Anda di halaman 1dari 4

FUNGSI, PERSAMAAN DAN

PERTIDAKSAMAAN EKSPONEN

I. Fungsi Eksponen
y = ax ; a>0 ; a ≠ 1
i. a > 1 ii. 0<a<1

II. Sifat-sifat eksponen


1. ap ∙ aq = ap+q
2. ap : aq = ap-q
3. (ap)q = apq
1
4. a-n =
an
5. (ab)p = ap ∙ bp
6. n ab = n a n
b
n n
a a
7.   = n
b b
n
a a
8. n = n
b b

III. Persamaan Eksponen


1. af(x) = ag(x) ↔ f(x) = g(x)
2. F(X)f(x) = F(x)g(x) ↔ i. f(x) = g(x)
ii. F(X) = 1
iii. F(X) = -1 ; syarat: f(x) dan g(x) sama-sama genap atau

sama-sama ganjil
iv. F(X) = 0 ; syarat: f(x) > 0 dan g(x) > 0

IV. Pertidaksamaan Pangkat


1. Jika a>1 maka :
i. af(x) > ag(x) ↔ f(x) > g(x) ii. af(x) < ag(x) ↔ f(x) < g(x)
2. Jika 0<a<1 maka:
i. af(x) > ag(x) ↔ f(x) < g(x) ii. af(x) < ag(x) ↔ f(x) > g(x)
Contoh Soal

a p . aq
1. ekuivalen dengan …
ar

a. ap+q-r d. ap-q-r

€ b. ap+q+r e. ap-q+r

c. ap+q+1

Pembahasan: A

a p × aq
r
= a p +q−r
a

1 −1
1 1
−1
1
2. Diketahui a = , b = 16 dan c = 4 , maka nilai adalah …
8 a 3
⋅b ⋅c
4 2
€ 1
a. d. 4
256
€1
b. e. 256 €
4

c. 1

€ Pembahasan: D

1 −3
a= = (2) , b =16 = 2 4 , dan c = 4 = 2 2
8
3

7⋅x ⋅6 y5 2

3. Nilai dari ⎛ 5 1⎞
−2
untuk x = 4 dan y = 27 adalah …
€ ⎜x 4 − 6 ⋅ y 3 ⎟⋅ x
⎝ ⎠

a. (1 + 2 2 ) ⋅ 9 2 d. (1 + 2 2 ) ⋅ 27 2


b. (1 + 2 2 ) ⋅ 9 3 e. (1 + 2 2 ) ⋅ 27 3
€ €

c. (1 + 2 2 ) ⋅18 3
€ €
Pembahasan: D

x = 4 = 2 2 dan y = 27 = 33
3 3 5
− −
7⋅x ⋅6 y5
2
7 ⋅(2 2 ) 2 ⋅(33 ) 6
=
⎛ 5 − ⎞
1
−2
⎛ 2 5 3
− ⎞
1
2 −2
⎜x 4 − 6 ⋅ y 3 ⎟⋅ x ⎜(2 ) 4 − 6 ⋅(3 ) 3 ⎟⋅(2 )
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
5
7 ⋅(2 2 )−3 ⋅(3) 2
=
⎛ 5 −1
⎞ −4
⎜(2) 2 − 6 ⋅(3) ⎟⋅(2)
⎝ ⎠
5
7 ⋅(2)−3+4 ⋅(3) 2
=
(4 2 − 2)
7 ⋅(2) ⋅9 3
€ =
(2) ⋅(2 2 −1)
7 ⋅9 3 (2 2 + 1)
= ⋅
(2 2 −1) (2 2 + 1)
7 ⋅9 3 ⋅(2 2 + 1)
=
8 −1
= (1+ 2 2) ⋅9 3

4. Nilai x yang memenuhi persamaan 3(x-2)x = 27 adalah …(1) x = -3

(2) x = -1

(3) x = 1

(4) x = 3

Pembahasan: C

3( x− 2)x = 33 ⇔ x 2 − 2x = 3
x 2 − 2x − 3 = 0
(x − 3)(x + 1) = 0

Nilai x yang memenuhi adalah x = 3 dan x = -1


Latihan soal :
1. Diketahui 2x + 2-x = 5. Nilai 22x + 2-2x adalah …

A. 23
B. 24
C. 25
D. 26
E. 27

2. Himpunan penyelesaian dari 8x-1 = 32(5+2x) adalah …

A. {-4}
B. {-3}
⎧ 6⎫
C. ⎨− ⎬
⎩ 7⎭
D. {4}
⎧ 3⎫
E. ⎨4 ⎬
⎩ 5⎭

3. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4 x−1 − 5 ⋅2 x + 16 = 0 adalah …

€ A. {-16,-4}
B. {-2,4}
C. {1,2} €
D. {2,4}
E. {4,16}

x +4 x 2 +3x +1
4. Himpunan penyelesaian persamaan ( x + 2) = ( x + 2) , x ≠ −2 adalah …

A. {-3,1}
B. {-3,-1}
C. {-3,-1,1} €
D. {-3,1,2}
E. {-1,1,3}