Anda di halaman 1dari 9

BI'PATI BARRU

PROVINSI SI'LAWESI SELATAN

KEPUTUSAIT BT'PATI BARRU


I{oMoR | 57 I DtsDrK I I I 2oL9
TENTAIYG

PEI{UITJT'XAI{ BEITDAHARA DANA BAI{TUAIY OPERASIONAL SEKOLAH


PADA SATUAN PENDIDIISN I{EGERI
XABI'PATEN BARRU TAIIUT AN(X}ARAIT 2019

BT'PATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan


dan Kebudayaan Nomor : 971- TT9OlTahun 2Ol8
tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan serta Pertanggungiawaban Dana
BOS Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan
oleh Kabupat en /Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tanggal 28 September 2018 dalam
rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan
yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan Kabupaten Barru, perlu menetapkan
Bendahara Dana BOS untuk Satuan Pendidikan
Negeri pada Kabupaten Barm;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Bamr tentang Penunjukan
Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada
Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Barru Tahun
Anggaran 2019;
Menglngat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
". lrmbaran Negara Nomor 3851), Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02
Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahal
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I12,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barrr Tahun 2009 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (l,embaran Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Barn-r Nomor 41 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barrt. Tahun 2018
Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BTPATI TEI{TANG PENUNJUKAN


BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOL/\H
PADA SATUAIT PENDIDIXAN XFI}ERI KABUPATEN BARRU
TAHI'N AIT(X}ARAN 20 1 9.
KESATU Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) pada satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Barm
Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada
lampiran Keputusan Bupati.
KEDUA Bendahara Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019,
sebagaimana dimal<sud Diktum KESATU melaksanakan
fungsi menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungl'awabkan Dana
BOS sesuai peraturan perundang-undangan.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Barm
pada tanggal oL Januai2Ol9

BARRU,

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sul-Sel di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Barm, di Barru;
4. Inspektur Kabupaten Barru, di Barm;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Barm, di Barru;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Barru, di Barm;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan'
8. Pertineeal.
LAMPIRANI : KEPUTUSAN BUPATIBARRU
NoMoR I b7 /?tsDtu/l /2019
TANGGAL : Ol XArlljAQt 2o\)
DAFTAR NAMA-NAMA BEfiDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO NAMA NIP NAMA SATDIK NEGERI


1 2 3 4
1 Sahruni, S.Pd 19860817 20LOOL 2 A34 SDI Punranga
2 Hasnawati, S.Pd t97to5t7 200102 2 001 SDI Panggalungan
3 Syafruddin, S.Pd. SD 196906L2 199403 1 010 SDI Pettung
4 Hi. Juhasmidha, S.Pd 19860606 20ll01 2 026 SDI Palludda
5 Rosmawati, S.Pd 1978052t 20LLOL 2 AO4 SDN Palludda
6 Jusri, S.Pd 19860121 201001 1 011 SDI Mare-Mare
7 Syahml Mubarak, S.Pd. M.Pd 19860514 200903 1 004 SDN Pettung
8 Ramli, S.Pd.I t9790427 200701 I 011 SDN Punranga
9 Samsul Riial .HS,S.Pd 198604L2 200903 1 004 SDI Dengeng-Dengeng
10 A. Sri Muliati, S.Pd 19681 1 LO 200604 2 020 SDN Gattarens
11 Hi.Ihade 19660401 198803 2 01i SDI Ampiri
t2 Ekawahy'trni, S.Pd 19880520 201101 2 018 SDI Barans
13 Sitti Aminah, S.Pd.I L97708L3 200701 2 0L4 SDN Alekale
t4 Suhami, S.Pd t972ttt6 200701 2 0rl SDN Bette
t5 Sitti Aminah, S.Pd.I L97607L7 200701 2 026 SDI Tangngassoe
16 Idermawan, S.Or. M.Pd 19833003 200903 1 009 SDI Jembulu
L7 Hj. Nurjannah, S.Pd i9650625 t984tt 2 002 SDI Bampae
18 Asrah, S.Pd 1982b520 200604 2 032 SDI Benrons
19 Iaufiq, S.Pd 19830415 200903 1 009 SDI 42 Lempans
20 Nasfirah, S.Pd 1987A627 2oltot 2 0t4 SDI Wanawaru
2t Haming[a, S.Pd. SD 19680103 200604 2 009 SDN Ammeruns
22 Najanuddin, S.pd.SD 19700801 200604 1 073 SDI Lappatemmu
23 Narda Yusuf, S.Pd 19840615 200903 2 0t4 SDN Saloppum
24 Abdul Karim, S.Pd. SD 19860604 200903 1 006 SDI Patallassang
25 Firman, S.Pd 19820909 201101 1 014 SDI Padanglampe
26 Nur hana Syam, S.Pd t9870713 2or00t 2 02r SDI Paria
27 Nurjamah, S.Pd. SD 19660425 t992LO 2 001 SDN Parenring
28 Rukrriati, S.Pd. SD 1972081s 200rO3 2 002 SDN Bottolampe
29 Muluki, A.Ma r97to203200604 to12 SDN Menrong
30 Hatma, S.Pd. M.Pd 19850527 200903 2 008 SDN Ele
31 Hafidah, S.Pd 19880303 201101 2 015 SDI Cinekko
32 Suriani, S.Pd 19840612 200903 2 009 SDI Lisu
33 Ansar, S.Pd 19850921 201101 1 014 SDI Lajoanging
34 Luriana, S.Pd 19850213200903 2 006 SDI Rumpiae
35 Kurniati, S.Pd t9660203 199505 2 001 SDI Limpo
36 Rosman, S.Pd 19870101 200903 I OO5 SDN Lajoanging
37 Uddin. S.Pd. SD 19691103 200604 1 010 SDN Tille
38 Muhra,h, S.Pd. SD 19740315 200502 2 003 SDI Kompleks Ralla
39 Sunarti, S.Pd.M.Pd t9860402 200903 2 007 SDI Lappadare
40 Budiati Zelvi, S.Pd. M.Pd 19830805 20tlot 2 023 SDI Menrong
+L Mindar, S.Pd. SD 19700627 200604 2 AO7 SDI Watu
42 Hj. Yatira, S.Pd. SD 19640207 198306 2 001 SDI Pasar Baru
43 Andi Israyani Ambo Tang 19810215 20LOOL 2 0t7 SDI Ulo
44 lsakka, S.Pd. SD 19660304 198611 2 003 SDI Jalanru
45 Hj. ST. Hasnah.K, S.Pd.I 19600916 198303 2 010 SDI Bottolarnpe
46 Asriah, S.Pd 19860509 200.903 2 009 SDN Pesse
47 Abd.Hafid, S.Pd t9680912 1992t2 L OOL SDI Waruwue
NO NATI{A NIP NAMA SATDIK NEGERI
1 2 3 4
48 Hi. Juderiah, S.Pd L97LO307 199305 2 002 SDN Ralla 1

49 Karmila, A. Md 19690301 199203 2 012 SDI Ralla


50 Yangsah, S.Pd t9720611 199703 2 004 SDN Ralla II
51 Hi. Subaedah, S.Pd 19650512 198611 2 002 SDI Maruala
52 Fatmawati. S.Pd.SD 19680927 199930 t2 002 SDI Bunne
53 Amiluddin, S.Pd 19680407 199101 1 001 SDI Sikapa
54 Hariani, S.Pd 19860703 200903 2 004 SDN Sikapa
55 Sitti Nuraeni, S.Pd 19660221 199505 2 00i SDN Ulo
56 Amiruddin, A.Ma L9650220 198411 1 002 SDN Tokkene
57 Mallibureng, S.Pd 19600316 198303 1 016 SDN Pacciro
58 Awaluddin, S,pd L983L207 200604 1 006 SDI Lempans
59 Asdar. S.pd.I. 19820105 201406 1 001 SDN Garessi
60 Asfrah Aliah. S.Pd.I L9820424 20070L 2 009 SDI Padaelo
6i Masriani, S.Pd 1979110 200502 2 004 SDN Lalabata
62 Aslindah, S.Pd L984LOL2 200903 2 007 SDN Ance
63 Rosniah, S.Pd.I t9730202 20070t 2 026 SDI Lipukasi
64 Hasrinah, S.Pd 19840919 200502 2 003 SDI Pucue
65 Hartanto, S.Pd 19861023 200903 1 001 SDI Bottopenno
66 Hasbariah, S.Pd. M.Pd 19730324 199803 2 008 SDI Lompengeng
67 Mustamin, S.Pd. M.Pd t972tOO6 199210 1 001 SDN Pao
68 Firman Sina, S.Pd 19701214 199903 1 006 SDI Butuns
69 Badaruddin, S.Pd 19650707 198511 1 001 SDI Aroppoe
70 Rezkianti, S.Pd. SD 19861 1 13 200903 2 009 SDI Buiuns Lita
7t Asrinah, S.Pd 19810910 20060+ 2 030 SDI Juppai
72 Hasnah, S.Pd 19780409 200604 2 ott SDI Bacu-Bacu
73 Kartini, S.Pd. SD t970t2tt 20060+ 2 006 SDN Coppeng-Coppeng
74 Arsis, S.pd. 19750512 200604 | O22 SDI Pacore
75 Rosmanrati, S.Pd 19770623 200604 2 030 SDI Buiung Lompo
76 Nurwahidah, S.Pd 19470409 200903 2 006 SDI No. 14 Pancana
77 Rosminah, S,Pd 19861023 2ot00t 2 025 SDI Buiune Awo
78 Nur Asriani, S.Pd t987 tO23 200903 2 007 SDI Burancie
79 Anwar, S.Pd 1972t224 199501 1 002 SDI Pekkae
80 Rukaya, S.Pd 19620630 198306 2 001 SDI Maralleng
81 Sugianto, S.Pd t9a2tL28 200903 1 007 SDI Putianging
82 Hj. Muspidah, S.Pd. SD 19670309 198811 2 001 SDI Garessi
83 Hj. Rihaiia, S.Pd t9670320 200502 2 003 SDI Soreang
a4 Kamaria, S.Pd. SD 19630509 L98206 2 001 SDN 2 Centre Bottoe
85 Hj. Jem2[fu6,5.P6 19690103 200604 2 oto SDN O1 Pekkae
86 Mulhaeria, S.Pd. SD 19860505 201001 2 053 SDI 17 Lalabata
87 Sumiati, S.Pd. SD 19800910 2009032 005 SDI No. 12 Mareto
88 Dvrirahkam, S.Pd L9a30n7 200502 2 00t SDN Buttue
89 Rahmawati, S.Pd. SD L9770803 200502 2 003 SDI Lajari
90 Ilyas, S.Pd 19690501 200502 1 003 SDI No. 21 Ance
91 Hj. Syarifah Rohani, S.Pd.I 19790975 200804 2 023 SDN 03 Mareto
92 Rudi, S.Pd, SD L9760927 200903 1 002 SDI Matajang
93 Hj. Jamaliafu, 5.P6 1969073L 201406 2 00t SDI Salomoni
94 Hj. ST. Hasnah, S.Pd.SD 9610316 198306 2 001 SDI Cenrapole
95 Irawati, S.Pd t9840323 200903 2 009 SDI Kamara
96 Asrianty Syafridha. S.Pd 19a21220 2003t2 2 005 SDI Gempunge
97 Nuraeni, S.Pd L973LO26 199301 2 003 SDI Siawung
98 H"r-irr, S.Ag 9660606 200604 2 017 SDN No.S Padonpd<o
99 S{Cgqsh qes?q!.E.Pd 9730427 201406 2 00t SDI No.41 Birue
100 A. Nurcaya, S.Pd. M.Pd 19720930 200604 2 A20 SDI Bartl l
101 Aminah, S.Pd 19711105 199803 2 008 SDI Banga-Banga
NO NAIVIA NIP NAMA SATDIK NEGERI
I 2 3 4
ro2 Hi. Muliana, S.Pd L9750327 199903 2 005 SDN Alleiiang

103 Sitti Hasnah, S.Pd 19680521 200103 2 001 SDI Galuns


104 Adolpina, S.Pd, MM t9620409 198206 2 004 SDI No. 42 Garongkong
105 Nurpaidah, S.Pd.SD 19850411 201001 2 039 SDI Camming
106 Hi. Karmila, Z, S.Pd 19840611 200903 2 011 SDN 3 Sumpang Binangae
t07 Muliati, S.Pd 19800810 200604 2 037 SDI Baranq
108 Suardi Salama, S.Pd 19850704 20LOOL L O24 SDI Tompo
109 Hamaruddin, S.Pd t9700825 199308 1 002 SDI Sepee
110 Nurdalia, S.Pd. SD 19621231 198306 2 059 SDI Jeppee
111 Homda Kamiseng, A. Ma 19760405200604 2 025 SDI Barrr II
L12 Muhajirin, S.Pd. M.Pd L967r2L7 198612 1 001 SDI Mallawa
113 Noor Zam Zam, S.pd 19AtO427 201001 2 019 No. 33
114 Dinarti, S.Pd 19871230 20rOO 2 0t6 SDI Alleiiang
115 Bitri, S.Pd 19660725 200502 2 002 SDN Siawune
116 Fahrulvadi, S.Pd 19861125 201001 1 018 SDI Kalompi
117 Sudarto, S.Pd 19841031 200604 1 004 SDI Panqe
118 Nufsiwati, S.Pd 19690822 200604 2 007 SDI Panrense
119 Abu Basri, S.Pd 19610115 198411 1 003 SDN Amaro
L20 Misrawati, S.Pd r981L223 200903 2 008 SDI Lembae
t2t Gusnawati, S.Pd.SD 19631210 198803 2 013 SDI Bottolai
122 ST. Nuraedah, S.Pd 19640330 198551 2 002 SDI Coppo
t23 H. Boramim, A.Ma 19601231 t98203 I 302 SDI Mattirowalie
124 Arniaty S, S.Pd 19780913 200502 2 006 SDN Batubessi
725 Asrul Anwar, S.Pd 19860601201001 1 012 SDI Batulappa
L26 ST. Rukmah, S.Pd.l 19670705 200604 2 oLO SDI Cenne
r27 Nurfaidah, S.Pd 1980052t200604202L SDI Palaka
12a Hj. St. Fatmah, S.Pdi 19601111 i98203 2 008 SDN Mansempans
129 Hj. Asriani, S.Pd r96707t4 200103 2 004 SDI Madello
130 Nurfaidah, A.Ma 198S0308 2ot00t 2 007 SDN Pacciro
131 Nur Amin, S.Pd 19841001 200903 I 014 SDN Baera
t32 Alamsyah, S.Pd 19850627 200903 1 007 SDI Kamiri
r33 Mukhlis, S.Pd 19840626 20IOOL I O29 SDI Jolenge
134 Irwan Jahiaddin, S.Pd 19850329 200903 I OO3 SDI Pallae
135 Sufirman, S.Pd 1966123t 198808 1 003 SDI Temmirene
136 Sukmawati S.Pd.I t9740605 200903 2 004 SDI Lapao
137 Anwar, S.Pd 19860805 200903 L OO2 SDN Bawasalo
138 Suratmi, S.Pd 19830826 200903 2 009 SDN Balusu
139 Harniani, S.Pd t979tOO4 2AO502 2 005 SDI Lampoko
L40 Sarmin, S.Pd.I 19690903 2A0604 r OO7 SDN Wirinstasi
141 Darmawan, S.Pd.I 19801006 200903 1 004 SDI Rumpiah
t42 Nismawat5r, A.Ma L98205L2 20t406 2 004 SDN Lapasu
143 SulIiah, S.Pd 19840912 2009032016 SDI Binuang
144 Rasmi, S.Pd t97220LO 200701 2 024 SDN Takkalasi
145 Ma'Ruf, S.Pd 19870901 201001 1 006 SDN Palie
146 Haskar 19840419 200903 1 005 SDN Ballewe
t47 Ermawati, S.Pd 19880807 2ottor 2 01+ SDN Batupute
t48 Sabran, S.Pd 19770530 200502 I OO3 SDN Lampoko
t49 Usman, S.Pd 19800214 200903 1 002 SDI Baera
150 Andi Haliyah, S.Pd 19860615 2oLtot 2 020 SDN Madello
151 Hi. Hasnah. S.Pd t97L1224 199103 2 003 SDN Aiakkans
t52 priati, S.Pd 19800510 200903 2 006 SDI Palungeng Gellang
153 Muh. Hatta, S.Pd,. M.Si 19700903 t99307 1 o,02 SDI Paccekke
154 AmAah, S.Pd 19800503 200604 2 028 SDI Batupute
155 Naebe, S.Pd 19780906 200903 1 004 SDI Ceppaga
NO NAMA NIP NAMA SATDIK NEGERI
1 2 3 4
156 Ati Astuti, S.Pd 19850523 20rOOr 2 028 SDI Awerange

t57 Hi. Asia. S.Pd 19650510 198803 2 021 SDI Lawallu


158 Herniwanti, S.PdI t964t23t 198306 2 099 SDN Siddo

159 Rini Makkarateng, S.pd t982LtO7 20lOOl 2 025 SDI Burancie

r60 Fatma Indah Sari, S.Pd 19900525 201502 2 002 SDI Toe

161 Amirullah, S.Pd 19850918 200903 1 005 SDI Kading

L62 Sitti Jurmiaty Hadis, S.Pd 19750515 200502 2 005 SDN Kiru-Kiru

163 Sumiati, S.Pd 19760304 200502 2 002 SDI Mangkoso


164 Hasmiati, S.Pd.I 19820827 200903 2 015 SDI Wiringtasi
165 Hamka, S.Pd 19810710 200604 1 018 SDI Orins
166 Ridwan, S. S.Pd 19700304 200604 1 015 SDN Lawallu
L67 Hj. A. Rosmini, S.Pd. SD 19761030 200502 2 002 SDN Centre Mangkoso
168 Muyassarah Y, S.Pd.I 19811112 20L+O62001 SDI Polewali
169 Ramlah, A.Ma t9860327 200903 2 0r2 SDI Aiakkans Barat
170 Sitti Rahmatan, S.Pd L97LO424 L992LL 2 00t SDI Aiakkans Timur
t7l A. Pujiati, S.Pd 19690815 199305 2 001 SDI Minangatoa
t72 Hamriani, S.Pd 19850603 2ot00t 2 029 SDI Pakka
t73 Yulianti Azis,S.pd 19840909 2ottot 2 020 SDI Nepo
L74 Nasma, S.Pd 19820809 2or00t 2 023 SDI Dusuns
L75 Nelli, S.Pd.I, MM 19640315 198908 2 001 SDI Topporeng
176 Abdillah, S.Pd 19630503 198303 1 014 SDI Loiie
t77 Hi. Gusba, S.Pd 19621001 19a206 2 003 SDI Boio Selatarr
t7a Hj. Kasrani, S.Pd L964L23L 198306 2 100 SDN Labuanse
t79 Hj. Nuraeni, S.Pd. M.Pd 19640510 1982062002 SDN 9 Kopa
180 Hi. Sumiati B. S.Pd t962t2t0 19A206 2 004 SDN 12 Boio
181 Hi. Mahdia, S.Pd 19611231 Lga4Lr 2 043 SDI Kamp. Baru
182 Sitti Nurhayati, S.Pd. SD 19720603 199501 2 001 Boio Utara
183 Amiruddin, S.PdI 19640701 198511 I OO1 SDN 8 Jalanse
184 Hi. Jumrah, S.Pd. SD 19651231 198611 2 104 SDI Jonconsan
185 Haroiah, S.Pd 19691231 2006042063 SDI Alakkans
r86 Asmawati, S.Pd.I t972r231 20070t 2 06t SDI Puccanra
187 Zakariah, S.Pd. SD 19710110 199501 I OO2 SDN 3 Mallawa
188 Anita Usman, S.Pd 19870108 200903 2 005 SDN 13 Manuba
189 Hj. Kamariah, S.Pd, MM 1972t212 L99405 2 007 SDI Barantans
190 Hj.Dahliah, S.PdI.,MM 196606t7 t99r07 2 001 SDI Uiung
191 Herani, S.Pd 19811230 200903 2 006 SDI Buaka
192 Mubakkira, S.Pd, MM 19830610 2043L2 2 003 SDI Palanro
r93 Hj. Sitti Rahmah, S.Pd.I L964L23t 198803 2 lO7 SDN 4 Cilellang
t94 Hi. Muliati, S.Pd 19701019 199505 2 001 SDN 1 Palanro
195 Nurdiati, S.PdI 19670510 199405 2 002 SDI Cilellang Utara
196 Asriad, S.P.I 19850428 200903 2 020 SDI Laarae
L97 Hi.Andi Hamriah, S.Pd.SD t9641218 198803 2 009 SDI Cilellane Selatan
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NoMoR tD7 /?159r? /t /z[tg
TANGGAL |O7 ;]r',NOAf-/. ZO\S
DAFTAR NAMA-NAMA BENDA}IARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SEKABUPATEN BARRU
TAHUN ANGGARAN 2019
NO NAMA NIP NAMA SATDIK NEGERI

1 Suryawati Hr-zah, S.Sos 19750223 20070t 2 0r2 SMP Negeri 1 Barm

2 AMulWahid, S.Pd t967t231 199412 | 016 SMP Negeri 2 Barrr


3 Hafsariah Ktroyroot, S.pd. 19811001 2006042023 SMP Negeri 3 Barm
4 Nur Asyriana S.Arna, S.Pd 19811113 20lOO1 2 018 SMP Neseri 4 Bamr
Andi Temmasonge, S.Pd t97206t5 200604 1 025 SMP Neseri 1 Balusu

6 fappa, S.Pd t9720704 2000t2 t oo4 SMP Negeri 2 Balusu

7 Hi. Nurmiati. S.Pd.I 19790803 2003L2 2 009 SMP Neseri 3 Balusu

8 Aco Ansyar, S.Pd 19801101 201001 I 014 SMP Neeeri 4 Balusu

9 Muhammad Amir, S.Pd t9720ao7 200502 1 003 SMP Neeeri 1 Soppeng Riaia

10 Hemriati 19800608 201406 2 004 SMP Negeri 2 Soppeng Riaia

l1 Muliani, S.Pd,. M.M. 1985r125 201001 2 035 SMP Neseri 3 Soppens Riaia

t2 Srirahayu Rusdi, S.Pd. M.Pd r98807L7 2ortor 2 020 SMP Satap 4 Soppeng Riaia

l3 Hariana, S.Sos. 19680710 199103 2 001 SMP Negeri I Mallusetasi

T4 Ramlah t977t23t 200901 2 0l 1 SMP Neeeri 2 Mallusetasi

15 Muhammad Danial Dahlan t9760209 199903 I 001 SMP Neeeri 3 Mallusetasi

16 Ridawati 19801116 200901 2 001 SMP Negeri 4 Mallusetasi

t7 Hakimah, S.PdI 19811016 2009032007 SMP Satap 5 Mallusetasi

18 Muhammad Rijal 19760705 20070r t o24 SMP Neseri 1 Puianantine

19 Mustakim, M.Pd 19690328 199802 1 003 SMP Negeri 2 Puiananting

20 Muhammad Nasri 19640805 201001 l 001 SMP Neceri 3 Puianantins

2l Mulyadi Yusuf, S.Pd t9730719 20tOOl 1 006 SMP Negeri 4 Puianantinq

22 Darwis Kadir, S.Pd L9791L18 200312 1 006 SMP Neceri 5 Puianantins

23 Drs. H.Misdar Idrus, M.Pd 19690930 200502 1 002 SMP Negeri 1 Tanete Riaja

24 Nurdianah, S.S t967L118 201406 2 003 SMP Neseri 2 Tanete Riaia

2 Farida Kasim, S.Pd L9790626 200502 2 oto SMP Negeri 3 Tanete Riaia

26 Shafrran Anwar, S. Si 19850102 200903 I OO4 SMP Negeri 4 Tanete Riaia

27 Muhammad ldris, SE. M.Pd t9670206 200502 I O01 SMP Neseri 5 Tanete Riaia

2a Muh. Dzulfrhar, S.Pd 19820930 201406 1 003 SMP Negeri 6 Tanete Riaia

29 A. Supardi, S.Pd 19840415 201101 1 008 SMP Negeri 7 Tanete Riaia

30 Kasnir, S.Pd 19820401 200604 L OO7 SMP Neseri 1 Tanete Rilau

31 Muham66d Asri, S.Pd 19620810 198903 I O23 SMP Negeri 2 Tanete Rilau

32 Nurlina 196206t6 198411 I O01 SMP Neseri 3 Tanete Rilau

33 Mustadirram, S.Pd, M. Pd 19880414 201101 1 007 SMP Negeri 4 Tanete Rilau

34 Asriadi Halim, S.pd 19860628 201101 I OO7 SMP Negeri 5 Tanete Rilau
35 Haeranah, S.Pd 1977 LOLO 201406 2 003 SMP Negeri 8 Harapan Barrr

BARRU,
e./

SALEH