Anda di halaman 1dari 15

BAHAGIAN A

(PENULISAN ESEI)

PENGENALAN

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 diperkenalkan setelah


Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan kajian semula terhadap sistem pendidikan
di negara Malaysia. Kajian secara menyeluruh ini dilaksanakan bagi mencapai visi yang
dihasratkan iaitu sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara
pada masa hadapan. Kajian semula terhadap sistem pendidikan negara dilaksanakan
berdasarkan standard pendidikan antarabangsa yang semakin meningkat. Selain itu, sistem
pendidikan negara menjadi perhatian dan perbahasan sesetengah pihak yang bimbang
keupayaan sistem pendidikan untuk melahirkan generasi muda yang secukupnya untuk
menghadapi cabaran abad ke-21. Terdapat sebelas anjakan strategik dan beroperasi yang
dilaksanakan untuk mencapai visi yang dinyatakan sekaligus mengharapkan masyarakat
dapat memahami secara keseluruhan. Sebelas anjakan yang telah dilaksanakan oleh pihak
kementerian adalah:
1.Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2.Memastikan setiap murid profesion dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3.Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4.Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5.Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi di tempatkan setiap sekolah.
6.Mengupaya jpn,ppd dan sekolah untuk menyediakan pentelesaian khusus berasaskan
keperluan.
7.Memanfaatkan ict bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8.Mengtransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
9.Bekerjasama dengan ibu-bapa,komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11.Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

Namun begitu, perkara yang ingin di fokuskan ialah anjakan keempat iaitu
Transformasi Keguruan sebagai Profesion Pilihan.Profesion keguruan adalah salah satu
bidang terpenting di dalam membina sesebuah tamadun bangsa. Ini adalah kerana bidang
ini menitikberatkan konsep memanusiakan manusia. Bermula dengan memberi maklumat
sehinggalah dapat melahirkan seorang manusia yang kreatif dan kritis dalam menghadapi
kehidupan dan cabaran yang sebenar. Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru
adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan
manusia,masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di
dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat.
Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan
mencabar.

Golongan

guru

hendaklah

memastikan

martabat

perguruan

sentiasa

dipertingkatkan dari masa ke semasa ketahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya
dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri
Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Mengikut Kamus Dewan, profesion ialah
pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas
misalnya dalam bidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lainlain.keguruan pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya)sebagai guru.
Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawa profesion perguruan sama
ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut
peribadi gurunya dalam pembinaan negara bangsa itu sendiri.
Kedudukan perguruan sebagai satu profesion di dalam Dasar Pelajaran Kebangsaan
turut juga dipenuhi dengan cabaran-cabaran. Para pendidik telah memperkatakan mengenai
profesion perguruan dari masa ke semasa. Sebelum merdeka lagi sudah ada perbincangan
mengenai perkara ini iaitu sebelum Universiti Malaya hendak ditubuhkan di Singapura
(1949) terdapat satu symposium mengenai Pendidikan Universiti dan Laporan CarrSaunders. Di dalam symposium tersebut perbincangan mengenai peranan universiti dan
kedudukan profesion perguruan turut diadakan ( Lim Tay Boh 1948). Di antara perkara
pokok yang dibangkitkan ialah keperluan guru-guru sekolah menengah untuk mendapat
pendidikan tinggi supaya murid-murid yang bakal dididik nanti akan mempunyai mutu
pendidikan yang baik. Pendidikan guru yang tinggi dan usaha melahirkan generasi muda
yang baik merupakan cabaran yang kuat di dalam profesion perguruan bukan pada zaman
dahulu sahaja tetapi juga masa kini.

PERKEMBANGAN

Anjakan keempat iaitu mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan


secara umumnya dapat meningkatkan kualiti guru yang akan berkhidmat pada masa
hadapan. Hal ini secara tidak langsung dapat memenuhi standard profesional kerjaya
seorang guru. Beberapa transformasi telah dinyatakan iaitu:
1.Mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30%
teratas
2.Meningkatkan kualiti CPD mulai 2013,dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu
dan latihan berasaskan sekolah
3.Memastikan guru memberikan fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan
mengurangkan beban pentadbiran
4.Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kopetensi dan prestasi mulai 2016
5.Meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan,pakar pengajaran dan pakar bidang
khusus menjelang 2016
6.Membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan
mulai 2025
Pihak Kementerian telah mengetatkan syarat kemasukan ke profesion keguruan dan
memastikan semua guru pelatih memenuhi syarat kelayakan minimum akademik. Pemohon
untuk menyertai program latihan perguruan akan melalui beberapa tapisan yang dilakukan
berdasarkan pelbagai aspek seperti sikap, atitude terhadap pengajaran, dan personaliti.
Syarat kelayakan minimum akademik yang dikenakan secara tidak langsung telah
meningkatkan pencapaian SPM pemohon PISMP. Sebagai contoh, kelayakan akademik
pemohon dibawah kelayakan minimum telah berkurang pada tahun 2012 jika dibandingkan
dengan tahun 2010 dimana 93% pemohon PISMP mendapat skor bawah kelayakan
akademik minimum yang telah ditetapkan.
Selain itu, peratus penawaran tempat kepada pemohon yang mempunyai gred
cemerlang juga telah meningkat daripada 7% pada tahun 2010 kepada 13% pada tahun
2012. Syarat kelayakan yang sama telah dikenakan kepada pemohon dibawah program
perguruan yang ditawarkan di IPTA untuk memastikan kualiti guru yang sama dihasilkan.

Bukan itu sahaja, Kementerian juga telah menetapkan standard yang lebih ketat untuk
bergraduat daripada latihan perguruan dan seterusnya diambil bertugas sebagai guru
permulaan bawah Kementerian. Syarat ini dikenakan untuk memastikan hanya guru yang
terbaik yang dapat menguasai kompentesi minimum yang diperoleh melalui praktikum dan
kerja kursus dan mereka paling layak untuk berada dalam sistem.
Sehubungan itu, pengambilan guru pelatih berkurang seiring dengan kadar
persaraan sedia ada dijangkakan baharu akan berlaku pengurangan dalam saiz kohort
sebanyak 10% menjelang 2025 disebabkan oleh syarat yang dikenakan untuk guru bersara
telah ditetapkan iaitu pada umur 60 tahun. Perubahan saiz bilangan guru di sekolah juga
sentiasa dipantau oleh Kementerian untuk memastikan pengurangan ambilan guru baharu
tidak menjejaskan saiz kelas atau keberhasilan murid.
Transformasi profesion keguruan yang seterusnya iaitu meningkatkan kualiti
Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) mulai 2013 dengan lebih tumpuan ke atas
keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. CPD adalah penting bagi guru untuk
membantu mereka mencapai potensi penuh. CPD merupakan usaha bersepadu bagi
memastikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) melengkapkan diri atau dilengkapkan
dengan pengetahuan professional, kemahiran professional dan nilai serta amalan
professional keguruan melalui program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang terancang
berteraskan pembangunan kompentasi, pembelajaran berterusan dan laluan kerjaya.
Oleh itu, apabila memulakan profesion, guru akan memperoleh latihan CPD individu
daripada penyelia mereka. Program CPD ini dianjurkan untuk meningkatkan kualiti guru dan
kepimpinan serta pengurusan secara berterusan untuk melahirkan guru yang bukan sahaja
cemerlang dari segi pengajaran malah cemerlang dari segi kepimpinan. Program CPD juga
memastikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan memperoleh, menambahbaik, menguasai
serta berkongsi kompentensi untuk keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran,
keberhasilan dan kemenjadian murid dalam usaha merealisasikan transformasi keguruan
seperti yang telah dinyatakan oleh Kementerian dalam Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM).
Manakala, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan digalakkan untuk mengikuti latihan
terancang dan sistematik yang merangkumi sesi latihan, pembelajaran dan pembangunan
kendiri untuk keperluan pembangunan diri masing-masing menerusi program CPD.
Program CPD meliputi pemerhatian dalam bilik darjah dan perancangan pembelajaran yang
menunjukkan usaha guru untuk meningkatkan diri masing-masing aelaras dengan

transformasi Kementerian. Program ini melibatkan pembimbing guru, guru kanan, dan guru
besar untuk menyebar luas amalan terbaik oleh kerana program ini kebanyakannya
dijalankan di sekolah berikutan latihan berasaskan sekolah yang terbukti sangat berkesan
dan secara tidak langsung guru boleh mendapat maklum balas secara langsung untuk
penambahbaikan amalan di bilik darjah. Di samping itu, latihan menerusi program CPD ini
dapat meningkatkan tahap kemahiran guru selaras dengan tahap kecekapan yang mereka
peroleh.
Memastikan guru memberi tumpuan ke atas fungsi teras pengajian mulai 2013
dengan mengurangkan beban pentadbiran juga merupakan transformasi ke atas profesion
keguruan dalam anjakan keempat PPPM. Guru akan merasakan pengurangan beban tugas
pentadbiran agar guru boleh menumpukan masa mereka pada fungsi pengajaran teras
melalui transformasi yang ditawarkan oleh Kementerian dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025) ini. Kementerian telah memperkenalkan tiga pangkalan
data untuk menyeragamkan proses pengurusan dan pengumpulan data sedia ada untuk
menghapuskan pertindanan keperluan data setelah menyedari tugas pentadbiran yang
dapat menjejaskan masa dan keberkesana tugas utama pembelajaran dan pengajaran guru.
Tiga pangkalan data yang diperkenalkan iaitu Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah
(SAPS), Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dan Sistem
Maklumat Murid (SMM). Tiga pangkalan data ini mempunyai fungsi yang berbeza: SAPS
digunakan untuk menggabungkan keputusan murid daripada peperiksaan semester
berasaskan sekolah, SPPBS pula digunakan untuk menjejak keputusan pentaksiran
berasaskan sekolah manakala SMM digunakan untuk menyimpan maklumat yang
mengandungi data sekolah dan guru.
Bukan itu sahaja, Kementerian juga membuat kajian semula terhadap keperluan
pendokumentasian dan laporan sedia ada seperti keperluan untuk pensijilan ISO untuk
penyeragaman bidang-bidang yang berkenaan. Tindakan yang dilakukan oleh Kementerian
sedikit sebanyak dapat membolehkan guru memberi tumpuan sepenuhnya terhadap tugas
utama dan dapat mengurangkan beban pentadbiran yang dialami oleh guru.
Selain itu, transformasi yang diperkenalkan iaitu melaksanakan laluan kerjaya guru
berasaskan kompentasi dan prestasi mulai 2016. Melalui transformasi ini, setiap guru akan
ditaksir secara tahunan oleh pengetua atau guru besar termasuk seorang penilai dalam
kalangan rakan sekerja. Kementerian akan menyediakan satu instrumen yang mengandungi
kompentasi yang harus dimiliki oleh setiap guru pada setiap tempoh perkhidmatan mereka.

Kompetensi ini merangkumi empat sudut berbeza iaitu pengajaran dan pembelajaran, nilainilai professional, aktiviti di luar bilik darjah dan sumbangan profesional. Pentaksiran ini
dilakukan menggunakan instrument penilaian baharu yang memberi tumpuan kepada
kebolehan guru menyampaikan pengajaran secara berkesan di dalam dan di luar bilik
darjah. Guru yang berprestasi tinggi akan menikmati kemajuan kerjaya yang lebih pantas
menerusi transformasi ini.
Kemajuan kerjaya guru ini bergantung kepada kepantasan seseorang guru itu
menguasai kompetensi yang ditetapkan pada setiap peringkat. Hal ini disebabkan, guru
yang cemerlang mungkin akan dinaikkan pangkat dalam tempoh yang singkat iaitu kurang
daripada 25 tahun. Pergerakan pantas ini bertujuan untuk memberi ganjaran kepada guru
cemerlang, dan menjadi satu insentif kepada guru terbaik untuk bertugas di suatu sekolah.
Manakala guru yang menghadapi kesukaran dalam mencapai tahap kualiti minimum
yang telah ditetapkan oleh Kementerian akan mendapat bimbingan tambahan untuk
membantu mereka mencapai tahap guru cemerlang dan guru berprestasi tinggi seperti yang
telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, guru yang masih tidak dapat mencapai tahap kualiti
minimum akan ditugaskan semula untuk membantu pentadbiran, pengurusan disiplin atau
pengurusan kokurikulum. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kohort guru
dari semasa ke semasa menerusi penambahbaikan dalam produktiviti guru.
Transformasi profesion keguruan yang seterusnya iaitu meningkatkan laluan guru
untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016.
Tiga laluan kerjaya yang berasaskan kompetensi telah diperkenalkan iaitu laluan pengajaran
bagi guru yang ingin kekal mengajar di bilik darjah, laluan kepimpinan dan pengurusan bagi
guru yang ingin menjawat jawatan kepimpinan sama ada pada peringkat sekolah, daerah,
negeri atau pusat dan laluan pakar bidang khusus bagi guru yang ingin menjadi pembimbing
guru dan jurulatih, pensyarah di Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Institut Aminudin Baki
(IAB), atau pembangun kurikulum dan pentaksiran.
Tambahan pula, guru boleh memilih untuk meneruskan laluan kerjaya yang menarik
berdasarkan prestasi, potensi dan minat mereka mengikut tiga laluan kerjaya yang telah
diperkenalkan.

Pada tahun1994, Kementerian telah memperkenalkan laluan Guru

Cemerlang yang membolehkan guru dinaikkan gred dengan lebih cepat apabila guru boleh
menunjukkan kecemerlangan dalam aspek pengetahuan kandungan mata pelajaran dan
pedagogi. Selain itu, komitmen untuk melabur dalam pembangunan guru dan dalam

membina persekitaran yang mengutamakan profesional akan diteruskan dalam semua


laluan kerjaya tidak mengira laluan kerjaya yang dipilih oleh guru tersebut.
Di

samping

itu,

transformasi

profesion

keguruan

yang

seterusnya

iaitu

membudayakan kecemerlangan berasaskan pimpinan rakan sekerja dan proses pensijilan


mulai 2025. Dalam hal ini, pihak Kementerian akan memberikan perhatian kepada usaha
memastikan semua guru menggunakan sepenuhnya keluwesan yang diberikan dalam isu
berkaitan penjadualan kurikulum, penyusunan pengajaran, pendekatan pedagogi dan
pentaksiran berasaskan sekolah. Kementerian berhasrat untuk mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme teladan rakan sejawat dan memastikan rakan sejawat
mengamalkan nilai tanggungjawab untuk memenuhi standard profesional yang telah
ditetapkan.
Melalui transformasi ini juga, Kementerian berhasrat agar guru dapat membimbing
antara satu sama lain dan saling memberi inspirasi untuk mencapai tahap profesional.
Kementerian juga berharap agar pemimpin sekolah dapat memanfaatkan sepenuhnya
keluwesan yang diberikan kepada mereka termasuklah hal-hal yang berkaitan seperti
merancang peningkatan sekolah, merancang aktiviti kokurikulum serta merancang agihan
pembiayaan aktiviti sekolah. Selain itu, Kementerian juga telah membuat pertimbangan
untuk mengadakan skim pensijilan yang dikaitkan dengan penguasaan kecekapan guru.
Dalam hal ini, pihak Kementerian akan bekerjasama dengan guru untuk mencapai matlamat
ini.

RUMUSAN
Guru jdikenali sebagai Murabbi, Muallim dan sebagainya. Di sekolah guru bertindak
mengajar beberapa subjek mengikut sukatan pelajaran tertentu tetapi mereka turut
berperanan untuk sama-sama mendidik, memelihara, mengasuh, mentarbiyyah anak didik
mereka menjadi manusia yang berilmu, bertakwa dan beramal soleh serta mengajak ke
arah kebaikan dan mencegah kemungkaran atau melaksanakan konsep amar ma'ruf dan
nahi munkar yang dapat melahirkan pelajar yang memiliki keperibadian yang luhur. Dalam
merencanakan profesion guru cemerlang ini juga dalam abad ke-21 penyediaan geran
penyelidikan juga adalah penting untuk membantu menaiktarafkan profesionalisme guru
dalam kemajuan kerjaya mereka. Kemudahan geran penyelidikan misalnya turut memberi
laluan kepada para guru untuk meningkatkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi
adalah terbuka luas.

Sesungguhnya, langkah-langkah yang telah dirangka oleh Kementerian untuk


menyediakan guru dengan penyelesaian bersepadu dari segi beban tugas, pembangunan
profesionalisme berterusan, kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi dapat dicapai. Guru
merupakan tunjang utama kepada setiap sistem pendidikan. Oleh itu, Kementerian memilih
hanya yang terbaik untuk menyertai profesion ini agar dapat memberikan perkhidmatan
yang terbaik untuk merealisasikan transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
Transformasi profesion keguruan juga dirangka untuk mengukuhkan kualiti guru serta
pencapaian murid yang berkualiti di sekolah.
Dengan rangkaan yang telah dilakukan, guru akan mendapat pakej kerjaya yang
baharu . Antaranya ialah guru akan mendapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya dan
guru

akan

mendapat

persekitaran

kerja

yang

lebih

sesuai,ganjaran

berasaskan

prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Seterusnya, guru akan didedahkan dengan
budaya kerjasama dan kecemerlangan

professional.

Oleh itu,seorang guru itu perlu

memenuhi kehendak yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwajib untuk menjadikan
profesion perguruan menjadi lebih mantap dan disegani oleh masyarakat.

BAHAGIAN B
(PEMBENTANGAN)

10

BAHAGIAN C
( REFLEKSI )

REFLEKSI

11

Setelah menyiapkan tugasan ini saya telah mendapat pengalaman baharu yang amat
berharga untuk diri saya. Hal ini kerana selesai sahaja menyiapkan tugasan ini , saya
mendapat pengetahuan baharu mengenai wacana.
Antaranya ialah saya dapat memahami dengan jelas maksud wacana iaitu wacana
merupakan keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa
dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan
pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi
(Asmah,1986). Manakala menurut Zainuddin (2007), wacana ialah nit bahasa yang
mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat.
Menurutnya lagi, dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat yang tertinggi,
iaitu hadir selepas tingkat ayat.

Dengan itu dapat saya simpulkan di sini bahawa unit

bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku,
cerita, dialog, siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan
perkembangan fikiran yang berturutan.
Tambahan pula, saya juga dapat pengetahuan tentang cara mengaplikasikan
wacana dalam pelbagai jenis penulisan akademik. Contohnya, semasa berbahasa, sama
ada tulisan ataupun lisan mestilah mempunyai kesinambungan antara satu idea dengan
satu idea yang lain atau memperlihatkan wacana yang berkesan agar pendengar atau
pembaca memahami isi atau hujah yang ingin dan akan disampaikan. Pendengar atau
pembaca yang saya maksudkan di sini ialah rakan-rakan saya dan pensyarah subjek ini,
iaitu Dr.Abdul Hamid, sama ada semasa menyampaikan pembentangan mahupun semasa
beliau membaca tugasan esei yang diberikan.
Selain itu, saya juga mengetahui bahawa wacana yang baik mestilah mempunyai
beberapa perkara seperti kohesi dan koheren yang dinyatakan di atas dan termasuklah tahu
akan fungsi wacana itu sendiri. Penanda wacana tidak boleh digunakan pada tempat-tempat
sembarangan, kerana kesalahan penggunaan penanda wacana akan menjejaskan atau
merosakkan maksud sesuatu hujah yang ingin disampaikan. Pendengar atau pembaca akan
keliru atau tidak memahami idea yang ingin disampaikan itu.

12

Sehubungan itu, saya juga mengetahui cara menggunakan dan faham akan
kepentingan wacana itu sendiri kerana aspek penanda wacana akan mempengaruhi cara
pengolahan serta penyusunan struktur ayat, pembahagian perenggan, penggunaan kosa
kata dan penggunaan bahasa secara keseluruhan. Seterusnya saya juga kini dapat
menggunakan wacana yang betul dan tepat apabila menulis dan dilarang sama sekali
menggunakan wacana yang dianggap sedap bunyinya tetapi tidak diketahui makna dan
salah penggunaannya.
Justeru itu, dalam menghasilkan penulisan akademik yang baik, saya berpendapat
bahawa saya mestilah menjadikan kamus sebagai kawan rapat. Saya kini rajin merujuk
kamus untuk mengetahui erti atau makna perkataan sukar atau perkataan baru yang akan
digunakan di dalam penulisan. Hal ini penting agar penulisan atau karya yang hendak
disampaikan atau dihasilkan berkualiti dan tidak mempunyai maksud yang lain. Saya juga
dapat mengplikasi penulisan akademik berasaskan kejelasan dan gaya penulisan Contohya,
penggunaan bahasa formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas dan
perkembangan idea secara logik koheren dan kohesif.
Akhir skali ialah tugasan ini juga telah membantu saya menghasilkan penulisan
dalam pelbagai disiplin mengikut format tertentu melalui pembentangan yang dibuat oleh
saya dan rakan-rakan saya.
penulisan.

Contohnya, pertama saya belajar tentang struktur dalam

Setelah mempelajari bab ini saya, saya tahu akan maksud struktur dalam

penulisan selain dari mengetahu ciri-ciri pemerenggan yang berkesan serta penanda
wacana.
Sesungguhnya, saya berasa amat bersyukur kerana saya didedahkan lebih awal
mengenai wacana penulisan ini. Hal ini kerana ianya amat berguna pada saya ketika ingin
membuat sesuatu penulisan pada masa akan datang bukan hanya setakat di peringkat
institut sahaja malah di mana-mana sahaja peringkat tinggi dalam pendidikan.

13

BIBLIOGRAFI
Asmah Hj. Omar (1980). Analisis Wacana, dalam Jurnal Dewan Bahasa 24:3, hal. 11-25 dan
24:4, hal. 9-25.
Blandford, S. (2010). Mengurus pembangunan profesional di sekolah. Selangor: Institut
Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
Faridah Yakob, Suhaidah Tahir. (2011). Keberkesanan pismp dalam melahirkan guru
berkualiti. Transformasi profesionalisme keguruan menjana guru berkualiti, 169.
Hassan, D. D. (2006). Bincangkan kualiti pendidikan Malaysia. Kertas kerja persidangan
perkhidmatan pendidikan, 13.
Hee, T. F. (2002). Undang-undang pendidikan di Malaysia. Selangor: Fajar Bakti Sdn Bhd.
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012).
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2012). Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025. Retrieved from
http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-BM.pdf
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2013). Eksekutif Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025. Retrieved from
http://www.moe.gov.my/userfiles/file/PPP/Preliminary-Blueprint-ExecSummaryBM.pdf
Lumbai, J. (2010). Impak persekitaran guru dalam peningkatan profesion perguruan.
Penyelidikan pendidikan guru, 114.
Meng C.F. (2011). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Kajian Tindakan.: Konsep &
Amalan dalam Pengajaran. Malaysia: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

14

15