Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF

SOLUMPU BIN SAMPALAU


8707177-12-5743

PENGALAMAN KERJA

TAHUN TEMPAT/ORGA
BUTIR-BUTIR PERIBADI

JAWATA
N

NISASI

ALAMAT:

HURAI
AN
KERJA

UMUR:
JANTINA:
AGAMA:
STATUS:
WARGANEGARA:
NO. TEL:
EMAIL:
:

LATAR PENDIDIKAN
KEMAHIRAN LAIN
TAHUN

NAMA
INSTITUSI

PENCAPAI
AN
:

Saya mengaku bahawa segala maklumat yang


telah diberikan di atas adalah benar. Sekiranya
terdapat sebarang maklumat yang tidak sahih
disertakan
di
atas,
saya
bersedia
untuk
mengundur diri.

Yang benar,

(
Tarikh: