Anda di halaman 1dari 45

i

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

kurikulum bersepadu dini

Usul al-Din
Dokumen Standard Kurikulum

Tingkatan 3
Terbitan Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Mei 2015

i
Terbitan 2015

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ii
‫الصفحة‬ ‫احملتوايت‬
‫‪v‬‬ ‫مبدأ الدولة‬
‫‪vi‬‬ ‫فلسفة الرتبية الوطنية‬
‫‪vii‬‬ ‫كلمة الرتحيب‬
‫‪1‬‬ ‫ادلقدمة‬
‫‪1‬‬ ‫اخللفيّة‬
‫‪2‬‬ ‫الغاية‬
‫‪3‬‬ ‫األىداف‬
‫‪3‬‬ ‫ركائز مادة أصول الدين للسنة الثالثة‬
‫‪3‬‬ ‫تنظيم زلتوى ادلنهج‬
‫‪5‬‬ ‫احلصص ادلقررة‬
‫‪6‬‬ ‫اللغة ادلستخدمة‬
‫‪6‬‬ ‫عناصر مهارة التفكري العليا‬
‫‪8‬‬ ‫اسرتاتيجية التعليم والتعلم‬
‫‪9‬‬ ‫التقييم‬
‫‪9‬‬ ‫ادلراجع‬
‫‪10‬‬ ‫اخلامتة‬

‫‪iii‬‬
‫‪11‬‬ ‫ادلنهج ادلعيار دلادة أصول الدين‬
‫‪11‬‬ ‫التوحيد‬
‫‪14‬‬ ‫التفسري‬
‫‪20‬‬ ‫احلديث‬
‫‪26‬‬ ‫السرية والتاريخ اإلسالمي‬
‫‪29‬‬ ‫األخالق والتصوف‬
‫‪33‬‬ ‫ملحق‬

‫‪iv‬‬
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KATA PENGANTAR pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian
diharapkan guru-guru dapat menggunakan dokumen
Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu
standard ini semaksimum mungkin supaya matlamat
Tahfiz adalah kurikulum Agama Islam yang dilaksanakan
pelaksanaan KBDKBT untuk melahirkan modal insan
di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) yang
yang menguasai asas ilmu Agama dan bahasa Arab
berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.
sebagai persediaan untuk menjadi ulama yang
Matlamat menjadikan Kurikulum Bersepadu Dini dan
berpengetahuan tinggi dan luas akan tercapai.
Kurikulum Bersepadu Tahfiz sebagai kurikulum
kebangsaan adalah untuk melahirkan generasi ulama Akhir sekali Bahagian Pembangunan Kurikulum

dan cendekiawan Islam pada masa akan datang. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima
kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan

Dokumen Standard Kurikulum Bersepadu Dini dan kepakaran dan tenaga untuk menghasilkan Kurikulum

Kurikulum Bersepadu Tahfiz merupakan transisi kepada Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz.

pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM)


yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2017.
Oleh itu kurikulum ini digubal dalam bentuk pernyataan
standard. Pernyataan Standard terdiri daripada standard
kandungan dan standard pembelajaran yang perlu
dicapai oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan.

Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL


Dokumen Standard Kurikulum ini juga merupakan Pengarah
sumber rujukan kepada guru dalam melaksanakan Bahagian Pembangunan Kurikulum

vii
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫اخللفيّة‬ ‫ادلقدمة‬

‫يستمد ىذا ادلنهج من القرارات اآلتية‪:‬‬ ‫يُْن َشأ ادلنهج الديين ادلتكامل دلادة أصول الدين إشباعاً حلاجيات يف‬
‫تعلم أصول الدين كامالً وشامالً ومتكامالً على التالميذ يف ادلدارس‪.‬‬
‫ٔ‪ .‬قرار اجتماع اللجنة ادلركزية لتنسيق ادلناىج رقم ٖ\ٕٕٔٓ‬
‫يُغَ ِطّي ىذا ادلنهج متطلبات حياة ادلسلم قوالً وعمالً‪ .‬لذلك تَْهتَ ّم‬
‫ادلنعقد يف ٕ٘ من يونيو ٕٕٔٓ برائسة رئيس مدير الرتبية‬
‫مادة أصول الدين ابلنواحي العلمية والعملية والتدبرية والتثقيفية‪،‬‬
‫ادلاليزية إبدراج ادلنهج الديين ومنهج التحفيظ ضمن ادلنهج‬
‫وتَُرِّسخ ادلعرفة والفهم للتالميذ على الوجو األكمل يف سلتلف ادلسائل‬
‫الدراسي الوطين وتنفيذ ادلنهجني واإلشراف عليهما طبقاً‬
‫العقيدة والقضااي ادلعاصرة‪ .‬فعملية التعليم والتعلم يلزمها التطوير‬
‫دلبادئ تنفيذ ادلنهج الدراسي الوطين بوزارة الرتبية ادلاليزية‬
‫مبوافقة ىيئة االستشارية للدراسة والرتبية اإلسالمية واإلدارة‬
‫ي بطريقة شلتعة ومؤثرة‪ .‬وينبغي ذلا أن تربط ابلناحية العلمية‬ ‫لتَ ْج ِر َ‬
‫والعملية اليت ميكن تطبيقها يف احلياة تطبيقاً شائعاً وبناء الفرد‬
‫التق ّدمية اإلسالمية ادلاليزية‪.‬‬
‫واجملتمع ذوي التفكري العايل واإلبداع واالبتكار واألخالق والتفاىم‬
‫االّتاد‪ .‬فهذا التطور أيمل يف ادلستقبل إنتاج أمة متحضرة‬ ‫والشكر و ّ‬
‫ٕ‪ .‬طبقاً للقرار السابق ش ّكل قسم تطوير ادلناىج وغريه من‬ ‫قادرة على بذل اجلهود ضلو تنمية البالد وسالمتها‪ .‬والتالميذ أيضا‬
‫األقسام بوزارة التعليم ادلاليزية مع ىيئة االستشارية للدراسة‬ ‫يَُربَّ ْون ليتم ّكنوا من إدراك الرتابط ما بني علوم أصول الدين وغريىا‬
‫والرتبية اإلسالمية جلنة خاصة للمنهج الديين ومنهج التحفيظ‬ ‫من ادلواد ادلدروسة‪ .‬من خالل ىذه الطريقة‪ ،‬تَتَ َحقَّق غاية تكوين‬
‫لرتقية ادلنهج الدراسي الوطين يشارك فيها أعضاء متخصصون‬ ‫اإلنسان ادلتقي ادلنسجم ادلتوازن عقلياً وجسمياً وروحياً وعاطفياً‪.‬‬
‫يف رلال الدراسة اإلسالمية واللغة العربية من اجلامعات احمللية‬

‫‪1‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫٘‪ .‬قرار اجتماع رللس ادللوك للمرة ال ٖٕٔ ادلنعقد يف ‪ ٕٚ‬من‬ ‫الفخري داتوء دكتور زلمود زىدي بن‬
‫ّ‬ ‫وعلى رأسهم األستاذ‬
‫أقر ابالىتمام وادلوافقة على االقرتاح‬‫فرباير ٖٕٔٓ أيضا ّ‬ ‫الفعالة‬
‫عبد اجمليد لتنظيم أوقات تنفيذ عملية التعليم والتعلم ّ‬
‫إلدراج ادلنهج الديين ادلتكامل ومنهج التحفيظ ادلتكامل ضمن‬ ‫وادلؤثرة وختطيطها للمنهج الديين ومنهج التحفيظ‪.‬‬
‫ادلنهج الدراسي الوطين وتنفيذمها يف ادلدارس الدينية احلكومية‬
‫ادلدعومة‪.‬‬
‫ٖ‪ .‬قرار اجتماع جلنة التخطيط الرتبوي للمرة ال ٕٓٓ ادلنعقد يف‬
‫‪ ٕٙ‬من يوليو ٕٕٔٓ برائسة وزير التعليم إبدراج ادلنهجني‬
‫‪ .ٙ‬امتداداً من ذلك‪ّ ،‬قرر اجتماع اللجنة الرتبوية للوالايت ادلاليزية‬ ‫ضمن ادلنهج الدراسي الوطين‪.‬‬
‫للمرة ال ٘ رقم ٔ‪ ٕٖٓٔ/‬برائسة وزير التعليم ادلاليزية إبعالم‬
‫الوالايت بقرار تنفيذ ادلنهج الديين ادلتكامل ومنهج التحفيظ‬
‫ٗ‪ .‬قرار اجتماع اجمللس الوطين للشؤون اإلسالمية للمرة ال ٗ٘‬
‫ادلتكامل تدرجيياً على السنة األوىل إىل السنة اخلامسة ابتداءً‬
‫من سنة ٕ٘ٔٓ القادمة‪.‬‬ ‫ادلنعقد يف ٖ من ديسيمرب ٕٕٔٓ برائسة رئيس الوزراء بتنفيذ‬
‫ادلنهج الديين ومنهج التحفيظ يف ادلدارس الدينية احلكومية‬
‫ادلدعومة ‪ .‬وتغيري تسمية ادلنهج الديين ومنهج التحفيظ إىل‬
‫الغاية‬
‫ادلنهج الديين ادلتكامل ومنهج التحفيظ ادلتكامل‪.‬‬
‫غاية مادة أصول الدين يف ادلدارس الدينية احلكومية ادلدعومة ىي‬
‫إعداد إنسان مثقف مؤمن متّق صاحل مه ّذب ذي كفاءات عالية‬

‫‪2‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫‪ .ٚ‬فهم النشأة العلوم احلديث واألقسام احلديث‪ ،‬كتب‬ ‫ومهارات فائقة مستوعب على أصول الدين وجيعل القرآن والسنة‬
‫الستّة واحلديث ادلوضوع‪.‬‬ ‫قدوة يف حياتو لتحقيق النجاح يف الدنيا واآلخرة‪.‬‬
‫‪ .ٛ‬فهم السرية النبوية وحياة الصحابة واخلالفة اإلسالمية‬
‫مع العمل بعربىا‪.‬‬
‫‪ .ٜ‬فهم األخالق اإلسالمية مع العمل ب ها‪.‬‬ ‫األدهدا‬
‫ِ‬
‫الصحيحة مع العمل ب ها‪.‬‬ ‫ٓٔ‪ .‬فهم أسس التصوف‬ ‫بعد متابعة عملية التعليم والتعلم دلادة أصول الدين يتمكن التالميذ‬
‫من‪:‬‬

‫الفهم واليقني ابلعقيدة اإلسالمية الصحيحة منهجا‬ ‫ٔ‪.‬‬


‫ركائز مادة أصول الدين للسنة الثالثة‬
‫ِ‬
‫التمسك ب ها‪.‬‬‫وسلوكا و‬
‫ادلنهج الديين ادلتكامل دلادة أصول الدين تتكون من سمسة أقسام‬ ‫فهم اآلايت القرآنية ادلختارة يف إطار الضوابط العامة‬ ‫ٕ‪.‬‬
‫رئيسة‪ ،‬وىي التوحيد والتفسري واحلديث والسرية والتاريخ اإلسالمي‬ ‫من تفسري القرآن‪.‬‬
‫واألخالق والتصوف‪ .‬أما ابلنسبة للسنة الثالثة ترّكز فيها قسم‬ ‫فهم النشأة العلوم القرءان وكتابة القرءان ومجعو والتفسري‬ ‫ٖ‪.‬‬
‫التوحيد والتفسري واحلديث والسرية والتاريخ اإلسالمي واألخالق‬ ‫والتأويل يف علم التفسري‪.‬‬
‫والتصوف‪ .‬بعد متابعة عمليات التعليم والتعلم يتمكن التالميذ الفهم‬ ‫قراءة األحاديث ادلختارة قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٗ‪.‬‬
‫والعمل من احملتوايت الدراسية من الفروض الدينية عينيًا وكفائياً‪.‬‬ ‫حفظ األحاديث ادلختارة حفظا صحيحا‪.‬‬ ‫٘‪.‬‬
‫فهم األحاديث ادلختارة مع العمل ب ها‪.‬‬ ‫‪.ٙ‬‬

‫‪3‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫قسم التفسري‪.‬‬ ‫ٕ‪.‬‬ ‫تنظيم حمتوى ادلنهج‬

‫قسم التفسري يرّكز على الفهم والتدبّر دلضمون اآلايت اآلتية‪:‬‬ ‫ينقسم زلتوى ادلنهج الديين ادلتكامل دلادة أصول الدين للسنة الثالثة‬
‫إىل سمسة أقسام ‪:‬‬
‫سورة البقرة ‪ -‬اآلايت ٗٗ‪.ٗٙ-‬‬ ‫ٔ‪ٕ،‬‬
‫ٔ‪ .‬قسم التوحيد‪.‬‬
‫سورة البقرة ‪ -‬اآلايت ٕ‪.ٕٙٗ-ٕٙ‬‬ ‫ٕ‪ٕ،‬‬
‫قسم التوحيد يرّكز على الفهم والتمسك ابلعقيدة‬
‫سورة النساء ‪ -‬اآليتني ٔ‪.ٕ-‬‬ ‫ٖ‪ٕ،‬‬
‫الصحيحة ادلتعلقة ابألمور اآلتية‪:‬‬
‫سورة النساء ‪ -‬اآليتني ‪.ٖٓ-ٕٜ‬‬ ‫ٗ‪ٕ،‬‬
‫ٔ‪ .ٔ،‬اإلميان ابلقضاء والقدر‪.‬‬
‫سورة ادلائدة ‪ -‬اآلية ‪.ٛ‬‬ ‫٘‪ٕ،‬‬
‫ٕ‪ .ٔ،‬اإلي مان ابل ُّر ُسل –عليهم الصالة والسالم‪-‬‬
‫سورة ادلائدة ‪ -‬اآلية ‪.ٜٛ‬‬ ‫‪ٕ،ٙ‬‬
‫صفات الرسل ادلستحيلة‪.‬‬ ‫ٖ‪ٔ،‬‬
‫سورة األنفال ‪ -‬اآلايت ٘ٔ‪.ٔٛ-‬‬ ‫‪ٕ،ٚ‬‬
‫صفات الرسل اجلائزة‪.‬‬ ‫ٗ‪ٔ،‬‬
‫سورة ىود ‪ -‬اآلايت ٕٔٔ‪.ٔٔ٘-‬‬ ‫‪ٕ،ٛ‬‬
‫معجزات ال ُّر ُسل –عليهم الصالة والسالم‪.-‬‬ ‫٘‪ٔ،‬‬
‫سورة احلج ‪ -‬اآلية ‪.ٚٛ‬‬ ‫‪ٕ،ٜ‬‬
‫عصمة ال ُّر ُسل –عليهم الصالة والسالم‪.-‬‬ ‫‪ٔ،ٙ‬‬
‫سورة ادلمتحنة ‪ -‬اآلايت ‪.ٜ-ٙ‬‬ ‫ٓٔ‪ٕ،‬‬
‫عدد ال ُّر ُسل ‪-‬عليهم الصالة والسالم‪ -‬وأويل‬ ‫‪ٔ،ٚ‬‬
‫العزم من الرسل‪.‬‬
‫قسم احلديث‪.‬‬ ‫ٖ‪.‬‬
‫الكتب السماوية‪.‬‬ ‫‪ٔ،ٛ‬‬
‫قسم احلديث يرّكز على الفهم واالستفادة ابألمور اآلتية‪:‬‬
‫أداء ال ّديون‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،‬‬

‫‪4‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫األعالم ادلشهورون يف الدولة اإلسالمية‪.‬‬ ‫٘‪ٗ،‬‬ ‫إضاعة الصالة واتّباع الشهوات‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،‬‬
‫االستماع إىل اخلُطبة‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،‬‬
‫فضل الصيام‪.‬‬ ‫ٗ‪ٖ،‬‬
‫قسم األخالق والتصوف‪.‬‬ ‫٘‪.‬‬
‫احلث على التيسري والتبشري‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،‬‬
‫قسم األخالق والتصوف يرّكز على الفهم والتّحلي‬ ‫أخذ الضرر عن الطريق‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٙ‬‬
‫ابألمور اآلتية‪:‬‬ ‫حفظ اللسان واليد‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٚ‬‬
‫آداب السفر‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،‬‬ ‫الكسب اليدوي من أفضل األعمال‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٛ‬‬
‫آداب عيادة ادلريض‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،‬‬ ‫النهي عن قتل النفس‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٜ‬‬
‫آداب الضيافة‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،‬‬ ‫اجلهاد والنيّة‪.‬‬ ‫ٓٔ‪ٖ،‬‬
‫آداب التعامل مع الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،‬‬
‫آداب ادل جلس‪.‬‬ ‫٘‪٘،‬‬ ‫قسم السرية والتاريخ اإلسالمي‪.‬‬ ‫ٗ‪.‬‬
‫آداب البيع‪.‬‬ ‫‪٘،ٙ‬‬ ‫قسم السرية والتاريخ اإلسالمي يرّكز على الدروس‬
‫آداب التعامل مع البيئة‪.‬‬ ‫‪٘،ٚ‬‬ ‫والعرب ابألمور اآلتية‪:‬‬
‫الرفق ابحليواانت‪.‬‬ ‫‪٘،ٛ‬‬ ‫عهد اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٔ‪ٗ،‬‬
‫آداب احلفاظ على التسهيالت العامة‪.‬‬ ‫‪٘،ٜ‬‬ ‫اخلالفات يف عهد اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٕ‪ٗ،‬‬
‫نشأة الدولة األموية‪.‬‬ ‫ٖ‪ٗ،‬‬
‫احلضارة يف عهد الدولة األموية‪.‬‬ ‫ٗ‪ٗ،‬‬

‫‪5‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫اللغة ادلستخدمة‬ ‫احلصص ادلقررة‬


‫تكون عملية التعليم والتعلم للمنهج الديين ادلتكامل بواسطة اللغة‬
‫قرر احلصة دلادة أصول الدين يف السنة األوىل إىل السنة اخلامسة‬
‫تُ َّ‬
‫العربية الفصحى‪.‬‬
‫ابدلدارس الدينية احلكومية ادلدعومة كما يف اجلدول التايل‪ ،‬إما يف‬
‫السنة االثالثة وىي سمس حصص يف األسبوع‪ .‬ولكل حصة ٓٗ‬
‫دقيقة وتستغرق احلصص ٕٓٓ دقيقة أسبوعياً‪.‬‬

‫السنة اخلامسة‬ ‫السنة الرابعة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة األوىل‬ ‫األسقسا‬ ‫ادلادة‬
‫ٕ‬ ‫ٕ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫التوحيد‬

‫ٕ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫التفسري‬

‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫احلديث‬ ‫أصول الدين‬

‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫‪-‬‬ ‫السرية والتاريخ اإلسالمي‬

‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫‪-‬‬ ‫األخالق والتصوف‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجملموع‬

‫‪6‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫اإلبداع واإلنتاج ّتصيل الفكرة أو ادلنتج عن طريق االبتكار‬ ‫عناصر مهارة التفكري العليا‬
‫واإلبداع‪.‬‬
‫تصرحا على ادلنهج الدراسي كي‬
‫انطبقت مهارة التفكري العليا ّ‬
‫جدول ٔ‪ :‬طبقات التفكري العليا‬
‫يقابل ادلعلم ِإلستعماذلا يف التدريس والتعليم ليشجع الطالب على‬
‫مهارة التفكري العليا ىي القدرة على تطبيق ادلعلومات وادلهارات‬ ‫التفكري تنظيميا وتركيزاي‪ .‬ومهارة التفكري العليا ترّكزت على أربع‬
‫والقيم على بناء التع ّقل واإلنعكاس شلّا حيل ادلشاكل واختاذ القرارات‬ ‫طبقات التفكري كما يف اجلدول األول‪.‬‬
‫واإلبداع مع القدرة على ّتصيل األشياء‪ .‬وتتكون مهارة التفكري‬
‫البيان والشرح‬ ‫طبقات التفكري‬
‫العليا على مهارة التفكري االنتقادي واالبتكاري والتع ّقلي والتفكري‬
‫استخدام ادلعلومات وادلهارات والقيم لتطبيق‬ ‫التطبيق‬
‫اسرتاتيجيا‪.‬‬
‫األشياء يف ادلواقف ادلختلفة‪.‬‬

‫تقسيم ادلعلومات إىل األجزاء األصغر لفهم‬ ‫التحليل‬


‫كانت مهارة التفكري العليا قابلة الستعماذلا داخل الفصل مع‬
‫عميق وذلا صلة بعضها بعضا‪.‬‬
‫وح ّل ادلشاكل‬
‫األنشطة ادلتنوعة ابلتع ّقل وتعلم االستكشاف َ‬
‫وادلشروعات‪ .‬ويلتزم على مدرس وطالب استعمال أدوات التفكري‬ ‫كسب االحتساب والقرارات ابستعمال‬ ‫التقييم‬
‫ادلعلومات واخلُرب وادلهارات والقيم وإتيان‬
‫ليشجع الطالب‬
‫التأمل وخريطة الذىن مع األسئلة العليا ّ‬
‫كخريطة ّ‬
‫ادلربرات‪.‬‬
‫ّ‬
‫على التفكري‪.‬‬

‫‪7‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫االستق رائية ‪ /‬االستقصائية والقياسية‪.‬‬ ‫ٔ‪.‬‬


‫وتكتب ىذه ادلهارة بشكل سلوكي أو أدائي يف مجيع ادلواد الدراسية‬
‫الرتكيز على ادلعلم‪.‬‬ ‫ٕ‪.‬‬
‫وتنفيذىا داخل الفصل من خالل األنشطة التع ّقلية والتعلم‬
‫الرتكيز على التالميذ‪.‬‬ ‫ٖ‪.‬‬
‫االستكشايف وحل ادلشاكل وادلشروع‪ .‬فعلى ادلعلم والتلميذ استخدام‬
‫التعلم السياقي‪.‬‬ ‫ٗ‪.‬‬
‫آالت التفكري مثل خريطة التفكري واخلريطة الذىنية وتقدًن األسئلة‬
‫التعلم ااإلتقاين‪.‬‬ ‫٘‪.‬‬
‫عالية ادلستوى داخل الفصل وخارجو لتشجيع التالميذ على التفكري‪.‬‬
‫التعلم الذاٌب‪.‬‬ ‫‪.ٙ‬‬
‫التنظيم الذاٌب‪.‬‬ ‫‪.ٚ‬‬
‫اسرتاتيجية التعليم والتعلم‬
‫الدراسة ادلستقبلية‪.‬‬ ‫‪.ٛ‬‬
‫ّتول ادلنهج يقتضي إىل تطبيق اسرتاتيجيات التعليم والتعلم ادلتنوعة‬
‫ُّ‬
‫نظرية تع ّدد الذكاء‪.‬‬ ‫‪.ٜ‬‬
‫هتم‬ ‫ِ‬
‫ادلرّكزة على التعلم ادلباشر‪ .‬فعملية تعليم أصول الدين وتعلمها ت ّ‬
‫ابلتكامل بني العلم والعمل‪ .‬ولتحقيق معيار التعلم ادلنشود ال بد من‬
‫والطريقة التعليمية ىي خطوات أو أنشطة منظّمة ذات أمور معيّنة‬
‫اإلحاطة ابدلدخل والطريقة واألسلوب يف تصميم اسرتاتيجيات‬
‫لتحقيق األىداف التعلمية يف وقت زل ّدد‪ .‬ومن الطرق ادلقرتحة يف‬
‫التعليم والتعلم‪.‬‬
‫مادة أصول الدين‪:‬‬
‫ٔ‪ .‬سرد القصة‪.‬‬
‫ادلدخل ىو ادلسلك لتحقيق ال هدف‪ .‬فادلدخل التعليمي يقوم على‬
‫ٕ‪ .‬التدريبات‪.‬‬
‫النظرايت أو النماذج أو االستنباطات ادلعينة قبل بَدء عملية التعليم‬
‫متثيل األدوار‪.‬‬ ‫ٖ‪.‬‬
‫والتعلم يف مادة أو مهارة ما‪ .‬ومن أمهها‪:‬‬
‫ادلناقشة‪.‬‬ ‫ٗ‪.‬‬

‫‪8‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫النربات الصوتية‪.‬‬ ‫ٕ‪.‬‬ ‫األلعاب‪.‬‬ ‫٘‪.‬‬


‫احلركات اليدوية‪.‬‬ ‫ٖ‪.‬‬ ‫حل ادلشكالت‪.‬‬‫ّ‬ ‫‪.ٙ‬‬
‫اإلمياءات‪.‬‬ ‫ٗ‪.‬‬ ‫ادلناظرة‪.‬‬ ‫‪.ٚ‬‬
‫تنظيم أماكن التالميذ‪.‬‬ ‫٘‪.‬‬ ‫التمثيل‪.‬‬ ‫‪.ٛ‬‬
‫االستجواب‪.‬‬ ‫‪.ٜ‬‬
‫وّتقيقا ما سبق‪ ،‬فعلى ادلعلمني وادلعلمات ابستخدام طرق‬
‫ادلشروع‪.‬‬ ‫ٓٔ‪.‬‬
‫التدريس ادلعينة (ادلدخل والطريقة واألسلوب) يف عمليتهم دلادة‬
‫العصف الذىين‪.‬‬ ‫ٔٔ‪.‬‬
‫أصول الدين‪.‬‬
‫الزايرة‪.‬‬ ‫ٕٔ‪.‬‬
‫احملاكاة‪.‬‬ ‫ٖٔ‪.‬‬
‫التقييم‬ ‫البيان العملي‪.‬‬ ‫ٗٔ‪.‬‬
‫صادق ٍ‬
‫اثبت‬ ‫ٍ‬ ‫طريقة التقييم ادلتنوعة تُطبّق للحصول على تقوًن‬
‫ٍ‬
‫متكامل‪ .‬والتقييم البنائي ادلستمر يف عملية التعليم والتعلم يُستخدم‬ ‫واألسلوب التعليمي ىو مهارة ادلعلم يف إدارة وتنفيذ طريقة‬
‫لتشخيص تقدمات التالميذ وإصلازاهتم يف التعلم‪ .‬وللتغلب على‬ ‫متضمنة يف طريقة تعليمية ويُعترب من‬ ‫تعليمية‪ .‬واألسلوب وحدات‬
‫ّ‬
‫النقاط الضعيفة ادلكشوفة لدى التالميذ فعليهم ابألنشطة التعزيزية‪.‬‬ ‫ادلهارات اليت ينبغي للمعلم إدارت ها وتنفيذىا‪ .‬وعلى سبيل ادلثال يف‬
‫وأما النقاط القوية فباألنشطة اإلثرائية‪ .‬والتقييم النهائي يطبّق لتحديد‬ ‫طريقة سرد القصة‪ ،‬فمن األساليب ادلقرتحة‪:‬‬
‫مستوى ّتصيل التالميذ وأدائهم‪.‬‬
‫األساليب اللغوية‪.‬‬ ‫ٔ‪.‬‬

‫‪9‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫اخلامة‬ ‫ادلراع‬

‫ىذا ادلنهج يُ َع ّد إشباعاً الحتياجات ادلسلمني وواجبات هم عينياً‬ ‫إعداد مواد ادلنهج وادلواد ادلساعدة للمنهج ومواد التعليم والتعلم يرجع‬
‫وكفائياً مع التناسب على مستوايت التالميذ ب ادلدارس الثانوية‬ ‫إىل مصادر صحيحة معتربة‪ .‬فادلعلومات ادلوجودة يف ادلنهج انشئة‬
‫وقدرات هم العقلية بغية احلصول على السعادة يف حيات هم الدنيا‬ ‫عما جاء بو النيب ‪-‬ملسو هيلع هللا ىلص‪ .-‬ولتنسيق التالميذ فهماً وعمالً فكل‬ ‫ّ‬
‫واآلخرة‪.‬‬ ‫زلتوايت عملية التعليم والتعلم يُ َع ّد ويُنَ فَّذ على منهج أىل السنة‬
‫واجلماعة وآراء معتربة يف ادلذىب الشافعي والقرارات من ال هيئات‬
‫اإلسالمية يف ماليزاي‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫ادلنهج ادلعياري دلادة أصول الدين‬


‫التوحيد‬ ‫‪.1‬‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر تعريف القضاء والقدر‪.‬‬ ‫ٔ‪ٔ،ٔ،‬‬ ‫ٔ‪ ٔ،‬فهم القضاء والقدر والتمسك بو ‪:‬‬
‫بيان الدليل النقلي والعقلي على القضاء والقدر‪.‬‬ ‫ٕ‪ٔ،ٔ،‬‬ ‫اإلميان ابلقضاء والقدر‬
‫بيان حكمة اإلي مان ابلقضاء والقدر‪.‬‬ ‫ٖ‪ٔ،ٔ،‬‬
‫الشعور ابلرضا بقضاء هللا‪.‬‬ ‫ٗ‪ٔ،ٔ،‬‬
‫ذكر تعريف النيب والرسول‪.‬‬ ‫ٔ‪ٔ،ٕ،‬‬ ‫ٕ‪ ٔ،‬فهم اإلميان اب ُّلر ُسل والتمسك بو ‪:‬‬
‫بيان الدليل النقلي والعقلي على وجوب اإلميان اب ُّلر ُسل‪.‬‬ ‫اإلي مان ابل ُّر ُسل –عليهم الصالة والسالم‪ٔ،ٕ،ٕ -‬‬
‫بيان الفرق بني النيب والرسول‪.‬‬ ‫ٖ‪ٔ،ٕ،‬‬
‫الر ُسل الواجبة يف ح ِّق ِهم‪.‬‬
‫توضيح صفات ُّ‬ ‫ٗ‪ٔ،ٕ،‬‬
‫الر ُسل‪.‬‬
‫شرح وظائف األنبياء و ُّ‬ ‫٘‪ٔ،ٕ،‬‬
‫الر ُسل‪.‬‬
‫االقتداء بصفات ُّ‬ ‫‪ٔ،ٕ،ٙ‬‬

‫‪11‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫الر ُسل ال مستحيلة‪.‬‬
‫ٔ‪ ٔ،ٖ،‬ذكر تعريف صفات ُّ‬ ‫ٖ‪ ٔ،‬فهم اإلميان اب ُّلر ُسل والتمسك بو ‪:‬‬
‫الر ُسل ادلستحيلة يف ح ِّق ِهم‪.‬‬
‫ٕ‪ ٔ،ٖ،‬بيان صفات ُّ‬ ‫الر ُسل ادلستحيلة‬ ‫صفات ُّ‬
‫الر ُسل ابلصفات ادلستحيلة‪.‬‬‫ٖ‪ ٔ،ٖ،‬بيان عدم اتصاف ُّ‬
‫ٗ‪ ٔ،ٖ،‬االبتعاد عن صفة الكذب‪ ،‬واخليانة‪ ،‬والكتمان‪ ،‬والبالدة يف احلياة‪.‬‬
‫الر ُسل اجلائزة‪.‬‬
‫ٔ‪ ٔ،ٗ،‬ذكر تعريف صفات ُّ‬ ‫ٗ‪ ٔ،‬فهم اإلميان اب ُّلر ُسل والتمسك بو ‪:‬‬
‫ٕ‪ ٔ،ٗ،‬بيان صفات الرسل اجلائزة ابعتبارىم البشر‪.‬‬ ‫صفات الرسل اجلائزة‬
‫ٖ‪ ٔ،ٗ،‬تطبيق صفة األنبياء اخلُلُِقيَّة ‪-‬عليهم الصالة والسالم‪ -‬يف احلياة‪.‬‬
‫ذكر تعريف معجزة الرسل‪.‬‬ ‫ٔ‪ٔ،٘،‬‬ ‫٘‪ ٔ،‬فهم اإلميان اب ُّلر ُسل والتمسك بو‪:‬‬
‫بيان ادلعجزة احلسيِّة وادلعجزة ادلعنويِّة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٔ،٘،‬‬ ‫معجزات ال ُّر ُسل –ملسو هيلع هللا ىلص‪-‬‬
‫توضيح أتي يد هللا رسلو ابدلعجزة‪.‬‬ ‫ٖ‪ٔ،٘،‬‬
‫شرح الفرق بني ادلعجزة والكرامة‪ ،‬واإلرىاص‪ ،‬واالستدراج‪ ،‬وادلعونة‪ ،‬واإلىانة‪،‬‬ ‫ٗ‪ٔ،٘،‬‬
‫والسحر‪.‬‬
‫أبن ادلعجزة برىان من هللا‪.‬‬ ‫التصديق َّ‬ ‫٘‪ٔ،٘،‬‬

‫‪12‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬

‫ٔ‪ ٔ،ٙ،‬ذكر تعريف عصمة الرسل‪.‬‬ ‫‪ ٔ،ٙ‬فهم اإلميان ابلرسل والتمسك بو‪:‬‬
‫ٕ‪ ٔ،ٙ،‬بيان الدليل النقلي على عصمة الرسل‪.‬‬ ‫عصمة ال ُّر ُسل –عليهم الصالة والسالم‪-‬‬
‫ٖ‪ ٔ،ٙ،‬شرح عصمة الرسل من الكفر‪ ،‬والكبائر‪ ،‬والصغائر‪.‬‬
‫تعظيم الرسل ‪-‬عليهم الصالة والسالم‪.-‬‬ ‫ٗ‪ٔ،ٙ،‬‬
‫ذكر تعريف أويل ِ‬
‫العزم من الرسل‪.‬‬ ‫ٔ‪ٔ،ٚ،‬‬ ‫‪ ٔ،ٚ‬فهم اإلميان ابلرسل والتمسك بو‪:‬‬
‫ذكر أويل ِ‬
‫العزم من الرسل الواردة يف القرآن‪.‬‬ ‫ٕ‪ٔ،ٚ،‬‬ ‫عدد ال ُّر ُسل ‪-‬عليهم الصالة والسالم‪-‬‬
‫شرح أويل ِ‬
‫العزم من الرسل‪.‬ط‬ ‫ٖ‪ٔ،ٚ،‬‬ ‫وأولو العزم من الرسل‬
‫ٗ‪ ٔ،ٚ،‬االقتداء بصفة أويل العزم‪.‬‬
‫ذكر تعريف الكتب السماوية‪.‬‬ ‫ٔ‪ٔ،ٛ،‬‬ ‫‪ ٔ،ٛ‬فهم اإلميان ابلكتب السماوية‬
‫بيان خصائص الكتب السماوية من الزبور‪ ،‬والتوراة‪ ،‬واإلصليل‪ ،‬والقرآن‪.‬‬ ‫ٕ‪ٔ،ٛ،‬‬ ‫والتمسك بو‪:‬‬
‫شرح شليزات القرآن‪.‬‬ ‫ٖ‪ٔ،ٛ،‬‬ ‫الكتب السماوية‬
‫التمسك ابلقرآن الكري م‪.‬‬ ‫ٗ‪ٔ،ٛ،‬‬

‫‪13‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫التفسري‬ ‫‪.2‬‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ٔ‪ ٕ،‬الفهم والتدبّر من سورة البقرة؛ من اآلايت ٔ‪ ٕ،ٔ،‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬
‫ٕ‪ ٕ،ٔ،‬شرح اآلايت إمجاال‪.‬‬ ‫ٗٗ – ‪ :ٗٙ‬من صفات ادلسلم‬
‫ٖ‪ ٕ،ٔ،‬بيان سبب نزول اآلية (ٗٗ)‪.‬‬
‫ٗ‪ ٕ،ٔ،‬توضيح زلاور اآلايت ‪:‬‬
‫الرب "‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم " ّ‬
‫‪ ‬صفات ادلسلم‪.‬‬
‫‪ ‬االستعانة ابلصرب والصالة‪.‬‬
‫٘‪ ٕ،ٔ،‬ذكر ما يستفاد من اآلايت‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٔ،ٙ‬مالزمة الرب والصرب والصالة‪.‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٕ،ٕ،‬‬ ‫ٕ‪ ٕ،‬الفهم والتدبر من سورة البقرة؛ اآلايت‬
‫شرح اآلايت إمجاال‪.‬‬ ‫ادلن واألذى ٕ‪ٕ،ٕ،‬‬
‫ٕ‪ : ٕٙٗ – ٕٙ‬النهي عن ّ‬
‫بيان سبب نزول اآلية (ٕ‪.)ٕٙ‬‬ ‫ٖ‪ٕ،ٕ،‬‬
‫ذكر مفهوم الصدقة‪.‬‬ ‫ٗ‪ٕ،ٕ،‬‬
‫توضيح الصدقة ادلقبولة عند هللا‪.‬‬ ‫٘‪ٕ،ٕ،‬‬

‫‪14‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ٕ،ٕ،ٙ‬ذكر ما يستفاد من اآلايت‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٕ،ٚ‬مالزمة اإلنفاق يف سبيل هللا‪.‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٖ‪ ٕ،‬الفهم والتدبّر من سورة النساء؛ اآليتني ٔ ٔ‪ٕ،ٖ،‬‬
‫شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫ٕ‪ٕ،ٖ،‬‬ ‫– ٕ ‪ :‬احلث على كثرة النسل وصلة‬
‫بيان سبب نزول اآلية (ٕ)‪.‬‬ ‫ٖ‪ٕ،ٖ،‬‬ ‫الرحم‬
‫توضيح زلاور اآليتني ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٕ،ٖ،‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."     ‬‬
‫‪ ‬ادلفهوم ب اليتامى وادلساكني‪.‬‬
‫‪ ‬التصرفات يف أموال اليتامى‪.‬‬
‫٘‪ ٕ،ٖ،‬ذكر ما يستفاد من اآليتني‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٖ،ٙ‬احلث على حفظ النسل‪.‬‬
‫ٔ‪ ٕ،ٗ،‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫الفهم والتدبّر من سورة النساء؛ اآليتني‬ ‫‪4.2‬‬
‫ٕ‪ ٕ،ٗ،‬شرح اآليتني إمجاال‪.‬‬ ‫‪ : ٖٓ – ٕٜ‬النهي عن أخذ األموال‬
‫ٖ‪ ٕ،ٗ،‬توضيح زلاور اآليتني ‪:‬‬ ‫ابلباطل والقتل بغري حق‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."     ‬‬

‫‪15‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ‬مفهوم "‪."        ‬‬
‫‪ ‬القتل حبق و القتل بغري حق‪.‬‬
‫ٗ‪ ٕ،ٗ،‬ذكر ما يستفاد من اآليتني‪.‬‬
‫٘‪ ٕ،ٗ،‬احلث على كسب احلالل وحفظ النفس‪.‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫٘‪ ٕ،‬الفهم والتدبّر من سورة ادلائدة؛ اآلية ‪ٕ،٘،ٔ :ٛ‬‬
‫شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫ٕ‪ٕ،٘،‬‬ ‫العدل يف اإلسالم‬
‫ذكر مفهوم "القسط" يف اآلية‪.‬‬ ‫ٖ‪ٕ،٘،‬‬
‫ذكر ما يستفاد من اآلية‪.‬‬ ‫ٗ‪ٕ،٘،‬‬
‫االبتعاد عن الظلم‪.‬‬ ‫٘‪ٕ،٘،‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫‪ ٕ،ٙ‬الفهم والتدبّر من سورة ادلائدة؛ اآلية ‪ٕ،ٙ،ٔ :ٜٛ‬‬
‫شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫ٕ‪ٕ،ٙ،‬‬ ‫ك ّفارة اليمني‬
‫بيان سبب نزول اآلية‪.‬‬ ‫ٖ‪ٕ،ٙ،‬‬
‫توضيح زلاور اآلية ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٕ،ٙ،‬‬
‫‪ ‬ك ّفارة اليمني‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."   ‬‬

‫‪16‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ‬مفهوم "‪."  ‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."   ‬‬
‫٘‪ ٕ،ٙ،‬ذكر ما يستفاد من اآلية‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٙ،ٙ‬احلث على حفظ األميان واحللف‪.‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٕ،ٚ،‬‬ ‫‪ ٕ،ٚ‬الفهم والتدبّر من سورة األنفال؛ اآلايت‬
‫شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫ٕ‪ٕ،ٚ،‬‬ ‫يوم الزحف‬‫التويل َ‬
‫٘ٔ‪ّ :ٔٛ-‬‬
‫بيان سبب نزول اآلية (٘ٔ و ‪.)ٔٚ‬‬ ‫ٖ‪ٕ،ٚ،‬‬
‫توضيح زلاور اآلايت ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٕ،ٚ،‬‬
‫‪ ‬موقف اإلسالم عن احلرب‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."       ‬‬
‫‪ ‬الفرار من الزحف‪.‬‬
‫٘‪ ٕ،ٚ،‬ذكر ما يستفاد من اآلية‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٚ،ٙ‬مالزمة الدفاع عن الوطن‪.‬‬
‫ٔ‪ ٕ،ٛ،‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة ‪.‬‬ ‫‪ ٕ،ٛ‬الفهم والتدبّر من سورة ىود؛ اآلايت‬
‫ٕ‪ ٕ،ٛ،‬شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫ٕٔٔ‪ :ٔٔ٘-‬االستقامة يف طاعة هللا‬

‫‪17‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ٖ‪ ٕ،ٛ،‬بيان سبب نزول اآلية (ٗٔٔ)‪.‬‬
‫ٗ‪ ٕ،ٛ،‬توضيح زلاور اآلايت ‪:‬‬
‫‪ ‬االستقامة يف طاعة هللا‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."   ‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."     ‬‬
‫٘‪ ٕ،ٛ،‬ذكر ما يستفاد من اآلية‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٛ،ٙ‬ادلالزمة على العمل بتعاليم اإلسالم‪.‬‬
‫‪ ٕ.ٜ‬الفهم والتدبر من سورة احلج؛ اآلية ‪ ٕ،ٜ،ٔ :ٚٛ‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬
‫ٕ‪ ٕ،ٜ،‬شرح اآلية إمجاال‪.‬‬ ‫اجلهاد يف ِ‬
‫سبيل هللا‬
‫ٖ‪ ٕ،ٜ،‬توضيح زلاور اآلايت ‪:‬‬
‫‪ ‬فضل اجلهاد يف سبيل هللا‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."     ‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."       ‬‬
‫ٗ‪ ٕ،ٜ،‬ذكر ما يستفاد من اآلية‪.‬‬
‫٘‪ ٕ،ٜ،‬ادلالزمة على جهاد النفس‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ٓٔ‪ ٕ،‬الفهم والتدبر من سورة ادلمتحنة؛ اآلايت ٔ‪ ٕ،ٔٓ،‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬
‫ٕ‪ ٕ،ٔٓ،‬شرح اآلايت إمجاال‪.‬‬ ‫‪ :ٜ-ٙ‬ادلعاملة مع غري ادلسلم‬
‫ٖ‪ ٕ،ٔٓ،‬بيان سبب نزول اآليتني ( ‪ ٙ‬و ‪.) ٛ‬‬
‫ٗ‪ ٕ،ٔٓ،‬توضيح زلاور اآلايت ‪:‬‬
‫‪ ‬مفهوم " ‪."      ‬‬
‫‪ ‬مفهوم "‪."         ‬‬
‫٘‪ ٕ،ٔٓ،‬ذكر ما يستفاد من اآلايت‪.‬‬
‫‪ ٕ،ٔٓ،ٙ‬حسن ادلعاملة مع الناس‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫احلديث‬ ‫‪.3‬‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ٔ‪ ٖ،ٔ،‬قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ٕ‪ ٖ،ٔ،‬ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫أداء ال ّديون‪.‬‬
‫ٖ‪ ٖ،ٔ،‬شرح احلديث إمجاال‪.‬‬
‫ٗ‪ ٖ،ٔ،‬توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬
‫‪ ‬مفهوم "ال ّديون"‪.‬‬
‫‪ ‬واجبات ادلسلم على أداء الدَّين‪.‬‬
‫٘‪ ٖ،ٔ،‬ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٔ،ٙ‬حفظ احلديث حفظا صحيحا‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٔ،ٚ‬تطبيق الوفاء ابلعهد‪.‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٕ،‬‬ ‫ٕ‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٕ،‬‬ ‫إضاعة الصالة واتّباع الشهوات‪.‬‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٕ،‬‬
‫بيان سبب ورود احلديث‪.‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٕ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫٘‪ٖ،ٕ،‬‬

‫‪20‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ‬مفهوم "أضاعوا الصالة"‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "واتبعوا الشهوات"‪.‬‬
‫‪ ‬حكم إضاعة الصالة واتباع الشهوات‪.‬‬
‫‪ ‬أمهية أداء الصالة على وقتها‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٕ،ٙ‬ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٕ،ٚ‬ادلبادرة إىل الصالة يف أول وقت ها‪.‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٖ،‬‬ ‫ٖ‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٖ،‬‬ ‫االستماع إىل اخلُطبة‪.‬‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٖ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٖ،‬‬
‫‪ ‬مفهوم "إذا كان يوم اجلمعة وقفت ادلالئكة على ابب ادلسجد"‪.‬‬
‫فاألول"‪.‬‬
‫األول َّ‬‫‪ ‬مفهوم " َّ‬
‫‪ ‬احلث على االستماع إىل خطبة اجلمعة‪.‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،ٖ،‬‬
‫ادلبادرة ابحلضور إىل ادلسجد يوم اجلمعة‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٖ،ٙ‬‬

‫‪21‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٗ،‬‬ ‫ٗ‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٗ،‬‬ ‫فضل الصيام‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٗ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٗ،‬‬
‫‪ ‬مفهوم "الصيام ُجنّة"‪.‬‬
‫يح الْ ِمس ِ‬ ‫‪ ‬مفهوم "فَم الصائِِم أَطْي ِ ِ ِ‬
‫ك"‪.‬‬ ‫ب عْن َد هللا من ِر ِ ْ‬ ‫َُ‬ ‫ُ ّ‬
‫َج ِزي بِِو"‪.‬‬
‫يام يل وأان أ ْ‬
‫ِ‬
‫الص ُ‬
‫‪ ‬مفهوم " ّ‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،ٗ،‬‬
‫االبتعاد عن الرفث والكالم الرديء‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٗ،ٙ‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،٘،‬‬ ‫٘‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،٘،‬‬ ‫احلث على التيسري والتبشري‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،٘،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،٘،‬‬
‫‪ ‬مفهوم "يَ ِّسروا َوالَ تُ َع ِّس ُروا"‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم " َوبَ ِّش ُروا َوالَ تُنَ ِّف ُروا"‪.‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،٘،‬‬
‫‪22‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ٖ،٘،ٙ‬حفظ احلديث حفظا صحيحا‪.‬‬
‫‪ ٖ،٘،ٚ‬تطبيق الدعوة ابحلكمة‪.‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٙ،‬‬ ‫‪ ٖ،ٙ‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٙ،‬‬ ‫أخذ الضرر عن الطريق‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٙ،‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٙ،‬‬
‫حفظ احلديث حفظا صحيحا‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،ٙ،‬‬
‫تطبيق إزال ة الضرر عن الطريق‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٙ،ٙ‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٚ،‬‬ ‫‪ ٖ،ٚ‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٚ،‬‬
‫حفظ اللسان واليد‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٚ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٚ،‬‬
‫‪ ‬مفهوم "اللسان" و"اليد"‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم "ادلهاجر من ىجر ما هنى هللا عنو"‪.‬‬
‫‪ ‬حق ادلسلم على ادلسلم‪.‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،ٚ،‬‬
‫‪23‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫‪ ٖ،ٚ،ٙ‬حفظ احلديث حفظا صحيحا‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٚ،ٚ‬مالزمة احلب والبغض يف هللا‪.‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٛ،‬‬ ‫‪ ٖ،ٛ‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٛ،‬‬ ‫الكسب اليدوي من أفضل األعمال‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٛ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٛ،‬‬
‫‪ ‬مفهوم " ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهِ "‪.‬‬
‫‪ ‬الكسب احلالل‪.‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫٘‪ٖ،ٛ،‬‬
‫احلث على الكسب احلالل‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٛ،ٙ‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٜ،‬‬ ‫‪ ٖ،ٜ‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٜ،‬‬ ‫النهي عن قتل النفس‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٜ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٜ،‬‬
‫‪ ‬قتل النفس‪.‬‬
‫‪ ‬عقوبة قتل النفس‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫٘‪ ٖ،ٜ،‬ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬
‫‪ ٖ،ٜ،ٙ‬حسن الظن ابهلل‪.‬‬
‫قراءة احلديث قراءة صحيحة‪.‬‬ ‫ٔ‪ٖ،ٔٓ،‬‬ ‫ٓٔ‪ ٖ،‬الفهم واالستفادة من احلديث‪:‬‬
‫ذكر معاين الكلمات ادلختارة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٖ،ٔٓ،‬‬ ‫اجلهاد والنية‬
‫شرح احلديث إمجاال‪.‬‬ ‫ٖ‪ٖ،ٔٓ،‬‬
‫بيان سبب ورود احلديث‪.‬‬ ‫ٗ‪ٖ،ٔٓ،‬‬
‫توضيح زلاور احلديث ‪:‬‬ ‫٘‪ٖ،ٔٓ،‬‬
‫اد َونِيَّةٌ"‪.‬‬ ‫ِ‬
‫‪ ‬مفهوم "ج َه ٌ‬
‫‪ ‬أنواع اجلهاد‪.‬‬
‫ذكر ما يرشد إليو احلديث‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٔٓ،ٙ‬‬
‫حفظ احلديث حفظا صحيحا‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٔٓ،ٚ‬‬
‫تطبيق اجلهاد يف احلياة‪.‬‬ ‫‪ٖ،ٔٓ،ٛ‬‬

‫‪25‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫السرية والتاريخ اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪.4‬‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر تعريف عهد اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٔ‪ٗ،ٔ،‬‬ ‫ٔ‪ ٗ،‬الدروس والعرب من السرية والتاريخ‪:‬‬
‫بيان تراجم عن خالفة أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان‬ ‫ٕ‪ٗ،ٔ،‬‬ ‫عهد اخللفاء الراشدين‬
‫وعلي بن أيب طالب‪:‬‬
‫‪ ‬التعرف هبم‪.‬‬
‫‪ ‬تولية اخلالفة‪.‬‬
‫‪ ‬عهد اخلالفة‪.‬‬
‫‪ ‬إصالحاهتم‪.‬‬
‫توضيح عوامل احلضارة يف عهد اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٖ‪ٗ،ٔ،‬‬
‫العرب من سياسة اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٗ‪ٗ،ٔ،‬‬
‫بيان نشوء اخلالفات يف عهد اخللفاء الراشدين‪.‬‬ ‫ٔ‪ٗ،ٕ،‬‬ ‫ٕ‪ ٗ،‬الدروس والعرب من السرية والتاريخ‪:‬‬
‫شرح األحداث اآلتية‪:‬‬ ‫ٕ‪ٗ،ٕ،‬‬ ‫اخلالفات يف عهد اخللفاء الراشدين‬
‫‪ ‬موقعة اجلمال‪.‬‬
‫‪ ‬موقعة الصفني‪.‬‬
‫‪ ‬رللس التحكيم‪.‬‬
‫احلث على وحدة األمة يف استقرار البالد‪.‬‬ ‫ٖ‪ٗ،ٕ،‬‬
‫‪26‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر نشأة الدولة األموية‪.‬‬ ‫ٔ‪ٗ،ٖ،‬‬ ‫ٖ‪ ٗ،‬الدروس والعرب من السرية والتاريخ‪:‬‬
‫توضيح سلسلة اخلالفة الدولة األموية‪.‬‬ ‫ٕ‪ٗ،ٖ،‬‬ ‫نشأة الدولة األموية‬
‫شرح ثالث شخصيات من اخللفاء األمويني‪:‬‬ ‫ٖ‪ٗ،ٖ،‬‬
‫‪ ‬معاوية بن أيب سفيان‪.‬‬
‫‪ ‬عبد ادللك بن مروان‪.‬‬
‫‪ ‬عمر بن عبد العزيز‪.‬‬
‫العرب من سياسة الدولة األموية‪.‬‬ ‫ٗ‪ٗ،ٖ،‬‬
‫ٔ‪ ٗ،ٗ،‬ذكر نشأة احلضارة يف عهد الدولة األموية من نواحي الرتبية‪ ،‬والزراعة‪ ،‬واذلندسة‬ ‫ٗ‪ ٗ،‬الدروس والعرب من السرية والتاريخ‪:‬‬
‫ادلعمارية‪ ،‬والقوة العسكرية‪.‬‬ ‫احلضارة يف عهد الدولة األموية‬
‫ٕ‪ ٗ،ٗ،‬بيان العوامل يف احلضارة الدولة األموية‪:‬‬
‫‪ ‬استقرار الدولة‪.‬‬
‫‪ ‬االستقرار االقتصادي‪.‬‬
‫تطور العلوم والثقافة‪.‬‬
‫‪ّ ‬‬
‫ٖ‪ ٗ،ٗ،‬توضيح عوامل سقوط الدولة األموية‪.‬‬
‫ٗ‪ ٗ،ٗ،‬العرب من احلضارة يف استقرار الدولة‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر األعالم ادلشهورين يف الدولة اإلسالمية‪ ،‬وىم اإلمام حسن البصري واإلمام‬ ‫ٔ‪ٗ،٘،‬‬ ‫٘‪ ٗ،‬الدروس والعرب من السرية والتاريخ ‪:‬‬
‫أبو حنيفة واإلمام مالك بن أنس‪:‬‬ ‫األعالم ادلشهورون يف الدولة اإلسالمية‬
‫‪ ‬التعرف هبم‪.‬‬
‫‪ ‬صفاهتم‪.‬‬
‫‪ ‬شهرهتم‪.‬‬
‫العرب من جهود العلماء يف رلال الدعوة‪.‬‬ ‫ٕ‪ٗ،٘،‬‬

‫‪28‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫والتصو ‪.‬‬
‫ّ‬ ‫األخالق‬ ‫‪.5‬‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر تعريف السفر يف اإلسالم‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٔ،‬‬ ‫ٔ‪ ٘،‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي عن آداب السفر‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٔ،‬‬ ‫آداب السفر‬
‫بيان آداب ادلسلم عند السفر‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٔ،‬‬
‫توضيح آداب ركوب احلافلة‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٔ،‬‬
‫شرح فوائد السفر‪.‬‬ ‫٘‪٘،ٔ،‬‬
‫الدعاء عند السفر‪.‬‬ ‫‪٘،ٔ،ٙ‬‬
‫ذكر تعريف عيادة ال مريض‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٕ،‬‬ ‫ٕ‪ ٘،‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على عيادة ال مريض‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٕ،‬‬ ‫آداب عيادة ادلريض‬
‫بيان آداب عيادة ال مريض‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٕ،‬‬
‫شرح فوائد من عيادة ال مريض‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٕ،‬‬
‫تطبيق الدعاء لل مريض‪.‬‬ ‫٘‪٘،ٕ،‬‬
‫ذكر تعريف الضيافة‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٖ،‬‬ ‫ٖ‪ ٘،‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على الضيافة‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٖ،‬‬ ‫آداب الضيافة‬
‫بيان منزلة الضيافة يف اإلسالم‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٖ،‬‬
‫شرح آداب الضيف وادلضيف‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٖ،‬‬
‫‪29‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫٘‪ ٘،ٖ،‬شرح فوائد آداب الضيف وادلضيف‪.‬‬
‫‪ ٘،ٖ،ٙ‬تطبيق إكرام الضيوف‪.‬‬
‫ذكر تعريف الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٗ،‬‬ ‫ٗ‪ ٘،‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على التعامل مع الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٗ،‬‬ ‫آداب التعامل مع الفقراء وادلساكني‬
‫توضيح آداب التعامل مع الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٗ،‬‬
‫شرح فوائد آداب التعامل مع الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٗ،‬‬
‫تطبيق اإلحسان مع الفقراء وادلساكني‪.‬‬ ‫٘‪٘،ٗ،‬‬
‫ٔ‪ ٘،٘،‬ذكر تعريف ال مجلس‪.‬‬ ‫٘‪ ٘،‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على آداب ال مجلس‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،٘،‬‬ ‫آداب ادل جلس‬
‫شرح آداب يف ال مجلس‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،٘،‬‬
‫بيان فوائد ل حضور ال مجلس‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،٘،‬‬
‫تطبيق إجابة الدعوة إىل ال مجلس‪.‬‬ ‫٘‪٘،٘،‬‬
‫ذكر تعريف البيع‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٙ،‬‬ ‫‪ ٘،ٙ‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على البيع‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٙ،‬‬ ‫آداب البيع‬
‫بيان آداب البيع‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٙ،‬‬
‫تطبيق آداب البيع يف ال حياة‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٙ،‬‬
‫‪30‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫معيار التعلم‬ ‫معيار احملتوى‬


‫ذكر تعريف البيئة‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٚ،‬‬ ‫‪ ٘،ٚ‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‬
‫ذكر الدليل النقلي على احملافظة على البيئة‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٚ،‬‬ ‫آداب التعامل مع البيئة‬
‫بيان كيفية احملافظة على البيئة‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٚ،‬‬
‫التلوث البيئي‪.‬‬
‫توضيح أنواع ُّ‬ ‫ٗ‪٘،ٚ،‬‬
‫التلوث البيئي‪.‬‬
‫كيفية مقاومة ُّ‬ ‫٘‪٘،ٚ،‬‬
‫شرح فوائد آداب التعامل مع البيئة‪.‬‬ ‫‪٘،ٚ،ٙ‬‬
‫االستمرارية مبحافظة على البيئة‪.‬‬ ‫‪٘،ٚ،ٚ‬‬
‫ذكر تعريف الرفق ابحليواانت‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٛ،‬‬ ‫‪ ٘،ٛ‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل النقلي على الرفق ابحليواانت‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٛ،‬‬ ‫الرفق ابحليواانت‬
‫شرح حسن التعامل مع احليوان‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٛ،‬‬
‫تطبيق الرفق ابل حيوان‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٛ،‬‬
‫ذكر تعريف التسهيالت العامة‪.‬‬ ‫ٔ‪٘،ٜ،‬‬ ‫‪ ٘،ٜ‬الفهم والتحلي ابألخالق والتصوف‪:‬‬
‫ذكر الدليل على احملافظة على التسهيالت العامة‪.‬‬ ‫ٕ‪٘،ٜ،‬‬ ‫آداب احلفاظ على التسهيالت العامة‬
‫بيان آداب استخدام التسهيالت العامة‪.‬‬ ‫ٖ‪٘،ٜ،‬‬
‫شرح فوائد آداب احلفاظ على التسهيالت العامة‪.‬‬ ‫ٗ‪٘،ٜ،‬‬
‫تطبيق استخدام التسهيالت العامة واحملافظة عليها‪.‬‬ ‫٘‪٘،ٜ،‬‬
‫‪31‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫ُملحق‬
‫األحاديث ادلقررة للسنة الثالثة دلادة أصول الدين‬
‫احلديث‬ ‫ادلوضوع‬ ‫الرسقم‬
‫َّاس يُِر ُ‬ ‫ِ‬ ‫َع ْن أَِيب ُىَريْ َرَة َر ِض َي َّ‬
‫يد أ ََداءَ َىا‬ ‫صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َال‪َ « :‬م ْن أ َ‬
‫َخ َذ أ َْم َو َال الن ِ‬ ‫َّيب َ‬ ‫ِ ِ‬
‫اَّللُ َعْنوُ‪َ ،‬عن الن ِّ‬ ‫أداء ال ّديون‬
‫يد إِتْالَفَ َها أَتْ لَ َفوُ َّ‬
‫اَّللُ»‬ ‫َخ َذ يُِر ُ‬‫اَّللُ َعْنوُ‪َ ،‬وَم ْن أ َ‬
‫أ ََّدى َّ‬ ‫‪1‬‬
‫(حفظ)‬
‫(رواه البخاري)‬
‫صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم‬ ‫ول‪ََِ :‬سعت رس َ ِ‬ ‫اخلُ ْد ِر َّ‬ ‫س‪ ،‬ح َّدثَو أَنَّو ََِسع أَاب سعِ ٍ‬ ‫أ َّ ِ‬
‫ول هللا َ‬ ‫ي‪ ،‬يَ ُق ُ ْ ُ َ ُ‬ ‫يد ْ‬ ‫يد بْ َن قَ ْي ٍ َ ُ ُ َ َ َ‬ ‫َن الْ َول َ‬
‫ف يَ ْل َق ْو َن َغيًّا‪ٍُ ،‬بَّ‬‫ات‪ ،‬فَ َس ْو َ‬ ‫الص َال َة‪ ،‬واتَّب عوا الشَّهو ِ‬ ‫ول‪« :‬ي ُكو ُن خ ْل ٌ ِ ِ ِ ِ‬
‫ََ‬ ‫َضاعُوا َّ َ َ ُ‬ ‫ني َسنَةً أ َ‬ ‫ف م ْن بَ ْعد ستّ َ‬ ‫َ‬ ‫يَ ُق ُ َ‬ ‫إضاعة الصالة واتّباع‬
‫‪2‬‬
‫اجٌر»‬ ‫ي ُكو ُن خ ْلف ي ْقرءو َن الْ ُقرآ َن‪َ ،‬ال ي ع ُدو تَراقِي هم‪ ،‬وي ْقرأُ الْ ُقرآ َن ثََالثَةٌ‪ :‬مؤِمن‪ ،‬ومنافِق‪ ،‬وفَ ِ‬ ‫الشهوات‬
‫ُ ْ ٌ َ َُ ٌ َ‬ ‫َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ٌ َ َُ‬ ‫َ‬
‫(رواه أمحد)‬
‫ب‬ ‫ت ادلالَئِ َكةُ َعلَى اب ِ‬ ‫عن أَِيب ىري رةَ ‪ ،‬قَ َال‪ :‬قَ َال النَِّيب صلَّى هللا علَي ِو وسلَّم‪« :‬إِذَا َكا َن ي وم اجلمع ِة وقَ َف ِ‬
‫َ‬ ‫َِ‬ ‫َْ ُ ُُ َ َ‬ ‫ُّ َ ُ َ ْ َ َ َ‬ ‫َ ْ ُ َْ َ‬
‫ادل ْس ِج ِد يَكْتُبُو َن األ ََّوَل فَاأل ََّوَل‪َ ،‬وَمثَ ُل ادل َه ِّج ِر َك َمثَ ِل الَّ ِذي يُ ْه ِدي بَ َدنَةً‪ ،‬ثُ َّم َكالَّ ِذي يُ ْهدي بَ َقَرًة‪ ،‬ثَُّم َكْب ًشا‪،‬‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫االستماع إىل اخلطبة‬ ‫‪3‬‬
‫ص ُح َف ُه ْم‪َ ،‬ويَ ْستَ ِمعُو َن ال ِّذ ْكَر»‬ ‫ا‬
‫و‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ام‬ ‫م‬ ‫ِ‬
‫إل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ِ‬
‫ثَُّ َ َ َ ً َْ َ ً َ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ُ‬
‫إ‬ ‫ف‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ٍب‬
‫َّ‬‫ُ‬ ‫‪،‬‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫م‬
‫(رواه البخاري ومسلم)‬

‫‪32‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫ِ‬ ‫ِ‬
‫الصيَ ُام ُجنَّةٌ فال يرفث وال جيهل‬ ‫صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َال ‪ّ « :‬‬ ‫عن أىب ىريرة رضى هللا عنو أن رسول هللا َ‬
‫وإن امرؤ قاتلو أو شات مو فليقل ‪ :‬إىن صائم مرتني‪ ،‬والذى نفسى بيده خللوف فم الصائم أطيب عند هللا‬
‫فضل الصيام‬ ‫‪4‬‬
‫من ريح ادلسك‪ .‬يت رك طعامو وشرابو وشهوتو من أجل الصيام ىل و َأان أَ ْج ِزى بِِو‪ ،‬واحلسنة بعشر أمثلها»‬
‫(رواه البخاري ومسلم)‬
‫صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َال‪« :‬يَ ِّس ُروا َوال تُ َع ِّس ُروا‪َ ،‬وبَ ِّش ُروا َوال تُنَ ِّف ُروا»‬ ‫احلث على التيسري والتبشري عن أنس هنع هللا يضر عن َ‬ ‫‪5‬‬
‫(رواه البخاري ومسلم)‬ ‫(حفظ)‬
‫ص َن َش ْو ٍك‬ ‫ِ‬ ‫َّيب صلَّى َّ ِ‬
‫اَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم قَ َال‪« :‬بَْي نَ َما َر ُج ٌل ميَْشي ِيف طَ ِر ٍيق إِ ْذ َو َج َد غُ ْ‬ ‫أخذ الضرر عن الطريق َع ْن أَِيب ُىَريْ َرَة َع ِن النِ ِّ َ‬
‫اَّللُ لَوُ فَغَ َفَر لَوُ»‬
‫َخَرهُ فَ َش َكَر َّ‬
‫فَأ َّ‬ ‫‪6‬‬
‫(حفظ)‬
‫(متفق عليو)‬
‫ص لَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َس لَّ َم قَ َال‪ « :‬الْ ُم ْس لِ ُم َم ْن َس لِ َم‬ ‫ع ن عب د هللا ب ن عم رو رض ى هللا عنهم ا ع ن الن َ‬
‫الْ ُم ْس لِ ُمو َن م ن لس انو وي ده وادله اجر م ن ىج ر م ا هن ى هللا عن و وادل ؤمن م ن أمن و الن اس عل ى دم ائهم‬ ‫حفظ اللسان واليد‬
‫‪7‬‬
‫وأمواذلم »‬ ‫(حفظ)‬
‫(رواه البخاري ومسلم)‬
‫ط َخْي ًرا ِم ْن أَ ْن‬ ‫َح ٌد طَ َع ًاما قَ ُّ‬ ‫ِ‬
‫صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ‪َ « :‬ما أَ َك َل أ َ‬
‫ِ ِ‬
‫الكسب اليدوي من أفضل عن الْم ْق َدام هنع هللا يضر قال‪ :‬قال رسول هللا ‪َ -‬‬
‫السالم َكا َن َأيْ ُك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهِ»‬ ‫اَّللِ َد ُاوَد َعلَْي ِو َّ‬
‫يب َّ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬
‫َأيْ ُك َل م ْن َع َم ِل يَده َوإِ َّن نَِ َّ‬ ‫‪8‬‬
‫األعمال‬
‫(رواه البخاري)‬

‫‪33‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َال ‪َ « :‬م ْن تَ َرَّدى ِم ْن َجبَ ٍل فَ َقتَ َل نَ ْف َسوُ فَ ُه َو‬
‫صلَّى َّ‬ ‫َّيب َ‬ ‫ِ‬
‫اَّللُ َعْنوُ َع ْن الن ِّ‬ ‫َع ْن أَِيب ُىَريْ َرةَ َر ِض َي َّ‬
‫ِيف َان ِر َج َهن ََّم يَتَ َرَّدى فِ ِيو َخالِ ًدا ُسلَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا َوَم ْن َّتَ َّسى َُسًّا فَ َقتَ َل نَ ْف َسوُ فَ ُس ُّموُ ِيف يَ ِدهِ يَتَ َح َّساهُ ِيف َان ِر‬
‫يدتُوُ ِيف يَ ِدهِ َجيَأُ بَِها ِيف بَطْنِ ِو ِيف َان ِر َج َهن ََّم‬
‫يدةٍ فَ َح ِد َ‬
‫َج َهن ََّم َخالِ ًدا ُسلَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا َوَم ْن قَتَ َل نَ ْف َسوُ ِحبَ ِد َ‬ ‫النهي عن قتل النفس‬ ‫‪9‬‬
‫َخالِ ًدا ُسلَلَّ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا»‬
‫(رواه البخاري)‬
‫صلَّى هللاُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم‪« :‬الَ ِى ْجَرَة بَ ْع َد ال َفْت ِح‪َ ،‬ولَ ِك ْن‬ ‫ول َِّ‬
‫اَّلل َ‬ ‫اَّللُ َعْن ُه َما‪ ،‬قَ َال‪ :‬قَ َال َر ُس ُ‬ ‫اس َر ِض َي َّ‬ ‫َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ‬
‫اجلهاد والنية‬
‫استُ ْن ِف ْرًُْب فَانْ ِف ُروا»‬ ‫ِجه ٌ ِ‬
‫اد َونيَّةٌ‪َ ،‬وإِ َذا ْ‬ ‫َ‬ ‫‪11‬‬
‫(حفظ)‬
‫(رواه مسلم)‬

‫‪34‬‬
‫أصول الدين للسنة الثالثة‬

‫‪35‬‬