Anda di halaman 1dari 7

1.

Nyatakan pernyataan berikut sama ada benar atau palsu


a) Pemboleh ubah yang mempunyai dua perkataan boleh diterima dalam penulisan
atur cara tanpa menggunakan garis bawah (underscore “ _”).______________

b) Penggunaan nama pemboleh ubah yang ringkas dan bermakna digalakkan dalm
penulisan atur cara._______________

c) Panjang aksara pemboleh ubah adalah antara 1 hingga 256 aksara.


_________________

2. Apakah yang anda faham tentang pemboleh ubah dalam suatu atur cara komputer?
Jelaskan.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Senaraikan gaya penulisan atur cara yang perlu dipraktikkan oleh seorang pengatur
cara. Justifikasikan jawapan anda.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Apakah yang anda faham dengan penggunaan inden dalam pengaturcaraan komputer.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Senaraikan tiga jenis ralat yang sering berlaku dalam pengaturcaraan Java. Terangkan
secara ringkas tiga jenis ralat tersebut.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Senaraikan faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan kod atur cara. Justifikasikan


jawapan anda.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Di bawah merupakan atur cara untuk menghitung operasi bahagi dua nombor. Tulis
semula atur cara tersebut. Anda perlu mengemaskini kod aturcara tersebut bagi
memudahkan pengatur cara membaca dan memahami atur cara tersebut. Berikan
penekanan kepada penggunaan komen dan inden dalam atur cara tersebut.

import java.text.DecimalFormat;

public class Hasil_Bahagi_Dua_Nombor {


public static void main(Stirng[ ] args {
int nombor1 = 5;
int nombor2 = 6;
double hasil;
decimalFormat df = new DecimalFormat (“#.00”);
hasil = (nombor1 + nombor2) / 2.0;
System.out.println(“hasil bahagi ialah “ +
df.format (hasil);
}

}
8. Nyatakan jenis ralat tersebut dan berikan justifikasi.

public class LuasSegitiga {


public static void main(String[ ] args {
int Tapak = 6;
Tinggi = 4;
double luas;
luas = (1.0 / 2) * Tapak * Tinggi;
System.out.println (“Luas Segitiga ialah:” + luas);
}

9. Nyatakan jenis ralat tersebut dan berikan justifikasi.

public class LuasSegitiga {


public static void main(String[ ] args {
int Tapak = 6;
int Tinggi = x;
double luas;
luas = (1.0 / 2) * Tapak * Tinggi;
System.out.println (“Luas Segitiga ialah:” + luas);
}

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
10. Nyatakan jenis ralat tersebut dan berikan justifikasi.

public class HelloWorld {


public static void main(String[ ] args {
int a, b, c, d;
a = 3;
b = 5;
c = 10;
d = (a + b + c) / 0;
System.out.printlan(d);
}
}

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

11. Nyatakan jenis ralat tersebut dan berikan justifikasi.

public class Punca_Kuasa_Dua {


public static void main(String[ ] args {
int x = 9;
int y = -25
System.out.printlan(“ \n” + Math.sqrt (x) );
System.out.printlan(Math.sqrt(y));
}
}

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
12.
public class LuasBulatan {
public static void main(String[ ] args {
int jejari = 5;
double luasBulatan;
final double pi=3.142;

luasBulatan = pi * jejari * jejari;


System.out.printlan(“Luas bulatan ialah “ + luasBulatan);
}
}

Pemboleh ubah Input Output


Item Pemboleh ubah
Nilai (data pemboleh ubah)

13. Azliza dan dua orang rakannya ingin membeli tiket menaiki bas dari Melaka ke Johor
menggunakan mesin tiket di stesen bas Melaka. Harga perjalanan bagi seorang
penumpang ialah RM45.00. Nyatakan pemboleh ubah input dan output bagi pembelian
tiket bas di mesin tiket.

Pemboleh ubah Input Output


Item Pemboleh ubah
Nilai (data pemboleh ubah)
14. Tulis komen untuk atur cara di bawah.

i) ____________________________________________________
public class LuasSegitiga {
public static void main(String[ ] args {

int Tapak = 6; ii) ______________________________________


int Tinggi = x;
double luas; ________________________________________

luas = (1.0 / 2) * Tapak * Tinggi; iii) __________________________________________

System.out.println (“Luas Segitiga ialah:” + luas);


iv) _______________________________________________________
}