Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

(20 markah)

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Antara berikut, yang manakah mempunyai aturcara komputer?


A. Dapur gas
B. Kipas elektrik
C. Cerek elektrik
D. Mesin basuh automatik

2. Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan alatan digital?


A. Televisyen pintar
B. Lampu suluh
C. Jam tangan digital
D. Telefon pintar

3. Baca pernyataan di bawah.

Satu urutan langkah-langkah untuk


menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A. Algoritma
B. Pseudokod
C. Carta alir
D. Proses

4. Antara peralatan di bawah, yang manakah tidak mempunyai set arahan komputer?
A. Komputer tablet
B. Telefon pintar
C. Pemain DVD
D. Basikal

5. Sesetengah perkakasan harian mempunyai aturcara komputer. Apakah yang


dimaksudkan oleh aturcara komputer?
A. Satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah.
B. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat
sesuatu.

C. Satu set pernyataan yang menyerupai bahasa aturcara komputer.


D. Gambarajah yang menggunakan simbol geometri untuk menunjukkan langkah-
langkah algoritma.
6. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol yang digunakan dalam carta alir.

Apakah nama simbol ini dalam carta alir?


A. Terminal
B. Proses
C. Pilihan
D. Penyambung

7. Simbol yang manakah digunakan untuk menunjukkan permulaan atau penamatan


carta alir?

A. C.

B. D.

8. Apakah simbol yang digunakan untuk menunjukkan sambung carta alir ke bahagian
lain?

A. C.

B. D.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudokod?

A. Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat


sesuatu.
B. Satu urutan langkah-langkah yang untuk menyelesaikan suatu masalah atau
melaksanakan suatu tugasan.
C. Gambarajah yang menggunakan simbol - simbol geometri untuk menunjukkan
langkah-langkah algoritma.
D. Satu pernyataan yang menyerupai bahasa aturcara komputer.
10. Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul tentang kegunaan
simbol dalam carta alir?

Simbol Kegunaan
A Untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan
dalam carta alir

Untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta


alir
B
Untuk menunjukkan arta alir yang disambung ke bahagian lain

C
Untuk menunjukkan aktiviti membaca data,menyimpan
data,memaparkan data dan mencetak data
D

11. Suatu arahan atau urutan arahan yang melibatkan penyelesaian masalah yang
menggunakan langkah-langkah secara tertib. Namun, bukan semua masalah boleh
diselesaikan dengan aliran secara urutan.
Apakah cara lain bagi menyelesaikan masalah tersebut?
A. Pilihan masalah
B. Urutan tunggal
C. Pilihan tunggal
D. Urutan masalah

12. Proses menghasilkan aturcara komputer dikenali sebagai __________


A. psedokod C. carta alir
B. pengaturcaraan D. Algoritma

13. Antara simbol-simbol berikut, yang manakah tidak digunakan dalam penghasilan
carta alir.
A. C.

B. D.

14. Berikut antara kepentingan menggunakan algoritma, pseudokod dan carta alir
dalam penyelesaian masalah, kecuali
A. dapat memberi gambaran sebenar langkah-langkah penyelesaian.
B. dapat memudahkan kerja-kerja menulis kod aturcara.
C. dapat menyelesaikan masalah dengan tepat.
D. dapat menjimatkan tenaga pengaturcara
15. Antara perisian yang berikut, yang manakah tidak sesuai digunakan untuk
membangunkan carta alir.
A. Microsoft Paint
B. Microsoft Word
C. Microsoft Access
D. Microsoft Power Point

16. Yang manakah menunjukkan perbezaan antara pseudokod dan carta alir?

Pseudokod Carta alir


Bahasa pengaturcaraan disusun Gambarajah yang disusun secara
A secara berurutan berurutan
Bahasa pengaturcaraan yang Gambarajah yang disusun secara
B disusun secara rawak rawak
Bahasa pengaturcaraan yang Gambarajah yang menggunakan
C menggunakan bahasa biasa simbol-simbol geometri
Bahasa pengaturcaraan secara Gambarajah yang disusun secara
D pilihan tunggal pilihan tunggal

17. Rajah di bawah menunjukkan satu simbol yang digunakan dalam carta alir.

Apakah kegunaan simbol tersebut?

A. Untuk menunjukkan aktiviti membaca data, menyimpan data, memaparkan data


dan mencetak data
B. Untuk menunjukkan permulaan atau penamatan suatu carta alir
C. Untuk menunjukkan carta alir yang disambung ke bahagian lain
D. Untuk menunjukka aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan dalam carta alir

18. Bagaimanakah aturcara komputer dihasilkan?


A. Menggunakan nombor dan teks
B. Menggunakan aplikasi komputer
C. Menggunakan sistem komputer benam
D. Menggunakan bahasa pengaturcaraan

19. Apakah fungsi set arahan dalam satu aturcara?


A. Membantu melaksanakan aktiviti harian dengan teratur
B. Membangunkan aturcara komputer melalui pengekodan
C. Untuk membenarkan akses kepada komputer
D. Untuk menyelenggara perisian dan perkakasan komputer

20. Peralatan manakah yang berikut mempunyai aturcara komputer?


A. Lampu siling
B. Mesin kira
C. Kerusi
D. Meja
Bahagian B
(30 markah)

1. Masukkan jawapan yang betul bagi melengkapkan pseudokod dan carta alir
berdasarkan kepada algoritma di bawah. (12 markah)

Algoritma

Murid beratur di luar kelas apabila loceng rehat


Murid beratur apabila loceng kali kedua dibunyikan
Murid bergerak
Murid membeli
Murid bergerak ke meja untuk makan.
Mula
Pseudokod Carta alir

1. _________________ Mula

2. ______________________________________
dibunyikan.

3. _______________________________ ke kantin.

4. ____________________ makanan dan


minuman.

5. _____________________ makan.

6.___________________________________________

_____________________________ menandakan
waktu rehat tamat.

7. Tamat

Tamat
2. Kenal pasti samada pernyataan berikut betul atau salah.
(5 markah)

Pernyataan Betul / Salah


a. Simbol terminal digunakan untuk menunjukkan permulaan (MULA)
atau penamatan (TAMAT) sesuatu carta alir.
b. Simbol penyambung digunakan untuk menunjukkan aktiviti
membaca, menyimpan, memaparkan dan mencetak data.
c. Simbol pilihan digunakan untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan
carta alir.
d. Simbol proses digunakan untuk menunjukkan pilihan YA atau
TIDAK dalam carta alir.
e. Simbol garis alir digunakan untuk menghubungkan simbol dalam
carta alir bagi menunjukkan aliran penyelesaian masalah atau
aktiviti.

3. Susun semula pernyataan yang diberikan ke dalam carta alir di yang disediakan.
(7 markah)

Potong sotong Mula Goreng sotong


Salut sotong dengan Hidang sotong goreng Tamat
tepung
Bersihkan sotong
4. Lengkapkan carta alir berdasarkan situasi yang diberikan.
(6 markah)

Situasi Carta alir


Norehan pergi ke pasar untuk membeli
bekalan bahan mentah. Dia
membawa wang sejumlah RM20.00
Jika harga ayam dan harga sayur
kurang daripada RM20.00, dia akan
membeli kedua-duanya. Sebaliknya,
dia akan membeli seekor ayam sahaja.
Tidak

Ya

---------KERTAS SOALAN TAMAT-----------