Anda di halaman 1dari 1

Senarai Kandungan

SENARAI KANDUNGAN MUKA SURAT

Senarai Kandungan 1

Penghargaan i

1.0 Pengenalan 2
2.0 Analisis Bidang Linguistik 3
2.1 Kajian Formal Bahasa Melayu 5
2.2 Kajian Bersifat Aplikasi atau Interdisiplin 7

3.0 Perbandingan Antara Linguitik Deskriptif Dan Linguistik


Komparatif 12
3.1 Linguistik Deskriptif 12
3.2 Linguistik Komparatif 22
3.3 Perbandingan Antara Linguistik Deskriptif dan
Linguistik Komparatif 27

4.0 Menghuraikan Pemikiran Tokoh Linguistik 30


4.1 Chomsky 30
4.2 Edward Sapir 36
4.3 Leonard Bloomfield 40
4.4 Ferdinand De Saussure 45

5.0 Rumusan 55
6.0 Refleksi 56
7.0 Bibliografi 59
8.0 Kolaborasi 61
9.0 Lampiran 65