Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4

SMK SERI KAMPAR 2017

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

NILAI BERKAITAN DENGAN Manusia diamanahkan untuk Menerima hakikat bahawa manusia Unit 1 Unit 1 –
PERKEMBANGAN DIRI mengurus alam dan penghuninya dipertanggungjawab menjaga dan (Rujuk Buku Panduan
melindungi alam dan penghuninya Kesejahteraan Alam Guru Tingkatan 4)
1.1 KEPERCAYAAN KEPADA Peranan dan tanggungjawab sebagai satu Tanggungjawab
1 TUHAN amanah Bersama

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai  Sikap bertanggungjawab terhadap


pencipta alam dan mematuhi segala setiap tindakan untuk kesejahteraan
suruhanNya berlandaskan diri dan orang lain
pegangan agama masing-masing  Perlakuan yang baik perlu dilakukan
selaras dengan prinsip Rukun oleh setiap individu
Negara

1.2 AMANAH Sikap amanah sebagai pegangan Melaksanakan setiap tugas dan Unit 2 Unit 2 –
hidup tanggungjawab dengan amanah (Rujuk Buku Panduan
Sikap bertanggungjawab yang boleh seperti yang dituntut oleh agama Amanah Pegangan Guru Tingkatan 4)
menimbulkan kepercayaan dan Amalan amanah dalam kehidupan Hidup Kita
keyakinan orang lain
2  Amalan slogan ‘Bersih, Cekap dan
Amanah’ dalam setiap tugas dan
tanggungjawab
 Jentera pentadbiran
 Kegiatan politik

 Amalan amanah mengikut


perspektif agama
 Islam
 Buddha
 Hindu
 Kristian
 Sikh

1.3 HARGA DIRI Kecemerlangan tunggak kehidupan Menentukan matlamat yang diingini Unit 3 Unit 3 –
untuk mencapai kesejahteraan (Rujuk Buku Panduan
Keupayaan dan keyakinan diri agar Penentuan matlamat hidup yang diinginik hidup Remaja Bermatlamat, Guru Tingkatan 4)
mampu memulia dan menjaga Hidup Cemerlang
maruah diri dalam kehidupan  Matlamat untuk mencapai
kesejahteraan hidup
3  Berjaya
 Bahagia
 Pengiktirafan masyarakat kepada
individu yang mempunyai harga diri
 Sokongan
 Galakan

1
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

1.4 BERTANGGUNG Pengurusan masa tanggungjawab Merancang pengurusan masa Unit 4 Unit 4 –
JAWAB setiap insan secara bijaksana dengan penuh (Rujuk Buku Panduan
tanggungjawab Masa Tidak Menunggu Guru Tingkatan 4)
Kesanggupan diri seseorang untuk Pengurusan masa meningkatkan daya Kita
memikul dan melaksanakan tugas produktiviti diri
4 serta kewajipan dengan sempurna
 Pengurusan masa secara bijaksana
 Perancangan masa belajar
 Perancangan masa untuk
aktiviti kokurikulum
 Perancangan masa untuk
keluarga
 Perancangan masa untuk diri
(beristirehat dan hobi)

1.5 HEMAH TINGGI Amalan berhemah tinggi pemangkin Sentiasa berlaku sopan dalam Unit 5 Unit 5 –
tindakan yang bijaksana setiap tindakan (Rujuk Buku Panduan
Beradap sopan dan berbudi pekerti Berhemah Tinggi, Guru Tingkatan 4)
mulia dalam pergaulan seharian Tindakan yang bijaksana melalui Tinggi Hikmahnya
5 pendekatan berhemah

 Ramah mesra tanpa mengira status

 Usaha menyesuaikan diri dalam


pelbagai situasi

1.6 TOLERANSI Toleransi asas perpaduan kaum Menghormati amalan hidup pelbagai Unit 6 Unit 6 –
kaum (Rujuk Buku Panduan
Kesanggupan bertolak ansur, sabar Toleransi mewujudkan perpaduan Rakyat Bertoleransi, Guru Tingkatan 4)
6 dan mengawal diri bagi masyarakat Negara Harmoni
mengelakkan berlakunya  Amalan hidup pelbagai kaum perlu
pertelingkahan dan perselisihan dihormati
faham demi kesejahteraan hidup  Agama / Kepercayaan
 Cara hidup
 Adat resam

1.7 BERDIKARI Amalan berdikari pemangkin 1. Menyedari kepentingan Unit 7 Unit 7 –


pembangunan negara berilmu supaya dapat (Rujuk Buku Panduan
Kebolehan dan kesanggupan membantu hidup berdikari Masyarakat Berilmu, Guru Tingkatan 4)
7 melakukan sesuatu tanpa Ilmu menjana masyarakat berdikari Masyarakat Berdikari
bergantung kepada orang lain  Masyarakat berilmu yang berdikari 2. Berusaha menuntut ilmu
membantu membangunkan negara untuk hidup berdikari

 Pendidikan
 Sains dan teknologi

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN

2
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

MENGAJAR

1.8 KERAJINAN Kecekalan membawa kejayaan dalam Berkeyakinan dan tabah Unit 8 Unit 8 –
hidup menghadapi dugaan dan cabaran (Rujuk Buku Panduan
Usaha yang berterusan penuh untuk mencapai kejayaan Mereka Yang Berjaya Guru Tingkatan 4)
8 dengan semangat ketekunan, Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi
kecekalan, kegigihan, dedikasi dan segala rintangan akan menghasilkan
berdaya maju dalam melakukan kejayaan
sesuatu perkara
 Cekal menghadapi dugaan dan
cabaran kunci kejayaan
 Penjelajah
 Perekacipta
 Penemu

1.9 KASIH SAYANG Ilmu yang bermanfaat boleh 1. Mengamalkan kasih sayang Unit 9 Unit 9 –
mengukuh kasih sayang dengan menggunakan (Rujuk Buku Panduan
Kepekaan dan perasaan cinta yang pelbagai ilmu secara Berilmu Ke Arah Guru Tingkatan 4)
9 mendalam serta berkekalan yang Manusia yang menyayangi diri dan orang bijaksana tanpa Kesejahteraan Hidup
lahir daripada hati yang ikhlas lain sentiasa melengkapkan diri dengan menyalahgunakanya
ilmu yang bermanfaat
2. Mengamalkan kasih sayan g
 Penggunaan ilmu untuk dalam kehidupan seharian
kesejahteraan hidup bersama
 Ilmu teknologi maklumat dan
komunikasi
 Ilmu perubatan
 Penyalahgunaan ilmu pengetahuan
sains dan teknologi harus dielakkan

 Ciptaan senjata nuklear dan


kimia
 Penggunaan manusia /
haiwan dalam ujikaji

1.10 KEADILAN Pengadilan yang telus pemangkin 1. Menerima amalan keadilan Unit 10 Unit 10 –
keamanan dan keharmonian melalui sistem kehakiman (Rujuk Buku Panduan
Tindakan dan keputusan yang negara Amalan Keadilan Guru Tingkatan 4)
10 saksama serta tidak berat sebelah Keadilan menjamin kesejahteraan Menjamin
masyarakat 2. Bersikap adil dalam Kesejahteraan
mengambil tindakan dan Masyarakat
 Peranan pelbagai pihak dalam membuat keputusan
menjamin keadilan

 Sistem Kehakiman di
Malaysia
 Suruhanjaya Hak Asasi
Manusia (SUHAKAM)

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

3
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

1.11 RASIONAL Sikap rasional asas pertimbangan Mengamalkan sikap rasional dalam Unit 11 Unit 11 –
11 yang wajar setiap tindakan (Rujuk Buku Panduan
Boleh berfikir berdasarkan alasan Berfikir Matang, Guru Tingkatan 4)
dan bukti yang nyata dan dapat Pemikiran yang matang melahirkan Bertindak Berhikmah
mengambil tindakan berasaskan tindakan berhikmah
pertimbangan yang wajar
 Kesudian memberi teguran yang
membina dan bersedia menerima
teguran orang lain
 Amalan berfikir sebelum bertindak

1.12 KESEDERHANAAN Kesederhanaan sikap yang mulia Mengamalkan sikap kesederhanaan Unit 12 Unit 12 –
seperti yang dituntut oleh agama (Rujuk Buku Panduan
12 Bersikap tidak keterlaluan dalam Sikap kesederhanaan dalam kehidupan Kesederhanaan Guru Tingkatan 4)
membuat pertimbangan dan  Amalan kesederhanaan mengikut Cerminan Kemuliaan
tindakan sama ada dalam perspektif agama
pemikiran, pertuturan atau
perlakuan tanpa mengabaikan  Islam
kepentingan diri dan orang lain  Buddha
 Hindu
 Kristian
 Sikh

NILAI BERKAITAN DENGAN Budaya penyayang pegangan hidup 1. Meraikan hari-hari istimewa Unit 13 Unit 13 –
KEKELUARGAAN berkeluarga keluarga sebagai (Rujuk Buku Panduan
menunjukkan kasih sayang Mereka Mengasihi, Kita Guru Tingkatan 4)
2.1 KASIH SAYANG TERHADAP Hari istimewa keluarga menjalin terhadap keluarga Menyayangi
KELUARGA kemesraan sesama anggota keluarga
13 2. Menunjukkan perasaan kasih
Perasaan cinta, kasih dan sayang  Hari istimewa keluarga diraikan dan sayang terhadap
yang mendalam dan berkekalan bersama keluarga
terhadap keluarga  Hari ibu / bapa
 Ulang tahun perkahwinan
 Ulang tahun kelahiran
 Hari-hari perayaan

2.2 HORMAT DAN TAAT Amalan hormat-menghormati Peka terhadap keperluan dan Unit 14 Unit 14 –
KEPADA ANGGOTA KELUARGA menghindari konflik perasaan anggota keluarga (Rujuk Buku Panduan
Keluarga Harmoni, Guru Tingkatan 4)
14 Memuliakan setiap anggota Sikap prihatin menjamin kesejahteraan Hidup Sejahtera
keluarga dengan berinteraksi dan keluarga
memberi layanan secara bersopan  Saling memahami antara anggota
untuk mewujudkan keluarga yang keluarga dengan mengambil kira
harmonis aspek perasaan, minat, pendapat
dan perlakuan

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

4
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

2.3 MENGEKALKAN TRADISI Pengekalan tradisi kekeluargaan Mengamalkan tradisi keluarga Unit 15 Unit 15 –
KEKELUARGAAN tanggungjawab setiap anggota dalam kehidupan seharian (Rujuk Buku Panduan
15 keluarga Kukuhkan Institusi Guru Tingkatan 4)
Menerima, menghormati dan Kekeluargaan
mengamalkan sesuatu kebiasaan, Tanggungjawab setiap anggota keluarga
adat dan kepercayaan yang diwarisi mengekalkan tradisi keluarga
secara turun temurun dalam
keluarga  Amalan sesuatu tradisi keluarga

 Amalan tradisi keluarga sebagai


cara hidup

2.4 TANGGUNGJAWAB Rumahku Syurgaku Bertanggungjawab terhadap Unit 16 Unit 16 –


TERHADAP KELUARGA keluarga bagi membentuk keluarga (Rujuk Buku Panduan
Kehidupan keluarga berkualiti bahagia Hubungan Mesra, Guru Tingkatan 4)
16 Kewajipan yang harus dilaksanakan tanggungjawab anggotanya Keluarga Bahagia
oleh setiap individu terhadap
keluarga untuk melahirkan keluarga  Usaha meningkatkan dan
bahagia, meningkatkan imej dan mengekalkan suasana kehidupan
menjaga meruah keluarga keluarga yang berkualiti

 Perpaduan
 Kemesraan
 Perkongsian masa suka dan
duka

NILAI BERKAITAN DENGAN Cintai alam hargai kehidupan Melaksanakan tanggungjawab Unit 17 Unit 17 –
ALAM SEKITAR bersama dalam memelihara dan (Rujuk Buku Panduan
Pemeliharaan dan pemuliharaan alam memulihara alam sekitar Flora Fauna Anugerah Guru Tingkatan 4)
17 3.1 MENYAYANGI DAN sekitar dijayakan bersama Tuhan
MENGHARGAI ALAM SEKITAR
 Usaha penghutanan semula
Kesedaran tentang perlunya  Usaha mengekalkan keseimbangan
memelihara dan memulihara alam ekosistem
sekeliling untuk mengekalkan  Manusia
keseimbangan ekosistem  Flora dan fauna

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

3.2 KEHARMONIAN ANTARA Perancangan dan pengurusan sisa Melibatkan diri dalam penjimatan Unit 18 Unit 18 –

5
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

MANUSIA DAN ALAM SEKITAR yang sistematik menjamin keselesaan penggunaan sumber dan (Rujuk Buku Panduan
hidup menguruskan sisa secara bijaksana Fikir Dahulu Sebelum Guru Tingkatan 4)
18 Keadaan saling memerlukan Buang
hubungan harmonis antara manusia Pelupusan sisa secara terancang dan
dengan alam sekeliling supaya berteknologi menjamin persekitaran
kualiti kehidupan manusia dan alam berkualiti
terpelihara
 Usaha mengurangkan penggunaan
bahan sumber yang terhad
 Usaha mengguna semula
Usaha mengitar semula

3.3 KEMAPANAN ALAM Pengurusan yang berhikmah Menjaga dan menguruskan alam Unit 19 Unit 19 –
SEKITAR menjamin keseimbangan alam sekitar dengan sebaik-baiknya (Rujuk Buku Panduan
Alam Sebagai Teman Guru Tingkatan 4)
19 Pengekalan keseimbangan alam Pengurusan tanah secara berhikmah
sekeliling sebagai tanggungjawab menjamin kehidupan berkualiti
bersama untuk kesejahteraan hidup
 Pengurusan tanah secara
bertanggungjawab untuk pelbagai
aktiviti
 Perindustrian
 Pertanian
 Perlombongan
 Petempatan

3.4 PEKA TERHADAP ISU-ISU Keseimbangan alam sekitar menjamin Melibatkan diri dengan agensi- Unit 20 Unit 20 –
ALAM SEKITAR kesejahteraan semua hidupan agensi berkaitan dalam menjaga (Rujuk Buku Panduan
kualiti alam sekitar Alam Sekitar Berkualiti, Guru Tingkatan 4)
20 Prihatin terhadap persoalan yang Pengekalan keseimbangan alam sekitar Tanggungjawab Semua
berkaitan dengan alam sekeliling tanggungjawab bersama
dan berusaha menyelesaikannya
 Peranan pelbagai pihak dalam
menjaga kualiti alam sekitar
 Individu
 Agensi kerajaan (Jabatan
Alam Sekitar)
 Badan bukan kerajaan (NGO)
tempatan.
 Badan NGO antarabangsa
(World Wide Fund for Nature
dan Green Peace)

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

NILAI BERKAITAN DENGAN Cinta akan negara membawa Bangga dan menyokong usaha Unit 21 Unit 21 –
PATRIOTISME kemajuan pelbagai pihak bagi memajukan (Rujuk Buku Panduan

6
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

negara dalam pelbagai bidang Kemajuan Negara Guru Tingkatan 4)


21 4.1 CINTA AKAN NEGARA Kemajuan negara kebanggaan rakyat Kebanggaan Rakyat

Perasaan sayang dan bangga  Bangga dengan kemajuan negara


kepada negara serta meletakkan dalam pelbagai bidang
kepentingan negara melebihi  Ekonomi
kepentingan diri  Sains dan teknologi

4.2 TAAT SETIA PADA RAJA Sejarah negara pemangkin semangat Patuh dan setia kepada negara Unit 22 Unit 22 –
DAN NEGARA patriotik sebagaimana yang ditunjukkan oleh (Rujuk Buku Panduan
tokoh-tokoh yang mempertahankan Berjuang Demi Guru Tingkatan 4)
22 Kepatuhan dan kesetiaan yang Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan maruah negara. Kedaulatan Negara
berkekalan kepada Raja dan kemerdekaan dan kedaulatan negara
Negara menjadi teladan generasi kini

 Perjuangan anak watan menentang


penaklukan penjajah
 Dato’ Onn bin Jaafar
 Datuk Panglima Bukit
Gantang
 Dato’ Nik Ahmad Kamil
 Dato’ Hamzah Abdullah
 Rosli Dhobi

 Perjuangan untuk menuntut


kemerdekaan negara
 Pakatan murni ke London

4.3 SANGGUP BERKORBAN Rakyat setia negara gemilang Menjadi rakyat yang sanggup Unit 23 Unit 23 –
UNTUK NEGARA berkorban dan berbakti untuk (Rujuk Buku Panduan
Berkorban demi negara negara. Keranamu Malaysia Guru Tingkatan 4)
23 Kerelaan melakukan atau
menyerahkan sesuatu termasuk  Kesanggupan rakyat berkorban
nyawa sebagai tanda kebaktian untuk berbakti kepada negara
untuk negara  Nyawa
 Harta benda

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

NILAI BERKAITAN DENGAN Pengiktirafan menjadi pemangkin Menyedari tentang hak mendapat Unit 24 Unit 24 –
HAK ASASI MANUSIA perkembangan diri layanan dan pengiktirafan setimpal (Rujuk Buku Panduan

7
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

dengan bakat dan pencapaian. Keistimewaan Kanak- Guru Tingkatan 4)


24 5.1 MELINDUNGI HAK KANAK- Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat kanak, Kita Hargai
KANAK dan kebolehan

Membela, memberi naungan dan  Peringkat pengiktirafan


memelihara hak kanak-kanak bagi  Sekolah
menjamin kehidupan mereka yang  Kebangsaan
sempurna
 Bentuk-bentuk pengiktirafan
 Lisan
 Bertulis

5.2 MENGHORMATI HAK Hak wanita diperuntukkan dalam Menyokong usaha pelbagai pihak Unit 25 Unit 25 –
WANITA undang-undang dalam mengangkat martabat wanita. (Rujuk Buku Panduan
Mengangkat Martabat Guru Tingkatan 4)
Melindungi dan mengiktiraf wanita Dasar Wanita Negara menjana kemajuan Kaum Wanita
25 sebagai individu yang boleh wanita
memberi sumbangan dalam
pembangunan keluarga,  Penggubalan Dasar Wanita Negara
masyarakat dan negara menjamin kebajikan dan
kepentingan wanita
 Di luar bandar
 Kurang berupaya dan cacat
 Pekerjaan
 Keperluan kesihatan
 Peluang pendidikan

5.3 MELINDUNGI HAK Pekerja berkualiti teras kejayaan Menyokong usaha pelbagai pihak Unit 26 Unit 26 –
PEKERJA negara dalam meningkatkan kualiti (Rujuk Buku Panduan
perkhidmatan pekerja. Pekerja Nadi Negara Guru Tingkatan 4)
Menghormati, menghargai dan Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan
26 mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan pekerja tanggungjawab bersama
sumbangan golongan pekerja dalam
pembangunan negara  Peranan pelbagai pihak bagi
meningkatkan mutu perkhidmatan
pekerja
 Kementerian Sumber
Manusia
 Kesatuan Sekerja
 Pertubuhan Buruh
Antarabangsa

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

5.4 MENGHORMATI HAK Golongan kurang berupaya aset 1. Menerima bahawa Unit 27 Unit 27 –
GOLONGAN KURANG negara kecacatan bukan (Rujuk Buku Panduan

8
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

BERUPAYA penghalang untuk berjaya Keistimewaan Yang Guru Tingkatan 4)


Kecacatan tidak menghalang seseorang dan menjadi terkenal. Menyerlah
27 Memberi layanan yang bersopan individu untuk berjaya
kepada golonga kurang berupaya 2. Mengiktiraf sumbangan
supaya tidak berasa tersisih dan  Golongan kurang berupaya golongan yang kurang
mengiktiraf mereka sebagai insan berkebolehan untuk berjaya berupaya.
ciptaan Tuhan  Tempatan/negara
 Antarabangsa

5.5 MELINDUNGI HAK Pengguna penggerak kualiti Membela hak pengguna untuk Unit 28 Unit 28
PENGGUNA perkhidmatan mendapat barangan dan (Rujuk Buku Panduan
perkhidmatan yang berkualiti. Pengguna Bijak, Guru Tingkatan 4)
Membela dan memelihara hak Hak pengguna wajar diperjuangkan Masyarakat Sejahtera
individu untuk menjadi pengguna  Usaha mendapatkan layanan yang
28 yang berilmu, mendapat adil
perkhidmatan serta barangan yang  Amalan berwaspada terhadap
berkualiti dan tidak mudah akibat pengeksploitasian pengusaha
dieksploitasi / pengeluar

NILAI BERKAITAN DENGAN Penguatkuasaan undang-undang 1. Menerima kenyataan Unit 29 Unit 29 –


DEMOKRASI menjamin kestabilan negara bahawa setiap kegiatan (Rujuk Buku Panduan
yang mematuhi undang- Undang-undang Asas Guru Tingkatan 4)
6.1 MEMATUHI PERATURAN Tanggungjawab rakyat mematuhi undang- undang penting untuk Kestabilan Negara
DAN UNDANG-UNDANG undang negara pembangunan dan
kestabilan negara.
Menerima dan mematuhi peraturan  Patuh kepada undang-undang yang
dan undang-undang yang telah diperuntukkan 2. Mematuhi undang-undang
ditentukan tanpa mengira sesiapa  Akta Keselamatan Dalam negara.
dan di mana seseorang itu berada Negeri
 Akta Dadah Berbahaya
 Akta Juvana
 Akta Cukai Pendapatan

6.2 KEBEBASAN BERSUARA Kebebasan bersuara di tempat awam Mematuhi peraturan berucap di Unit 30 Unit 30 –
berasaskan adab dan peraturan tempat awam (Rujuk Buku Panduan
Kebebasan berucap dan Kebebasan Mengikut Guru Tingkatan 4)
mengeluarkan fikiran dengan Kebebasan bersuara dengan batasan Perlembagaan
29 batasan tertentu bagi menjaga menjamin ketenteraman bersama
keselamatan dan ketenteraman
 Batasan berucap di tempat awam
 Peraturan berucap
 Tidak menyentuh isu sensitif
 Tidak menimbulkan huru-hara

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

6.3 KEBEBASAN BERAGAMA Memelihara kesucian tempat 1. Menjaga kesucian tempat Unit 31 Unit 31 –
beribadat hak setiap penganut agama beribadat agama sendiri (Rujuk Buku Panduan

9
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

Kebebasan setiap individu untuk dan menghormati tempat Menghormati Tempat Guru Tingkatan 4)
30 menganuti dan mengamalkan Sikap saling menghormati tempat beribadat agama penganut Beribadat, Amalan
agamanya seperti yang beribadat penganut pelbagai agama lain. Mulia
diperuntukkan dalam Perlembagaan mengelak prasangka kaum
Malaysia 2. Menghormati anutan dan
 Amalan menghormati tempat amalan agama orang lain
beribadat penganut pelbagai agama
 Masjid dan surau
 Tokong
 Kuil
 Gereja
 Wat Vihara
 Gurdwara

6.4 PENGLIBATAN DIRI DALAM Rakyat penyumbang ke arah Memberi khidmat sosial ke arah Unit 32 Unit 32 –
PEMBANGUNAN NEGARA pembangunan negara pembangunan negara demi (Rujuk Buku Panduan
kebaikan bersama. Berkhidmat Untuk Guru Tingkatan 4)
31 Kebebasan untuk melibatkan diri Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai Negara
dalam pelbagai aktiviti aktiviti demi membangunkan negara
pembangunan negara dengan
memetuhi peraturan, undang-  Usaha melibatkan diri dalam aktiviti
undang dan Perlembagaan khidmat sosial
Malaysia  Unit beruniform
 Organisasi kebajikan
 Pertubuhan sukarela

6.5 SIKAP KETERBUKAAN Sikap keterbukaan menjamin Bersedia menerima nasihat, kritikan Unit 33 Unit 33 –
hubungan yang harmonis dan teguran. (Rujuk Buku Panduan
Bersedia memberi dan menerima Sikap Terbuka Yang Guru Tingkatan 4)
32 pendangan, pembaharuan dan Amalan sikap terbuka dalam hubungan Berhikmah
kritikan selaras dengan kebenaran dengan pelbagai pihak
fakta dan norma masyarakat
Malaysia  Nasihat, kritikan dan teguran diberi
dan diterima dengan sikap terbuka
 Anggota keluarga
 Pihak sekolah
 Anggota masyarakat

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR

NILAI BERKAITAN DENGAN Masyarakat bersatu negara makmur Turut serta dalam usaha-usaha ke Unit 34 Unit 34 –
KEAMANAN DAN arah menyatupadukan masyarakat (Rujuk Buku Panduan
KEHARMONIAN Perpaduan dan keharmonian negara Malaysia Yang Bersatu Guru Tingkatan 4)

10
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

dipikul bersama
7.1 HIDUP BERSAMA SECARA
33 AMAN  Peranan pelbagai pihak dalam
menyatupadukan rakyat ke arah
Hidup berbaik-baik antara satu keharmonian negara
sama lain dengan mengutamakan  Individu
kedamaian dan keharmonian hidup  Agensi kerajaan
tanpa mengira agama, bangsa dan  Agensi bukan kerajaan
budaya

7.2 SALING MEMBANTU DAN Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha Menerima cabaran-cabaran Unit 35 Unit 35 –
BEKERJASAMA bersama Wawasan 2020 dan berusaha (Rujuk Buku Panduan
menjadikannya kenyataan Wawasan 2020, Kita Guru Tingkatan 4)
Usaha yang baik dan membina Wawasan 2020 dijayakan bersama Jayakan Bersama
yang dilakukan bersama pada
34 peringkat individu, komuniti atau  Iltizam rakyat dalam merealisasikan
negara untuk mencapai sesuatu Wawasan 2020
matlamat  Matlamat Wawasan 2020
 Cabaran-cabaran Wawasan
2020

7.3 SALING MENGHORMATI Dasar Malaysia dihormati dunia Menyokong Dasar Berkecuali Unit 36 Unit 36 –
ANTARA NEGARA Malaysia yang menghormati semua (Rujuk Buku Panduan
Malaysia pengamal prinsip berkecuali negara di dunia. Keistimewaan Dasar Guru Tingkatan 4)
Menghargai dan memuliakan Luar Malaysia
hubungan antara negara untuk  Dasar Berkecuali Malaysia dan
menjamin kesejahteraan sejagat penghormatan dunia tehadapnya
35  Konsep Zon Aman, Bebas
dan Berkecuali (ZOPFAN)

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN TEKS UTAMA BAHAN BANTU CATATAN
MENGAJAR
36 ULANGKAJI

37
ULANGKAJI
38

39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
40

41
42 ULANGKAJI

11
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
SMK SERI KAMPAR 2017

CUTI AKHIR TAHUN 2013

12
DISEDIAKAN OLEH:
PN RATHAI RAGUPATHY