Anda di halaman 1dari 5

NAMA : SYAWZAN TEGAR DILAGA

KELAS : X MIPA 3
ABSEN : 32

WAKAF

Pengertian Wakaf
 Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat.
Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan.
Karena wakaf pada hakikatnya adalah

Rukun wakaf dan syaratnya ada dalam rukun tersebut :


1. Syarat Wakif ; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam
membelanjakan hartanya
2. Syarat Mauquf Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah
3. Syarat Mauquf ‘Alaih ; Mauquf ‘Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak
menerima harta wakaf.
4. Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang
berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Macam macam wakaf


1) Wakaf Ahli :Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau
lebih, kelwuarga si wakif atau buka
2) Wakaf Khairi :Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau
kemasyarakatan

Tujuan Wakaf
Ada beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk kaum muslim dan agama Islam yaitu.
1. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan pebuatan
manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang.
2. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh
keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti danya kebaikan dan kedemawanan
seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas.
3. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

Fungsi Wakaf
Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
NAMA : DIMAS FIRDAUS
KELAS : X MIPA 3
ABSEN : 09
WAKAF

Pengertian Wakaf
 Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat.
Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan.
Karena wakaf pada hakikatnya adalah

Rukun wakaf dan syaratnya ada dalam rukun tersebut :


1. Syarat Wakif ; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam
membelanjakan hartanya
2. Syarat Mauquf Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah
3. Syarat Mauquf ‘Alaih ; Mauquf ‘Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak
menerima harta wakaf.
4. Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang
berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Macam macam wakaf


1) Wakaf Ahli :Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau
lebih, kelwuarga si wakif atau buka
2) Wakaf Khairi :Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau
kemasyarakatan

Tujuan Wakaf
Ada beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk kaum muslim dan agama Islam yaitu.
4. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan pebuatan
manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang.
5. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh
keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti danya kebaikan dan kedemawanan
seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

Fungsi Wakaf
Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
NAMA : FERDINA NOVIANSYAH
KELAS : X MIPA 3
ABSEN : 11

WAKAF

Pengertian Wakaf
 Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat.
Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan.
Karena wakaf pada hakikatnya adalah

Rukun wakaf dan syaratnya ada dalam rukun tersebut :


1. Syarat Wakif ; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam
membelanjakan hartanya
2. Syarat Mauquf Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah
3. Syarat Mauquf ‘Alaih ; Mauquf ‘Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak
menerima harta wakaf.
4. Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang
berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Macam macam wakaf


1) Wakaf Ahli :Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau
lebih, kelwuarga si wakif atau buka
2) Wakaf Khairi :Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau
kemasyarakatan

Tujuan Wakaf
Ada beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk kaum muslim dan agama Islam yaitu.
7. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan pebuatan
manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang.
8. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh
keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti danya kebaikan dan kedemawanan
seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas.
9. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

Fungsi Wakaf
Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
NAMA : RICKY AKBAR
KELAS : X MIPA 3
ABSEN : 27

WAKAF

Pengertian Wakaf
 Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat.
Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan.
Karena wakaf pada hakikatnya adalah

Rukun wakaf dan syaratnya ada dalam rukun tersebut :


1. Syarat Wakif ; Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam
membelanjakan hartanya
2. Syarat Mauquf Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah
3. Syarat Mauquf ‘Alaih ; Mauquf ‘Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak
menerima harta wakaf.
4. Syarat Shighat ; Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang
berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Macam macam wakaf


1) Wakaf Ahli :Yaitu Wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau
lebih, kelwuarga si wakif atau buka
2) Wakaf Khairi :Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagaman atau
kemasyarakatan

Tujuan Wakaf
Ada beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk kaum muslim dan agama Islam yaitu.
10. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan pebuatan
manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang.
11. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh
keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti danya kebaikan dan kedemawanan
seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas.
12. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

Fungsi Wakaf
Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.