Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 10 SAROLANGUN
Alamat : Jl Bt Asai Km 1 Desa Pelawan kec. Pelawan Kode Pos : 37482

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 10 SAROLANGUN
NOMOR : 422 / 172 /SMPN-10/2018

TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA UJIAN SEKOLAH /UJIAN SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran tugas dalam Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Ujian
Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian
dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003.


2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 Tentang Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Meteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan.
5. Keputusan Rapat Majelis Guru dan Pegawai SMP Negeri 10 Sarolangun pada
tanggal 19 Mei 2014

Memutuskan
Menetapkan :
Pertama : Susunan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagai
mana terlampir dalam keputusan ini
Kedua : Menugaskan kepada Panitia Penyelenggara Ujian untuk merencanakan,
mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan setelah pelaksanaan Ujian kepada
Kepala Sekolah
Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini
Dibebankan pada anggaran yang sesuai.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan Diperbaiki
kembali sebagai mana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelawan
Pada tanggal : November 2018

Kepada Yth :
1.Bpk Kepala Dinas Diknas Provinsi Jambi
2.Bpk Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sarolangun
3.Arsip.
Lampiran Keputusan Kepala SMP Negeri 10 Sarolangun
Nomor : 422 / 172 /SMPN-10/2018

Tentang
Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah semester II
Tahun Pelajaran 2018/2019 SMP Negeri 10 Sarolangun

I. Penanggung Jawab : HELMIZAR, S.Ag. Kepala SMP N 10 Sarolangun

II. Koordinator : Darwin, M.Pd Waka Kurikulum

III.Panitia Penyelenggara:
1. K e t u a : Sonita Mariana Hutabarat, S.Pd
2.Sekretaris : Eka Wafaq noprianti, S.Pd
3. Bendahara : Erniati, S.Pd

IV. Seksi – seksi


1. Seksi Perlengkapan dan Tempat.
Koordinator : Adi Haryadi,S.Pd
Ulil Amri, Ama. Pd
Bustamin, S.Pd
Kurniawan,
Frenki, S.Pd
Budiyanto, S.Pd
Yodi Lopirwanto,S.Pd

2. Seksi Pengepakan /Pembundelan


Koordinator : Nurakhairon,S.Pd
Laila Nofrianti, S. Pd
Siti Romah,S.H.I
Nurma Yunita, S.Pd
3. Seksi Konsumsi
Koordinator : Mariah, S.Ag
Rodiah
Fatmawati

4. Seksi Pengetikan dan Pengandaan soal


Koordinator :M. Pahlefi
Anggota Sepridawati
Yunita, Amd

5. Keamanan
Koordinator : M. Nasir, S.Sos
Aripin
6. Revisi Soal
Koordinator : Ratiman, S.Pd
Rosinda,RG
Rasdiana, S.Pd

Ditetapkan di : Pelawan
Pada tanggal : November 2018