Anda di halaman 1dari 1

VI!:. 02 · OJ · :201J, .

15lt
mempengaruhi hubungan langsung Sikap guru juga memainkan peranan
AJOUL SAID AMIIOTANG
IersImI:
~ Satu pa·ndangan umum terhadap murid. Murid yang mempunyai
motivasi pencapaian tinggi cenderung
yang sangat penting bagi menghasilkan
pengajaran berkesan kepada pelajar.
Mohd Yusof Abdullah, Baharom Mohamad. Shutn
dengan kreatif (Woods et al., (1996) terlibat secara langsung dalam proses untuk menjadi mood berdikari dan . Ini disebabkan guru menjadi model
lain, MUhamad SuhaimlTaat dan RosIee Talip
dan Pengajaran Berkualiti (Stones, P&P dalam bilik darjah. bertanggungjawab ke atas kejayaan dah pembellij~an kepada pelajar. Selain
1992). Sharifah Alwiah Alsagoff (1983) Glickman (1990) dalam bukunya kegagalan mereka. Menurut Nasser ' mempelajari ilmu dari guru, pelajar

D
ALAM pendidikan formal, Oroujlou dan Majid Vahedi (2011) dalam juga mempelajari tingkah 1aku dan
proses pengajaran dan pula menyatakan bahawa pengajaran menegaskan bahawa peranan kepimpinan
yang berkesan adalah merujuk kepada guru akan dapat dijalankan dengan jurnalnya yang bertajuk "Motivation, bahasa yang digunakan oleh guru
pembelajaran haruslab Attitude and Language Learning", mereka (Dembo, 1977). Sikap guru
diberi penekanan yang sewajarnya. guru yang dapat membawa pelajar berkesan sekiranya pemimpin terse but
kepada hasil pembelajaran terakhir mempunyai tiga kategori utama iaitu motivasi dan sikap memberi dorongan Secara dasarnya akan mempengaruhi
Proses yang disinonimkan dengan utama untuk ~emulakan pembelajaran dan menentUkan cara pemikiran guru
pengajaran dan peDibelajaran bilik yang diinginkannya. Hal ini melibatkan keperluan menguasai ilmu pengetahuan
corak pengajaran berstruktur dari ' yang luas, tugasan dan tanggungjawab dan penggerak untuk mengekalkan (Clark dan Yinger, 1987). Sebagai
darjab melibatkan guru dan pelajar proses pembelajaran yang panjang dan seorang guru yang terlatih, guru
ini sememangnya memerlukan suatu segi organisasi bilik darjah serta dan keperluan mempraktikkan
mementingkan isi pelajaran. Selain itu, kemahiran dan kepakaran. Seorang guru sering membosankan. haruslah melengkap'kan diri dengan ilmu
usaba berterusan ke arab menyediakan Menurut Farrant (1981) pula, pengetahuan yang mantap.
pendidikan komprehensif dan efektif tindakan ini juga.merujuk kepada perihal yang mengajar mata pelajaran Ekonomi
pengajaran guru yang lebih memusatkan contohnya wajib menguasai pengetahuan persediaan mengajar yang dibuat . Oleh itu, perancangan guru seharusnya
terhadap segala isi pelajaran yang . oleh setiap guru sebelum memasuki lebih kreatif dari segi mengadakan
disampaikan. Proses pengajaran juga kepada para pelajarnya sehingga mereka yang mendalam dalam bidang ini
tertarik mengikuti aktiviti pembelajaran. untuk memastikan proses pengajaran kelas sebenarnya ada tujuannya yang pelbagai kemudahan dan sumber
dikenali sebagai pedagogi dalam istilah
Oleh itu, pembentukan proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan tersendiri, iaitu membantu mengingatkan rujukan supaya aktiviti peng3jaran dan
pendidikan, iaitu merujuk kepada
berkesan mempunyai nilai yang berbeza- lancar. Apabila murid mengemukakan guru yang sentia~ sibuk dengan ' pembelajaran (P&P) menjadi lebih
kajian tentang kaedab dan prinsip
beza namun masih bermatlamat untuk soalan, guru dapat memberi respons tJIgasnya. Catatan yang dibuat haruslah bermakna dalam mendorong proses
pengajaran. Oleh itu, proses P&P perlu ringkas dan tiap-tiap bahagian boleh pengajaran dan pembelajaran (P&P)
diberi 'sentuhan' yang dapat menarik melihat hasil daripada isi pelajaran yang yang positif dan memenuhi keperluan
disampaikan oleh guru. ingin tahu murid yang mana keyakinan dibaca dengan sekali pandang supaya menjadi lebih sempurna. Sebagai
minat para pelajar agar setiap isi
Pengajaran merupakan aktiviti yang diri murid dapat dipupuk. Apabila bahan yang dibaca boleh diingatkan seorang gUru juga, adalah penting
pelajaran yang disampaikan memberi pada setiap langkah. Kenyataan,ini . untukguru'membuat keputusan yang
input maksimum. terhadap kefabaman memerlukan penguasaan beberapa memberi tugasan kepada murid, guru
disokong oleh Mok (2002c), menyatakan boleh membantu semua pelajar di
mereka. teknik kemahiran untuk mengajar juga harus menekankan pada matlamat
secara berkesandan bermakna. Untuk setiap tugasan dan murid pula patut persediaan pelajaran itu haruslah padat dalam kelasnya. Terutamanya dalam
Mewujudkan proses pengajaran
memahami prosedur menimba ilmu dan senangdiikuti serta tidak merupakan menggalakkan setiap pelajar mempunyai
yang berkesan memerlukan kepada itu, guru perlu memahami kemahiran
sebuah esei yang rigid. tanggungjawab untuk belajar. Ini
komitmen guru sepenuhnya. Hal inl yang digunakan untuk menyampaikan dengan penemuan diri. Semasa proses Dalam tiap-tiap persediaan mengajar,
melibatkan perancangan dan strategi ilmu pengetahuan kepada pelajar ·pengajaran guru hams bertindak untuk tiga komponen perlu dipertimbangkan, merupakan sikap yang paling penting
serta kemahiran guru yang padu dalam mereka. Guru perlu melengkapkan memaksimumkan segala ilmu dan kaedah iaitu persediaan, penyampaian dan yang perlu ada pada seseorang pelajar.
mengorganisasikan proses P&P dalam diri dengan berbagai-bagai teknik penyampaian berkesan dalam menguasai Pengajaran guru akan membuahkan
penutup. Menurut Abdul Said (2011), hasil sekiranya pelajarnya mempunyai
bilik darjah. Langkah awal dalam pengajaran. Mereka perlu mengetahui mood, suasana serta interaktif dua hala seorang guru perlu mengetahui secara
membentuk satu proses pengajaran teknik kemahiran membuat ·perancangan bersama murid. keinginan untuk belajar. Keinginan ini
mendalam apa yang hendak disampaikan dik ali b . . . 0 li
yang berkesan adalah dengan menilai pengajaran dan menentukan objektif Persediaan guru sebelum mengajar kepada pelajar kerana pengetahuan dan 200~n se agat mottvast ( r ch et al.
pertindanan domain kognitif, afektif kerana mereka perlu memastikan hala adalah sebagai medium menyediakan kemahiran guJJl akan menimbulkan )'. .
dan psikomotor yang menjadi dasar tuju pelajar pada hujung tiap-tiap pelajar bersedia untuk mempelajari , It"'. ' • •
rasa percaya dalain ·dirinya seterusnya , .;; '," • .' ' , Secara .keslDlpulannya
. l ". < .
pengaJaran
. '
"•.,t".'':',,.,.
objektif proses P&P. Guru seharusnya pelaj"aran. ilmu. Menurut Abd. Ghafar (2003), bagi menambahkan kepercay~ pelajar ~: :~".~' berke~~~rupakan satu .t>enttm,.~~~?,;.
memerlukan segala persediaan yang rapi Pelajar akan dianggap berjaya apabila menentukan keberkesanan pengajaran terhadap guru. Gdhi tidak boleh . .i <,*:{ .' atau ~anda!tgan yang bersifat s?bJ~ktif
meliputi pengetahuan dan kemahiran seseorimg pelajar dapat memahami apa guru maka rancangan pelajaran perlu mengajar sekiranya guru sendiri tidak ' '" .', " dan dmamik. Pe~garuh ~rsekitaran
penyampaian isi pelajaran agar membuka isi ~dungan yang diajar oleh gurunya disediakan. Menurut Orlich et al. (2001), memahami apa yang hendak diajar ./ J . sekolah, ,pentadbrr, guru, tbu bapa

dan pelaJar'm:ut menyum~ang ke


.' ;.

minda dan minat pelajar. Dengan itu, semasa di dalam atau di luar kelas. . guru yang membuat persediaan mengajar kepada pelajarnya ,(Orlich et al., 2001):- .
dapat membentuk suasana pembelajaran Maka peranan guru dalam pengajaran dan menyatakan jangkaan atau harapan Kenyataan ini disokong oleh Kauchak arah mencapal tahap pengaJaran yang
yang melibatkan tindak balas positif dan amat penting dalam keberkesanan mereka kepada para pelajar mengundang dan Eggen (1998), yang mencadangkan berkesan s~kiranya digarap dengan
tingkah laku aktif para pelajar. pengajarannya terhadap pelajarnya. peningkatan pencapaian akademik dalam agar guru mesti mengetahui isi penuh kerJasama.
Menurut Tuner (2001) Pengajaran Tanpa pengetahuan yang mendalam ilmu kalangan pelajarnya. kandungan yang mereka hendak -.
berkesan adalah pengajaran pakar ' tidak dapat disampa*an secara berkesan Dalam proses keberkesanan pengajaran sampaikan untuk pelajarnya dan tahU:~"\ * Penulis ~dalah Pensyarah Kanan di
dan cemerhing. Terdapat penggunaan (TajUl Ariffin, 1995). ]usteru, proses .' dan pembelajaran, aspek motivasi cara untuk memindahkan ilmu terse but ' Sekolah Pendidikan dan Pembangunan
istilah lain seperti mengajar dengan pengajaran memerlukan persediaan yang sangat ditekankan dalam kalangan kepada para pelajarnya dalam bentuk Sosial, Universiti Malaysia Sabah dan
baik (Brown et al., 1993), mengajar mantap oleh seorang pendidik sebelum guru. Motivasi diri seorang guru yang boleh diterima oleh pelajar. > dapat dihubungi melalui solat5@yalwo.com