Anda di halaman 1dari 21

1

JABATAN PELAJARAN PERAK

MODUL LATIHAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3


PT3 2014
JABATAN PENDIDIKAN PERAK
ARAHAN:

UJIAN BERTULIS
OGOS/SEPTEMBER

2 Jam

SET 1

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

Nama :
Angka Giliran :

Nama Pemeriksa:
Markah
Soalan
Penuh
1
(a)
3
(b)
4
(c)
3
2
(a)
3
(b)
4
(c)
3
3
(a)
3
(b)
4
(c)
3
4
(a)
3
(b)
4
(c)
3
5
(a)
3
(b)
4
(c)
3
6
(a)
3
(b)
4
(c)
3
7
(a)
3
(b)
4
(c)
3
8
(a)
3
(b)
4
(c)
3
9
(a)
3
(b)
4
(c)
3
10 (a)
3
(b)
4
(c)
3
Jumlah
100

Markah
Diperoleh

Rumus di bawah mungkin berguna untuk membantu anda menjawab soalan.


HUBUNGAN
1. am an = am + n

10. Isipadu kuboid


= panjang lebar tinggi

2. am an = a m n
11. Isipadu silinder = j2t
3. (am)n = amn
4. Jarak =

1 2
j t
3
4
13. Isipadu sfera = j3
3
12. Isipadu kon =

(x 2 x 1 ) 2 (y 2 y1 ) 2

x1 x 2 y1 y 2
,

2
2
Jarak Perjalanan
6. Purata Laju =
Masa di ambil
hasil tambah data
7. Min =
bilangan data
5. Titik Tengah =

8. Teorem Pythagoras
c2 = a2 + b2

14. Isipadu piramid tegak =

15. Hasil tambah sudut pedalaman poligon = (n 2) 180o

16.
17.

BENTUK DAN RUANG


1. Luas segi empat = panjang lebar
2. Luas segi tiga =

1
tapak tinggi
2

3. Luas segi empat selari = tapak tinggi


4. Luas trapezium
=

1
hasil tambah sisi selari tinggi
2

5. Lilitan Bulatan = 2j
6. Luas Bulatan = j2
7. Luas permuklaan melengkung silinder = 2jt
8. Luas permukaan sfera = 4j2
9. Isipadu prisma tegak
= luas keratin rentas panjang

1
luas tapak tinggi
3

panjang lengkok sudut di pusat

2j
360 o
Luas sektor sudut di pusat

Luas bulatan
360 o

18. Faktor skala, k =

PA'
PA

19. Luas imej = k2 luas objek

Jawab semua soalan


Soalan 1
1.(a) Tentukan nilai J, K dan L
Determine the value of J, K and L

6
( 3 markah/3marks )

Jawapan/ Answer :
J =..

K =

L=

1(b)(i) Hitungkan nilai


Calculate the value of
24
Jawapan/Answer :

1(b)(ii) Sebuah kedai buku menjual 2240 buah buku pada suatu bulan. Bilangan buku Novel
yang dijual dua kali jualan buku fiksyen dan buku komik dijual dua kali jualan buku novel.
Hitungkan bilangan buku yang dijual bagi setiap jenis buku itu.
A bookshop sold 2240 book in a certain month.The number of novels sold is twice the
Sales of the fiction books and the number of comics sold is twice the sales of the novels.
Calculate the number of each type of books sold.
( 4 markah/4marks )
Jawapan /Answer :
Buku Novel/Novels =
Buku Fiksyen/Fiction =..
Buku Komik/Comics =.

1.c Taman Suria akan disambungkan bekalan air baru oleh Lembaga Air Perak (LAP) pada
minggu hadapan setelah mengalami gangguan air tiga bulan yang lepas.Pihak LAP
telah memperuntukkan sejumlah paip yang panjang kesuluruhannya 750 m untuk di
sambungkan ke taman tersebut dari pusat bekalan utama yang berhampiran.Jumlah
bilangan paip yang diperlukan untuk menghubungkan pusat bekalan utama ke taman
itu ialah 80 batang. Panjang setiap paip yang digunakan ialah 7 m. Adakah paip yang
dibekalkan itu mencukupi? Beri alasan anda
Taman Suria will be connected to the new water supply by Perak water Supply (LAP)
next week after a disruption of water since last three months.LAP has allocated some
pipes which have a total length of 750 m to connect the area to the nearby water
water supply centre. The total number of pipes needed for the connection is 80. The
length of each pipe is 7 m.Is the pipe supplt sufficient ? Give your reasons.
( 3 Markah/3marks )
Jawapan /Answer:

Soalan 2
2(a) Diberi senarai nombor-nombor perdana.
Given that the list of prime numbers.
Nyatakan nilai bagi X, Y dan Z.
State the value of X, Y and Z.
17 , 19 , X , 29 , 31 , 37 , Y , 43 , 47 , Z
[3 markah/3 marks]
Jawapan / answer :
X =
Y =
Z =
2(b) Selesaikan operasi berikut dan isikan petak kosong dengan nombor yang betul
Solve these equation and fill in the box with the real numbers

7
8
1 3

27

[4 markah/4 marks]
Jawapan/ answer :

2

9 3


3 3


3
=

2(c) Suatu Kuiz Matematik diadakan di dewan sekolah bermula 7.45 pagi hingga 9.20 pagi.
Ahmad telah menghabiskan kesemua 50 soalan kuiz dan meninggalkan dewan 25 minit
lebih awal sebelum pertandingan berakhir.
A Mathematics quiz is held in the school hall from 7.45 a.m. to 9.20 a.m. Ahmad was
answered all 50 questions and out from the hall 25 minutes early.
Cari purata masa, dalam minit, yang digunakan oleh Ahmad bagi menjawab setiap soalan
tersebut.
Find the average time, in minutes, Ahmad was answered each questions.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/ answer :

Soalan 3
3a) Pada ruang jawapan, tandakan () bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi
pernyataan yang salah.
In the answer space, mark ( ) for the correct statement and ( X ) for the incorrect
statement.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer :
(i) Hasil tambah sudut pada garis lurus ialah 180
The sum of the angles on a straight line is 180
(ii) Sudut tirus ialah sudut antara 0 dengan 90
An acute angle is an angle between 0and 90
(iii) Sudut tegak ialah sudut antara 90 dengan 180
Right angle is an angle between 90 and 180

3b)

Dalam rajah 3(b), PQR ialah segitiga sama kaki dan PRU ialah garis lurus.
In the diagram 3(b), PQR is an isosceles triangle and PRU is a straight line.
P

70o
Q

80o

xo

yo

25o
R

S
120o

Rajah 3(b) /Diagram 3(b)

Cari nilai
Find the value of (i) x
(ii) y
[4 markah /4 marks]
Jawapan/answer :
(i)
(ii)

3c ) Nisbah bilangan majalah yang dimiliki Airil kepada Bala ialah 2 : 5. Nisbah bilangan
majalah yang dimiliki oleh Bala kepada Chandra ialah 3 : 1.
Carikan nisbah bilangan majalah yang dimiliki oleh Airil kepada Bala kepada Chandra.
The ratio of magazines owned by Airil to the magazines owned by Bala is 2 : 5.
The ratio of magazines owned by Bala to the magazines owned by Chandra is 3 : 1.
Find the ratio of magazines that Airil, Bala and Chandra own.
[3 markah /3 marks]
Jawapan/answer :

Soalan 4
4(a) Pada ruang jawapan di Rajah 4(a), tandakan ( ) pada bentangan silinder yang betul dan
(x) pada bentangan silinder yang salah
In the answer space below,in Diagram 4(a), tick ( ) for the right cyclinder net and ( x ) for
the wrong one
[3markah/3 marks]
Jawapan / Answer :

Rajah 4(a)/Diagram 4(a)

4(b) Rajah 4(b) di bawah, menunjukkan sebuah prisma tegak


Diagram 4(b) below, shows a right prism
S

R
T
U

4 cm
7 cm
W

3 cm

Rajah 4(b) / Diagram 4(b)


(i)
(ii)

Hitungkan panjang, dalam cm, RV


Calculate the length, in cm, of RV
Hitungkan luas permukaan, dalam cm2, prisma tegak itu
Calculate the surface area, in cm2, of the right prism
[4 markah/4 marks]

Jawapan / Answer :
(i)

(ii)

4(c) Pak Ramli mempunyai sebidang tanah yang berbentuk segiempat tepat. Satu kawasan
berbentuk hemisfera akan di bina kolam dan selebihnya akan ditanam dengan pokok buahbuahan
Pak Ramli has a rectangular land. A hemispherical area is built a pond and the remaining
area is planted with fruit trees
42 m

20 m

Rajah 4(c ) / Diagram 4(c )


Hitungkan luas, dalam m , kawasan pokok buah-buahan. (Guna
2

Calculate the area, in m2, of the fruit trees . (Use

)
[3 markah/3 marks]

Jawapan / Answer :

Soalan 5
5(a) Tandakan () bagi persamaan linear dan (X) pada bukan persamaan linear.
Tick () for linear equation and (X) for non-linear equation.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer:
(i)

4x + y = 7

(ii)

4a 3 = 15

(iii)

x2 + 2 = 11

10

5(b).

Rajah 5(b) di ruang jawapan menunjukkan sebuah segiempat sama ABCD dilukis pada
grid segiempat sama bersisi 1 cm.
Diagram 5(b) in the answer space shows a square ABCD drawn on a grid of equal
squares with sides of 1 unit.
X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak dalam rajah itu.
X, Y and Z are three moving points in the diagram.
(i)
X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 4 unit dari titik A.
Huraikan selengkapnya lokus bagi X.
X is the point which moves such that it is constantly 4 units from point A.
Describe fully the locus of X.
Pada rajah tersebut lukis/ On diagram draw
(ii)
Lokus bagi titik Y dengan keadaan jaraknya adalah sama dari garis lurus AB
dan AD.
The locus of the point Y which moves such that it is always equidistant from
the straight line AB and AD
(iii)
Lokus bagi titik Z dengan keadaan jaraknya adalah sama dari titik B dan C.
The locus of the point Z which moves such that its is always equidistant from
point B and C.
(iv)
Seterusnya tanda
pada titik persilangan lokus Y dan lokus Z.
Hence, mark with the symbol the intersection of the locus of Y and the
locus of Z.
[4 markah/4 marks]
Jawapan/answer:
(i)
(ii), (iii) , (iv)
A

C
Rajah/diagram 5(b)

11

5(c)

Rajah 5(c) di bawah menunjukkan segiempat tepat ABCD yang merupakan imej bagi
segi empat tepat ABCD di bawah suatu pembesaran
Diagram 5(c) shows rectangle ABCD is the image of rectangle ABCD under an
enlargement.
A'
A

B
8cm

4 cm
D

B'

C
D'

C'

Rajah/diagram 5(c)
Diberi luas imej ialah 120
. Kira
It is given that the area of image is 120
Calculate
(i) Faktor skala
The scale factor.
(ii) Luas objek, dalam
, segiempat tepat ABCD.
The area of object, in
, rectangle ABCD.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer:
(i)

(ii)

Soalan 6
6a. Dalam ruang jawapan, nyatakan bilangan paksi simetri bagi poligon-poligonm tersebut.
In the answer space, state the number of axis of symmetry for the polygons.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/ Answer :

12

6(b)(i) Rajah 6(b)(i) menunjukkan sebuah sisi empat kitaran, PQRS, dan EPSF ialah garis
lurus.
Diagram 6 (b)(i) shows a cyclic quadrilateral, PQRS and EPSF is a straight line.
Q
mo

80o

130
E

Rajah 6(b)(i)

no
P

Cari nilai m dan n


Find the value of m and n

6(b)(ii) Rajah 6(b)(ii) menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.POR ialah garis lurus.
Diagram 6(b)(ii) shows a circle with centre O. POR is a straight lines.
Q
R

65o
yo
30o
P

Rajah 6(b)(ii)

xo
S

Cari nilai
Find the value of
[4 markah/4 marks]
Jawapan/Answer :

13

6(c) Jadual 6(c) menunjukkan kadar sewa bagi sebuah bot.


Table 6(c) shows the rental rates for a boat.
Tempoh Masa
( Duration )
Satu jam pertama
The first hour
Setiap tambahan 30minit
Every additional 30 minutes

Kadar Perjam
( Rate per hour )
RM 35.00

Jadual 6(c)

RM 17.50

Jonney menyewa bot itu selama 3 jam. Hitungkan jumlah wang yang perlu dibayarnya.
Jonney rents the boat for 3 hours. Calculate the total amount he has to pay.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/Anwer :

Soalan 7
7(a) Namakan poligon sekata berdasarkan rajah di bawah,
Name the regular polygon below,
(3 markah/3 marks]
Jawapan / answer :
Poligon / Polygon

Nama Poligon /Name of Polygon

14

7(b) (i) Permudahkan


Simplify

p 5 p8
(ii) Cari nilai x jika
Find the value of x if

2 2 x3 32
[4 markah/4 marks]
Jawapan/ answer :
(i)
(ii)

7(c) Dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina garis lurus QT yang
berserenjang kepada PR dan T berada di atas garis PR.
By using a ruler and a pair of compasses only, construct line QT the perpendicular line to
the straight line PR and T is on the line PR.
Seterusnya ukur panjang garis QT.
Hence, measure the line QT.
[3 markah/3 marks]
Jawapan :
P

R
Panjang / lenght QT : ..

15

Soalan 8
8(a) Senaraikan semua nilai integer x yang memuaskan kedua-dua ketaksamaan
x 2 < 1 dan 4 3x 10.
List all integer values of x which satisfy both the inequalities
x 2 < 1 and 4 3x 10.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer :

8(b)(i) Rajah 8b(i) di ruang jawapan menunjukkan sisi empat ABCD dan garis lurus PQ
yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar.
Bermula dengan garis lurus PQ itu, lukis sisi empat PQRS yang kongruen
dengan sisi empat ABCD.
Diagram 8b(i) in the answer space shows quadrilateral ABCD and straight line PQ
drawn on a grid of equal squares.
Starting from the line PQ, draw quadrilateral PQRS which is congruent to
quadrilateral ABCD.
[2markah/2 marks]
B

P
Q

Rajah 8b(i)/Diagram 8b(i)

16

(ii)

Rajah 8b(ii) menunjukkan dua sisi empat RSTU dan R'S'T'U' , yang dilukis pada
grid segi empat sama bersisi 1 unit. R'S'T'U' ialah imej bagi RSTU di bawah
penjelmaan M.
Diagram 8b(ii) shows two quadrilaterals RSTU and R'S'T'U', drawn on a grid of equal
squares with sides of 1 unit. R'S'T'U' is the image of RSTU under transformation M.

R
S
U
R'
'

S'
T

U'
T'

Rajah 8b(ii)/Diagram 8b(ii)


Huraikan selengkapnya penjelmaan M.
Describe in full transformation M.
[2markah/2 marks]
Jawapan/answer :

c)

Rajah 8(c) menunjukkan sebuah bekas P berbentuk piramid bertapak segi empat tepat
dan sebuah bekas Q berbentuk kuboid.
Diagram 8(c) shows a container P in the shape of rectangular-based pyramid and a
container Q in the shape of cuboid.
5 cm
3 cm
12 cm

5 cm

Rajah 8(c)/diagram 8(c)


15 cm

P
P
Q

17

Bekas P itu diisi penuh dengan air. Kesemua air di dalam bekas P itu dituang ke dalam bekas Q.
Hitung tinggi, dalam cm, air dalam bekas Q itu.
Container P is fully filled with water. All the water from container P is poured into the container
Q.
Calculate the height, in cm, of the water in container Q.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer :

9(a)(i) Nyatakan bilangan sebutan algebra di bawah


State the number of algebraic expressions below
2y y + 5
Jawapan / Answer :

(ii) Kembangkan setiap yang berikut :


Expand each of the following :
(a) 2 ( k + 4 )
(b) m ( m 2n )
[3 markah/3 marks]
Jawapan / Answer :
(a)
(b)

9(b) Diberi bahawa


Given

=k+1,

=k+1,

(i) Ungkapkan k dalam sebutan y


Express k in term of y
(ii) Cari nilai k jika y = 8
Find the value of k if y = 8
[4 markah/4 marks]

18

Jawapan / Answer :
(i)

(ii)

9(c) Rajah 9(c) menunjukkan koordinat Rumah, Bank dan Sekolah pada suatu satah Cartesan.
Diagram 9(c) below shows the coordinates of House, Bank and School on a Cartesian plane
y

Bank

Sekolah / School

Rumah / House

Rajah 9(c)/ Diagram 9(c )


(i) Nyatakan koordinat titik tengah di antara Rumah dan Sekolah
State the coordinates of midpoint between House and School
(ii) Sekiranya titik tengah Rumah dan Sekolah merupakan juga titik tengah bagi Bank dan
Kedai, nyatakan koordinat bagi Kedai
If the midpoint of House and School is the midpoint of Bank and Shop too, state the
coordinates of the Shop
[3 markah/3 marks]
Jawapan / Answer :
(i)

(ii)
10(a) Jadual 10a menunjukkan skor sekumpulan pelajar dalam satu permainan.

19

Table 10a shows the students scores in a game.


Skor / score
Kekerapan / frequency

1
2
3
4
6
7
Jadual 10a/table 10a

4
5

5
3

(i) Skor median ialah.


The median score is.
(ii) Hitung peratusan bilangan pelajar yang mendapat skor lebih daripada skor mod
Calculate the percentage number of students who obtain scores more than the mode
score.
[3 markah/3 marks]
Jawapan/answer:
(i)
(ii)

10(b) Gunakan kertas graf yang disediakan untuk menjawab soalan ini.
Use the graph paper provided to answer this question.
Jadual menunjukkan nialai-nilai dua pemboleh ubah, x dan y, bagi suatu fungsi.
Table shows the values of two variables, x and y, of a function.
X
y

(i)
(ii)
(iii)

4
17

3
10

2
5

1
2

0
1

1
2

2
5

Paksi-x dan paksi-y telah disediakan pada kertas graf.


The x-axis and the y-axis are provided on the graph paper.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 unit, lengkapkan dan labelkan paksi-y itu.
By using the scale of 2 cm to 2 units, complete and label the y-axis.
Berdasarkan jadual, plot titik-titik pada kertas graf itu.
Based on table, plot the points on the graph paper.
Seterusnya, lukis graf fungsi itu.
Hence, draw the graph of the function.
[4 markah/4 marks]

20

-4

-3

-2

-1

21

10(c) Rajah 10 (c) menunjukkan dua buah segitiga bersudut tegak ABC dan ADE.
Diagram 10(c) shows two right-angled triangles ABC and ADE.
6 cm
x

E
Rajah 10(c) /diagram 10(c)

y
B

C
Diberi bahawa AE = EB , tan x = 1 dan sin y =
Given that AE = EB , tan x = 1 and sin y =
(i)
(ii)

, cari

, find

Panjang, dalam cm, bagi AC,


The length, in cm, of AC,
Cari nilai kos y
Find cos y
[3 markah/3 marks]

Jawapan/answer:
(i)

(ii)

KERTAS SOALAN TAMAT


END OF QUESTION PAPER