Anda di halaman 1dari 21

MODUL CEMERLANG PT3 2016

SET 2
2 Jam

Untuk Kegunaan Pemeriksa


ARAHAN :

Nama Pemeriksa :

1. Tulis nama dan angka giliran anda pada


ruang yang disediakan
2. Anda dibenarkan menggunakan
kalkulator saintifik

Soalan

Markah
Penuh

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Markah
Diperolehi

Jumlah

NAMA : ..
ANGKA GILIRAN :

Panduan Aras Item : T Aras Tinggi

S Aras Sederhana

R Aras Rendah

Soalan 1 / Question 1
(a) R

Bundarkan 362 255 kepada nilai tempat yang berikut.


Round off 362 255 to the following place values.
(3 markah)
(3marks)

Jawapan / Answer :
Ratus yang hampir
The nearest hundred
Ribu yang hampir
The nearest thousand
Puluh ribu yang hampir
The nearest ten
thounsand

b) S

Selesaikan persamaan yang berikut


Solve the following equations
i)
ii)

y 7 =15
3h + 22 = 12
(3 markah)
(3marks)

Jawapan / Answer :
(i)

(ii)

(c) S Luqman mempunyai RM 350. Dia menggunakan

daripada wang itu untuk membeli

hadiah untuk ibunya dan


daripada bakinya untuk untuk membeli sehelai baju. Selepas itu,
ayahnya telah memberikan RM100 kepadanya.Berapakah jumlah wang yang ada pada Luqman
sekarang?
Luqman has RM 350. He uses
from the money to buy a gift for his mother and
from
the balance to buy a t-shirt. After that, his father gives RM100 to him. How much money does
Luqman have now?
(4 markah)
(4 marks)
Jawapan / Answer :

Soalan 2 / Question 2
(a) R Bulatkan nombor perdana yang lebih besar daripada 20.
Circle the prime numbers which are larger than 20.
(3 markah)
(3 marks)
Jawapan / Answer :
34

25

27

31

30

23

45

21

33

42

29

48

(b) R (i) Nilai bagi kuasa dua nombor di bawah adalah di antara dua nombor bulat. Cari dua
nombor bulat tersebut.
The value of the square of the number below is in between two whole numbers. Find the
value of the two whole numbers.
3.52
Jawapan / Answer :

___________ , _____________

(ii) Nilai bagi punca kuasa tiga nombor di bawah adalah di antara dua nombor bulat. Cari
dua nombor bulat tersebut.
The value of the cube root of the number below is in between two whole numbers. Find
the value of the two whole numbers.
3

Jawapan / Answer :

63

___________ , _____________

(ii) S Empat keping permaidani digunakan untuk meliputi ruang tamu sebuah rumah banglo.
Jika setiap permaidani itu berbentuk segi empat sama dengan sisi 4m, cari luas ruang tamu
tersebut.
Four carpets are used for the living room of a bungalow. If the shape of the carpets is square
and the side is 4m, find the area of the living room.
(4 markah)
(4 marks)

Jawapan / Answer :

(c) S
85
2p
p

35

Rajah/Diagram 2.1
Cantumkan semua sudut Rajah 2.1 bagi membentuk satu bulatan lengkap . Diberi sudut q
adalah 3 kali sudut p . Cari nilai p.
Join all the angles in Diagram 2.1 to form one complete circle. Given that angle q is 3 times of
angle p.
Find the value of p .
(3 markah)
(3 marks)
Jawapan / Answer :

Soalan 3 / Question 3
a) R Lengkapkan Jadual 3.1.
Complete the Table 3.1.
Jawapan / Answer :
Pendaraban berulang
Repeated multiplication

Tatatanda indeks ,
Index notation,

1

9

Jadual / Rajah 3.1

b) S i) Umur Amir ialah

(3 markah)
(3 marks)
tahun dan umur Sarah ialah dua kali ganda umur Amir. Nyatakan

umur Sarah 3 tahun sebelum ini dalam sebutan


Amirs age is

years old and Sarahs age is twice Amirs age. State the Sarahs age 3 years

before in terms of

.
(1 markah)
(1 mark)

Jawapan / Answer :

ii) S Rajah 3.2 menunjukkan segitiga ABE dan segiempat tepat BCDE.
Diagram 3.2 shows triangle ABE and rectangle BCDE.
A
6 cm
B

4k

Rajah / Diagram 3.2

Diberi luas segitiga ABE adalah sama dengan luas segiempat tepat BCDE. Cari tinggi
keseluruhan rajah 3.2.
Given area of triangle ABE same as area or rectangle BCDE. Find the height of the whole
diagram 3.2.
(3 markah)
(3 marks)
Jawapan / Answer :

c. T Rajah 3.3 menunjukkan pemanduan Rahimah dari Bandar A ke Bandar C.


Diagram 3.3 shows Rahimahs driving from Town A to Town C.

Rajah / Diagram 3.3


Rahimah memandu dari Bandar A ke Bandar B pada laju purata 70 km/j. Kemudian, dia
meneruskan perjalannya ke Bandar C pada laju purata 100 km/j. Cari laju purata, dalam km/j,
keseluruhan perjalanan itu. (3 markah)
Rahimah drives from Town A to Town B at an average speed of 70 km/h. She then continues
her journey to Town C at an average of 100 km/h. Find the average speed, in km/h, of the whole
journey.
(3markah)
(3 marks)
Jawapan / Answer :

Soalan 4/ Question 4
a) R Nyatakan 3 jenis poligon yang terdapat dalam Rajah 4.1.
State 3 types of polygon that are found in the diagram 4.1.

Rajah / Diagram 4.1


(3 markah)
(3 marks)
Jawapan / Answer:
(i) _____________________ (ii) ________________________ (iii) __________________
b) Rajah 4.2 menunjukan markah yang diperoleh oleh 25 orang peserta dalam suatu kursus.
The Diagram 4.1 display the marks scored by 25 participants in a course.

4 2 1 3 4 3 4 3 4 2 1 5 1
3 3 4 5 1 2 4 5 1 5 3 4

Rajah /Diagram 4.1


[3markah/ 3marks]
i.

R Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan jadual di bawah.


Based on the information above, complete the table below.

Markah
Mark
Kekerapan
Frequency

ii. R Nyatakan mod data.


Jawapan / Answer:

c) T Diana mempunyai wang sebanyak RM100. Dia ingin membeli sehelai baju sukan dan
seluar sukan di sebuah pasar raya. Bantu Diana untuk memilih baju dan seluar yang mencukupi
dengan wang yang dia ada.
Diana has RM100. She wants to buy a shirt and a trouser at a mall. Help Diana to choose which
shirt and trousers she can buy with RM100 that she has.

DISKAUN 40%
+ 15%

DISKAUN 65%

RM 115

RM 149

BAJU JENAMA A

BAJU JENAMA B

DISKAUN 15%

DISKAUN 60%
+ 40%

RM199
SELUAR JENAMA C

RM 70

SELUAR JENAMA D
(4 markah)
(4marks)

Jawapan / Answer:

Soalan 5 / Question 5
a) R

P, Q dan R mewakili setiap garis nombor.


P, Q and R represents each of the number line.
(3 markah)
(3 marks)
P

-6

-2

-6

-2

-6

-2

Isikan pada rajah dibawah dengan simbol ketaksamaan yang betul.


Fill in the diagram below with the symbol of linear equation .
Jawapan/ Answer :

-6 < x
P

b) S

-2

-6

x <-2
Q

-6

x < -2
R

Seorang tukang masak diberi upah sebanyak RM350 untuk bekerja selama seminggu.
A cook was given the paid of RM350 to work for one week.
i)
Cari kadar upahnya dalam RM per jam.
Find the rate of his paid in RM per hour.

Jawapan / Answer:

ii)

Berapakah upahnya 4 hari bekerja?


How much is his paid for four working days?
(4 markah)

Jawapan/Answer :

c) S Rajah 5.1 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O, XYZ ialah garis lurus.
Diagram 5.1 shows a circle with centre O. XYZ is a straight line.
70

O
q
55

p
Y

Rajah/ Diagram 5.1


(3 markah)
(3 marks)
Cari nilai bagi p dan q.
Find the value of p dan q.
Jawapan/Answer :

Soalan 6/ Question 6
a) R Pada ruang jawapan, gariskan tiga persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
In the answer space, underline three linear equations in one variable.
(3 markah)
(3 marks)

Jawapan / Answer :

b) T i)Dengan menggunakan jangka lukis, protraktor dan pembaris sahaja, lukis segi tiga
PQR itu, bermula dari garis PQ yang diberi dalam ruang jawapan dimana
dan
.
Using a pair of compasses, a protractor and a ruler, draw the triangle PQR, starting from
dan

line PQ given in the answer space where


ii)Ukur PR, dalam cm.

.
(4 markah)
(4 marks)

Jawapan / Answer :

PR = ______________

c) T Rajah tersebut menunjukkan dinding sebuah bangunan. PQRS ialah sebuah trapezium
dan PQTU ialah sebuah segiempat selari. PQTU dicat dengan warna putih dan kawasan
berlorek dicat dengan warna kelabu. Hitung luas bahagian dinding berwarna kelabu.
The figure shows the wall of a building. PQRS is a trapezium and PQTU is parallel. PQTU
painted in white and shaded areas painted in grey. Calculate the area of inner wall of grey
14 m
P
.Q...........................................

20 m

S
26 m

R......................................
(3 markah)
(3 marks)

Jawapan / Answer:

Soalan 7/ Question 7
a) R Pada ruang jawapan, tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan
yang tidak betul.
In the answer space, mark ( / ) for the correct statement and ( x ) for the incorrect statement.
(3 markah)
(3 marks)
Jawapan/Answer :
Sebuah segi empat tepat mempunyai dua paksi simetri.
A rectangle has two axes of symmetry.
Semua sisi dan sudut sebuah segi empat sama adalah sama.
All the sides and angles of a square are equal.
Sebuah lelayang tidak mempunyai paksi simetri
A kite has no axes of symmetry.

b) (i) S Kembangkan setiap yang berikut


Expand each of the following

4( 8

3qr )

Jawapan/Answer :

(ii) S

Permudahkan setiap yang berikut


Simplify each of the following.

( 4rs 6s ) + ( 9s 12rs)

[ 4 markah / 4marks]

2( - 10uv + 25 u
Jawapan/Answer :

Jawapan/Answer :
c) S Encik Ramli ingin membina sebuah taman. Taman tersebut berbentuk sebuah heksagon.
30 m
15m

15m

20m

40m
Pada grid di ruang jawapan, lukis semula heksagon itu dengan menggunakan skala 1: 500 .
Grid itu terdiri daripada segi empat sama bersisi 1 cm.
On the grid in the answer space, redraw the hexagon using the scale 1:500. The grid has equal
squares with sides of 1 cm.
(3 markah)
(3 marks)
Jawapan/Answer:

Soalan 8/ Question 8
a) R Tuliskan koordinat titik J, K dan L pada satah Cartesean di bawah.
Write the coordinate of the point J, K and point L below.
(3 markah)
(3 marks)

Jawapan/Answer:
J =
K =
L =

b) S Rajah 8.1 di bawah menunjukkan suatu satah Cartesian.


Diagram 8.1 shows a cartesian coordinate.

Rajah/Diagram 8.1
Titik P bergerak dengan keadaan jarak tegaknya sentiasa 4 unit dari paksi-x manakala titik Q
bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari asalan. Tandakan dengan
simbol x, persilangan antara lokus P dan lokus Q.
Point P move with the distance always 4 unit from the x-axis, while point Q move with the
distance always 5 units from the initial point. Mark with symbol x , the intersection of locus P
and locus Q.
(3markah)
(3 marks)
c) T Rajah 8.2 menunjukkan lokasi bagi enam titik semakan dalam suatu permainan.
Diagram 8.2 shows the locations of six checkpoints in a game.

Nana
MULA

300 m

500 m

300 m

TAMAT

200 m

START
200 m

END

350 m

400 m

400 m

Fifi
N

250 m

300 m

Rajah/ Diagram 8.2

Setiap peserta perlu melalui 4 titik semakan tanpa pengulangan sebelum menamatkan
permainan. Jumlah jarak yang dilalui Nana lebih dari jarak yang dilalui Fifi. Tentukan urutan
titik semakan yang dilalui Fifi dan Nana.
Each participant needs to go through 4 checkpoints without repetition before finishing the
game. The total distance covered by Fifi is longer than Nana. Determine the sequences of
checkpoints that Nana and Fifi go through.
Jawapan / Answer :
(4 markah)
(4 marks)

Soalan 9 / Question 9
(a) R Namakan pepejal geometri berdasarkan bentangan berikut.
Name the solid geometry based on the following net (layout).
(i)

(ii)

(3 markah/marks)
(iii)

Jawapan / Answer:
(i) __________________

(ii) __________________

(iii) __________________

(b) S Rajah 9.1 menunjukkan pepejal gubahan dengan diameter nya 4 m


Diagram 9.1 shows composite solid with diameter 4 m.

10m

4m
6m

Hitung isipadu pepejal gubahan itu.


Calculate volume of composite solid.
(4 markah)
(4 marks
Jawapan / Answer:

(c)

Jeevan berlari 4.2m daripada palang gol sebelum dia berhenti dan memukul bola dalam satu
garis lurus (graviti diabaikan) supaya ia meningkat pada sudut 30 dari tanah.
Jeevan jogs 4.2m away from the goal post before he stops and strikes a football in a straightline (ignoring gravity) so that it rises at an angle of 30 from the ground.
(i) R Dengan menggunakan pengetahuan anda dalam trigonometri, lukiskan satu rajah untuk
mewakili maklumat yang diberi.
By using your knowledge in trigonometry, draw a diagram that represents the information
given.
Jawapan / Answer:

(ii) S Jika bola tersebut terpukul palang gol, apakah ketinggian palang gol tersebut ?
If the football strikes the crossbar, what is the height of the goal post?
Jawapan / Answer:
(3 markah)
(3 marks)

Soalan 10 / Question 10
a)

Jualan Kedai Pakaian Ani (RM)


Sales of Ani's Clothing Shop (RM)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

400
300
200

Isnin
Monday

240

220
180

200

Selasa
Rabu
Khamis
Tuesday Wednesday Thursday

Jumaat
Friday

Sabtu
Saturday

Ahad
Sunday

Rajah 10.1
Diagram 10.1
Pekerja Ani ditugaskan untuk mencatat jualan pakaian oleh Kedai Pakaian Ani setiap hari
dalam tempoh seminggu. Dalam tempoh seminggu tersebut, jualan pakaian Kedai Ani tidak
kurang daripada RM200 dalam sehari. Namun begitu, terdapat kesilapan data pada graf garis
dalam Rajah 10.1 yang diplotkan oleh pekerja tersebut. Purata jualan yang betul ialah RM252.
Anis employee was assigned to record the sales of clothes by Ani Clothing Store daily within a
week. Within that particular week, the daily sales of Anis shop was never less than RM200 .
Nevertheless , there is an error on the line graph in diagram 10.1 which is plotted by the
employee. The accurate average sales is RM252.
(i) R Pada hari yang manakah pekerja tersebut tersilap mencatat data? .
Which is the day whereby the employee had mistakenly recorded?.
Jawapan / Answer:
(ii) S Hitung jumlah jualan yang sebenarnya bagi hari yang dinyatakan di (i).
Find the actual sales made for the day mentioned in (i).
Jawapan / Answer:
(3 markah)
(3 marks)

b)
Ular

Ular
Burung

Rajah 10.2
Diagram10.2
(i) S Ular telah mencuri telur burung dan membuat burung marah! Untuk menawan semula telur
mereka, mereka melonjakkan diri melalui udara untuk memukul ular seperti yang ditunjukkan di
Rajah 10.2, tetapi mereka perlu melalui laluan yang tepat. Burung itu bermula di kedudukan (0,2)
mengikut koordinat Cartesan. Dia ingin menuju ke ular pada bahagian atas struktur yang
berada di kedudukan (5,7). Burung tersebut mesti melalui (1,3), (2,4), (3,5) dan (4,6).
Bentukkan persamaan linear yang dilalui burung tersebut berdasarkan kedudukan-kedudukan
yang telah dinyatakan.
The snakes have been stealing the birds eggs and that makes the birds angry! To recapture
their eggs, they catapult themselves through the air to hit the snakes, as shown in Diagram 10.2
but they need to get exactly the right path. The bird starts at the position (0,2) based on the
Cartesian coordinates. He aims for the snake on top of the structure which is at the position
(5,7). The bird must pass through (1,3), (2,4), (3,5) and (4,6). Form a linear equation of the path
for the bird based on the positions mentioned.
Jawapan / Answer:

(ii) T Jika persamaan linear yang dilalui burung tersebut ialah y = - x + 5, dapatkah burung
tersebut dapat memukul ular pada bahagian atas struktur di kedudukan (5,7)? Terangkan.
If the linear equation of the path for the bird is y = - x + 5, will the bird be able to hit the snake on
the structure at position (5,7)? Explain.
Jawapan / Answer:
(3 markah)
(3 marks)

c) T

Rajah 10.3
Diagram 10.3
Rajah 10.3 menunjukkan seekor katak yang ingin mengumpul semua bintang tanpa
melepaskan lebah-lebah yang berada di dalam struktur. Tinggi lompatan, k m, bagi katak
tersebut dari titik permulaan selepas t saat diberi oleh
Diagram 10.3 shows a frog who wants to collect all the stars without releasing the bees that are
inside the structure. The height of the jump, k m, for the frog from the starting point after t
seconds is given by the function,

t
k

0
0

2
80

4
120

6
120
Jadual 10.1
Table 10.1

8
80

10
0

Berdasarkan Jadual 10.1, dengan menggunakan skala 2cm kepada 2 saat pada paksi-x dan 2
cm kepada 40 m pada paksi-y, lukiskan graf fungsi
untuk semua nilai t.
Based on the Table 10.1, by using a scale of 2 cm to 2 seconds for the x-axis and 2 cm to 40 m
for the y-axis, draw the graph function

for all the values of t.


(4 markah)
(4 marks)

Jawapan / Answer:

Anda mungkin juga menyukai