Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Bahasa Melayu

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh : 17 Ogos 2017
Hari : Jumaat
Masa : 10.55 – 11.55 a.m.
Tahun : 5 Bestasi
Bilangan Murid : 30 / 30 orang
Tema : Pertanian dan Perternakan
Tajuk : Era Biodiversiti dan Bioteknologi

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


2.5 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
permintaan tentang sesuatu perkara daripada sumber menggunakan kata
daripada pelbagai sumber dalam situasi ganti nama diri dan kata ganti nama
formal dan tidak formal secara tunjuk dengan betul dalam situasi formal
bertatasusila. dan tidak formal secara bertatasusila.

Objektif:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Berbual tentang “Bapa Perpaduan Malaysia” dengan menggunakan
sekurang-kurang tiga jenis kata ganti nama diri dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2. Berbual tentang “Bapa Perpaduan Malaysia” dengan menggunakan


sekurang-kurang tiga jenis kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Sistem Bahasa:
Morfologi : Kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk
Sintaksis : Membina ayat dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk
Sebutan : Sebutan yang jelas
Intonasi : Intonasi yang betul

Pengisian Kurikulum:
1. Ilmu : Sejarah, Pendidikan Sivik dan kenegaraan
2. Nilai : Kesyukuran, hormat-menghormati
Kepelbagaian Strategi dan Teknik
Kemahiran berfikir : Menghubungkait, merumuskan, menganalisis
Kecerdasan pelbagai : Muzik, kinestetik, verbal linguistic, visual
Pendekatan : Pembelajaran berasaskan bahan
Penyelesaian masalah : Menyaipkan lembaran kerja
Belajar cara belajar : Berbual dan bertutur dengan bertatasusila
Teknik : soal jawab
PAK 21 : Peta i-think, kerusi panas

Bahan Bantu Belajar (BBB):


Bahan Bilangan
1. Gambar Tunggal 1
2. Tablat One Life 1
3. Buku Teks 30
4. Pen Marker 3
5. Peta bulatan 1
6. Dialog 1

Pengetahuan Sedia Ada:


1. Murid boleh bertutur dalam situasi yang formal dan tidak formal.
2. Murid boleh berbual mengikut dialog.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

Set induksi Gambar- terumbu kupang 1. Guru menunjukkan gambar BBM


“Bapa Perpaduan Malaysia. -Gambar
(±5 minit) Soal Jawab
terumbu kerang
- Siapakah tokoh yang dalam 2. Murid diminta meneliti
- Tablet One Life
gambar ini? gambar-gambar tersebut.
- Pen Marker
-Beliau pernah menyandang
3. Guru bersoal jawab dengan - Papan Putih
jawatan apa di Malaysia?
murid.
- Apakah gelaran yang beliau KB
dapat? 4. Guru menghubungkaitkan Menganalisis

jawapan dengan isi pelajaran Menjana idea


Jangkaan Jawapan hari ini.
KP
- Tun Hussein Onn
Visual
- Perdana Menteri
- Bapa Perpaduan
Teknik
Soal Jawab

Langkah 1 Bacaan/ Penyembahan 1. Murid diminta membuka buku BBM


(±15 minit) Pantun – Terumbu Karang teks muka surat 126. - Buku Teks
- Kotak
Murid 1 – Dialog 1 2. Murid dipilih melalui kotak
Berancun
berancun.
Murid 2 – Dialog 2 - Pembesar

3. Murid yang terpilih diminta suara


Murid 3 – Dialog 3
berlakon berdasarkan dialog
KB
Murid 4 – Dialog 4 dalam buku teks.
-Menganalisis

4. Murid diberi panduan untuk -Menjana idea


Murid 5 – Dialog 5
melaksanakan simulasi.
KP
Murid 6 – Dialog 6
-Visual
Murid 7 – Dialog 7 -Muzik
-Kinestetik

Didik hibur
- Simulasi

Langkah 2 Kata ganti nama diri 1. Guru memperkenalkan kata BBM


(±20 minit) ganti nama tunjuk dan kata ganti - Buku Teks
nama diri. - Pen Marker
- Papan Putih
2. Guru memberi keterangan
tentang kata ganti nama tunjuk KB
dan kata ganti nama diri melalui -Menganalisis
peta buih berganda. -Menjana idea

Kata ganti nama tunjuk 3. Murid dipilih untuk KP


menjalankan kerusi panas. -Visual
-Muzik
4. Murid diminta memberi contoh
-Kinestetik
kata ganti nama tunjuk dan kata
ganti nama diri. Teknik
-kerusi panas
Langkah 3 Penilaian berasaskan bahan 1. Guru menjalankan penilaian BBM
(±15 minit) tentang kefahaman murid. Buku teks
Lembaran kerja- buku teks
Pen Marker
122 2. Murid diminta meneliti b
Papan Putih
soalan pada buku teks muka
surat 125. KB
Menganalisis
3. Murid diminta menyiapkan
Menjana idea
lembaran kerja.
KP
4. Guru menyemak jawapan
Visual
murid.

Penutup kognitif
Penutup 1. Guru merumuskan isi B BBM
kata ganti nama tunjuk dan
(±5 minit) pelajaran Gambar kepala
kata ganti nama diri
Pen Marker
2. Guru mewujudkan perasaan
Papan Putih
Penutup efektif pencapaian
- Perasaan pencapaian KB
3. Murid diminta memberi
-merumuskan
Penutup sosial tepukan kepada diri sendiri.
- Tepuk tangan KP
Visual

Teknik
Soal Jawab

Ilmu
Sains