Anda di halaman 1dari 7

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester Genap

Sok diaos!

I. Cakraan (X) Aksara A,B, Atawa C Di Hareupeun Jawaban Soal UTS Bahasa Sunda
Kelas 1 SD Semester Genap Anu Bener!
1. Di Sakola Yadi Aya . . . .
A Kantin
B. Perpustakaan
C. Warung

2. Nu Sok Di Perpustakaan Nyaeta . . . .


A. Yodi
B. Yati
C. Yeni

3. Di Perpustakaan Aya Buku Pangajaran Jeung . . . .


A. Komik
B. Carita
C. Dongeng

4. Nu Aya Di Perpustakaan Nyaeta . . . .


A. Yani Jeung Yati
B. Yati Jeung Uli
C. Yanti Jeung Uli

5. Yanti Jeung Uli Keur Maca Buku . . . .


A. Carita
B. Pangajaran
C. Komik

6. Reni Jeung Santi Keur Ulin Maen . . . . Sendok


A. Ular Tangga
B. Beklen
C. Congklak

7. Dariuk Kecap Asalna . . . .


A. Didiukan
B. Diuk
C. Diukan
8. Abdi Mah Tos Neda, Pun Bapa Parantos . . . .
A. Dahar
B. Tuang
C. Emam

9. Gambar Sato Di Handap Ngaranna . . . .


A. Kuda
B. Onta
C. Jerapah

10. Faza Nuju Latihan . . . Jeung Rizky


A. Penca Silat
B. Drama
C. Nembang

II. Eusian Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 1 SD Semester


1. Papan Bor Pakakas Nu Aya Di . . . .
2. Embe Sorana Ngaberele, Ari Hayam . . . .
3. Nu Sok Ngolah Sawah Jeung Kebon Disebutna . . . .
4. Korsi Paranti . . . .
5. Doni Karesepna Maen . . . .
6. Di Kelas Teu Kenging . . . .
7. Bedog Paranti . . . .
8. Gajah Tulalena Mani . . . .
9. Sasatoan Anu Hirupna Di Cai Nyaeta . . . .
10. Sateuacan Diajar Urang Kedah . . . .
Kelas 1 SD Tema 5 Pengalamanku
Sub Tema 1 Pengalaman Masa Kecil
Semester 2

A. Isilah titik-titik dengan benar!


1. Lambang negara kita adalah...................
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila pancasila yang ke.........
3. Kepala banteng merupakan lambang dari sila pancasila ke .........
4. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh......
5. Gendang merupakan jenis alat musik............
6. Kejadian yang dialami pada masa kecil disebut..........................masa kecil.
7. ooooo + oooo + ooo = ........ + ......... + ........ = ..............
8. Dengan adanya lampu suasana gelap menjadi ............
9. 23 + 5 = .........
10. 34 + 4= .............

B. Jawab pertanyaan dengan tepat!


11. Sebutkan bunyi sila kesatu Pancasila?
12. Sebutkan 2 alat musik ritmis?
13. Sebutkan 2 benda yang menghasilkan cahaya?
14. Tuliskan pengalaman menyenangkan masa kecilmu?
15. 21 ..... 23 .......24........26 ......27 ...... .......... 30.
16. 10, 11, 12, ......, ........., ..........,16.
17. Apa nama tempat beribadah umat Islam?
18. Apa lambang negara Indonesia?
19. Lanjutkan lagu berikut. Balonku ada ........rupa-rupa............
20. Tuliskan nama permainan masa kecilmu?
Kelas 1 SD Tema 5 : Pengalamanku
Subtema 2 : Pengalaman Bersama Teman
Kurikulum 2013
Semester 2

Perhatikan dengan seksama soal-soal berikut!

A. Isilah titik-titik pada soal dibawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Angklung merupakan alat musik tradisional dari daerah ........


2. Angklung dibuat dari ...........
3. Memainkan alat musik angklung dengan cara.........
4. Lagu "Gundul Pacul" berasal dari daerah..............
5. Lanjutkan lirik lagu Gundu Pacul berikut
Gundul-gundul pacul cul
...................................
Nyunggi- nyunggi wakul kul
................................................
Wakul ngglimpang
......................................................
6. 50 - 4 = .............
7. Udin membeli 5 buah balon. Tetapi 2 buah balon meletus. Balon yang tidak meletus
ada.......
8. Anis meminjam buku di ..........................sekolah.
9. Kalau terkena panas Es akan ..............
10. Besi merupakan benda ............

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat!

11. Tuliskan nama alat musik dari daerah Jawa Barat!


12. Berikan contoh benda cair?
13. Berikan contoh benda padat?
14. Darimanakah asal lagu Gundul Pacul?
15. Di ruang musik sekolah, ada 28 buah angklung. 14 buah angklung sudah rusak.
Berapa banyak angklung yang masih baik?
16. 28
8
____ -
..........

17. 10 - 1= .......... 9 - 1= ......... 8 - 2= ........


18. Sebutkan gerak dasar dalam renang?
19.
20. Pasangkan gambar-gambar berikut!
Kelas 1 SD Tema 5 : Pengalamanku
Subtema 3 : Pengalaman di Sekolah
Kurikulum 2013
Semester 2

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang sesuai!

1. Kakek menanam jagung di .............

2. Lagu "menanam jagung" ciptaan........

3. Agar subur tanaman harus diberi...........

4. Rantai melambangkan sila ke...........

5. 35 - 8 = ...........

6. Mimi punya karet gelang 20 kemudian ia berikan 10 ke Kiki, maka sisa karet
gelang Mimi ....

7. Olahraga membuat kita.........

8. Bekerja bersama-sama disebut................

9. Gotong royong sesuai dengan sila ke........

10. D.A.K.U huruf acak untuk membuat nama binatang..................

B. Jawab pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar!

1. Jika melihat temanmu jatuh, apa yang akan kamu lakukan?

2. Tuliskan bunyi sila ke-5 pancasila!

3. Lengkapi kalimat sila pancasila ke-2 dibawah ini!


"Kemanusiaan yang...........dan ......................"

4. Banyak siswa kelas 1A ada 40 orang. Banyak siswa laki-laki ada 22 orang. Berapa
banyak siswa perempuan?

5. Banyak siswa kelas 1B ada 36 orang. Banyak siswa perempuan ada 17 orang.
Berapa banyak siswa laki-laki?

6. 38 10 =

7. Buatlah gambar Segitiga!

8. Apa lambang dari sila pancasila yang ke-5?

9. Susunlah kata-kata dibawah ini menjadi kalimat!


baru - sepeda - Siti - biru - warna
10. Tebalkanlah nama-nama binatang dibawah ini!