Anda di halaman 1dari 17

1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA KOTA KINABALU


PENTAKSIRAN KERJA KURSUS-PROJEK
JADUAL SPESIFIKASI TUGAS, SOALAN TUGAS DAN RUBRIK PEMARKAHAN)
TAHUN AKADEMIK 2017

PROGRAM: PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SEMESTER/ SEMESTER 2 TAHUN 4 2017


PERGURUAN (PISMP) DENGAN KEPUJIAN TAHUN
NAMA BMM 3163 :- GENRE KESUSASTERAAN AMBILAN JANUARI 2016
KURSUS: MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

KOD BMM 3163 KUMPULAN BAHASA MELAYU

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar Jam


Pembelajaran
Tugasan 1:- Penulisan Esei 1 - 25 % Tarikh: Tarikh :

a. Pelajar dikehendaki menjelaskan bahan sastera, dan kemahiran 6 jam


sastera dalam kurikulum KSSR bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah
berdasarkan elemen-elemen berikut:-
Unsur Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan
Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah, 17/ Julai / 2017 22 / Julai / 2017
Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan. (CLO1, CLO2, PLO1)
- 10 markah

b. Pelajar diminta membincangkan sastera bandingan iaitu sastera Melayu 6 jam


berbanding sastera negara lain sejak zaman lepas merdeka. Perbincangan
mestilah disertai dengan contoh-contoh karya yang sesuai. Panjang esei
lebih kurang 500 patah perkataan (CLO3, PLO2, PLO3)- 15 markah

Tugasan 1a dan 1b tidak boleh melebihi 1000 patah perkataan.


2

Tugasan 2:- Penulisan Esei 2 - 50 %

a. Sila aplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera yang ada Tarikh: Tarikh:
dalam teks sekolah rendah dengan menggunakan Kaedah Struktural, 1 / Ogos / 2017 19 Ogos / 2017 12 jam
Kaedah Mengalami Menghayati dan Kaedah Berfokus. Panjang esei lebih
kurang 600 patah perkataan (CLO2 PLO7)- 20 markah

b. Sila aplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan sastera kanak- 36 jam
kanak dan remaja berdasarkan tiga bahan sastera yang terdapat dalam
buku teks sekolah rendah. Panjang esei lebih kurang 600 patah perkataan
(CLO4, PLO2, PLO5 PLO6, PLO7)- 30 markah

Tugasan 2 tidak boleh melebihi 1200 patah perkataan


Tugasan 3
Pembentangan kumpulan - 25 % 24 / Julai / 2017 28 / Julai / 2017 42 jam
Bentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden dalam bentuk
grafik serta dalam kumpulan bertiga atau berempat, buat persembahan
bagi mengapresiasi satu bahan puisi dan prosa Melayu yang dipilih .
(CLO5, PLO7, PLO8 PLO9 )

Disediakan oleh Pensyarah/Penyelaras Kursus Disahkan oleh Ketua Jabatan


Nama: Marina binti Malek Nama: Ain Apainah bt Yuni

Tandatangan Tandatangan

Tarikh : 7 Julai 2017 Tarikh 7 Julai 2017


3

Hasil Pembelajaran Kursus :


Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:

1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teks kesusasteraan Melayu sekolah rendah;
2. Mengaitkan pendekatan pemahaman teks dengan bahan sastera sekolah rendah;
3. Membandingkan sastera di Malaysia dengan sastera negara lain;
4. Mencadangkan teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahan sastera sekolah rendah
serta sastera kanak-kanak dan remaja;
5. Mengapresiasikan puisi dan prosa.
Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2,3,4 dan 5

Objektif Kerja Kursus: Pelajar akan dapat:-


1. a. Menjelaskan bahan sastera, dan kemahiran sastera dalam kurikulum KSSR bahasa
Melayu (sastera) sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen Ilmu, nilai, dan
kewarganegaraan dan peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah,

b. Membincangkan sastera bandingan iaitu sastera Melayu berbanding sastera negara


lain sejak zaman lepas merdeka.

2. a. Mengaplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera yang ada dalam teks


sekolah rendah dengan menggunakan Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami
Menghayati dan Kaedah Berfokus.

b. Mengaplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan sastera kanak-kanak dan


remaja .

3. Membentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden dalam bentuk grafik
serta membuat persembahan bagi mengapresiasi satu bahan puisi dan prosa Melayu
yang dipilih.

Tugasan.
Pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah hari ini sewajarnya diserikan dengan genre sastera yang dapat
menceriakan pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah dan mendekatkan murid-murid dengan bahasa,
budaya dan sastera Melayu yang tinggi nilainya. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu yang memahami
kepentingan mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah dalam bahasa Melayu,
anda diminta membuat tugasan yang merangkumi perkara-perkara berikut:-

Tugasan 1:- Penulisan Esei 1 -25%


Soalan i.

a. Pelajar dikehendaki menjelaskan bahan sastera, dan kemahiran sastera dalam kurikulum
KSSR bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen berikut:-
Unsur Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan
Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah
Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan. (CLO1, CLO2, PLO1)- 10 markah

b. Pelajar diminta membincangkan sastera bandingan iaitu sastera Melayu berbanding sastera
negara lain sejak zaman lepas merdeka. Perbincangan mestilah disertai dengan contoh-contoh karya
yang sesuai. Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan (CLO3, PLO2, PLO3)- 15 markah

3
4

Tugasan 2:- Penulisan Esei 2 - 50%

a. Sila aplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera yang ada dalam teks sekolah rendah
dengan menggunakan Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami Menghayati dan Kaedah Berfokus.
Panjang esei lebih kurang 600 patah perkataan (CLO2 PLO7)- 20 markah

b. Sila aplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan sastera kanak-kanak dan remaja
berdasarkan tiga bahan sastera yang terdapat dalam buku teks sekolah rendah. Panjang esei lebih
kurang 600 patah perkataan (CLO4, PLO2, PLO5 PLO6, PLO7)- 30 markah

.
Tugasan 3 : Pembentangan dan Persembahan Kumpulan (30 minit)- 25%
Bentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden dalam bentuk grafik serta dalam
kumpulan bertiga atau berempat, buat persembahan bagi mengapresiasi satu bahan puisi dan prosa
Melayu yang dipilih . (CLO5, PLO7, PLO8 PLO9 )

4
5

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN


WAJARAN
SPESIFIKASI TUGASAN ASPEK
/KRITERIA/
TOPIK PENILAIAN
Tugasan 1:- Esei: 25 % Perbincangan
Penulisan Esei 1 - 25 % kandungan
a. Pelajar dikehendaki menjelaskan bahan Bincangkan kurikulum KSSR
sastera, dan kemahiran sastera dalam kandungan dinilai melalui rubrik
kurikulum KSSR bahasa Melayu (sastera) kurikulum KSSR yang disediakan.
sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen bahasa Melayu
berikut:- (sastera) sekolah .Penilaian dari segi
Unsur Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan rendah dengan kandungan, bahasa
Peraturan sosio budaya dan kemahiran menyertakan dan elemen-elemen
bernilai tambah, contoh-contoh yang yang berkaitan.
Panjang esei lebih kurang 500 patah sesuai.
perkataan. (CLO1, CLO2, PLO1)
- 10 markah Bincangkan sastera
bandingan iaitu
b. Pelajar diminta membincangkan sastera sastera Melayu
bandingan iaitu sastera Melayu berbanding berbanding sastera
sastera negara lain sejak zaman lepas negara lain sejak
merdeka. Perbincangan mestilah disertai
dengan contoh-contoh karya yang sesuai. Panjang esei tidak
Panjang esei lebih kurang 500 patah melebihi 1000 patah
perkataan (CLO3, PLO2, PLO3)- 15 markah perkataan.

Tugasan 1a dan 1b tidak boleh melebihi 1000


patah perkataan..

Tugasan 2:- Penulisan Esei 2 - 50 % RPH: 50% Tunjukkan langkah-


Sediakan langkah pengajaran
a. Sila aplikasikan langkah-langkah Rancangan bahan sastera yang
pengajaran bahan sastera yang ada dalam Pengajaran Harian ada dalam teks
teks sekolah rendah dengan menggunakan yang mengandungi sekolah rendah
Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami aplikasi DUA dengan
Menghayati dan Kaedah Berfokus. Panjang pendekatan dalam menggunakan
esei lebih kurang 600 patah perkataan (CLO2 pemahaman teks Kaedah Struktural,
PLO7)- 20 markah sastera. Kaedah Mengalami
Menghayati dan
b. Sila aplikasi teknik pengajaran dan Panjang essei tidak Kaedah Berfokus.
pembelajaran bahan sastera kanak-kanak dan melebihi 1500 patah
remaja berdasarkan tiga bahan sastera perkataan Tunjukkan aplikasi
yang terdapat dalam buku teks sekolah teknik pengajaran
rendah. Panjang esei lebih kurang 600 patah dan pembelajaran
perkataan (CLO4, PLO2, PLO5 PLO6, bahan sastera
PLO7)- 30 markah kanak-kanak dan
Tugasan 2 tidak boleh melebihi 1200 patah remaja.
perkataan
Tugasan 3 . 25 %
Pembentangan dan Persembahan Pembentangan dan Penilaian
kumpulan - 25 % Persembahan menggunakan rubrik
Bentangkan fungsi dan ciri teks sastera kumpulan yang disediakan.
tradisional dan moden dalam bentuk grafik
serta dalam kumpulan bertiga atau berempat,
buat persembahan bagi mengapresiasi satu
bahan puisi dan prosa Melayu yang dipilih .
(CLO5, PLO7, PLO8 PLO9 )

5
6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA KOTA KINABALU


TUGASAN KERJA KURSUS
TAHUN AKADEMIK 2017

Program: Nama Pelajar:


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Dengan
Kepujian
Kod : BMM 3163 Semester/ Tahun :Semester
VIII 2017
GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM B.MELAYU Ambilan : Jan 2014
Kumpulan :Bahasa Melayu
SRK
Tugasan 1:- Penulisan Esei 1 - 25 % Tarikh Mula Tarikh
Hantar
a. Pelajar dikehendaki menjelaskan bahan sastera, dan
kemahiran sastera dalam kurikulum KSSR bahasa Melayu
(sastera) sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen berikut:-
Unsur Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan 17/ Julai / 1 / Ogos /
Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah, 2017 2017
Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan. (CLO1, CLO2,
PLO1)
b. Pelajar diminta membincangkan sastera bandingan iaitu
sastera Melayu berbanding sastera negara lain sejak zaman
lepas merdeka. Perbincangan mestilah disertai dengan contoh-
contoh karya yang sesuai. Panjang esei lebih kurang 500 patah
perkataan (CLO3, PLO2, PLO3)-
Tugasan 1a dan 1b idak boleh melebihi 1000 patah perkataan.

Tugasan 2:- Penulisan Esei 2 - 50 %

a. Sila aplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera 1 / Ogos / 11/ Ogos /


yang ada dalam teks sekolah rendah dengan menggunakan 2017 2017
Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami Menghayati dan Kaedah
Berfokus. Panjang esei lebih kurang 600 patah perkataan (CLO2
PLO7)-

b. Sila aplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan


sastera kanak-kanak dan remaja berdasarkan tiga bahan
sastera yang terdapat dalam buku teks sekolah rendah.
Panjang esei lebih kurang 600 patah perkataan (CLO4, PLO2,
PLO5 PLO6, PLO7)-
Tugasan 2 tidak boleh melebihi 1200 patah perkataan
Tugasan 3
Pembentangan kumpulan - 25 %
Bentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden 24 / Julai / 28 / Julai /
dalam bentuk grafik serta dalam kumpulan bertiga atau 2017 2017
berempat, buat persembahan bagi mengapresiasi satu bahan
puisi dan prosa Melayu yang dipilih . (CLO5, PLO7, PLO8
PLO9 )

6
7

Hasil Pembelajaran Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:

1. Menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan teks kesusasteraan Melayu sekolah rendah;
2. Menterjemah kandungan kurikulum bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah;
3. Mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah;
4. Melaksana teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera sekolah rendah; sastera
bandingan; sastera kanak-kanak dan remaja;
5. Membuat apresiasi teks sastera sekolah rendah.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2,3, 4 dan 5


Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2,3,4 dan 5

Objektif Kerja Kursus:


Pelajar akan dapat:-

1. a. Menjelaskan bahan sastera, dan kemahiran sastera dalam kurikulum KSSR bahasa
Melayu (sastera) sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen Ilmu, nilai, dan
kewarganegaraan dan peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah,

b. Membincangkan sastera bandingan iaitu sastera Melayu berbanding sastera negara


lain sejak zaman lepas merdeka.

2. a. Mengaplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera yang ada dalam teks


sekolah rendah dengan menggunakan Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami
Menghayati dan Kaedah Berfokus.

b. Mengaplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan sastera kanak-kanak dan


remaja

3. Membentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden dalam bentuk grafik serta
membuat persembahan bagi mengapresiasi satu bahan puisi dan prosa Melayu yang dipilih..

Tugasan.

Pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah hari ini sewajarnya diserikan dengan genre sastera yang dapat
menceriakan pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah dan mendekatkan murid-murid dengan bahasa,
budaya dan sastera Melayu yang tinggi nilainya. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu yang memahami
kepentingan mengaplikasi pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah dalam bahasa Melayu,
anda diminta membuat tugasan yang merangkumi perkara-perkara berikut:-

Tugasan 1:- Penulisan Esei 1 -25%


Soalan i.
a. Pelajar dikehendaki menjelaskan bahan sastera, dan kemahiran sastera dalam kurikulum
KSSR bahasa Melayu (sastera) sekolah rendah berdasarkan elemen-elemen berikut:-
Unsur Ilmu, nilai, dan kewarganegaraan
Peraturan sosio budaya dan kemahiran bernilai tambah
Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan. (CLO1, CLO2, PLO1)-

b. Pelajar diminta membincangkan sastera bandingan iaitu sastera Melayu berbanding sastera
negara lain sejak zaman lepas merdeka. Perbincangan mestilah disertai dengan contoh-contoh karya
yang sesuai. Panjang esei lebih kurang 500 patah perkataan (CLO3, PLO2, PLO3)-

7
8

Tugasan 2:- Penulisan Esei 2 - 50%

a. Sila aplikasikan langkah-langkah pengajaran bahan sastera yang ada dalam teks sekolah rendah
dengan menggunakan Kaedah Struktural, Kaedah Mengalami Menghayati dan Kaedah Berfokus.
Panjang esei lebih kurang 600 patah perkataan (CLO2 PLO7)-

b. Sila aplikasi teknik pengajaran dan pembelajaran bahan sastera kanak-kanak dan remaja
berdasarkan tiga bahan sastera yang terdapat dalam buku teks sekolah rendah. Panjang esei lebih
kurang 600 patah perkataan (CLO4, PLO2, PLO5 PLO6, PLO7)-

Tugasan 3 : Pembentangan Kumpulan (30 minit)- 25%


Bentangkan fungsi dan ciri teks sastera tradisional dan moden dalam bentuk grafik serta dalam
kumpulan bertiga atau berempat, buat persembahan bagi mengapresiasi satu bahan puisi dan prosa
Melayu yang dipilih . (CLO5, PLO7, PLO8 PLO9 )

Arahan Pelaksanaan Tugasan:-

1. Hasil tugasan 1 dan 2 ini adalah tugasan INDIVIDU manakala tugasan 3 secara berkumpulan .
2 Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh LIMA minggu termasuk hari cuti.
3 Panjang tugasan keseluruhan esei, tidak melebihi 2500 patah kata.
4 Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :
i. Fon Arial
ii. Saiz huruf ialah 11.
iii. Langkau satu setengah baris.
iv. Rujukan mengikut format APA (sekurang-kurangnya 10 buah buku rujukan)
5 Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali .
6 Tugasan ini membawa markah 60 %
7 Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah dengan format berikut:
- Nama pelatih / No Kad Pengenalan
- Nama pensyarah
- Nama Kursus
- Tahun Pengajian

8. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam
lampiran.

9. Tugasan yang baik harus menujukkan kriteria-kriteria berikut:-


Perbincangan esei yang jelas dan mantap. Contoh-contoh yang diberi amat jelas dan memenuhi
kehendak soalan.

Disediakan oleh, Disemak oleh,


--------------------------
--------------------------
MARINA BINTI MALEK OTHMAN BIN ABD AZIZ
Pensyarah/Penyelaras Kursus BMM 3043 Pakar Bidang(SME)/Penyelaras Kursus/
Pensyarah Kanan

Disahkan oleh,

-------------------------------
AIN APAINAH BTE YUNI
Ketua Jabatan Pengajian Melayu

8
9

RUBRIK PENTAKSIRAN GENRE KESUSASTERAAN MELAYU DALAM B.MELAYU

Aspek AMAT CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


Kriteria CEMERLANG
Tugasan 1:- (21 -25 markah) . (16 - 20 markah) (11- 15 markah ) ( 7 -10 markah ) (0 -6 markah)
Penulisan Esei 1 - Amat cemerlang Cemerlang Berkebolehan Kurang Lemah
25 % Berkebolehan
. .
a.Pelajar Mempamerkan Mempamerkan Mempamerkan Mempamerkan Mempamerkan
dikehendaki satu pemahaman satu pemahaman satu pemahaman satu pemahaman satu pemahaman
menjelaskan bahan yang sangat jitu yang jitu dan yang masih jitu dan yang kurang jitu yang tidak jitu dan
sastera, dan
dan sangat menyeluruh masih menyeluruh dan kurang tidak menyeluruh
kemahiran sastera
dalam kurikulum menyeluruh terhadap soalan. terhadap soalan. menyeluruh terhadap soalan.
KSSR bahasa terhadap soalan. Membincangkan Masih terhadap soalan. Membincangkan
Melayu (sastera) Membincangkan soalan dengan membincangkan Membincangkan soalan dengan
sekolah rendah soalan dengan jelas, kritis dan asli soalan dengan soalan dengan tidak jelas, tidak
berdasarkan elemen- amat jelas, amat dengan jelas, kritis dan asli kurang jelas, kritis dan tidak asli
elemen berikut:-
kritis dan sangat menyertakan dengan kurang kritis dan dengan
Unsur Ilmu,
nilai, dan asli dengan contoh-contoh yang menyertakan kurang asli dengan menyertakan
kewarganegaraan menyertakan tepat. contoh-contoh yang menyertakan contoh-contoh yang
Peraturan sosio contoh-contoh yang Membincangkan masih tepat. contoh-contoh yang tidak tepat.
budaya dan sangat tepat. unsur dan bahan Membincangkan kurang tepat.
kemahiran bernilai Membincangkan sastera, kemahiran unsur dan bahan Membincangkan
tambah, unsur dan bahan sastera, Ilmu, nilai, sastera, kemahiran Membincangkan unsur dan bahan
Panjang esei lebih unsur dan bahan sastera, kemahiran
sastera, kemahiran dan sastera, Ilmu, nilai,
kurang 500 patah sastera, kemahiran sastera, Ilmu, nilai,
perkataan. (CLO1, sastera, Ilmu, nilai, kewarganegaraan dan dan
sastera, Ilmu, nilai,
CLO2, PLO1) dan dan Peraturan kewarganegaraan dan kewarganegaraan
- kewarganegaraan sosio budaya dan dan Peraturan kewarganegaraan dan Peraturan
dan Peraturan kemahiran bernilai sosio budaya dan dan Peraturan sosio budaya dan
sosio budaya dan tambah dengan kemahiran bernilai sosio budaya dan kemahiran bernilai
kemahiran bernilai jelas tambah dengan kemahiran bernilai tambah tetapi tidak
tambah tetapi tepat.
tambah dengan masih tepat
kurang tepat.
amat jelas.

(9 -12 markah) (3 -5 markah) (1 -2 markah)


b. Pelajar diminta (13 -15 markah) (6 -8 markah)
membincangkan Membincangkan
Membincangkan Membincangkan Membincangkan
sastera bandingan Membincangkan sastera
sastera sastera sastera
iaitu sastera Melayu sastera bandingan iaitu bandingan iaitu
berbanding sastera bandingan iaitu bandingan iaitu
bandingan iaitu sastera Melayu sastera Melayu
negara lain sejak sastera Melayu sastera Melayu
sastera Melayu berbanding berbanding
zaman lepas berbanding berbanding
berbanding sastera negara sastera negara
merdeka. sastera negara sastera negara
sastera negara lain sejak zaman lain sejak zaman
Perbincangan lain sejak zaman lain sejak zaman
lain sejak zaman lepas merdeka lepas merdeka
mestilah disertai lepas merdeka lepas merdeka
lepas merdeka dan contoh- dan contoh-
dengan contoh- dan contoh- dan contoh-
dan contoh- contoh karya contoh tetapi tidak
contoh karya yang contoh karya contoh karya
contoh karya tetapi kurang jelas jelas
sesuai. yang jelas yang masih jelas
yang amat jelas

Panjang esei lebih


kurang 500 patah
perkataan (CLO3,
PLO2, PLO3)-

Tugasan 1a dan 1b
tidak boleh melebihi
1000 patah
perkataan.

9
10

Aspek AMAT CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


Kriteria CEMERLANG
Tugasan 2:- (40-50 markah) (30 - 39 markah) (20- 29 markah ) (10- 19 markah) (0- 9 markah)
Penulisan Esei 2 Amat Cemerlang Berkebolehan Berkebolehan Berkebolehan
- 50 % cemerlang
a. Aplikasikan a. Aplikasikan a. Aplikasikan a. Aplikasikan
a. Aplikasikan a. Aplikasikan langkah- langkah- langkah- langkah-
langkah-langkah langkah- langkah langkah langkah langkah
pengajaran bahan langkah pengajaran pengajaran pengajaran pengajaran
sastera yang ada pengajaran bahan sastera bahan sastera bahan sastera bahan sastera
dalam teks bahan sastera yang yang yang yang
sekolah rendah yang menggunakan menggunakan menggunakan menggunakan
dengan menggunakan Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah
menggunakan Kaedah Struktural, Struktural, Struktural, Struktural,
Kaedah Struktural, Struktural, Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah
Kaedah Kaedah Mengalami Mengalami Mengalami Mengalami
Mengalami Mengalami Menghayati dan Menghayati dan Menghayati dan Menghayati dan
Menghayati dan Menghayati dan Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah
Kaedah Berfokus. Kaedah Berfokus tepat. Berfokus masih Berfokus Berfokus tidak
Berfokus amat tepat. kurang tepat. tepat.
tepat.
b. Aplikasi teknik
pengajaran dan
pembelajaran Teknik/aktiviti Teknik/aktiviti Teknik/aktiviti Teknik/aktiviti Teknik/aktiviti
bahan sastera yang yang yang yang yang
kanak-kanak dan diaplikasi bagi diaplikasi bagi diaplikasi bagi diaplikasi bagi diaplikasi bagi
remaja pengajaran pengajaran pengajaran pengajaran pengajaran
berdasarkan tiga dan dan dan dan dan
bahan sastera pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran
yang terdapat sastera sastera sastera sastera sastera
dalam buku teks sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah
sekolah rendah. rendah rendah rendah rendah rendah
adalah sangat adalah tepat. adalah masih adalah adalah tidak
tepat. Dapat tepat. kurang tepat. tepat.
Dapat mengaplikasi Dapat Dapat Dapat
mengaplikasi teknik/aktiviti mengaplikasi mengaplikasi mengaplikasi
teknik/aktiviti dengan teknik/aktiviti teknik/aktiviti teknik/aktiviti
dengan menarik dan dengan masih dengan dengan tidak
sangat menyeronokk menarik dan kurang menarik dan
menarik dan an. masih menarik dan tidak
sangat Mesej yang menyeronokk kurang menyeronokk
menyeronokk disampaikan an. menyeronokk an.
an. dalam Mesej yang an. Mesej yang
Mesej yang teknik/aktiviti disampaikan Mesej yang disampaikan
disampaikan sesuai bagi dalam disampaikan dalam
dalam pengajaran teknik/aktiviti dalam teknik/aktiviti
teknik/aktiviti dan masih sesuai teknik/aktiviti tidak sesuai
sangat sesuai pembelajaran bagi kurang sesuai bagi
bagi sastera pengajaran bagi pengajaran
pengajaran sekolah dan pengajaran dan
dan rendah. pembelajaran dan pembelajaran
pembelajaran sastera pembelajaran sastera
sastera sekolah sastera sekolah
sekolah rendah. sekolah rendah.
rendah. rendah.

10
11

Aspek AMAT CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


Kriteria CEMERLANG
Tugasan 3 (21 -25 markah) . (16 - 20 markah) (11- 15 markah ) ( 7 -10 markah ) (0 -6 markah)
Pembentangan Cemerlang Lemah
kumpulan - 25 % Amat cemerlang Berkebolehan Kurang
Bentangkan fungsi . Berkebolehan .
dan ciri teks sastera . Mempamerkan Mempamerkan Mempamerkan
tradisional dan Mempamerkan satu pemahaman satu pemahaman Mempamerkan satu pemahaman
moden dalam bentuk satu pemahaman yang jitu dan yang masih jitu dan satu pemahaman yang tidak jitu dan
grafik serta dalam yang sangat jitu yang kurang jitu
menyeluruh dalam masih menyeluruh tidak menyeluruh
kumpulan bertiga
dan sangat pembentangan. dalam dan kurang dalam
atau berempat, buat
persembahan bagi menyeluruh dalam Membincangkan pembentangan. menyeluruh dalam pembentangan.
mengapresiasi satu pembentangan. soalan dengan Masih pembentangan. Membincangkan
bahan puisi dan Membincangkan jelas, kritis dan asli membincangkan Membincangkan soalan dengan
prosa Melayu yang soalan dengan dengan soalan dengan soalan dengan tidak jelas, tidak
dipilih . (CLO5, amat jelas, amat kurang jelas,
menyertakan jelas, kritis dan asli kritis dan tidak asli
PLO7, PLO8 PLO9 kurang kritis dan
kritis dan sangat contoh-contoh yang dengan dengan
asli dengan tepat. menyertakan kurang asli dengan menyertakan
menyertakan contoh-contoh yang menyertakan contoh-contoh yang
contoh-contoh yang masih tepat. contoh-contoh yang tidak tepat.
sangat tepat. kurang tepat.

Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan


Persembahan
mempamerkan mempamerkan mempamerkan mempamerkan
mempamerkan
apresiasi sastera
apresiasi sastera apresiasi sastera apresiasi sastera apresiasi sastera
sekolah rendah
sekolah rendah sekolah rendah sekolah rendah sekolah rendah
dengan sangat
dengan dengan masih dengan kurang tetapi tidak
menyeronokkan menyeronokkan menyeronokkan menyeronokkan
menyeronokkan
dan sangat
dan menghiburkan. dan masih dan kurang dan tidak
menghiburkan. menghiburkan. menghiburkan. menghiburkan.
Persembahan
Persembahan Persembahan Persembahan Persembahan
cemerlang dari segi
sangat cemerlang
segi nyanyian, puisi masih cemerlang kurang baik dari tidak baik dari
dari segi segi
atau persembahan dari segi segi segi segi segi segi
nyanyian, puisi
lain.. nyanyian, puisi nyanyian, puisi nyanyian, puisi
atau atau atau atau
Penggunaan
persembahan persembahan persembahan persembahan
unsur sastera dari
lain.. lain.. lain.. lain..
segi bahasa yang
Penggunaan Penggunaan Penggunaan Penggunaan
indah dan sesuai.
unsur sastera dari
Penyampaian unsur sastera dari unsur sastera dari unsur sastera dari
segi bahasa yang
dalam segi bahasa yang segi bahasa yang segi bahasa yang
sangat indah dan
persembahan masih indah dan kurang indah dan tidak indah dan
sangat sesuai. masih sesuai. kurang sesuai. tidak sesuai.
meyakinkan.
Penyampaian Penyampaian Penyampaian Penyampaian
Kerjasama
dalam dalam dalam dalam
kumpulan mantap.
persembahan persembahan persembahan persembahan
Wacana yang
amat meyakinkan. masih kurang tidak meyakinkan.
utuh
Kerjasama meyakinkan. meyakinkan. Kerjasama
kumpulan sangat Kerjasama Kerjasama kumpulan tidak
mantap. kumpulan masih kumpulan kurang mantap.
Wacana yang mantap. mantap.
sangat utuh Wacana yang Wacana yang Wacana yang
masih utuh kurang utuh tidak utuh

11
12

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN 1-25%


Kriteria Indikator Prestasi dan Permarkahan
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
90 100 75 89 60 74 50 59 0-49
(A+) (A,A-) (B+,B,B-) (C+,C) (C-,D+,D & F)

Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan
Reka bentuk tentang tentang tentang tentang tentang
kurikulum kandungan kandungan kandungan kandungan kandungan
berdasarkan kurikulum kurikulum kurikulum kurikulum kurikulum KSSR
kurikulum KSSR dan KSRR dan KSSR dan KSSR dan dan sastera
KSSR dan sastera sastera sastera sastera bandingan
sastera bandingan amat bandingan bandingan agak bandingan kurang jelas, dan
bandingan relevan. jelas, relevan. jelas, dan agak masih jelas, dan kurang relevan
(3 markah)) relevan. masih relevan.

Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


( 7-8 markah) (5 - 6 markah) (3-4 markah) (2 markah) ( 1 markah)

Tafsiran Tafsiran Tafsiran Tafsiran Tafsiran


kandungan kandungan kandungan kandungan kandungan
Tafsiran kurikulum KSSR kurikulum KSSR kurikulum KSSR kurikulum KSSR kurikulum KSSR
kandungan dan sastera dan sastera dan sastera dan sastera dan sastera
kurikulum bandingan amat bandingan jelas bandingan masih bandingan bandingan tidak
KSSR dan jelas dan amat dan sempurna jelas dan masih kurang jelas dan jelas dan tidak
sastera sempurna serta serta relevan. relevan. Contoh kurang relevan. relevan. Contoh
bandingan amat relevan. Contoh yang yang diberi Contoh yang yang diberi tidak
(8 markah) Contoh yang diberi tepat masih tepat diberi kurang tepat
diberi amat tepat. tepat
Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
( 7 - 8 markah) (5 - 6 markah) (3-4 markah) (2 markah) ( 1 markah)

Huraian Huraian Huraian Huraian Huraian


kandungan kandungan kandungan kandungan kandungan
Huraian kurikulum KSSR kurikulum KSSR kurikulum KSSR kurikulum kurikulum KSSR
organisasi dan sastera dan sastera dan sastera KSSR dan dan sastera
Kandungan bandingan bandingan baik. bandingan sastera bandingan tidak
Kurikulum amat baik. masih baik. bandingan baik.
dansastera kurang baik.
bandingan.
(8 markah )

Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Peraturan Tugasan Tugasan Tugasan Tugasan
tatabahasa, mengandungi mengandungi mengandungi mengandungi
Organisasi penggunaan tidak melebihi sebahagian banyak sangat banyak
(3 markah) tanda baca dan lima kesilapan kesilapan kesilapan kesilapan
ejaan diikuti tatabahasa, tatabahasa, tatabahasa, tatabahasa,tan
dengan sangat tanda baca dan tanda baca dan tanda baca dan da baca dan
baik. Bahasa yang ejaan. Bahasa ejaan. Bahasa ejaan. Bahasa ejaan.
digunakan dalam yang digunakan yang digunakan yang digunakan
penulisan sangat dalam dalam dalam Tiada
sesuai. penulisan penulisan penulisan Kesinambunga
Kesinambungan sesuai. masih sesuai. kurang sesuai. n penulisan
dan urutan (koheren dan
penulisan Kesinambunga Kesinambunga Kesinambungan kohesi) .
(koheren dan n penulisan n penulisan penulisan Terdapat

12
13

kohesi) adalah (koheren dan (koheren dan (koheren dan penulisan


sangat baik. kohesi) baik. kohesi) masih kohesi) kurang bahagian
Terdapat Terdapat baik. Terdapat baik.. Terdapat pengenalan,
bahagian penulisan penulisan penulisan huraian dan
pengenalan, bahagian bahagian bahagian perbincangan
huraian dan pengenalan, pengenalan, pengenalan, tentang tajuk
perbincangan huraian dan huraian dan huraian dan serta rumusan
tentang tajuk serta perbincangan perbincangan perbincangan yang tidak
rumusan yang tentang tajuk tentang tajuk tentang tajuk tersusun
amat tersusun. serta rumusan serta rumusan serta rumusan
yang tersusun. yang masih yang kurang
tersusun. tersusun
Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Rujukan yang Rujukan yang Rujukan yang Hanya Kurang atau
Rujukan relevan dan relevan dan relevan dan menggunakan hampir tiada
(3 markah) menunjukkan menunjukkan menunjukkan beberapa rujukan yang
bacaan yang bacaan yang bacaan yang rujukan yang relevan (
sangat luas luas daripada memuaskan ( relevan ( Buku,jurnal dan
daripada pelbagai Buku,jurnal dan Buku,jurnal dan internet)
pelbagai sumber ( internet) internet) Tidak menepati
sumber ( Buku,jurnal dan Hasil penulisan Hasil penulisan Publication
Buku,jurnal dan internet) masih menjurus kurang Manual of the
internet) Hasil penulisan dan menepati menjurus dan American
Hasil penulisan menjurus dan Publication kurang Psychological
sangat menepati Manual of the menepati Association
menjurus dan Publication American Publication (APA)
menepati Manual of the Psychological Manual of the Kurang atau
Publication American Association American tiada bahan
Manual of the Psychological (APA) Psychological sokongan
American Association Bahan Association Kemahiran
Psychological (APA) sokongan (APA) membuat
Association Hasil disertakan masih sesuai. Bahan rujukan lemah
(APA) dengan bahan Kemahiran sokongan Kekurangan
Hasil disertakan sokongan yang membuat terhad. bahan sumber
dengan bahan sesuai. rujukan masih Kemahiran rujukan
sokongan yang Kemahiran baik dengan membuat ( 0 3 sumber
amat sesuai. membuat sedikit rujukan kurang rujukan,
Kemahiran rujukan baik kesilapan. baik dengan sekurang-
membuat dengan sedikit Bahan rujukan banyak kurangnya 1
rujukan sangat kesilapan. mencukupi ( 6 kesilapan. buku)
baik. Mempunyai - 7 sumber Mempunyai
Mempunyai pelbagai rujukan) bilangan
pelbagai sumber ( 8 - 9 Sekurang- sumber yang
sumber ( 10 sumber kurangnya 3 agak
atau lebih rujukan) buah buku mencukupi ( 4
sumber Sekurang- rujukan 5 sumber
rujukan) kurangnya 4 rujukan)
Sekurang- buah buku Sekurang-
kurangnya 5 rujukan kurangnya 2
buah buku buah buku
rujukan rujukan

13
14

KERJA KURSUS-BMM3043:- INTERPRETASI & AKTIVITI


RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN 2-50%
Kriteria Indikator Prestasi dan Permarkahan
Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
90 100 75 89 60 74 50 59 0-49
(A+) (A,A-) (B+,B,B-) (C+,C) (C-,D+,D & F)

Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan
tentang Kaedah tentang tentang tentang tentang
Kaedah dan Struktural, Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran
Teknik Kaedah Bahasa jelas Bahasa masih Bahasa kurang Bahasa tidak
Mengalami jelas jelas jelas
(6 markah)
Menghayati dan
Kaedah Berfokus
dan teknik
pengajaran dan
pembelajaran
bahan sastera
amat jelas, dan
amat sempurna.
a. Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
Aplikasikan ( 14 -16 markah) (10 13 markah) (6-9markah) ( 3-5 markah) ( 1-2 markah)
langkah-langkah Aplikasikan langkah- Aplikasikan langkah-
pengajaran Aplikasikan langkah- Aplikasikan langkah- langkah pengajaran langkah pengajaran
bahan sastera langkah pengajaran Aplikasikan langkah- langkah pengajaran bahan sastera yang bahan sastera yang
yang ada dalam bahan sastera yang langkah pengajaran bahan sastera yang ada dalam teks ada dalam teks
teks sekolah ada dalam teks bahan sastera yang ada dalam teks sekolah rendah dengan sekolah rendah dengan
rendah dengan sekolah rendah ada dalam teks sekolah rendah dengan menggunakan Kaedah menggunakan Kaedah
menggunakan dengan sekolah rendah menggunakan Kaedah Struktural, Kaedah Struktural, Kaedah
menggunakan dengan Struktural, Kaedah Mengalami Menghayati Mengalami Menghayati
Kaedah Mengalami Menghayati dan Kaedah Berfokus dan Kaedah Berfokus
Struktural, Kaedah Struktural, menggunakan dan Kaedah Berfokus
Kaedah Kaedah Mengalami Kaedah Struktural,
Mengalami Menghayati dan Kaedah Mengalami
Menghayati dan Kaedah Berfokus Menghayati dan
Kaedah Kaedah Berfokus
Berfokus.
( 16 markah )

. b. Aplikasi Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


teknik ( 14 -16 markah) (10 13 markah) (6-9markah) ( 3-5 markah) ( 1-2 markah)
pengajaran dan
pembelajaran Aplikasi teknik Aplikasi teknik Aplikasi teknik Aplikasi teknik Aplikasi teknik
bahan sastera pengajaran dan pengajaran dan pengajaran dan pengajaran dan pengajaran dan
kanak-kanak dan pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran
remaja berdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan berdasarkan
( 16 markah ) Standard Standard Standard Standard Standard
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran
amat jelas serta jelas serta relevan. masih relevan. masih kurang serta tidak jelas serta
amat relevan. Contoh yang diberi Contoh yang diberi kurang relevan. tidak relevan.
Contoh yang diberi tepat masih tepat Contoh yang diberi Contoh yang diberi
amat tepat. kurang tepat tidak tepat
Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Peraturan Tugasan Tugasan Tugasan Tugasan
tatabahasa, mengandungi mengandungi mengandungi mengandungi
Organisasi penggunaan tidak melebihi sebahagian banyak sangat banyak
( 6 markah) tanda baca dan lima kesilapan kesilapan kesilapan kesilapan
ejaan diikuti tatabahasa, tatabahasa, tatabahasa, tatabahasa,tan
dengan sangat tanda baca dan tanda baca dan tanda baca dan da baca dan

14
15

baik. Bahasa yang ejaan. Bahasa ejaan. Bahasa ejaan. Bahasa ejaan.
digunakan dalam yang digunakan yang digunakan yang digunakan
penulisan sangat dalam dalam dalam Tiada
sesuai. penulisan penulisan penulisan Kesinambunga
Kesinambungan sesuai. masih sesuai. kurang sesuai. n penulisan
dan urutan (koheren dan
penulisan Kesinambunga Kesinambunga Kesinambungan kohesi) .
(koheren dan n penulisan n penulisan penulisan Terdapat
kohesi) adalah (koheren dan (koheren dan (koheren dan penulisan
sangat baik. kohesi) baik. kohesi) masih kohesi) kurang bahagian
Terdapat Terdapat baik. Terdapat baik.. Terdapat pengenalan,
bahagian penulisan penulisan penulisan huraian dan
pengenalan, bahagian bahagian bahagian perbincangan
huraian dan pengenalan, pengenalan, pengenalan, tentang tajuk
perbincangan huraian dan huraian dan huraian dan serta rumusan
tentang tajuk serta perbincangan perbincangan perbincangan yang tidak
rumusan yang tentang tajuk tentang tajuk tentang tajuk tersusun
amat tersusun. serta rumusan serta rumusan serta rumusan
yang tersusun. yang masih yang kurang
tersusun. tersusun
Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah
( 3 markah) (2.5 markah) (2 markah) (1.5 markah) ( 1 markah)
Rujukan yang Rujukan yang Rujukan yang Hanya Kurang atau
Rujukan relevan dan relevan dan relevan dan menggunakan hampir tiada
( 6 markah) menunjukkan menunjukkan menunjukkan beberapa rujukan yang
bacaan yang bacaan yang bacaan yang rujukan yang relevan (
sangat luas luas daripada memuaskan ( relevan ( Buku,jurnal dan
daripada pelbagai Buku,jurnal dan Buku,jurnal dan internet)
pelbagai sumber ( internet) internet) Tidak menepati
sumber ( Buku,jurnal dan Hasil penulisan Hasil penulisan Publication
Buku,jurnal dan internet) masih menjurus kurang Manual of the
internet) Hasil penulisan dan menepati menjurus dan American
Hasil penulisan menjurus dan Publication kurang Psychological
sangat menepati Manual of the menepati Association
menjurus dan Publication American Publication (APA)
menepati Manual of the Psychological Manual of the Kurang atau
Publication American Association American tiada bahan
Manual of the Psychological (APA) Psychological sokongan
American Association Bahan Association Kemahiran
Psychological (APA) sokongan (APA) membuat
Association Hasil disertakan masih sesuai. Bahan rujukan lemah
(APA) dengan bahan Kemahiran sokongan Kekurangan
Hasil disertakan sokongan yang membuat terhad. bahan sumber
dengan bahan sesuai. rujukan masih Kemahiran rujukan
sokongan yang Kemahiran baik dengan membuat ( 0 3 sumber
amat sesuai. membuat sedikit rujukan kurang rujukan,
Kemahiran rujukan baik kesilapan. baik dengan sekurang-
membuat dengan sedikit Bahan rujukan banyak kurangnya 1
rujukan sangat kesilapan. mencukupi ( 6 kesilapan. buku)
baik. Mempunyai - 7 sumber Mempunyai
Mempunyai pelbagai rujukan) bilangan
pelbagai sumber ( 8 - 9 Sekurang- sumber yang
sumber ( 10 sumber kurangnya 3 agak
atau lebih rujukan) buah buku mencukupi ( 4
sumber Sekurang- rujukan 5 sumber
rujukan) kurangnya 4 rujukan)
Sekurang- buah buku Sekurang-
kurangnya 5 rujukan kurangnya 2
buah buku buah buku
rujukan rujukan

15
16

PEMBENTANGAN DAN PERSEMBAHAN


RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN 3- 25 %

Kriteria Indikator Prestasi dan Permarkahan


Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
90 100 75 89 60 74 50 59 0-49
(A+) (A,A-) (B+,B,B-) (C+,C) (C-,D+,D & F)

(9-10 markah) (7-8 markah) (5-6 markah) ( 3-4markah) (-1-2 markah)


Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan Pengenalan
(10 markah)) tentang fungsi tentang fungsi tentang fungsi tentang fungsi tentang fungsi dan
dan ciri teks dan ciri teks dan ciri teks dan ciri teks ciri teks sastera
Fungsi dan ciri sastera sastera sastera sastera tradisional dan
teks sastera tradisional dan tradisional dan tradisional dan tradisional dan moden kurang
tradisional dan moden amat moden jelas, moden agak moden masih jelas, dan kurang
moden relevan. relevan. jelas, dan agak jelas, dan masih relevan
relevan. relevan.

Amat Cemerlang Cemerlang Baik Sederhana Lemah


( 13- 15 markah) (10 12 markah) ( 7-9 markah) (4- 6 markah) ( 1-3markah)
Pembentangan Pembentangan Pembentangan Pembentangan Pembentangan
Pembentangan dalam bentuk grafik dalam bentuk grafik dalam bentuk grafik dalam bentuk grafik dalam bentuk grafik
Persembahan amat jelas dan jelas dan relevan. masih jelas dan kurang jelas dan dengan tidak jelas
fungsi dan ciri amat relevan. masih relevan. kurang relevan. dan tidak relevan.
teks sastera Penggunaan Penggunaan
tradisional dan Penggunaan Kemahiran Penggunaan Penggunaan Kemahiran
moden dalam Kemahiran Teknologi Kemahiran Kemahiran Teknologi
bentuk grafik Teknologi Maklumat yang Teknologi Teknologi Maklumat yang
serta dalam Maklumat yang berkesan dan Maklumat yang Maklumat yang tidak berkesan
kumpulan amat berkesan menarik. masih berkesan kurang berkesan dan tidak menarik.
bertiga atau dan amat dan masih dan kurang Persembahan
berempat, buat menarik. menarik. menarik. bagi
persembahan Persembahan Persembahan Persembahan mengapresiasi
bagi Persembahan bagi bagi bagi satu bahan puisi
mengapresiasi bagi mengapresiasi mengapresiasi mengapresiasi dan prosa Melayu
satu bahan mengapresiasi satu bahan puisi satu bahan puisi satu bahan puisi amat menarik.
puisi dan satu bahan puisi dan prosa Melayu dan prosa Melayu dan prosa Melayu Kerjasama
prosa Melayu dan prosa Melayu menarik. agak menarik. masih menarik. kumpulan tidak jitu.
yang dipilih . amat menarik. Kerjasama Kerjasama
Kerjasama kumpulan agak jitu. kumpulan masih
Kerjasama kumpulan jitu. jitu.
kumpulan amat
jitu.

16
17

17