS: NEGRO::: bentuk: a. Tinggi b. Hitam c. Oval d. Keriting e. Kekar
PanduanLulusPNS.com 40 PusatPengumumanCPNS.com

39. RUMPUT: LAPANGAN::: a. Nebula b. Langit c. Angkasa d. Malam e. Antariksa 40. LAMPU : GELAP ::: makanan : a. kenyang b. penuh c. gizi d. mulas e. lapar

PanduanLulusPNS.com

41

PusatPengumumanCPNS.com

Pembahasan

1. C. 2. C. 3. D. 4. B. 5. E. 6. A. 7. A. 8. E. 9. E. 10. D. 11. E. 12. E. 13. C. 14. E. 15. E. 16. E 17. B 18. B 19. C 20. B 21. D 22. D 23. C 24. E 25. D 26. A 27. B 28. B
PusatPengumumanCPNS.com

PanduanLulusPNS.com

42

29. D 30. A 31. 32. B 33. D 34. B 35. D 36. B 37. E 38. B 39. B 40. E

PanduanLulusPNS.com

43

PusatPengumumanCPNS.com

Bagian V
Test Kepemimpinan Untuk menjawab soal tes ini pilih pernyataan yang Anda anggap sesuai dengan pendapat Anda berdasarkan pertanyaan yang ada. Setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).Untuk setiap pertanyaan, pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai kemudian jumlahkan skore setiap jawaban anda dan bandingkan hasilnya pada keterangan tabel "Score Interpretation. Analisa Skor penilaiannya adalah : a) Sangat Tidak setuju = Nilai1 b) Tidak setuju = Nilai 2 c) Netral = Nilai 3 d) Setuju = Nilai 4 e) Sangat Setuju = Nilai 5 TES MOTIVASI KEPEMIMPINAN 1. Saya bersemangat ketika orang lain meminta saya mengeluarkan gagasan. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 2.Sebagai Latihan, saya memberi orang lain pertanyaan yang menantang saat kami bekerja sama. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 3.Saya mudah melakukan apresiasi positif atas kemajuan yang dicapai rekan kerja saya. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju
PanduanLulusPNS.com

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju


44 PusatPengumumanCPNS.com

c. Netral 4.Saya merasa mudah untuk membuat orang lain senang, baik saat kondisi baik atau buruk. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 5.Menurut saya pencapaian target tim lebih penting daripada pencapaian target individu. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 6. Orang lain sering menerima gagasan saya dan menjalankannya. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 7. Ketika bekerja dalam tim, membangun kekompakan tim adalah hal penting bagi saya. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 8.Ketika bekerja dalam kelompok, memberikan arahan dan bimbingan lebih suka saya lakukan a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 9.Saya merasa senang mengetahui dan merayakan prestasi yang dicapai oleh orang lain a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral
PanduanLulusPNS.com 45 PusatPengumumanCPNS.com

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

10.Ketika bekerja dalam tim, saya menganggap masalah yang dihadapi tim adalah masalah saya juga. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 11.Memecahkan masalah atau konflik antarpribadi adalah aktivitas yang menyenangkan bagi saya. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 12.Ketika bekerja dalam tim, saya sering menjadi "pemicu gagasan". a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 13.Ketika bekerja dalam tim, saya berusaha agar gagasan saya dikenal. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral 14.Saya merasa senang saat berhasil meyakinkan orang lain. a. Sangat Tidak setuju b. Tidak setuju c. Netral SCORE INTERPRETATION : A) Skor 14 27 = Menunjukkan motivasi yang rendah untuk menjadi pemimpin. B) Skor 28 55 = Menunjukkan suatu keragu-raguan untuk menjadi pemimpin C) Skor 56 70 = Menunjukkan motivasi yang kuat untuk menjadi pemimpin
PanduanLulusPNS.com 46 PusatPengumumanCPNS.com

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

d. Setuju e. Sangat Setuju

Bagian VI
Test Psikotest Pernyataan-pernyataan berikut mengungkap kemampuan Anda dalammenyimpulkan

suatu permasalahan. Setiap soal terdiri dari dua pernytaan.Bacalah dan tentukan kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pernyataantersebut. Kemudian pilihlah jawaban yang sesuai sebagai kesimpulan daripernytaan tersebut.

16. Semua orang yang bertitel MBA hidup dengan makmur. Sebagai orang yang bertitel MBA melakukan usaha wiraswasta a. Semua wiraswastawan bertitel MBA b. Semua wiraswastawan hidup makmur c. Semua wiraswastawan yang hidupnya makmur bertitel MBA d. Semua MBA yang hidupnya makmur adalah wiraswastawan e. Semua MBA yang wiraswasta hidup dengan makmur

17. Semua turis mempunyai passport Sebagian turis membawa kamera a. Semua turis mempunyai passport dan membawa kamera b. Sebagian turis yang membawa kamera tidak mempunyai passport c. Sebagian turis yang tidak mempunyai kamera mempunyai passport d. Semua yang membawa kamera adalah turis

PanduanLulusPNS.com

47

PusatPengumumanCPNS.com

18. Semua siswa SMU X pandai Sebagian besar siswa SMU X berasal dari keluarga kaya a. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMU X b. Sebagian besar siswa SMU X kaya dan pandai c. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMU X d. Sebagian siswa SMU X kaya dan kurang pandai e. Semua siswa SMU X kaya dan pandai

19. Semua pengusaha membayar pajak Sebagian pengusaha dermawan a. Semua pengusaha yang dermawan menbayar pajak b. Sebagian pengusaha dermawan tidak membayar pajak c. Pengusaha yang membayar pajak adalah pengusaha yang dermawan d. Pengusaha yang dermawan belum tentu membayar pajak e. Membayar pajak tidak merupakan suatu keharusan bagi para pengusaha

20. Suatu keluarga mempunyai empat orang anak yang bergelar sarjana. A mendapat gelar sesudah C dan B memperoleh kesarjanaan sebelum D danpersamaan dengan A Urutan yang benar dalam perolehan kesarjanaan adalah a. D memperoleh gelar sarjana sebelum C b. A memperoleh gelar sarjana sesudah D

PanduanLulusPNS.com

48

PusatPengumumanCPNS.com

c. C memperoleh gelar sarjana sebelum D d. A memperoleh gelar sarjana bersamaan dengan D e. B memperoleh gelar sarjana sebelum C

21. F, Q, P, S dan T adalah lima orang diploma. P hanya dapat berbicara bahasaInggris dan Jerman.Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis Jepang danChina.S hanya berbicara dalam bahasa inggris, Jepang dan China.T hanyadapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Satu-satunyaberkomunikasi adalah a. P dan R b. Q dan R c. P dan T d. Q dan S e. R dan T

22. Enam orang harus berdiri dalam satu baris. Tini tidak mau bersebelahandengan Salim dan Tia.Tini ingin dekat Jukri, dan Jukri ingin dekat Nila.Salimtidak ingin didahului Harto dan Harto ingin bersebelahan dengan Tini. Akhirnya Tia ingin berada pada urutan terakhir. a. Harto b. Salim c. Tini d. Jukri e. Nila
PanduanLulusPNS.com 49 PusatPengumumanCPNS.com

23. Mahasiswa yang boleh ikut ujian adalah yang hadir minimal 75% dari harikuliah. Josep membolos 10 % hari kuliah dan tidak masuk karena sakit.Sakitsebanyak 20% kuliah. a. Josep masih boleh ujian karena membolosnya masih dibawah 25% b. Untuk dapat uijian, mahasiswa harus benar-benar rajin c. Jose anak yang rajin tapi sakit-sakitan d. Sesuai peraturan, Josep tidak boleh ikut ujian e. Anak yang sakit-sakitan tetap boleh ikut ujian

24. Hasil suatu penelitian membuktikan bahwa prestasi belajar anak-anak yangibunya bekerja lebih baik daripada yang tidak kerja. Dari temuan tersebutdapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan prestasi belajar anak,kualitas hubungan orang tua dan anak lebih penting daripada kuantitas.Dari pernyataan di bawah ini, pernytaan manakah yang paling mendukung kesimpulan diatas? a. Kecenderungan isteri yang tidak bekerja sering mencari kesibukkan diluar rumah b. Wanita karier memanfaatkan waktu di rumah untuk berinteraksi dengananak secara efektif c. Peran ayah terhadap peningkatan prestasi anak sangatlah besar d. Peran ayah dan ibu perlu bersama membimbing anak e. Wanita karier lebih mampu mendidik anak

25.Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik apabila setiap hari bekerjapaling sedikit tiga orang. Ada lima orang pekerja sambilan yang melamar.Amir dapat bekera hari Senin, rabu dan Jumat. Barjo tidak dapat masukkerja hari Rabu.Cica hanya dapat masuk hari Selasa dan Rabua.Doni pamitsetiap hari Jumat. Elly tidak mungkin bekerja hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan.
PanduanLulusPNS.com 50 PusatPengumumanCPNS.com

a. Donny, Barjo dan Amir b. Amir, Elly dan Cica c. Barjo, Elly dan Cica d. Elly, Cica dan Donny e. Barjo, Cica dan Donny

26. Ali lebih cermat daripada Budi, tapi ia lebih ceroboh daripada Deni. Mardilebih cermat daripada Deni a. Ali secermat Mardi b. Budi lebih ceroboh daripada Deni c. Deni lebih ceroboh daripada Budi d. Ali lebih cermat daripada Mardi e. Deni secermat Budi

27. Rita siswa tercantik di kelasnya. Yati kalah cantik daripada Tina, tapi Tinasama cantik dengan Tati. Tati lebih cantik dari Susi a. Tina tidak lebih cantik daripada Rita b. Yati tidak kalah cantik daripada Rita c. Tati lebih cantik daripada Rita d. Tati lebih cantik daripada Yati e. Susi lebih cantik daripada Tina

PanduanLulusPNS.com

51

PusatPengumumanCPNS.com

Pembahasan
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 B B B C D D A D D B A B

PanduanLulusPNS.com

52

PusatPengumumanCPNS.com

Anda mungkin juga menyukai